• (використовуються
 • Помилка! Неприпустимий обєкт гіперпосилання.


 • Дата конвертації01.04.2017
  Розмір99.71 Kb.
  Типзакон

  Скачати 99.71 Kb.

  Удосконалення оподаткування Республіки Білорусь

  36

  ЗМІСТ

  С.

  1.4 Основні особливості нормативно-правового регулювання податкової системи Білорусі 12

  Додатки ........................................................................... .31

  ВСТУП

  На сьогоднішній день практично у всіх країнах світу уряди прагнуть до оптимізації національних систем оподаткування. З давніх-давен податки є найважливішим джерелом поповнення бюджету, виконуючи тим самим фіскальну функцію. За такі правопорушення як ухилення від сплати податків, несвоєчасна сплата податків або сплата податків в неповному обсязі, фізичні та юридичні особи несуть різну відповідальність: від сплати штрафів (пені) до кримінальної діловодства. Необхідно пам'ятати, що нормальне функціонування податкової системи можливе лише за наявності міцної нормативно - правової бази. Законодавство різних країн має свої особливості, містить різні положення, які обумовлені її національними інтересами.

  Вивчаючи оподаткування в будь-якій країні важливо визначити той спектр завдань, які необхідно розглянути. В першу чергу, необхідно ознайомитися з особливостями податкової системи країни.

  Метою написання даної роботи є вивчення поняття, сутності та структури податкової системи та сучасного оподаткування в Республіці Білорусь та інших країнах. Також метою є на підставі вивченої теми визначити шляхи вдосконалення податкової системи РБ.

  Для досягнення цих цілей визначені наступні завдання:

  • вивчення сутності, класифікації та функцій оподаткування,

  • вивчення податків за способом їх нарахування та об'єкту оподаткування,

  • формування моделей і рекомендацій щодо вдосконалення оподаткування в РБ.

  Об'єктом вивчення в даній роботі виступають податки, оподаткування юридичних осіб, податкова система держави, податкове адміністрування і податкові ставки.

  Предметом вивчення виступає сучасна система оподаткування в Республіці Білорусь та світі.

  При проведенні дослідження застосовувалися аналітичні, економіко-статистичні методи і прийоми.

  1 ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ

  1.1 Визначення та способи стягування податків

  Податок - це обов'язковий внесок платника до бюджету і позабюджетні фонди у визначених законом розмірах та у встановлені терміни. Він висловлює грошові відносини, що складаються у держави з юридичними і фізичними особами в зв'язку з перерозподілом національного доходу і мобілізацією фінансових ресурсів у бюджетні та позабюджетні фонди держави [16, с 22].

  Об'єднуючим початком всіх податків є їх елементи:

  • суб'єкт податків;

  • об'єкт оподаткування;

  • джерело податку;

  • одиниця оподаткування;

  • податкова база;

  • податковий період;

  • податкова ставка;

  • податковий оклад;

  • податкові пільги.

  суб'єкт податку, чи платник податків - це особа (юридична або фізична), на яке згідно із законом покладено обов'язок сплачувати податок. У деяких випадках податок може бути перекладений платником (суб'єктом) податку на іншу особу, що є цим кінцевим платником, або носієм податку. При цьому носій податку, або кінцевий платник, формально не несе юридичної відповідальності за сплату податку, хоча і є фактично платником через систему перекладання податку.

  Об'єкт оподаткування - це предмет, який підлягає оподаткуванню. У цій якості виступають різні види доходів (прибуток, додана вартість, вартість реалізованих товарів, робіт і послуг), операції з купівлі-продажу товарів, робіт і послуг, різні форми накопиченого багатства або майна, а також інше економічне підгрунтя, має вартісну, кількісну або фізичну характеристики.

  Слід підкреслити нерозривний зв'язок об'єкта оподаткування з загальним вихідним джерелом податку - валовим внутрішнім продуктом, оскільки незалежно від конкретного джерела сплати кожного податку всі об'єкти оподаткування є той чи інший форму реалізації ВВП. Разом з тим об'єкт оподаткування і джерело сплати конкретного податку, як правило, майже ніколи не збігаються.

  Одиниця оподаткування являє собою певну законом кількісну міру виміру об'єкта оподаткування. Для забезпечення принципу рівності і справедливості розподілу податкового тягаря одиниця оподаткування виражається в певних формах. Тому вона залежить від об'єкта оподаткування і може виступати в натуральній або грошовій формі.

  Вартісна, фізична або інша характеристика об'єкта оподаткування являє собою податкову базу. Податкову базу становить виражена в оподатковуваних одиницях тільки та частина об'єкта податку, до якої за законом застосовується податкова ставка.

  Під податковим періодом розуміється календарний рік або інший період часу стосовно до окремих податках, по закінченню якого визначається податкова база і обчислюється підлягає сплаті сума податку.

  Податкова ставка, або норма оподаткування, являє собою величину податку на одиницю виміру податкової бази. Загальна класифікація податкових ставок представлена ​​в додаток А.

  Залежно від предмета оподаткування податкові ставки можуть бути твердими (специфічними) або процентними (адвалерні). Процентні ставки встановлюються до вартості об'єкта оподаткування і може пропорційними, прогресивними (простими або складними) і регресивними. За змістом податкові ставки відповідно до теорії податків поділяються на три види: маргінальні (наведені в податковому законодавстві), фактичні (відношення суми сплаченого податку до величини податкової бази) і економічні (відношення суми сплаченого податку до розміру всього отриманого доходу).

  Податковий оклад є сумою податку, що сплачується платником податків з одного об'єкта оподаткування (існує три способи стягування окладу: «у джерела», «за декларацією», «по кадастру»).

  Податкові пільги - повне або часткове звільнення від податків суб'єкта відповідно до чинного законодавства. В кінцевому рахунку, податкові пільги ведуть до зменшення оподатковуваного об'єкта.

  Податки можуть стягуватися наступним чином:

  1) кадастровий - (від слова кадастр - таблиця, довідник) коли об'єкт податку диференційований на групи за певною ознакою. Перелік цих груп і їх ознаки заноситься в спеціальні довідники. Для кожної групи встановлена ​​індивідуальна ставка податку. Такий метод характерний тим, що величина податку не залежить від прибутковості об'єкта.

  Прикладом такого податку може служити податок на власників транспортних засобів. Він стягується за встановленою ставкою від потужності транспортного засобу, не залежно від того, використовується цей транспортний засіб або простоює.

  2) на основі декларації

  Декларація - документ, в якому платник податку приводить розрахунок доходу та податку з нього. Характерною рисою такого методу є те, що сплата податку відбувається після отримання доходу і особою які отримують дохід.

  Прикладом може служити податок на прибуток.

  3) у джерела

  Цей податок вноситься особою виплачує дохід. Тому оплата податку виробляється до отримання прибутку, причому одержувач доходу отримує його зменшеним на суму податку.

  Наприклад, прибутковий податок з фізичних осіб. Цей податок виплачується підприємством або організацією, на якій працює фізична особа. Тобто до виплати, наприклад, заробітної плати з неї віднімається сума податку і перераховується до бюджету. Решта суми виплачується працівникові.

  1.2 Класифікація і функції податкових платежів

  Класифікація податків - це угруповання податків за різними ознаками.Найбільшого поширення набуло поділ податків за способом вилучення - на прямі і непрямі [16, с. 31].

