• Темпи зростання продуктивності праці і заробітної плати.
 • Визначимо відносну економію фонду заробітної плати у звязку із зростанням продуктивності праці.
 • Ез.п. в 2003 р = (114,6-107,0) / 114,6 х 100 = 6,6%


 • Дата конвертації17.08.2017
  Розмір188.69 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 188.69 Kb.

  Удосконалення організації та управління діяльністю ТОВ "Інжстрой-Сіті Моноліт"

  ft "> Довгострокові фінансові вкладення

  140

  0

  0,00

  0

  0,00

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  відкладені податкові активи

  145

  0

  0,00

  0

  0,00

  Інші необоротні активи

  150

  0

  0,00

  16

  0,00

  РАЗОМ по розділу I

  190

  2192

  0,80

  2075

  9,96

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  210

  2529

  11,30

  8508

  40,90

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  0

  0,00

  0

  0,00

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230

  0

  0,00

  0

  0,00

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  14453

  64,70

  9648

  46,34

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  0

  0,00

  0

  0,00

  Грошові кошти

  260

  3159

  14,20

  586

  2,80

  Інші оборотні активи

  270

  0

  0,00

  0

  0,00

  РАЗОМ по розділу II

  290

  20141

  90,20

  18741

  90,04

  БАЛАНС

  300

  22333

  100,00

  20817

  100,00

  ПАСИВ

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  410

  2119

  9,50

  2119

  10,20

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  0

  0,00

  0

  0,00

  Додатковий капітал

  420

  0

  0,00

  0

  0,00

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Резервний капітал

  430

  0

  0,00

  0

  0,00

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  2220

  9,90

  185

  0,90

  РАЗОМ по розділу III

  490

  4339

  19,40

  2304

  11,10

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  0

  0,00

  0

  0,00

  Відкладені податкові зобов'язання

  515

  0

  0,00

  0

  0,00

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  0

  0,00

  0

  0,00

  РАЗОМ по розділу IV

  590

  0

  0,00

  0

  0,00

  V.КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  0

  0,00

  0

  0,00

  Кредиторська заборгованість

  620

  17994

  80,60

  18513

  88,90

  Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

  630

  0

  0,00

  0

  0,00

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Доходи майбутніх періодів

  640

  0

  0,00

  0

  0,00

  Резерви майбутніх витрат

  650

  0

  0,00

  0

  0,00

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  0

  0,00

  0

  0,00

  РАЗОМ по розділу V

  690

  17994

  80,60

  18513

  88,90

  БАЛАНС

  700

  22333

  100,00

  20817

  100,00

  Вертикальний аналіз балансу дозволяє наочно визначити значимість активів і пасивів балансу. Оборотні активи займають значну частину всіх коштів (на початок року їх частка склала 90,2%, а на кінець - 90,04%), до кінця 2004 року 40,9% оборотних засобів представлені запасами і 46,34% дебіторською заборгованістю, грошові кошти складають лише 2,8%.

  Статутний і додатковий капітал займає в джерелах засобів підприємства 90,5% на початку року і 10,2% до кінця року. Позиковий капітал представлений короткостроковій кредиторської заборгованістю, яка на початку розглянутого періоду склала 80,6% і 88,9% до кінця періоду.

  Таким чином, спостерігаємо зменшення дебіторської заборгованості і збільшення кредиторської.

  3.1.4 Аналіз прибутку підприємства

  Ключовим показником фінансового стану підприємства, що характеризує кінцеві результати виробничо-господарської діяльності є прибуток. Вона являє собою різницю між доходами від діяльності підприємства і витратами на її здійснення. На практиці використовується система показників прибутку, що істотно розрізняються по величині, економічному змісту і функціональному призначенню. Базою для всіх розрахунків служить балансовий прибуток, що є основним фінансовим показником виробничо-господарської діяльності підприємства. Чистий прибуток - це та прибуток, яка залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до благодійних фондів.

  Всі показники звіту про прибутки та збитки при проведенні структурного аналізу наводяться у відсотках до обсягу виручки від реалізації.

  Таблиця 3.2.3

  Вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки

  показник

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  Найменування

  код

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  72369

  100,00

  44398

  100,00

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  71151

  98,32

  41674

  93,86

  Валовий прибуток

  029

  1218

  1,68

  2724

  6,14

  Комерційні витрати

  030

  0

  0,00

  0

  0,00

  Управлінські витрати

  040

  0

  0,00

  0

  0,00

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  1218

  1,68

  2724

  6,14

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  060

  0

  0,00

  0

  0,00

  Відсотки до сплати

  070

  0

  0,00

  0

  0,00

  Доходи від участі в інших організаціях

  080

  0

  0,00

  0

  0,00

  Інші операційні доходи

  090

  219

  0,30

  142

  0,32

  Інші операційні витрати

  100

  972

  1,34

  445

  1,00

  позареалізаційні доходи

  120

  0

  0,00

  0

  0,00

  позареалізаційні витрати

  130

  0

  0,00

  0

  0,00

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  510

  0,70

  +2421

  5,45

  відкладені податкові активи

  141

  0

  0,00

  0

  0,00

  Відкладені податкові зобов'язання

  142

  0

  0,00

  0

  0,00

  Поточний податок на прибуток

  150

  340

  0,47

  805

  1,81

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  190

  413

  0,57

  2384

  5,37

  У виручці від реалізації повна собівартість склала в кінці 2004 року 98,32%, а на початку вона дорівнювала 93,86, а отже відбулося значне збільшення собівартості.Прибуток від реалізації в складі виручки знизилася з 6,14% до 1,68% за рік. Відповідно і зменшився чистий прибуток: на початку 2004 року вона становила 5,37% від усієї виручки, а до кінця року дорівнювала всього 0,57%.

  Вплив на величину балансового прибутку результатів від різних сфер діяльності підприємства представлено в табл. 3.2.4.

  Таблиця 3.2.4

  Аналіз складу і структури прибутку

  показники

  Початок року

  Кінець року

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  1.Прібиль (збиток) від реалізації

  2724

  112,5

  1218

  238,8

  2. Інші операційні доходи

  142

  5,8

  219

  42,9

  3. Інші операційні витрати

  445

  18,4

  927

  181,8

  4. Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності

  +2421

  100

  510

  100

  5. Інші позареалізаційні доходи

  -

  -

  -

  -

  6. Інші позареалізаційні витрати

  -

  -

  -

  -

  7. Прибуток (збиток) звітного року

  +2421

  100

  510

  100

  З таблиці видно, що в більшій мірі на величину прибутку за звітний рік впливає прибуток від реалізації (112,5% і 238% відповідно), а також інші операційні витрати в кінці року (181,8%).

  3.1.5 Оцінка платоспроможності та ліквідності

  На початковому етапі аналізу бухгалтерської звітності (читання звітності) користувач може визначити ліквідність балансу за існуючими раціональним балансовим пропорціям, дотримання яких сприяє фінансової стійкості підприємства. Ліквідність - здатність окремих видів майнових цінностей звертатися в грошову форму без втрат своєї балансової вартості. Такими пропорціями є наступні:

  -бистрореалізуемие активи повинні показувати найбільш термінові зобов'язання або перевищувати їх;

  -активи середньої можливості бути реалізованим повинні покривати короткострокові зобов'язання або перевищувати їх;

  -медленно реалізовані активи повинні покривати довгострокові зобов'язання або перевищувати їх;

  -труднореалізуемие активи повинні покриватися власними коштами і не перевищувати їх.