  Склад податків можна класифікувати, об'єднавши групи податків за певними ознаками: об'єкту оподаткування, особливостям ставки, повноті прав відповідних бюджетів у використанні надходять податкових сум. Малюнок класифікації податків представлений в додаток Б.

  Прямі податки - податки, що стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків. У свою чергу прямі податки поділяються на реальні (промисловий податок, податок на цінні папери, земельний податок, податок на нерухомість) і особисті (прибутковий податок, податок зі спадщини і дарування, податок на приріст капіталу, податок на надприбуток).

  Непрямі податки - податки на товари та послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни чи тарифу і стягуються в процесі споживання товарів і послуг. До непрямих податків відносяться акцизи, державні фіскальні монополії (повні та часткові), митні збори (транзитні, експортні, імпортні, зрівняльні, змішані та ін.).

  Загальні податки обезличиваются і надходять в єдину касу держав. Вони призначені для загальнодержавних заходів.

  Спеціальні податки формують позабюджетні фонди (пенсійні, соціального страхування).

  За класифікаційною ознакою, що відбиває повноту прав використання податкових сум, розрізняють закріплені податки (повністю, в твердо фіксованою частці, на постійній або довгостроковій основі надходять до бюджету, за яким вони закріплені) і регулюючі податки (використовуються для регулювання надходжень до нижчестоящі бюджети у вигляді процентних відрахувань від податків за ставками, затвердженими в установленому порядку на черговий рік).

  Групування податків необхідно як для спрощення податкових розрахунків, складання звітності з використанням машинної обробки даних, так і для проведення науково-практичних досліджень. Користуючись такою класифікацією, можна визначити роль кожного податку і податкової групи по відношенню до республіканського і місцевих бюджетів, до фінансового стану як платників податків, так і держави.

  Функції будь-якої економічної категорії розкривають її сутність, внутрішній зміст і значення.

  Функція податку - це поява його сутності в дії, спосіб вираження його властивостей. Функція показує, яким чином реалізується суспільне призначення даної економічної категорії як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів.

  У числі податкових функцій зазвичай виділяються: фіскальна, регулююча, стимулююча, розподільча, контрольна.

  Регулююча.

  Державне регулювання здійснюється в двох основних напрямках:

  • регулювання ринкових, товарно-грошових відносин. Воно складається головним чином у визначенні "правил гри", тобто розробка законів, нормативних актів, що визначають взаємини діючих на ринку осіб, насамперед підприємців, роботодавців і найманих робітників. До них відносяться закони, постанови, інструкції державних органів, що регулюють взаємовідносини товаровиробників, продавців і покупців, діяльність банків, товарних і фондових бірж, а також бірж праці, торгових домів, що встановлюють порядок проведення аукціонів, ярмарків, правила обігу цінних паперів і т.п . Цей напрямок державного регулювання ринку безпосередньо з податками не пов'язано;

  • регулювання розвитку народного господарства, суспільного виробництва в умовах, коли основним об'єктивним економічним законом, що діє в суспільстві, є закон вартості. Тут мова йде головним чином про фінансово-економічні методи впливу держави на інтереси людей, підприємців з метою спрямування їх діяльності в потрібному, вигідному суспільству напрямку.

  Таким чином, розвиток ринкової економіки регулюється фінансово-економічними методами - шляхом застосування налагодженої системи оподаткування, маневрування позиковим капіталом і процентними ставками, виділення з бюджету капітальних вкладень і дотацій, державних закупівель та здійснення народногосподарських програм і т.п. Центральне місце в цьому комплексі економічних методів займають податки.

  Маневруючи податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподаткування, вводячи одні і скасовуючи інші податки, держава створює умови для прискореного розвитку певних галузей і виробництв, сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем.

  стимулююча

  За допомогою податків, пільг і санкцій держава стимулює технічний прогрес, збільшення числа робочих місць, капітальні вкладення в розширення виробництва та ін. Стимулювання технічного прогресу за допомогою податків проявляється насамперед у тому, що сума прибутку, спрямована на технічне переозброєння, реконструкцію, розширення виробництва товарів народного споживання, устаткування для виробництва продуктів харчування і ряду інших звільняється від оподаткування.

  Промислова, або, вірніше, перерозподільна. За допомогою податків у державному бюджеті концентруються кошти, що спрямовуються потім на вирішення народногосподарських проблем, як виробничих, так і соціальних, фінансування крупних міжгалузевих, комплексних цільових програм - науково-технічних, економічних та ін.

  За допомогою податків держава перерозподіляє частину прибутку підприємств і підприємців, доходів громадян, спрямовуючи її на розвиток виробничої і соціальної інфраструктури, на інвестиції та капіталомісткі і фондомісткі галузі з тривалими термінами окупності витрат: залізниці та автостради, видобувні галузі, електростанції та ін.

  Перерозподільна функція податкової системи має яскраво виражений соціальний характер, відповідним чином побудована податкова система дозволяє надати ринковій економіці соціальну спрямованість, як це зроблено в Німеччині, Швеції, багатьох інших країнах. Це досягається шляхом встановлення прогресивних ставок оподаткування, спрямування значної частини бюджету коштів на соціальні потреби населення, повного або часткового звільнення від податків громадян, які потребують соціального захисту.

  Нарешті, остання функція податків - фіскальна. Вилучення частини доходів підприємств і громадян, для утримання державного апарату, оборони країни і тієї частини невиробничої сфери, яка не має власних джерел доходів (багато установ культури - бібліотеки, архіви та ін.), Або вони недостатні для забезпечення належного рівня розвитку - фундаментальна наука , театри, музеї і багато навчальних закладів і т.п.

  Так же податків, як і фінансам, властива контрольна функція, яка сприяє кількісному і якісному відображенню ходу розподільчого процесу, дозволяє контролювати повноту і своєчасність податкових надходжень до бюджету і, в кінцевому рахунку, дозволяє визначати необхідність реформування податкової системи.

  1.3 Юридична особа: поняття, ознаки та види

  Відповідно до Цивільного Кодексу (далі ЦК) Республіки Білорусь юридичною особою визнається організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно, несе самостійну відповідальність за своїми зобов'язаннями, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Юридична особа повинна мати самостійний баланс або кошторис [27, с.142].

  З наведеного визначення випливає, що юридичною особою є організація, тобто об'єднання осіб. Однак не всяке об'єднання осіб (підприємство) можна назвати юридичною особою. Щоб громадянство Договірної Держави було юридичною особою, воно повинно мати:

  1. організаційна єдність;

  2. відокремлене майно;

  3. самостійно відповідати за всіма своїми зобов'язаннями своїм майном;

  4. виступати в цивільному обороті і в будь-якому суді від свого імені.

  Юридична особа - не будь-організація, а лише та, яка

  характеризується певними ознаками:

  організаційна єдність

  Юридичною особою може бути не будь-яке об'єднання осіб, а певним чином організоване. Воно повинно мати єдину організаційну структуру, тобто внутрішній устрій, яке визначає структурні підрозділи юридичної особи (виробничі одиниці, цеху, відділи та ін.) і їх підпорядкованість єдиному керівному органу. Характер і ступінь організованості юридичної особи закріплюється в його статуті, або в установчому договорі та статуті, або тільки в установчому договорі.

  У статуті юридичної особи вказується його:

  • найменування;

  • цілі і завдання;

  • організаційна структура;

  • органи, що здійснюють керівництво організацією

  • і її підрозділами;

  • обсяг і характер правоздатності організації, час її виникнення

  • і т.п.

  Майнова відокремленість.

  Юридична особа повинна мати відокремлене, тільки йому належить майно. Майно даної організації відмежоване від майна всіх інших суб'єктів (організацій, громадян, держави і т.д.).

  Майно підприємства складають його основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства.

  Майно підприємства відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь, статутом підприємства, може належати йому на праві власності або господарського відання або оперативного управління.

  Право господарського відання означає, що майно передано власником підприємству з правом володіння, користування і розпорядження для здійснення господарської діяльності в межах, встановлених власником або уповноваженим ним органом і чинними законодавчими актами Республіки Білорусь.

  До юридичних осіб, майно у яких знаходиться на праві оперативного управління, відносяться, як правило, бюджетні державні організації.

  Майнова відповідальність.

  Відповідно до чинного законодавства (ст. 52 ЦК), за своїми зобов'язаннями юридична особа, крім фінансованих власником установ, відповідає всім своїм (закріпленим за ним) майном, на яке за законом може бути звернено стягнення.

  Законом також регламентовано відповідальність за своїми зобов'язаннями казенних підприємств і фінансованих власником установ [27, с. 145].

  Будучи досить складним, за своєю природою, правовим явищем, юридична особа може розглядатися в самих різних аспектах. Тому і різних класифікацій юридичних осіб може бути тим більше, чим ширше перелік юридичних осіб і чим значніше відмінності одних організацій від інших.

  Цінність будь-якої наукової класифікації полягає в систематизації знань про предмет, без якої неможливо ні подальший розвиток, ні застосування цих знань. Однак побудувати адекватну систему знань з розрізнених фактів можна тільки на основі правильно обраних критеріїв, що відображають найбільш суттєві взаємозв'язки, відносини, властивості предмета.

  Місце, яке юридичні особи займають в системі майнових відносин суспільства, своєрідність заломлення в цьому правовому інституті фундаментальних економічних категорій дозволяють визначити найбільш важливі підстави їх класифікації. Соціальна цінність інституту юридичної особи втілюється насамперед в тій корисного навантаження, яку він несе суспільству, тобто в його функціях, які також впливають на систематизацію юридичних осіб. Нарешті, особливості законодавчого унормування правового становища юридичних осіб дозволяють сформулювати ряд практично важливих класифікаційних критеріїв [27, с. 152].

  Юридичні особи можна класифікувати і за характером основних повноважень на публічні та приватні.

  Основним критерієм при класифікації юридичних осіб на публічні та приватні є характер цілей, для яких створені дані особи. Публічні юридичні особи створюються для реалізації державних владних повноважень, приватні юридичні особи, мають на меті своїх творців.

  Публічні та приватні юридичні особи в цивільних відносинах рівні. До публічних юридичним особам, наприклад відносяться: Національний банк Республіки Білорусь; Вищий Господарський суд, господарські суди областей та ін. До приватним юридичним особам - товариство з обмеженою відповідальністю; Товариство з обмеженою відповідальністю та ін [2, с. 83].

  Залежно від мети їх діяльності юридичні особи поділяються на комерційні та некомерційні (п.1 ст.46 ЦК).

  Комерційні юридичні особи мають на меті здійснення підприємницької діяльності з отриманням прибутку як основного її результату і (або) розподілу отриманого прибутку між її засновниками (учасниками).

  Некомерційні юридичні особи мають інші цілі, не пов'язані з підприємницькою діяльністю. Вони можуть займатися підприємницькою діяльністю лише остільки, оскільки це необхідно для досягнення їх статутних цілей і відповідає цим цілям, і не мають права розподіляти отриманий прибуток між своїми учасниками. Малюнок класифікації юридичних осіб в залежності від мети їх діяльності представлений в додаток В [27, с. 152].

  Розрізняють юридичні особи, створюються:

  1. державою, адміністративно - територіальними одиницями і їх органами;

  2. однією фізичною особою (подружжям), селянським (фермерським) господарством;

  3. декількома фізичними особами;

  4. однією юридичною особою;

  5. юридичними особами та підприємцями в різному поєднанні.

  За способом створення розрізняють юридичні особи створюються в:

  • розпорядчому,

  • дозвільний порядок,

  • нормативно-явочним способом.

  Юридичні особи за складом установчих документів діляться на створювані і діючі на підставі:

  • установчого договору;

  • установчого договору і статуту;

  • тільки статуту.

  Юридичні особи за обсягом речових прав поділяються на:

  1) юридичні особи, що володіють правом оперативного управління майном, яким вони наділені (казенні підприємства та установи, що фінансуються за рахунок власника - ст.277 ЦК);

  2) юридичні особи, які мають право господарського відання майном, наданим їм власником для здійснення підприємницької діяльності (унітарні підприємства) - ст. 276ГК;

  3) юридичні особи, які мають право власності на їх майно (всі інші юридичні особи).

  За особливостями правового статусу (правового режиму) юридичні особи поділяються на:

   • юридичні особи за білоруським праву;

   • юридичні особи з іноземної праву.

  Юридичні особи за білоруським праву утворені і діють на території Республіки Білорусь і за її межами відповідно до її законодавства.

  Юридичні особи іноземного права - це юридичні особи, засновані за межами Республіки Білорусь.

  За співпідпорядкованості юридичні особи поділяються на:

   • основні,

   • дочірні

   • залежні.

  1.4 Основні особливості нормативно-правового регулювання податкової системи Білорусі

  Економічні відносини в сфері оподаткування, сплати в бюджет зборів, мит регулюються податковим кодексом, що представляє собою єдиний систематизований звід законів, відповідних Конституції держави.

  Податкова система Республіки Білорусь була сформована в 1992 році на основі декількох законів, які встановили загальний порядок обчислення і сплати кожного конкретного податку. Як доповнення до законів було затверджено Методичні вказівки щодо обчислення кожного платежу. Податкова система гарантувала формування доходів бюджету і тим самим зіграла позитивну роль в забезпеченні переходу Білорусі як самостійної республіки на шлях ринкових реформ [18, с. 37].

  Завдання підйому і розвитку пріоритетних галузей економіки - на базі науково-технічного прогресу, збільшення експортного потенціалу республіки вимагають переорієнтації на їх вирішення всього господарського механізму, і, перш за все податкової системи.

  Податки за своєю сутністю повинні виконувати не тільки фіскальну функцію, але і надавати що регулює вплив на галузеві пропорції, інвестиційну активність, розширення малого і середнього бізнесу, пожвавлення підприємницької ініціативи. У зв'язку з цим назріла необхідність реформування податкової системи в рамках Податкового кодексу Республіки Білорусь.

  Податкова система включає в себе безліч елементів, кожному з яких в Податковому кодексі дається чітке і однозначне визначення.До них відносяться:

  1. платники податків,

  2. об'єкти оподаткування,

  3. податкова база,

  4. ставки податків,

  5. терміни сплати,

  6. пільги,

  7. податкові санкції.

  Податковий кодекс закріплює ті положення, якими повинні керуватися всі суб'єкти податкових відносин. Зміни до складу республіканських податків, зборів і мит або в порядок їх обчислення можуть вноситися лише при затвердженні бюджету на наступний фінансовий рік або при внесенні поправок в закон про державний бюджет на поточний рік.