  Таблиця 3.2.5

  Аналіз ліквідності балансу

  актив

  Сума (т.руб.)

  пасив

  Сума (т.руб.)

  Платіжний надлишок (+) або недолік (-)

  1

  2

  3

  4

  5

  1.Бистрорелізуемие активи

  1.Наіболее зро ч ні зобов'язання

  Початок року

  3159

  Початок року

  1 710

  +1449

  Кінець року

  586

  Кінець року

  2107

  -1521

  2.Актіви середньої можливості бути реалізованим

  2.Краткосрочние кредиторська задо л женность

  Початок року

  14453

  Початок року

  16284

  -1831

  Кінець року

  9648

  Кінець року

  16406

  -6758

  3.Медленно реал і зуемое активи

  3.Долгосрочние пасиви

  Початок року

  2529

  Початок року

  -

  +2529

  Кінець року

  8508

  Кінець року

  -

  -8508

  1

  2

  3

  4

  5

  4.Трудно реализу вані активи

  4.Собственний

  капітал

  Початок року

  2192

  Початок року

  4339

  +2147

  Кінець року

  2075

  Кінець року

  2304

  +229

  В результаті зіставлення активів і пасивів за балансом можна зробити наступні висновки:

  1. Можна спостерігати недолік бистрореалізуемих активів в кінці 2004 року для оплати строкової кредиторської заборгованості, хоча на початку року швидко реалізованих активи набагато перевищували зобов'язання.

  2. Активів середньої можливості бути реалізованим також не вистачає для покриття короткострокової кредиторської заборгованості як на початку, так і в кінці 2004 року (14453 <16284 і 9648 <16406).

  3. У третій пропорції спостерігається платіжний надлишок (+2525) на початку року і платіжний недолік (-8508) в кінці року.

  4. Остання пропорція свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів (4339 тис. Руб. На початок року і 2304 тис.руб. На кінець року), що необхідно для дотримання мінімального умови його фінансової стійкості.

  Одна з умов фінансової стійкості підприємства виражено в показниках платоспроможності та ліквідності.Показники платоспроможності і ліквідності відображають здатність підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання легко реалізованими засобами.

  Фінансове становище підприємства характеризується як стійке при досить високому рівні платоспроможності підприємства. Низьке значення коефіцієнтів платоспроможності і ліквідності свідчить про можливість виникнення проблеми готівки на підприємстві і про можливі труднощі в подальшій операційної діяльності. У той же час дуже велике значення коефіцієнтів свідчить про невигідному вкладенні коштів в оборотні кошти.

  Стійкість фінансового стану підприємства - фактор його застрахованого від можливого банкрутства. При аналізі показників платоспроможності та ліквідності важливо простежити їх динаміку.

  Платоспроможність підприємства - це здатність своєчасно і в повному обсязі погашати свої фінансові зобов'язання.

  Ліквідність - це здатність окремих видів майнових цінностей звертатися в грошову форму без втрат своєї балансової вартості.

  Таблиця 3.2.6

  Угруповання активів за рівнем ліквідності.

  Найменування активів

  На початок року

  На кінець року

  1.Легкореалізуемие активи

  3159

  586

  -грошові кошти

  3159

  86

  короткострокові фінансові вкладення

  -

  500

  2.Дебіторская заборгованість

  14453

  9648

  3.Високоліквідние активи

  17612

  10234

  4.Запаси

  2529

  8507

  5.ІТОГО ліквідні активи

  20141

  18741

  6.Ітого неліквідні активи

  2192

  2076

  6.1.ІТОГО необоротні активи

  2192

  2075

  -основні засоби

  2192

  2059

  -нематеріальні активи

  -

  16

  -незавершене будівництво

  -

  -

  -Довгострокові фінансові вкладення

  -

  -

  6.2.Расходи майбутніх періодів

  -

  1

  6.3.Безнадежная дебіторська заборгованість

  -

  -

  7.ВСЕГО активи

  22333

  20817

  8.Текущая короткострокова заборгованість

  17994

  18513

  Оцінку рівня ліквідності активів можна зробити за допомогою коефіцієнтів рівня ліквідності.

  Таблиця 3.2.7

  Розрахунок показників оцінки платоспроможності та ліквідності.

  показник

  Формула

  На початок року

  На кінець року

  норматив

  1.Коеффіціент ліквідності і платоспроможності

  1.1.Коеффіціент поточної платоспроможності

  1,119

  1,012

  1.2.Коеффіціент проміжної платоспроможності та ліквідності

  0,979

  0,553

  1.3.Коеффіціент абсолютної ліквідності

  0,176

  0,032

  2.Показателі якісної характеристики платоспроможності та ліквідності

  2.1.Чістий оборотний капітал

  2147

  228

  зростання в динаміці

  2.2.Коеффіціент співвідношення грошових ср-в і чистого оборотного капіталу

  1,471

  2,57

  від 0 до 1

  2.3.Коеффіціент співвідношення запасів і чистого оборотного капіталу

  1,178

  37,316

  чим вище і ближче до 1, тим гірше

  2.4.Коеффіціент співвідношення запасів і короткострокової заборгованості

  0,141

  0,46

  0,5-0,7

  2.5.Коеффіціент співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

  0,803

  0,521

  Значення коефіцієнта поточної платоспроможності і ліквідності відповідало рекомендованому як на початку, так і в кінці звітного періоду, що свідчить про те, що підприємство має в своєму розпорядженні ліквідними активами для погашення своєї короткострокової заборгованості. До кінця року значення коефіцієнта знизилося, але підприємство продовжує залишатися платоспроможним, так як його ліквідні активи перевищують розмір короткострокової заборгованості.

  Дуже низьке значення коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про недостатність готових засобів платежу. Майже всі ліквідні активи підприємства перебувають у дебіторській заборгованості і в запасах, що передбачає для забезпечення платоспроможності проведення ефективної роботи з повернення боргів, а також необхідності такої кількості запасів.

  Підприємство має у своєму розпорядженні чистим оборотним капіталом, але спостерігається його зменшення до кінця року, що розцінюється як негативна тенденція. Існує думка, що чистий оборотний капітал повинен покривати не менше 30% оборотних активів і не менше 50% запасів. В даному випадку розмір чистого оборотного капіталу недостатній.

  Платоспроможність підприємства залежить від ліквідності балансу підприємства. Якщо сума всіх оборотних коштів не менше суми всіх короткострокових зобов'язань, баланс вважається ліквідним. У нашому прикладі баланс можна вважати ліквідним як на початку, так і в кінці 2004 року.

  3.1.6 Рейтингова експрес-оцінка фінансового стану підприємства

  З метою оперативного визначення фінансового стану підприємства і оцінки підприємства як потенційного партнера в ділових відносинах поводиться порівняльна рейтингова експрес-оцінка.

  У даній методиці використовують 5 наступних коефіцієнтів:

  1.Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (К ОСС):

  , де

  III p П - підсумок III розділу пасиву балансу;

  I p A і II p A - підсумок I і II розділу активу балансу відповідно;

  Стр.640,650 - рядок пасиву балансу «доходи майбутніх періодів» і рядок пасиву балансу «резерви майбутніх витрат і балансових платежів» відповідно.