  Податкове законодавство, як і будь-яка інша галузь законодавства, являє собою сукупність нормативних правових актів, прийнятих або виданих уповноваженими на те органами, які застосовуються при регулюванні податкових відносин. При цьому є принципово важливим визначення чітких критеріїв, що дозволяють відносити конкретні документи до цієї галузі права.

  Податкове законодавство Республіки Білорусь - це система прийнятих на підставі і відповідно до Конституції Республіки Білорусь нормативних правових актів, що включає ряд документів, що відповідають установленим ознаками. Податкове законодавство формують:

  • Податковий кодекс Республіки Білорусь.

  • Закони Республіки Білорусь, що регулюють питання оподаткування. При цьому, як випливає з цієї норми, до таких документів можуть бути віднесені лише ті закони, метою прийняття якого є виключно правове визначення питань оподаткування.

  • Декрети, укази і розпорядження Президента Республіки Білорусь, які містять питання оподаткування. Є важливим, що відносно вказаних правових актів Президента Республіки Білорусь Загальна частина не встановлює їх виключної спрямованості на регулювання тільки питань оподаткування. У зв'язку з цим декрети, укази і розпорядження Президента Республіки Білорусь, які містять у своїй редакції поряд з іншими предметами регулювання і питання оподаткування, відносяться до податкового законодавства Республіки Білорусь.

  • Постанови Уряду Республіки Білорусь, які регулюють питання оподаткування. Ці нормативні правові акти можуть прийматися тільки на основі та на виконання Податкового кодексу, прийнятих відповідно до нього законів, що регулюють питання оподаткування, і правових актів Президента Республіки Білорусь. Таким чином, для того щоб прийняти постанову, яка регулює питання оподаткування, Уряд Республіки Білорусь одним із зазначених вище правових актів повинно бути наділене відповідними повноваженнями.

  • Нормативні правові акти республіканських органів державного управління, органів місцевого управління і самоврядування, що регулюють питання оподаткування. Такі документи також можуть видаватися тільки у випадках і межах, передбачених актом податкового законодавства вищої юридичної сили.

  Закони, декрети, укази мають більшу юридичну силу по відношенню до постанов Палати представників і Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь, Ради Міністрів Республіки Білорусь, пленумів Верховного Суду і Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь та іншим нормативно-правовим актам [15, с. 126].

  Тлумачення положень нормативно-правового акта може здійснюватися в разі виявлення неясностей і відмінностей в їх утриманні, а також протиріч в практиці його застосування. Офіційне тлумачення акту законодавства здійснюється державним органом (посадовою особою), який прийняв (видав) цей акт, або, якщо інше не передбачено Конституцією Республіки Білорусь, уповноваженим ним органом.

  Саме офіційне тлумачення норм правового акта проводиться шляхом прийняття документа рівної юридичної сили. Таким чином, тлумачення положень, наприклад, Закону «Про податки на доходи і прибуток» може бути забезпечено тільки шляхом підготовки і прийняття проекту Закону «Про тлумачення Закону Республіки Білорусь« Про податки на доходи і прибуток ».

  При тлумаченні нормативного правового акта пояснюється або уточнюється зміст його правових норм, визначається їх місце в законодавстві, а також функціональні та інші зв'язки з іншими нормами, що регулюють різні аспекти одного і того ж виду суспільних відносин. Внесення змін або доповнень до актів законодавства при їх тлумаченні не допускається.

  Офіційне тлумачення документів не слід плутати з роз'ясненням тих чи інших питань застосування їх норм.

  2 СВІТОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  2.1 Аналіз оподаткування юридичних осіб в Білорусі

  Основними податками сплачуються юридичними особами в Республіці Білорусь є:

  • Податок на дохід і прибуток;

  • Податок на додану вартість;

  • Податок на використання природних ресурсів (екологічний податок);

  Першим з цього переліку податків розглянемо податок на додану вартість (далі ПДВ). ПДВ був введений в 1992 році замість податку з обороту і податку з продажів. Динаміка податків і зборів в Білорусі в період з 1992 -2009 роки представлений в додатку Г. Ставка податку склала 28%. Згодом відбувалося зниження ставок податку. У таблиці 2.1 представлені ставки податків в Республіці Білорусь за 2009 рік.

  Таблиця 2.1 - Податкові ставки ПДВ на 2009 рік

  ставка

  Використання ставки ПДВ

  0%

  Застосовується при реалізації експортованих товарів, за умови подання документів, що підтверджують експорт товарів;

  Застосовується по оборотам по реалізації робіт (послуг) по супроводу, навантаження і перевантаження експортованих за межі територій товарів, що експортуються транспортних послуг, послуг з виробництва товарів з давальницької сировини (матеріалів), робіт (послуг), безпосередньо пов'язаних з транспортуванням через митну територію товарів, що переміщуються транзитом.

  10%

  Застосовується при реалізації виробленої на території Республіки Білорусь продукції рослинництва (окрім квітів та декоративних рослин), тваринництва (крім хутрового звірівництва), рибництва і бджільництва; при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь і (або) реалізації продовольчих товарів і товарів для дітей, включених до переліку, затвердженого Президентом Республіки Білорусь.

  9,09%

  і

  15,25%

  Обкладаються товари та послуги з регульованими цінами (тарифами) з урахуванням податку, відповідно до закону

  18%

  Застосовується при реалізації і ввезенні на митну територію Республіки Білорусь інших товарів і послуг, не перерахованих вище

  Джерело: [33].

  У Республіці Білорусь для розрахунку ПДВ використовується заліковий метод. Для того щоб порахувати суму податку на додану вартість необхідно помножити оподатковувану базу на ставку податку.

  Від податку на додану вартість в Білорусі звільняються:

  1. експортовані товари (роботи, послуги);

  2. послуги пасажирського транспорту;

  3. квартирна плата;

  4. деякі фінансові операції, патентно-ліцензійні операції, продукція власного виробництва окремих підприємств громадського харчування, а також тих, хто обслуговує соціальну сферу;

  5. послуги в сфері освіти;

  6. науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються з бюджету; послуги установ культури;

  7. платні медичні послуги;

  8. продукція сільськогосподарських підприємств, що реалізується в рахунок натуральної оплати праці;

  9. вироби народних художніх промислів;

  10. особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення.

  Таким чином, можна зробити висновок, що ПДВ зручний і забезпечує швидке надходження податку до бюджету, а так само він грає найбільш суттєву роль в доходах бюджету.

  Наступний податок, який сплачують юридичні особи в Білорусі, є податок на дохід і прибуток. Об'єктом даного податку є валова прибуток (сума прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг), інших цінностей (включаючи основні засоби), цінних паперів). У нашій Республіці ставка даного податку складає 24%. Якщо говорити про організації, що здійснюють виробництво лазерно-оптичної техніки, у яких частка цієї техніки у вартісному вираженні в загальному обсязі їх виробництва становить не менше 50 відсотків, сплачують податок за ставкою 10 відсотків. А так же ставка податку зменшується на 50 відсотків для організацій, включених до переліку високотехнологічних організацій, затверджених Президентом Республіки Білорусь.