  Цей коефіцієнт характеризує наявність у підприємства власних оборотних коштів, необхідних для його стійкості. З наведеної формули видно, що коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних засобів та інших необоротних активів до фактичної вартості знаходяться в наявності у підприємства оборотних коштів у вигляді виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторських заборгованостей і інших оборотних активів. Нормативне значення коефіцієнта:.

  2. Коефіцієнт поточної ліквідності (К тл):

  або

  Цей коефіцієнт дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і характеризує ступінь загального покриття усіма обіговими коштами підприємства суми термінових зобов'язань. Даний коефіцієнт визначається як відношення фактичної вартості знаходяться в наявності у підприємства оборотних коштів у вигляді виробничих запасів, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів до найбільш термінових зобов'язаннях у вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей. Нормативне значення коефіцієнта:.

  3. Коефіцієнт інтенсивності авансованого капіталу (К і):

  , де

  N - кількість днів в аналізованому періоді;

  Ф № 2, стор. 010 - підсумок рядка 010 форми номер 2 «Звіт про фінансові результати»;

  Ф № 1, стор. (300Н + 300К) - значення по рядку 300актіва балансу, що відповідають початку і кінця досліджуваного періоду.

  Коефіцієнт інтенсивності обороту авансованого капіталу характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 карбованець коштів, вкладених в діяльність підприємства. Нормативне значення коефіцієнта:.

  4. Коефіцієнт менеджменту (К м):

  Даний коефіцієнт характеризує ступінь ефективності управління підприємством. Нормативне значення коефіцієнта:, де

  r - облікова ставка ЦБРФ (в період 15 червня 2004 р - 25 січень 2005 р ставка рефінансування ЦБРФ склала 13%). тоді

  5. Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) власного капіталу (К пр):

  Коефіцієнт прибутковості характеризує розмір прибутку, що припадає на 1 карбованець власного капіталу. Нормативне значення коефіцієнта:.

  Послідовність дій при визначенні комплексної рейтингової експрес-оцінки фінансового стану підприємства наступна:

  1) На основі даних балансу підприємства і звіту про прибутки і збитки обчислюються відповідні фінансові коефіцієнти.

  2) Визначається рейтингове число з використанням виразу:

  , де

  L - число показників (фінансових коефіцієнтів), які використовуються для рейтингової експерсс-оцінки;

  N i - нормативне значення для i-го фінансового коефіцієнта;

  K i - значення i-го фінансового коефіцієнта.

  Для зручності розрахунку зведемо все обчислення в одну таблицю (табл. 3.2.6)

  Таблиця 3.2.6

  Рейтингова експрес-оцінка фінансового стану підприємства

  за 2004 рік

  Назва

  коеф-

  фициента

  значення

  на початок року

  значення

  на кінець року

  Норматив-ве значення

  До ОСС

  0,1

  До тл

  2

  До і

  2,5

  До м

  0,923

  К пр

  0,2

  R

  1

  За результатами отриманих обчислень можна зробити наступні висновки:

  1) На початок 2004 року фінансовий стан підприємство було задовільний, так як.

  2) На кінець 2004 року стан погіршився: рейтингова експрес-оцінка знизилася і склала 0,551, що свідчить про незадовільний стан підприємства в аналізуємо періоді.

  3.1.7 Узагальнена оцінка фінансового стану підприємства методом головних компонент

  Для отримання уявлення про фінансовий стан підприємства методом головних компонент для початку необхідно обчислити наступні коефіцієнти:

  - коефіцієнт поточної ліквідності;

  - коефіцієнт забезпеченості власними коштами;

  - коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів;

  - коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;

  - коефіцієнт рентабельності продукції.

  Використання методу головних компонент дозволяє в найбільшій мірі врахувати економічний зміст приватних коефіцієнтів, а також ступінь їх перекривання, дубльованих.

  Так як при розрахунку рейтингової експрес-оцінки коефіцієнти поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами вже були розраховані, нам необхідно обчислити залишилися.

  1. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (К СЗС):

  Коефіцієнт К СЗС характеризує роль залучених підприємством позикових коштів в його загальної фінансової діяльності. Він визначається відношенням всіх короткострокових і довгострокових позикових коштів до власних коштів підприємства.

  2. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (К д):

  Даний коефіцієнт показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок довгострокових позикових коштів. За допомогою цього коефіцієнта оцінюють, наскільки інтенсивно підприємство використовує позикові кошти для оновлення і розширення виробництва. Якщо капітальні вкладення, які здійснюються за рахунок цього джерела, призводять до суттєвого зростання прибутку, то використання довгострокових кредитів доцільно.

  3. Рентабельність реалізованої продукції (К р):

  , де

  П рп - прибуток від реалізації продукції;

  З рп - повна собівартість реалізації продукції.

  Рентабельність реалізованої продукції показує, скільки прибутку від реалізації продукції припадає на 1 рубль повних витрат.

  Формула узагальненої оцінки фінансового стану (К фс):

  Зведемо всі розрахунки в єдину таблицю (табл.3.2.7).

  Таблиця 3.2.7

  Оцінка фінансового стану підприємства методом головних компонент

  Назва коефіцієнта

  На початок року

  На кінець року

  До тл

  До ОСС

  До СЗС

  До д

  До р

  До фс

  В результаті проведеної оцінки фінансового стану підприємства методом головних компонент можна зробити висновок про незадовільний фінансовий стан підприємства, як на початок, так і на кінець 2004 року, причому протягом року стан значно погіршився.

  висновок

  У третьому розділі даного дипломного проекту був проведений аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства. Аналіз техніко-економічних показників показав задовільний стан ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт», оскільки за більшістю показників планові виконані, але в порівнянні з минулим роком по ряду показників спостерігається негативна динаміка.

  Є економія фонду заробітної плати, зростання продуктивності праці випереджає зростання середньої зарплати, але зберігається висока плинність кадрів. Необхідно продумати кадрову політику організації, систему оплати та стимулювання праці для зниження плинності кадрів і закріпленню кваліфікованих фахівців.

  У цьому розділі представлені динаміка середньооблікової чисельності працівників і середньорічної вартості основних фондів. Показники фондовіддачі та фондомісткості знизилися в порівнянні з попереднім роком. Продуктивність праці також знизилася, що пов'язано зі зниженням обсягу виробленої продукції в цей рік.

  Слід поліпшити організацію праці на об'єктах, виключити необгрунтовані втрати робочого часу, поліпшити якість робіт, для зниження собівартості, вишукувати можливість використання нових, більш дешевих матеріалів.

  В результаті аналізу горизонтального і вертикального балансу проведений аналіз прибутку підприємства.Він показав зниження до кінця 2004 року рівня чистого прибутку, на яку здебільшого впливають прибуток від реалізації та інші операційні витрати. Значення коефіцієнта поточної платоспроможності і ліквідності відповідало рекомендованому як на початку, так і в кінці звітного періоду, що свідчить про те, що підприємство має в своєму розпорядженні ліквідними активами для погашення своєї короткострокової заборгованості. До кінця року значення коефіцієнта знизилося, але підприємство продовжує залишатися платоспроможним, так як його ліквідні активи перевищують розмір короткострокової заборгованості. Рейтингова експрес-оцінка показала, що фінансовий стан підприємства з початку року до кінця значно погіршився. В результаті була проведена узагальнена оцінка фінансового стану підприємства методом головних компонент, яка підтвердила висновок про незадовільний фінансовий стан підприємства, як на початок, так і на кінець 2004 року.