  Від податку на прибуток звільняються:

  • організації, у яких більше 50 відсотків від облікової чисельності працюючих в середньому за період становлять інваліди;

  • організації за надані послуги готелями протягом трьох років з початку здійснення даної діяльності на туристських об'єктах, що вводяться в експлуатацію починаючи з 2006 року, за переліком таких об'єктів, затвердженим Президентом Республіки Білорусь;

  • об'єкти придорожнього сервісу в частині прибутку, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), протягом п'яти років з дати введення в експлуатацію таких об'єктів.

  Податком не обкладається прибуток, отриманий страховими організаціями в результаті інвестування коштів страхових резервів за договорами добровільного страхування, що відноситься до страхування життя, що спрямовується на збільшення накопичень на особових рахунках застрахованих осіб.

  Податком на доходи оподатковуються доходи іноземних організацій, які не здійснюють діяльність в Республіці Білорусь через постійне представництво. Ставки податку становлять по:

  1. дивідендах - 15 відсотків;

  2. ліцензіями - 15 відсотків;

  3. по доходах від боргових зобов'язань (вимог) будь-якого виду, за винятком оформлених цінними паперами, зокрема позик (вкладів, депозитів, кредитів, користування тимчасово вільними коштами на рахунках в банках Республіки Білорусь), - 10 відсотків;

  4. платі за перевезення - 6 відсотків;

  5. інших доходів - 15 відсотків.

  Останнім податком є ​​екологічний податок. У наш час сплата цього податку є дуже актуальною в багатьох країнах світу.

  Юридичні особи, що фінансуються з бюджету Республіки Білорусь, не обкладаються цим податком. У таблиці 2.2 представлені відомості про розміри фінансування державою юридичних осіб за січень-грудень 2009 року.

  Таблиця 2.2 - Державна підтримка, надана юридичним особам за січень - грудень 2009 р року

  Найменування державного органу, у віданні (підпорядкуванні) якого знаходиться господарюючий суб'єкт

  всього

  в тому числі, млн. рублів

  відстрочка та (або) розстрочення сплати зад-ти по платежах до бюджету і ФСЗН

  податковий кредит

  відшкодування частини відсотків за користування банківськими кредитами

  бюджетні позички і бюджетні позики

  фінансова допомога

  виконано

  гарантій

  уряду

  за кредитами,

  виданими б

  анкамі

  Державна підтримка, всього

  1 120 905,5

  56 923,5

  3 425,7

  238 968,3

  678 575,8

  86 428,9

  56 583,3

  в тому числі

  Організації, що знаходяться у віданні місцевих виконавчих органів

  551 220,3

  13 161,1

  46 371,2

  455 090,8

  173,5

  36 423,7

  Організації, підвідомчі концерну "Беллесбумпром"

  116 053,5

  7 762,7

  74 267,5

  34 023,3

  Організації, підвідомчі Міністерству промисловості

  85 060,8

  64,4

  57 887,1

  15 309,3

  11 800,0

  Організації, підвідомчі концерну "Беллегпром"

  49 236,8

  24 410,9

  1 032,2

  12 129,1

  11 664,6

  Організації, підвідомчі концерну "Белгоспищепром"

  48 461,8

  18 165,3

  27 139,0

  3 157,5

  Організації, підвідомчі Міністерству сільського господарства і продовольства

  30 897,4

  3 757,1

  14,5

  10 695,8

  13 691,4

  2 738,6

  Джерело: [32].

  Ставки екологічного податку:

  • Ставки податку за використання природних ресурсів, за винятком платежів за переробку нафти і нафтопродуктів організаціями, що здійснюють переробку нафти, встановлюються Президентом Республіки Білорусь. За переробку 1 тонни нафти або нафтопродуктів податок стягується за ставкою 3300 білоруських рублів.

  • За викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди стічних вод або забруднюючих речовин в навколишнє середовище понад встановлені ліміти або без встановлених лімітів, податок стягується за ставкою, в 15 разів перевищує базову ставку податку.

  • За перевищення встановлених лімітів (обсягів) використання (вилучення, видобутку) природних ресурсів або використання (вилучення, видобуток) природних ресурсів без встановлених відповідно до законодавства Республіки Білорусь лімітів (обсягів) податок стягується за ставкою, в 10 разів перевищує базову ставку податку.

  • За розміщення відходів виробництва понад встановлені ліміти або без встановлених лімітів, податок стягується за ставкою в 15 разів перевищує базову ставку податку.

  Пільги по податку за використання природних ресурсів встановлюються Президентом Республіки Білорусь.

  2.2 Аналіз оподаткування юридичних осіб в Німеччині

  Після вивчення оподаткування юридичних осіб в Німеччині слід виділити:

  1. Податок з корпорації,

  2. Податок на додану вартість.

  Першим розглянемо податок з корпорацій. Даний податок сплачують юридичні особи (акціонерні товариства, різні товариства, а також державні організації, в тому випадку якщо вони займаються приватною господарською діяльністю). Об'єктом оподаткування є прибуток, отриманий вищевказаними платниками податків протягом календарного року. Відсотки за позиками не обкладаються податком. Відносно податку з корпорацій існує обмежена і необмежена податкова повинність.

  Необмежена податкова повинність поширюється на всі доходи тих юридичних осіб, дирекція яких або місцезнаходження розташовується на території ФРН (юридична особа є податковим резидентом ФРН). Обмежену податкову повинність несуть ті юридичні особи, які отримують доходи в ФРН, але постійне представництво мають за її межами.

  Базова ставка податку з корпорацій на сьогоднішній день становить 15%, яка була зменшена з 25% в 2007 р .. У тому випадку, якщо прибуток корпорацій не розподіляється, використовується ставка в 29-31%. Таким чином стимулюється розподіл прибутку корпорацій.

  Податок на прибуток корпорацій є основним податком, який сплачують юридичні особи. Даний податок передбачає так звану систему заліку, яка дозволяє врахувати інтереси акціонерів - фізичних осіб.

  Найбільш значущим з фіскальної точки зору в Німеччині серед податків з юридичних осіб є податок на додану вартість, який замінив раніше податок, що стягується з обороту. Податок включається в ціну товару з обов'язковим окремим зазначенням його суми в рахунках. Що є відмінною рисою від нашої Республіки.

  Об'єктом оподаткування цим податком є ​​оборот, тобто постачання товарів, надання послуг, ввезення товару і його придбання.

  Схема обчислення цього податку побудована так, що всі товари, послуги, потрапляючи кінцевому споживачеві, виявляються обкладеними цим податком в однаковій мірі, незалежно від кількості оборотів товару або послуги на шляху до споживача. Це забезпечується шляхом системи попередніх відрахувань сум податку, що здійснюються юридичними особами в фінансовому управлінні. Загальна ставка оподаткування, яка дорівнює 19%, застосовується до більшості оборотів товарів, послуг, знижена ставка в розмірі 7% застосовується до поставок продукції особистого споживання, а також до послуг пасажирського транспорту ближнього радіуса дії, оборотам книг.

  Попередні відрахування податку здійснюються лише в тому випадку, якщо товари або послуги використовуються юридичною особою для виробничих цілей.

  Ряд товарів і послуг звільнений від оподаткування податком на додану вартість. це:

  • експортні поставки,

  • окремі обороти морського судноплавства та авіатранспорту,

  • а також послуги, пов'язані з ввезенням, вивезенням та транзитними експортно-імпортними операціями. За цим товарам і послугам передбачений попередній відрахування ПДВ.

  До іншої групи звільнених товарів і послуг, що не передбачає попереднього вирахування, відносяться послуги:

  • лікарів і представників інших лікувальних професій,

  • суспільства федерального страхування,

  • більшості лікарень, літніх шкіл, театрів, музеїв.

  2.3 Аналіз оподаткування юридичних осіб в Польщі

  Всі види податків в Польщі затверджується Парламентом. У даній Республіці платники податків повинні мати на увазі, що всі податки сплачуються щомісяця банківським переказом і що прострочення в сплаті податків чревата нарахуванням штрафних санкцій в розмірі до 25% річних.

  З податків сплачуваних юридичними особами хочеться виділити податок на доходи, податок на додану вартість і податок на дивіденди.

  Податок на доходи юридичних осіб. Всі юридичні особи та організаційні структури зобов'язані сплачувати податок на доходи юридичних осіб. Основою нарахування податку є дохід, який розуміється як різниця між приходом і видатками на його отримання. У 2007 році ставка цього податку становила 28%. Варто зазначити, що постанова про податок на доходи юридичних осіб передбачає подальше скорочення податкової ставки, визначаючи її послідовно на 24% в 2008 році і 22% в 2009 році.
  Від податку на доходи юридичних осіб звільняються:
  доходи від сільськогосподарської діяльності, за винятком доходів від обраних галузей сільського господарства, доходи від лісових господарств в рамках Закону про ліси, доходи від діяльності, яка не може бути предметом законно вчиненого договору.

  Податок на додану вартість (ПДВ) був введений в липні 1993 року, замінивши податок з обороту. Основна ставка становить 22%. Крім основної ставки є пільгова ставка 7%, яка застосовується до ряду сільськогосподарських засобів виробництва (добрива, пестициди, агротехніка), дитячих товарів, товарів охорони здоров'я, будівельних матеріалів і послуг, а також до деяких інших видів послуг, як транспорту (крім таксі).

  Є також нульова ставка на експорт. Однак послуги, замовлені за кордоном, але вироблені в Польщі, обкладаються ставкою 22%. Тільки повністю вироблені за кордоном послуги розуміються як експорт і саме до них застосовується нульова ставка. Крім того від ПДВ звільнено деякі основні види продовольства, а також послуги в таких областях соціально-культурного значення, як освіта, охорона здоров'я, а також пошта.
  Ставка ПДВ на НЕ перероблені продукти становить 3%. Зазвичай механізм повернення ПДВ при продажу сільськогосподарських продуктів такий, що селянин, який не є платником ПДВ (тобто платить акордом), при збуті своєї продукції, крім продажної ціни отримує ще акордних компенсацію ПДВ від покупця. Подібна компенсація становить 3% від продажної ціни продуктів мінус акордна сума компенсації.
  Підприємства і фізичні особи зобов'язані зареєструватися як платники ПДВ при річному обороті понад 10 тис. Євро (38,5 тис. Злотих у 2002 році). ПДВ накладається на поставки товарів і послуг, хіба що вони звільнені від цього податку в особливому порядку шляхом визначення нульової ставки.

  Основні проблеми з законодавством про ПДВ з'являються у платників податків головним чином в тих випадках, коли предметні товари і послуги не мають належної класифікації в офіційних регістрах.
  Податок на дивіденди. Цим податком обкладаються юридичні та фізичні особи, які є акціонерами підприємств. Дохід холдингових підприємств, що надходить від дочірніх польських підприємств холдингу, звільняється від цього податку.

  Ставка податку становить 15%, хіба що конвенції про уникнення подвійного оподаткування постановляють інакше. Для того щоб польський платник міг скористатися правом на податкові заліки, певні відповідної конвенції про уникнення подвійного оподаткування, компетентні податкові органи країни-одержувача видають довідку про податкову резиденції суб'єкта оподаткування. Така довідка підтверджує, що платник податків - в податковому відношенні - має свою юридичну адресу в країні, де виплачуються дивіденди.

  2.4 Аналіз оподаткування юридичних осіб в Росії

  У Російській Федерації юридичні особи сплачують велику кількість податків:

  1. Податок на прибуток;

  2. Податок на майно підприємств;

  3. Податок на операції з цінними паперами;

  4. Податок на додану вартість;

  5. акцизи;

  6. Податок з продажу;

  7. Земельний податок;

  8. Єдиний соціальний податок;

  9. Податок на видобуток корисних копалин.

  З них основними є:

  • податок на прибуток,

  • податок на додану вартість,

  • єдиний соціальний податок.

  Першим розглянемо податок на прибуток. Також як податок на доходи з фізичних осіб, податок на прибуток є прямим.

  Прибуток підприємства, яка виступає об'єктом оподаткування, є дохід, зменшений на величину зроблених витрат. Дохід організації є результатом складання доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) і майнових прав, і доходу від позареалізаційних операцій, Тобто невиробничої (неосновний) діяльності.

  Розрахунок річної суми податку на прибуток визначається за формулою (1):

  , (1)

  де Н - річна сума податку на прибуток,

  Пв - валовий прибуток, зменшена на суми, передбачені законодавством,

  Лн - податкові пільги,

  Сп - ставка податку на прибуток

  Законодавство про податок на прибуток передбачає два способи визначення виручки:

  • Основний (виручка дорівнює сумі коштів, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеної на величину непрямих податків (податку на додану вартість, акцизів і експортних мит)).

  • Додатковий спосіб (може застосовуватися в декількох випадках: коли угода укладена між взаємозалежними особами; якщо мали місце бартерні операції; при здійсненні зовнішньоторговельних операцій; при відхиленні ціни угоди більш ніж на 20% від звичайного рівня цін. У цих випадках податковий орган має право визначити суму виручки на основі ринкових цін на реалізовану продукцію (роботу, послугу) з дотриманням ряду правил).

  З 2007 р основна ставка податку встановлена ​​в розмірі 24%, з них ставка податку на прибуток, що зараховується

  1. до федерального бюджету, становить 7,5%,

  2. в регіональний бюджет - 14,5%,

  3. 2% - до місцевих бюджетів.

  Законодавчі органи суб'єктів РФ вправі змінювати податкові ставки за сумою податку, що підлягає зарахуванню до їх бюджет тільки в бік зниження, причому ставка не може бути знижена більше, ніж на 4%.

  Податок на додану вартість (ПДВ) - непрямий податок, який взімаемается на всіх стадіях виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг). Справляння ПДВ побудовано на територіальному принципі: оподаткуванню підлягають як резиденти так і нерезиденти, які вчиняють на території Російської Федерації операції, які визнаються об'єктами оподаткування.

  Система справляння ПДВ, яка використовується в Росії, не передбачає безпосереднього визначення доданої вартості, тобто суми, доданої виробником товару до вартості сировини, матеріалів, деяких інших витрат, понесених у зв'язку з виробництвом. Замість цього ставка застосовується до компонентів доданої вартості: до вартості реалізованого товару і до вартості виробничих витрат. Цей метод розрахунку ПДВ називається методом заліку по рахунках.

  Закон встановлює кілька ставок податку:

  • нульову,

  • стандартну,

  • знижену,

  • Розрахункову.