  4. Аналіз основних техніко-економічних показників і розробка рекомендацій підвищення ефективності роботи підприємства

  4.1. Основні техніко-економічні показники.

  Таблиця 4.1.1

  Основні техніко-економічні показники за 2002-2004 рр.

  найменування показника  >

  2000

  38

  Прибиральник виробничих і службових приміщень

  6

  2000

  39

  будівельна дільниця

  Начальник дільниці

  1

  4000

  40

  ведучий майстер

  1

  3500

  41

  Майстер будівельних та монтажних робіт

  6

  3000

  42

  Майстер

  8

  3000

  43

  механік

  4

  3000

  44

  Ділянка виробництва поверхневих робіт

  Начальник дільниці

  1

  4500

  45

  ведучий майстер

  1

  3500

  46

  Майстер гірський

  10

  3000

  47

  Майстер будівельних та монтажних робіт

  7

  3000

  48

  Майстер

  6

  3000

  49

  механік

  5

  3000

  50

  Ділянка виробництва підземних робіт

  Начальник дільниці

  1

  4500

  51

  ведучий майстер

  1

  3500

  52

  Майстер гірський

  13

  3000

  53

  механік

  5

  3000

  54

  механічна база

  начальник

  1

  4000

  55

  механік

  3

  3000

  56

  Майстер

  4

  3000

  57

  Завідувач матеріально-технічним складом

  1

  3000

  Всього по ТОВ "Ін ж лад-сіті Моноліт"

  181

  Чим нижча посада, тим нижче рівень заробітної плати. Максимальний оклад має генеральний директор компанії (6000 рублів згідно зі штатним розкладом), а мінімальний - водій, прибиральник і диспетчер (2000 рублів у кожного). На жаль, низький рівень заробітної плати на підприємстві несприятливо впливає як на роботу співробітників, так і на плинність кадрів в цілому по підприємству. Мотивація діяльності працівників знижується, що призводить до зниження продуктивності праці на підприємстві. Для забезпечення нормальної роботи необхідно переглянути тарифні ставки працівників і запропонувати оклад набагато вище встановленого.

  Проаналізувавши наявну на підприємстві ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» організаційну структуру можна зробити висновок про її недосконалість. Основним «вузьким місцем» структури є те, що головному інженеру підпорядковане занадто багато відділів, внаслідок чого він занадто перевантажений роботою. Для зняття з нього обов'язків по управлінню основним виробництвом, необхідно ввести в структуру організації Заступника генерального директора з виробництва і підпорядкувати йому такі відділи: Ділянка виробництва поверхневих робіт, ділянка виробництва підземних робіт, будівельна дільниця, загальний відділ, відділ постачання диспетчерську службу і господарський відділ. Сам же Заступник генерального директора з виробництва буде безпосередньо підпорядкований генеральному директору.

  Організаційні зміни в організації вимагають швидких, сконцентрованих, але в той же час зважених заходів. В результаті повинна бути усвідомлена організаційна структура, що забезпечує ефективне управління господарською діяльністю.

  Організаційна структура повинна сприяти створенню такої сукупності управлінських впливів, яка здатна забезпечувати надійність організації на тривалий період часу. Ефективною слід вважати структуру, яка, не дивлячись на управлінські витрати і число рівнів ієрархії, забезпечує можливість приймати її в рамках ефективні управлінські рішення.

  Нижче представлений альтернативний варіант організаційної структури розглянутого підприємства (ріс.2.2.4).

  Мал.2.2.4 Альтернативний варіант організаційної структури

  2.3. Організація і управління основними технологічними процесами і виробництвом в цілому

  2.3.1 Організація процесу в часі

  Будь-виробничий процес можна уявити як сукупність робіт різних видів. Найчастіше ми маємо справу з дискретними процесами, для яких характерні перерви в роботах: технологічні (наприклад, між змінами), організаційні та випадкові (простої).

  Розрізняють завдання організації процесу в часі і в просторі. Перші є універсальними.

  Нижче представлений графік організації комплексу робіт в часі (ріс.2.3.1).

  Рис 2.3.1 Графік організації робіт в часі

  Види робіт:

  1 - Проходка мікрощітом AVN 1200, 1500, 2м;

  2 - Освоєння будмайданчика (обгородження, установки щита, миття коліс);

  3 - Завезення обладнання для мікрощіта;

  4 - Пристрій з / б камери №27.

  Протягом періоду Т = 3 роки необхідно виконати основну роботу в обсязі Q Т = 100% і певний склад допоміжних робіт, частина яких задана тільки їх змістом і тривалістю t j = 42 дня (ремонти, перестановки обладнання і т.д.).

  Продуктивністю виробничого процесу є його ритмічність, тобто рівні об'єми за однакові проміжки часу.

  Режим роботи підприємства і окремих виробничих підрозділів:

  - нормальна тривалість робочого часу підприємства - 40 годин на тиждень;

  - для робітників зайнятих на підземних роботах - 36 годин на тиждень.

  - для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: субота і неділя.

  2.3.2 Організація управлінської праці

  Умови праці на ділянці продуктивних робіт і в офісі управління являють собою сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на працездатність людини і його здоров'я в процесі праці. Ці фактори поділяються на такі типи:

  1. Санітарно-гігієнічні, що визначають зовнішню виробниче середовище. Працівникам виробничої дільниці видається спецформа, територія добре освітлена, що відповідає нормальній роботі.

  2. Психофізіологічні, обумовлені конкретним змістом трудової діяльності, характером даного виду праці. У приклад візьмемо роботу провідного майстра на виробничій ділянці. Вона є відповідальною і складається з постійних переміщень по ділянці і частого спілкування з робітниками і начальством, фізична і нервова навантаження великі. Для того, щоб забезпечити високу працездатність потрібен оптимальний режим праці та відпочинку.

  3. Естетичні, що сприяють формуванню позитивних емоцій у працівника. Стіни в приміщенні офісу пофарбовані кремовим кольором, кабінети добре освітлені, управлінці і службовці оснащені спеціалізованої оргтехнікою, що сприяє емоційному заспокоєнню і хорошої працездатності.

  2.3.3 Нормування праці

  Нормування праці на підприємстві є складовою частиною управління виробництвом і включає в себе визначення необхідних витрат праці на виконання робіт окремими працівниками, встановлення на цій основі норм праці.

  При нормуванні праці службовців застосовуються такі види норм праці: норматив чисельності, норми обслуговування, норми керованості.

  Норматив чисельності застосовується для обчислення ліміту чисельності робітників і службовців. Так як нормативи чисельності не вирішують питання конкретної розстановки працівників, використовують норми обслуговування і керованості.

  Норми керованості виражаються, як правило, чисельністю працівників, безпосередньо підпорядкованих керівнику.

  При нормуванні праці робітників застосовуються такі види норм праці: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування.

  З метою підвищення ефективності праці почасових або встановлюються нормативні завдання на основі вищезгаданих видів норм праці.

  Нормативне завдання - це встановлений обсяг роботи, який працівник або група працівників зобов'язані виконувати за час робочої зміни, робочого місяця або за іншу одиницю робочого часу.

  Норма праці встановлюється на окрему операцію або взаємозв'язану групу операцій, кінцевий комплекс робіт. Ступінь диференціації норм визначається типом та масштабом виробництва, особливостями продукції, що випускається, формами організації праці.

  Норми праці визначаються за нормативними матеріалами для нормування праці, затвердженими в централізованому порядку.

  До нормативних матеріалів відносяться: нормативи з праці, нормативи режимів роботи обладнання, єдині і типові норми.

  Норми праці на виробництво нової продукції розробляються одночасно з технологічними процесами відповідно до запроектованих організаційно-технічними умовами виробництва даної продукції та встановленою проектною трудомісткістю.

  Введення нових норм праці і нормованих завдань, включаючи змінені та переглянуті, проводиться адміністрацією підприємства за погодженням з профспілковим комітетом.

  У разі виявлення порушень трудової дисципліни, встановленого порядку організації праці, недостовірності обліку і звітності по нормуванню праці винні притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

  Як приклад існуючої організації праці можна привести баланс робочого часу провідного майстра на продуктивному ділянці (табл. 2.3.2).

  Таблиця 2.3.2

  Баланс робочого часу провідного майстра на виробничій ділянці

  Елементи витрат робочого часу

  тривалість

  Фактична

  Проектована

  хв

  %

  хв

  %

  Оперативне час на виконання роботи

  458

  415

  Підготовчо-заключний час

  17

  35

  Час на обслуговування робочого місця

  -

  10

  Час на відпочинок і особисті потреби

  5

  20

  Порушення трудової дисципліни

  -

  -

  Разом:

  480

  100

  480

  100

  Завдяки координації діяльності робочих з боку майстра, в цілому по виробничій ділянці вони успішно справляються з поставленими їм нормами виробітку.

  Проектування організації основних технологічних процесів:

  5. Демонтаж опор Тельферний естакади.

  6. Розкопка шахт.

  7. Проходка мікрощітом AVN 1200, 1500, 2м шахт.

  8. Пристрій з / б камер.

  9. Відновлення опор Тельферний естакади.

  10. Демонтаж будмайданчика.

  11. Будівництво дощових і тренажно каналізацій.

  2.3.4 Технологія управління

  Технологія управління - сутність процесу переробки інформації

  Основне завдання технології управління - в результаті цілеспрямованих дій з переробки первинної інформації отримати інформацію нової якості, на основі якої виробляються оптимальні управлінські рішення.

  На підприємстві використовується програмне забезпечення 1С: Бухгалтерія 7.7.

  Це програмне забезпечення дозволяє об'єднати первинні дані, що надходять з різних відділів, в готові, що відповідають сучасним вимогам, документи, кодує і архівує документи для зручного і швидкого пошуку, дозволяє оперативно вносити зміни у вихідні дані, виводити на друк вихідні документи в будь-якій кількості.

  Так само використовується програмне забезпечення «Кошторис 2000», яка сприяє складання кошторисів.

  Використання технології управління на підприємстві дозволяє:

  - контролювати виробництво на всіх стадіях і отримувати, при цьому, загальну (об'єктивну) картину;

  - підвищити швидкість обробки інформації;

  - використання більш складних програм з більш простим інтерфейсом дозволяє наймати на роботу менш кваліфікованих працівників;

  - використання одного програмного забезпечення на різних підприємствах дозволяє уніфікувати форми необхідних документів, а також швидко реагувати на зміни в російському законодавстві (в області вимог до оформлення документів).

  В кінцевому підсумку, використання технологій управління веде до підвищення якості та продуктивності праці, зниження витрат виробництва і, як наслідок, до зниження собівартості і збільшення прибутку.

  2.4 Структура управління персоналом і її аналіз

  Аналіз стану кадрового менеджменту є одним з основних розділів аналізу роботи будівельної організації. Тільки на основі глибокого і комплексного розгляду і вивчення всіх факторів можна дати оцінку виконання плану, оцінити ступінь використання живого праці.

  Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, які перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, що регулюються договором найму.Він являє собою колектив працівників з певною структурою, відповідної науково-технічному рівню виробництва, умовами забезпечення виробництва робочою силою і встановленим нормативно-правовим вимогам. Категорія «персонал підприємства» характеризує кадровий потенціал, трудові і людські ресурси виробництва. Вона відображає сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і входять до його облікового складу. У обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, пов'язану як з основною, так і з неосновної діяльністю підприємства.

  Основними характеристиками персоналу організації є: чисельність і його структура.

  Чисельність персоналу залежить від характеру, масштабу складності, трудомісткості виробничих (чи інших) і управлінських процесів, ступеня їх механізації, автоматизації та комп'ютеризації. Ці фактори визначають її нормативну величину. Більш об'єктивно персонал характеризується облікової (фактичної) чисельністю, тобто числом співробітників, які офіційно працюють в організації в даний момент. У ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» спискова чисельність працівників на кінець 2005 року становить 181 осіб.

  Структура персоналу організації - це сукупність окремих груп працівників, об'єднаних за будь-якою ознакою. Вона може бути статистичної та аналітичної.

  Статистична структура відображає розподіл персоналу і його рух в розрізі зайнятості за видами діяльності, а також категорій і груп посад.

  За ознакою участі у виробничому або управлінському процесі, тобто за характером трудових функцій, а, отже, займаної посади, персонал ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» підрозділяється на наступні категорії:

  1. Керівники. Вони здійснюють функції загального управління;

  2. Фахівці. Вони здійснюють економічні, інженерно-технічні, юридичні та інші функції;

  3. Інші службовці (технічні виконавці), які здійснюють підготовку та оформлення документів, облік, контроль, господарське обслуговування.

  4. Робітники, які безпосередньо створюють матеріальні цінності або надають послуги виробничого характеру.

  Такий поділ персоналу організації на категорії здійснюється відповідно до нормативного документа - Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців та інших службовців, розробленим Інститутом праці та затвердженим постановою Міністерства праці та соціального розвитку РФ від 21.08.98 №37.

  Нижче наведена таблиця класифікації персоналу за характером трудових функцій на даному підприємстві.

  Таблиця 2.4.1

  Класифікація персоналу за характером трудових функцій

  № п / п

  Категорія працівників

  склад

  Кількість осіб

  1

  2

  3

  4

  1

  керівники

  Генеральний директор

  Головний інженер

  Заступник генерального директора з економіки

  Головний механік

  Головний енергетик

  начальники відділів

  головний маркшейдер

  Головний бухгалтер

  Замісник головного бухгалтера

  Менеджери

  головний диспетчер

  начальники ділянок

  Майстер будівельних та монтажних робіт

  Завідувач матеріально-технічним складом

  90

  2

  фахівці

  механіки

  енергетики

  Провідний інженер

  Старший інженер

  Інженери

  маркшейдери

  Старший бухгалтер

  бухгалтера

  Інженер з охорони праці

  Юрисконсульт

  Інженер із захисту інформації

  Інспектора з кадрів

  Диспетчер

  55

  1

  2

  3

  4

  3

  Технічні виконавці

  Касир

  Секретар керівника

  Табельник

  комендант

  Водій легкового автомобіля

  Прибиральник виробничих і службових приміщень

  19

  4

  робочі

  17

  Складемо діаграму відсоткового співвідношення працівників різних категорій (рис. 2.4.2).

  Мал. 2.4.2 Діаграма процентного співвідношення працівників різних категорій

  Професійна структура персоналу організації - це співвідношення представників різних професій або спеціальностей, що володіють комплексом теоретичних знань і практичних навичок, набутих в результаті навчання і досвіду роботи в конкретній галузі. Наочно таку структуру можна побачити на рис. 4.3.6 в спеціальній частині даного дипломного проекту.