  У відповідності зі сформованою міжнародною практикою не обкладається ПДВ реалізація на території Російської Федерації послуг зі здачі в оренду службових та житлових приміщень іноземним громадянам або організаціям, акредитованим в Російській Федерації. Пільга надається тільки на умовах взаємності: у випадках якщо національним законодавством акредитуючої держави встановлена ​​аналогічна пільга щодо російських громадян і організацій, акредитованих в цьому іноземній державі, або якщо така норма передбачена міжнародною угодою Російської Федерації.

  Терміни складання та подання до податкового органу розрахунку ПДВ, а також його сплати залежать в основному від масштабу діяльності платника податків. При великих оборотах податок сплачується після закінчення кожного податкового періоду - щомісяця, при незначних - рідше.

  Єдиний соціальний податок (внесок) замінив кілька видів обов'язкових платежів - страхових внесків, які раніше сплачувалися в державні позабюджетні фонди. Він зараховується до федерального бюджету і державні позабюджетні фонди.

  Для юридичних осіб об'єктом оподаткування є виплати й інші винагороди, що нараховуються на користь фізичних осіб за трудовими і цивільно-правовими договорами, предметом яких є виконання робіт, надання послуг. Роботодавець (юридична особа) включає в оподатковувану базу виплати і винагороди незалежно від форми, в якій здійснюються в тому числі оплату за працівників і членів їх сім'ї призначених для їх споживання товарів, робіт, послуг, майнових чи інших прав, наприклад оплату комунальних послуг, вартості придбаних квартир і ін. Також включаються в базу оподаткування виплати в натуральній формі, при цьому застосовуються ринкові ціни на товари, що передаються (роботи, послуги),

  Податковим періодом по єдиному соціальному податку є календарний рік. Платники податків-роботодавці протягом року виплачують щомісячні авансові платежі. Юридичні особи перераховують авансові платежі на підставі повідомлень податкових органів до трьох термінів - 15 липня, 15 жовтня і 15 січня наступного року.

  Таким чином, вивчивши оподаткування юридичних осіб в Білорусі, Німеччини, Польщі та Росії можна зробити висновок, що в нашій республіці сама «незручна» податкова система. Якщо говорити про податок на додану вартість, то в Білорусі існують різні податкові ставки, а також для цього податку існують різні пільги і преференції. У Податковому Кодексі Республіки Білорусь (далі НК РБ) в особливій частині глава 12 повністю присвячена податку на додану вартість. Що б юридична особа визначило за якою ставкою йому слід платити податок, чи існують для нього пільги або він взагалі звільнений від даного податку йому слід вивчити всю 12 главу НК РБ, що забирає багато часу і сил. На мою думку, податкову систему нашої країни слід удосконалювати.

  3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  Сформована в Республіці Білорусь система оподаткування характеризується переважанням непрямих податків і низькою питомою вагою прямих податків у порівнянні з розвиненими країнами. Значні податкові відрахування сильно прив'язані до окремих елементів витрат виробництва, особливо до оплати праці. Найбільша питома вага припадає на податки і відрахування з виручки. Податки і відрахування з прибутку і доходів займають, приблизно, четверту частину. Решта податків і відрахування відносяться на витрати по виробництву і реалізації продукції.

  Реформування податкової системи доцільно здійснювати поетапно з орієнтацією на прийняті пріоритети.

  Перший етап реконструкції податкової системи слід пов'язувати з перетворенням власності, розвитком малого і середнього підприємництва, а також впливу на платоспроможний попит і ціни.

  Завдання цього етапу:

  1. сформувати контингент реальних платників податків, які отримують дохід від підприємницької діяльності і які віддають частину його на державні потреби;

  2. створити умови для розширення податкової бази;

  3. удосконалити податковий механізм таким чином, щоб він забезпечував повноту та своєчасність перерахувань платежів до бюджету, робив невигідним ухиляння від податків.

  Основною метою - вплив податкової механізму на стабілізацію економіки.

  На другому етапі необхідно створити умови для податкового стимулювання структурної перебудови економіки з залученням вітчизняного та іноземного капіталу. У розробляється податковій системі будуть три непрямих податку:

  • акцизи;

  • ПДВ;

  • митні збори.

  Витрати виробництва будуть включати лише податки, пов'язані з відтворенням робочої сили і природних ресурсів, до яких відносяться: надзвичайний чорнобильський податок, відрахування до фонду соціального захисту населення, відрахування до фонду сприяння зайнятості і екологічний податок. Звільнення собівартості від податкових статей, що не відносяться до витрат на виробництво продукції, робіт і послуг, робить її більш реальною і порівнянною.

  Для зміцнення бюджетно-податкової політики буде потрібно більш тісний зв'язок з макроекономічними тенденціями, а також формування бюджетів всіх рівнів в рамках середньострокового планування. Структура консолідованого бюджету в розрізі надходять в нього податків представлена ​​в додаток Д.

  На мою думку для підвищення ефективності податкової системи слід:

  1. ліквідувати численні податкові пільги,

  2. урігуліровать значний обсяг заборгованостей підприємств по податкових платежах,

  3. спростити процедуру сплати податків, зборів (мит).

  ВИСНОВОК

  Вивчивши стан сучасної системи оподаткування юридичних осіб в Республіці Білорусь та інших країнах світу, можна зробити певні висновки.

  Податки - необхідна ланка економічних відносин в суспільстві. Вони є основним джерелом доходної частини бюджетів усіх рівнів та ефективним інструментом державного регулювання соціально-економічних відносин.

  Для Республіки Білорусь у зв'язку зі становленням податкової системи особливого значення набуває принцип розумного поєднання її гнучкості зі стабільністю, що забезпечує адекватність податків мінливої ​​економічної ситуації і одночасно створює гарантію сталості податкового навантаження протягом тривалого часу.

  Головні недоліки податкової системи РБ можна звести до наступних:

  • практикується багаторазове оподаткування різними податками однієї і тієї ж бази,

  • податкова система перевантажена великою кількістю податків і платежів,

  • домінування непрямих податків у порівнянні з прямими,

  • регулювання податків здійснюється за допомогою численних нормативних актів, інструктивних і методичних матеріалів, які приймаються органами виконавчої влади,

  Разом з тим серйозним недоліком вітчизняної податкової системи є розосередження елементів її нормативно-правової регламентації по численних законам і підзаконним актам, що викликає цілком справедливі нарікання у платників податків.Ситуація ще більш ускладнюється недостатньою конкретизацією окремих норм податкового законодавства і суперечливістю їх інтерпретації.

  Проте, податкова система Республіки Білорусь від початку свого становлення досягла порівняно кращих результатів в рівні податкового навантаження і організації всього процесу оподаткування.

  СПИСОК использовния ДЖЕРЕЛ

  1. Дайнеко, А. Білорусь і світова економіка на порозі третього тисячоліття. - Мн., 1999..

  2. Фоміна, О. Оподаткування прибутку (доходів) юридичних осіб в зарубіжних країнах .// Господарство і право. 1998. № 10. С.82 - 88.

  3. Починок, А.П .; Морозов, В.П .; Черник, Д.Г. Основи податкової системи: Підручник для вузів. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юніті - ДАНА, 2000. - 511 с.

  4. Попов, Е.М., Чержак, Е.Н. Податкова система РБ: проблеми та шляхи вдосконалення // Бухгалтерський облік і аналіз.-2005р.-С.30-33.