  Кваліфікаційна структура персоналу - це співвідношення працівників різного рівня кваліфікації, тобто ступеня професійної підготовки, необхідного для виконання певних трудових функцій. У ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» всі працівники, включаючи керівників, є висококваліфікованими і дипломованими фахівцями в своїй галузі.

  Структура персоналу за статтю та за віком представлена ​​на рис. 4.3.2 і 4.3.3 в спеціальній частині даного проекту відповідно, структура персоналу за стажем представлена ​​на рис. 4.3.7 і стажу роботи в даній організації на рис. 4.3.8 також в четвертому розділі.

  Структура персоналу за рівнем освіти (загального і спеціального) характеризує виділення осіб, які мають вищу освіту, в тому числі за рівнем підготовки - бакалавр, спеціаліст, магістр; незакінчену вищу (більше половини терміну навчання); середнє спеціальне; середню загальну, неповна середня, початкова. Наочно структуру персоналу по рівню освіти можна подивитися на рис. 4.3.5 в четвертому розділі даної дипломної роботи.

  Плинність кадрів на підприємстві на кінець 2004 року становить 64,7%, що є несприятливим показником стану кадрового резерву підприємства. Однак у порівнянні з минулим роком ця цифра значно зросла, що свідчить про погіршення умов праці, необхідних для нормальної роботи на підприємстві, низька трудова дисципліна, недоліки в організації виробництва, праці і заробітної плати, соціально-побутові причини, які не вирішуються зовсім. Для вирішення проблеми високого рівня плинності кадрів ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» співпрацює з Московським Державним Гірським Університетом, залучаючи на роботу молодих фахівців - випускників ВНЗ.

  За даними Відділу Охорони Праці рівень травматизму невисокий і становить 4%, що говорить про надійність устаткування, яке застосовується на ділянках робіт, а також про дотримання всіх правил і технік безпеки.

  Керівний склад організації має високий рівень професіоналізму, висококваліфіковані, загальний стаж роботи на підприємстві у них в середньому 5 років.

  Робота з персоналом на підприємстві ведеться безпосередньо у Відділі кадрів, який виконує завдання найму, прийому, відбору персоналу. В організації погано розвинена система підвищення кваліфікації, проте має місце бути. Так, для робітників існує внутрішньоорганізаційні підвищення кваліфікації. Це невелике навчання, за підсумками якого робочі здають іспити. Соціальні програми для працівників, на жаль, відсутні, не вистачає коштів для забезпечення їм медичного страхування, відпочинків, дитячих садів і шкіл. Профспілки також погано розвинені. Це позначається на роботі персоналу. Немає стимулювання праці та мотивації діяльності персоналу, а, отже, і низька продуктивність.

  висновки

  В результаті аналізу системи організації та управління можна зробити наступні висновки.

  Виробнича структура підприємства досить різноманітна. Головним фактором, що впливає на неї, є розпорошеність, тобто об'єкти рассосредоточени по території величезної площі. Розподіл відбувається за територіальною ознакою.

  ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» виконує функції генерального підрядника з будівництва центрального ядра ММДЦ «Москва-Сіті», що є його основною діяльністю.

  Організаційна структура підприємства має лінійну структуру і є багаторівневою. Основним недоліком представленої організаційної структури можна вважати перевантаженість роботою головного інженера, що є підставою для її вдосконалення. Тому в роботі представлений альтернативний варіант організаційної структури підприємства, в якій основні функції головних спеціалістів розподілені більш рівномірно.

  Проаналізувавши штатний розклад ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» можна зробити висновок про низький рівень заробітної плати, що негативно позначається на роботі персоналу, а, отже, і на продуктивності праці.

  Умови праці, санітарно гігієнічні, психофізіологічні та естетичні, відповідають нормам.

  У ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» дуже розвинене інформаційне забезпечення, всі офіси оснащені комп'ютерами і необхідним програмним забезпеченням, що веде до підвищення якості та продуктивності праці, зниження витрат виробництва і, як наслідок, до зниження собівартості і збільшення прибутку.

  Аналіз кадрового складу підприємства показав забезпеченість підприємства людськими ресурсами. В результаті структура персоналу була розглянута за різними ознаками: за віковою, за статевою, за рівнем освіти, загального стажу і стажу роботи в даній організації, були представлені діаграми професійної структури персоналу і процентного співвідношення працівників різних категорій. Головним недоліком на даний момент є високий рівень плинності кадрів, який росте, що пов'язано з незадовільними умовами праці, а саме з низьким рівнем заробітної плати, а також на підприємстві погано ведеться робота по закріпленню робочих кадрів і зміцнення трудової дисципліни. Керівний склад підприємства має великий досвід роботи в даній організації, висококваліфікований і має високий рівень професіоналізму. Робота з персоналом ведеться безпосередньо у відділі кадрів.

  3. Аналіз і планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

  3.1 Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства.

  3.1.1 Загальні відомості про аналіз фінансової діяльності підприємства.

  Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам освіти, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові. Слід знати і такі поняття ринкової економіки, як фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність і ін.

  Призначення аналізу фінансових показників з позиції користувача є розгляд і оцінка інформації, наявної у фінансовій звітності, для того, щоб отримати достовірні висновки про минуле стані підприємства з метою передбачення його життєздатності в майбутньому. Фінансова діяльність підприємств усіх видів характеризується цілою низкою показників, які дозволяють оцінити фінансовий стан підприємства на основі обчислення різних коефіцієнтів. Існує 3моделі оцінки фінансового стану підприємства:

  · Дескриптивний;

  · Прідікатівний;

  · Нормативні.

  До дескриптивної моделі відносяться побудова системи звітних балансів (горизонтального і вертикального), аналіз звітності і побудова порівняльно-аналітичного балансу, система аналітичних коефіцієнтів і аналітичні записки до звітності. Всі ці моделі засновані на використанні інформації, що міститься в бухгалтерській звітності.

  Горизонтальний баланс дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу бухгалтерської звітності. В основі цього аналізу лежить літочислення базисних темпів зростання балансових статей або статей звіту про прибутки і збитки.

  В основі вертикального балансу лежить уявлення бухгалтерської звітності у вигляді відносних величин, які характеризують структуру узагальнюючих підсумкових показників.

  Провідним елементом аналізу фінансового стану підприємства є система аналітичних фінансових коефіцієнтів, які об'єднуються в такі основні групи:

  · Коефіцієнти, що характеризують ліквідність підприємства;

  · Коефіцієнти, що характеризують структуру майна підприємства;

  · Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість підприємства;

  · Показники, що характеризують ділову активність підприємства;

  · Показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства.

  В додатку подано бухгалтерський баланс (додаток 1) і звіт про фінансові результати (додаток 2) по підприємству за 2004 рік.

  3.1.2 Горизонтальний баланс підприємства

  Горизонтальний аналіз балансу полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження).

  Таблиця 3.2.1

  Горизонтальний баланс за 2004 рік

  А К Т І В

  код

  На початок року

  На кінець року

  показника

  тис.р.

  %

  тис.р.

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  110

  0

  0

  0

  0,00

  Основні засоби

  120

  2192

  100

  2059

  93,93

  незавершене будівництво

  130

  0

  0

  0

  0,00

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  0

  0

  0

  0,00

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  0

  0

  0

  0,00

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  відкладені податкові активи

  145

  0

  0

  0

  0,00

  Інші необоротні активи

  150

  0

  0

  16

  в 16 р.