  5. Худяков, А.І., Бродський, М.Н., Бродський, Г.М. Основи оподаткування: Учеб. допомога. СПб .: Изд-во "Європ. Будинок", 2002.

  6. Світова економіка: Підручник / За ред. Проф. А.Ф. Булатова. - М .: МАУП, 1999. - 734 с.

  7. Податки і оподаткування / За ред. Романовського, М.В, Врублевської, О.В. - СПб: Пітер, 2000. - 528с.

  8. Податки і оподаткування: Навчальний посібник / За ред. І.Г. Русакова, і В.А. Кашина. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 1998. - 495 с.

  9. Худяков, А.І., Бродський, М.Н., Бродський, Г.М. Основи оподаткування: Учеб. допомога. СПб .: Изд-во "Європ. Будинок", 2002. - 456 с.

  10. Пепеляєв, С.Г. Основні положення теорії податкового права / Фінансове право: Учеб. / Под ред. Є.Ю. Грачової, Г.П. Тостопятенко. М .: ТОВ "ТК Велбі", 2003. - 309 с.

  11. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / Г.В.Савіцкая.-7-е видання, испр. - МН .: Нове знання, 2002 р.

  12. Податки: Учеб. посібник / За ред. Д.Г. Чорниця. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 1998.. - 544 с.

  13. Податкова система Росії: Учеб. посібник / За ред. Д.Г. Чорниця, і А.З. Дадашева. - М .: "АКДИ Економіка і життя", 1999. - 296 с.

  14. Оподаткування в системі міжнародних економічних відносин: Учеб.пособие / В. А. Дадалко, Е. Е. Румянцева, Н. Н. Демчук та ін. Мн., 2000..

  15. Податки і оподаткування: Навчальний посібник для студентів ВНЗ / За ред. Тобто Бондар, Н. Є. Заєць Мінськ .: «Вишейшая школа», 2006.-300с.

  16. Юткіна Т.Ф. Податки і оподаткування: Підручник. - М .: ИНФРА - М, 1999..

  17. Заєць, Н.Є. Теорія податків: Учеб. / Н.Є. Заєць. - Мн .: БГЕУ, 2002. - 202с.

  18. Шмарловская, Г. А. Теорія податків: закономірності формування і державного регулювання. - Мн .: БГЕУ, 1996. - 402 с.

  19. Лобкович, Е. І. «Основи економічне теорії». Мн .: 1995.- 372 с.

  20. Про податок на додану вартість: Закон від 16 листопада 1999 № 324-3.

  21. Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь "Про податки на доходи і прибуток підприємств, об'єднань, організацій": Закон Республіки Білорусь від 19 квітня 1996 р №237-XIII

  22. Про податки і збори, що стягуються до бюджету Республіки Білорусь: Закон від 20 грудня 1991 р № 1323-XII

  23. Про нормативних правових актах Республіки Білорусь: Закон від 10 січня 2000 № 361-З

  24. Про впорядкування надання пільг юридичним і фізичним особам з податків і митних платежів: Декрет Президента Республіки Білорусь від 10 березня 1997 № 6

  25. Про податки і збори, що стягуються до бюджету Республіки Білорусь: Закон від 20 грудня 1991 р № 1323-ХII з наступними численними змінами та доповненнями.

  26. Про внесення змін до деяких законодавчих актів Республіки Білорусь з питань оподаткування: Закон Республіки Білорусь від 01 січня 2004р. №260-3

  27. Цивільний кодекс РБ від 7 грудня 1998 р N 218-3 (з додатками)

  28. Журнал "Фінанси" N 9 за 2009 рік

  29. Ткачов, С.П. Теоретичні аспекти розвитку перехідних економік: деякі висновки з досвіду Білорусі // Білоруський економічний журнал. - 2006. - №4

  30. Кірєєва Є. Основні тенденції в розвитку податкової системи РБ // ФУА. - листопад 2002року-№9

  31. Журнал "Нормативні акти з фінансів, податків та страхування" додаток до журналу "Фінанси", N 8,9,10 за 2009 рік

  32. Офіційний сайт Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання. Дата доступу: 02.11.2010 року

  33. Офіційний сайт Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nalog.by. - Дата доступу: 25.10.2010 року

  ДОДАТКИ

  додаток А

  Рисунок А.1 - Загальна класифікація податкових ставок

  Джерело: [8, с. 26, таблиця 7].

  додаток Б  Рисунок Б.1 - Класифікація податків РБ

  Джерело: [17, с.32, таблиця 1].

  додаток В

  Рисунок В.1 - Класифікація юридичних осіб

  Джерело: [27, с. 152].

  додаток Г

  Таблиця Г.1 - Динаміка податків і зборів в Республіці Білорусь за період 1992-2009 року

  Податки та збори

  Ставки,%

  1992 р

  2009 р

  1. Податок на додану вартість

  28,0

  18,0

  1. акцизи

  процентні

  тверді

  1. Податок на прибуток

  30,0

  24,0

  1. Податок за користування природними ресурсами (екологічний податок)

  тверді

  тверді

  1. Податок на нерухомість

  5,0

  1,0

  1. Податок на незавершене будівництво

  10,0

  1,0

  1. Податок на знову починаємо будівництво

  30,0

  -

  1. Податок на експорт та імпорт

  У відсотках до

  -

  1. Земельний податок

  зовнішньоторговельної

  1. Податок на паливо

  (Контрактної) вартості

  тверді

  1. транзитний податок

  товару

  -

  1. Державне мито

  у твердих сумах за 1 га

  -

  1. Прибутковий податок на громадян

  20%

  1. Дорожні фонди:

  а) податок на придбання автотранспортних засобів

  б) відрахування від доходів по експлуатації автомобільного транспорту

  в) відрахування користувачами автомобільних доріг

  12-50%

  18,0

  5-10% від продажної ціни

  2,0%

  0,3 - 1% від обміну

  5,0

  -

  -

  15.Відрахування державний фонд сприяння зайнятості

  виробленої продукції

  1,0% від фонду оплати праці

  -

  16. Відрахування до фонду соціального захисту населення

  40,8

  35,0

  Джерело: [33].

  додаток Д

  Таблиця Г.1 - Виконання республіканського бюджету Республіки Білорусь у 2009 році

  Уточнений план на 2009 рік, млрд. Руб.

  фактичне виконання

  млрд. руб.

  в процентах

  до плану

  до ВВП

  Доходи - всього

  в тому числі:

  податкові доходи

  з них:

  податки на доходи і прибуток

  з них податок на прибуток

  податки на товари (роботи, послуги)

  з них:

  податок на додану вартість

  акцизи

  податок за використання природних ресурсів (екологічний податок)

  податкові доходи від зовнішньоекономічної діяльності

  внески на державне соціальне страхування

  неподаткові доходи

  46393

  30700

  3468

  3230

  14798

  7772

  3717

  421

  10419

  13202

  2490

  49052

  31367

  3539

  3286

  15111

  8067

  3731

  381

  10613

  14497

  3188

  105,7

  102,2

  102,0

  101,7

  102,1

  103,8

  100,4

  90,5

  101,9

  109,8

  128,0

  38,1

  24,3

  2,7

  2,6

  11,7

  6,3

  2,9

  0,3

  8,2

  11,3

  2,5

  Джерело: [33].