  РАЗОМ по розділу I

  190

  2192

  100

  2075

  94,66

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  210

  2529

  100

  8508

  336,42

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  0

  0

  0

  0,00

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230

  0

  0

  0

  0,00

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  14453

  100

  9648

  66,75

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  0

  0

  0

  Грошові кошти

  260

  3159

  100

  586

  18,55

  Інші оборотні активи

  270

  0

  0

  0

  0,00

  РАЗОМ по розділу II

  290

  20141

  100

  18741

  93,05

  БАЛАНС

  300

  22333

  100

  20817

  93,21

  ПАСИВ

  III.КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  410

  2119

  100

  2119

  100,00

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  0

  0

  0

  0,00

  Додатковий капітал

  420

  0

  0

  0

  0,00

  Резервний капітал

  430

  0

  0

  0

  0,00

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  2220

  100

  185

  8,33

  РАЗОМ по розділу III

  490

  4339

  100

  2304

  53,10

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  0

  0

  0

  0,00

  Відкладені податкові зобов'язання

  515

  0

  0

  0

  0,00

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  0

  0

  0

  0,00

  РАЗОМ по розділу IV

  590

  0

  0

  0

  0,00

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  0

  0

  0

  0,00

  Кредиторська заборгованість

  620

  17994

  100

  18513

  102,88

  Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

  630

  0

  0

  0

  0,00

  Доходи майбутніх періодів

  640

  0

  0

  0

  0,00

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Резерви майбутніх витрат

  650

  0

  0

  0

  0,00

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  0

  0

  0

  0,00

  РАЗОМ по розділу V

  690

  17994

  100

  18513

  102,88

  БАЛАНС

  700

  22333

  100

  20817

  93,21

  З таблиці видно, що сума фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні підприємства знизилася на 6,79%, за 2004 рік відбулося збільшення запасів на 236,42%, основні засоби та інші необоротні активи знизилися на 5,44%, довгострокових зобов'язань так і не з'явилося, кредиторська заборгованість за рік підвищилася на 2,88%. Грошові кошти підприємства різко скоротилися в п'ять разів.

  3.1.3 Вертикальний баланс підприємства

  Вертикальний аналіз встановлює структуру балансу і виявляє динаміку її зміни за аналізований період. Зіставляючи окремі види активів з відповідними видами пасивів, визначають ліквідність балансу підприємства. Вертикальний аналіз - це подання бухгалтерської звітності у вигляді відносних величин, які характеризують структуру підсумкових показників. Всі статті балансу при вертикальному аналізі наводяться у відсотках до підсумку балансу.

  Таблиця 3.2.2

  вертикальний баланс

  А К Т І В

  код

  На початок року

  На кінець року

  показника

  тис.р.

  %

  тис.р.

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  I.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

  Нематеріальні активи

  110

  0

  0,00

  0

  0,00

  Основні засоби

  120

  2192

  0,80

  2059

  0,07

  незавершене будівництво

  130

  0

  0,00

  0

  0,00

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  0

  0,00

  0

  0,00  "center"> 2002 р

  2003 р

  2004 р

  план

  факт

  %

  план

  факт

  %

  план

  факт

  %

  1

  Обсяг будівельно-монтажних робіт (тис. Руб.)

  112920

  139657

  123,7

  43500

  43552

  100,1

  71200

  71350

  100,2

  - по об'єкту №1

  92520

  114678

  123,9

  41200

  40782

  98,9

  48400

  48350

  99,8

  - по об'єкту №2

  20400

  249979

  122,4

  2260

  2770

  122,6

  22800

  23000

  100,9

  2

  Обсяг будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами (тис. Руб.)

  1012

  1379

  136,1

  1398

  1617

  115,7

  2315

  2856

  123,4

  3

  Обсяг будівельно-монтажних робіт, виконаних субпідрядними організаціями (тис. Руб.)

  111907

  138278

  123,5

  42102

  сорок один тисяча дев'ятсот тридцять п'ять

  99,6

  68885

  68494

  99,4

  4

  Середньооблікова чисельність (чол.)

  135

  113

  83,7

  166

  145

  87,7

  212

  181

  85,4

  - керівники

  35

  33

  94,2

  56

  56

  100

  89

  90

  101,1

  - фахівці

  51

  49

  96,1

  57

  54

  94,7

  65

  55

  84,6

  - тех. виконавці

  25

  15

  60

  29

  21

  72,4

  27

  19

  70,4

  - робочі

  24

  16

  66,7

  24

  14

  58,4

  31

  17

  54,8

  5

  Фонд оплати праці (тис. Руб.)

  520,1

  490,1

  94,2

  610,0

  570,5

  93,5

  625,0

  560,1

  89,6

  6

  Середньомісячна зар. плата (грн.)

  3437

  2070

  4072

  7

  Середньорічна вартість основних фондів (тис.руб.)

  70503

  22333

  20817

  - основні

  328

  2192

  2059

  - оборотні

  70175

  20141

  18741

  8

  Фондовіддача (тис. Руб.)

  425,8

  19,9

  34,6

  9

  Оборотність оборотних коштів (дні)

  177

  165

  94,5

  10

  Собівартість (тис. Руб.)

  137782

  41674

  71151

  12

  Прибуток (тис. Руб.)

  1875

  2724

  1218

  4.2. Аналіз виконання плану за обсягом підрядних робіт.

  У план підрядних будівельно-монтажних робіт включаються об'єкти, технологічні етапи, комплекси і окремі види робіт, забезпечені проектно-кошторисною документацією, фінансуванням, матеріальними ресурсами та необхідним обладнанням. Загальний обсяг будівельно-монтажних робіт є основою для визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, фонду заробітної плати і розміру оборотних коштів.

  У процесі аналізу встановлюється виконання плану підрядних робіт за аналізований період по загальному обсязі генерального підрядника. Визначається ступінь виконання плану будівельно-монтажних робіт власними силами генпідрядної організації і силами залучених організацій (субпідрядників). Ступінь виконання плану підрядних робіт визначається порівнянням фактично виконаного обсягу будівельно-монтажних робіт по кошторисної вартості з плановими показниками і показниками за попередній період.

  При невиконанні планового обсягу будівельно-монтажних робіт встановлюють, за якими саме об'єктам мало місце невиконання, і виявляють причини, що викликали відхилення від плану. Невиконання плану по окремих об'єктах може мати місце навіть при виконанні і перевиконанні плану по будівельної організації в цілому. Тому, аналізуючи виконання виробничої програми, слід зіставити планові та фактично виконані обсяги робіт по окремих об'єктах.

  План за обсягом будівельно-монтажних робіт в цілому за всі роки виконано: 2002 г. - 123,7%, 2003 року г. - 100,1%, у 2004 г. - 100,2%, за обсягом робіт, що виконуються власними силами, по обсягом робіт, виконаними субпідрядними організаціями за останній рік маємо невиконання плану: 2003 г. - 99,6%, у 2004 г. - 99,4% (табл. 4.1)

  Загальний обсяг підрядних робіт у 2003 році значно зменшився в порівнянні з 2002 роком, в 2004 році - збільшення генпідрядних робіт, але рівень 2002 року не досягнуть.

  Обсяг робіт власними силами збільшувався: 1379 т.руб. в 2002 році, 1617 т.руб. в 2003 році і 2856 т.руб. в 2004 році. План виконувався протягом усіх трьох років.

  Обсяг робіт, виконуваних субпідрядними організаціями виконано тільки в 2002 році, далі спостерігається недовиконання плану: 99,6% в 2003 році і 99,4% в 2004 році. Недовиконання плану субпідрядних робіт стався за рахунок недотримання графіка робіт субпідрядних організацій.

  4.3. Аналіз ритмічності роботи організації.

  Ритмічність означає рівномірне виконання обсягу будівельно-монтажних робіт протягом року, кварталу, місяця, доби, зміни. Ритмічне виробництво забезпечує більш повне використання трудових ресурсів, виробничих фондів, є важливою умовою своєчасного виконання плану. Ритмічне виконання плану передбачає сувору організацію роботи по заздалегідь розробленим графіком виконання робіт.

  Ритмічність виробництва будівельно-монтажної організації характеризує роботу будівельної організації з якісної сторони і перш за все рівень організації виробництва і праці, узгодженість в роботі усіх підрозділів, ефективність використання потужності. Нерівномірне робота призводить до «штурмівщини», зниження якості будівельно-монтажних робіт, погіршує техніко-економічні показники діяльності підрядної будівельної організації.

  Аналіз ритмічності роботи може проводиться за будь-який проміжок часу.

  Проаналізуємо ритмічність виконання плану по кварталах на об'єктах (Ділянка будівництва каналізаційного колектора в р-ні «Таганський» d = 2 і ділянку будівництва каналізаційного колектора в районі «Коптєва» d = 1200) за 2003 рік як показник недовиконання плану (табл. 4.3. 1).

  Таблиця 4.3.1

  Ритмічність виконання плану

  квартал

  План т. Руб.

  Факт т. Руб.

  % виконання

  % До році план

  % До року факт

  1 об'єкт

  1

  10200

  11008

  107,9

  24,7

  26,9

  2

  10400

  10560

  101,5

  25,3

  25,9

  3

  10600

  10250

  96,7

  25,7

  25,3

  4

  10000

  8964

  89,6

  24,3

  21,9

  всього

  41200

  40782

  98,9

  100

  100

  2 об'єкт

  1

  500

  600

  120

  22,2

  21,7

  2

  650

  670

  103,1

  28,7

  24,2

  3

  640

  700

  109,4

  28,3

  25,3

  4

  470

  800

  170

  20,8

  28,8

  всього

  2260

  2770

  122,6

  100

  100

  Річний обсяг по кварталах розподілено нерівномірно.Середній квартальний обсяг робіт у відсотках до річного становить 25% (100/4).

  Різна ступінь виконання обсягу робіт по кварталам свідчить про наявні резерви.

  Відхилення обсягу будівельно-монтажних робіт від середньо квартального обсягу визначаємо наступним чином.

  Таблиця 4.3.2

  Відхилення від середньо квартального обсягу

  квартал

  план

  факт

  1 об'єкт

  1

  25-24,7 = 0,3

  26,9-25 = 1,9

  2

  25,3-25 = 0,3

  25,9-25 = 0,9

  3

  25,7-23 = 2,7

  25,3-25 = 0,3

  4

  25-24,3 = 0,7

  25-21,9 = 3,1

  Разом

  4,0

  6,2

  2 об'єкт

  1

  25-22,2 = 2,8

  25-21,7 = 3,3

  2

  28,7-25 = 3,7

  25-24,2 = 0,8

  3

  28,3-25 = 3,3

  25,3-25 = 0,3

  4

  25-20,8 = 4,2

  28,8-25 = 3,8

  Разом

  10,4

  8,2

  Ритмічність роботи будівельної організації оцінюється коефіцієнтом ритмічності, який розраховується за формулою:

  R = (100 - n УДСi): 100

  Де дельта Сi - відхилення обсягу будівельно-монтажних робіт в i-м проміжку часу від середнього,% n- число проміжків часу в аналізованому періоді.

  1) Визначимо коефіцієнт ритмічності для 1 об'єкту:

  Кпл = (100-4,0): 100 = 0,96

  Кф = (100-6,2): 100 = 0,938

  Коефіцієнт ритмічності для 1 об'єкту плановий, вище ніж фактичний.

  Низький коефіцієнт ритмічності сприяв недовиконання плану по 1 об'єкту.

  2) Визначимо коефіцієнт ритмічності для 2 об'єкти:

  Кпл = (100-14,0): 100 = 0,86

  Кф = (100-8,2): 100 = 0,918

  На 2 об'єкті коефіцієнт ритмічності фактичний вище планового. Це дозволило перевиконати річний план.

  При ритмічному виробництві будівельно-монтажних робіт відхилень від середнього обсягу робіт немає, сума відхилень в цьому разі дорівнює нулю і коефіцієнт ритмічності має максимальне значення, рівне 1.

  Чим більше відхилень обсягів робіт за окремі проміжки часу від середніх значень, тим менше коефіцієнт ритмічності і, отже, тим не рівномірніше виконується робота.

  Недовиконання плану виконання будівельно-монтажних робіт по 1 об'єкту сталося через несвоєчасну поставки матеріалів на об'єкт, непідготовленість до осінньо-зимового періоду. Тому рекомендується більш ретельний підбір постачальників, забезпечення своєчасного надання заявок на будівельні матеріали, а так само завчасна підготовка до осінньо-зимового періоду.

  4.4. Аналіз використання праці та заробітної плати.

  Аналіз виконання плану по праці і заробітної плати є одним з основних розділів аналізу роботи будівельної організації. Тільки на основі глибокого і комплексного розгляду і вивчення всіх факторів можна дати оцінку виконання плану, оцінити ступінь використання живого праці.

  Завданнями аналізу виконання плану з праці і заробітної плати є: виконання забезпеченості будівельної організації працівниками відповідних категорій за видами виробництв і господарств, контроль плинності кадрів, контроль виконання плану продуктивності праці та ефективності використання фонду заробітної плати, а також перевірка використання робочого часу і прийнятих в будівельній організації заходів по підвищенню кваліфікації робітників.

  4.4.1. Аналіз чисельності.

  Аналіз виконання плану по праці і заробітної плати починається з визначення забезпеченості будівельної організації робочою силою як по групах персоналу, так і за категоріями працівників.

  Розглянемо забезпеченість за категоріями працівників.


  Таблиця 4.4.1.1

  Структура чисельності за категоріями працівників

  найменування показника

  2002 р

  2003р.

  2004 р

  план

  факт

  %

  план

  факт

  %

  план

  факт

  %

  Середньооблікова чисельність (чол.)

  135

  113

  83,7

  166

  145

  87,3

  212

  181

  85,4

  - керівники

  35

  33

  94,2

  56

  56

  100

  89

  90

  101,1

  - фахівці

  51

  49

  96,1

  57

  54

  94,7

  65

  55

  84,6

  - тех. виконавці

  25

  15

  60

  29

  21

  72,4

  27

  19

  70,4

  - робочі

  24

  16

  66,7

  24

  14

  58,4

  31

  17

  54,9

  Забезпеченість будівельної організації різними категоріями працівників неоднакова. Так загальна забезпеченість будівельної організації працівниками становить 83,7%; 87,3%; 85,4% за три роки відповідно, в той час як забезпеченість робочими - 66,7%; 58,4%; 54,9% що нижче загальної забезпеченості.

  4.4.2. Аналіз плинності кадрів.

  Розміри втрат робочого часу через плинність кадрів зростають в тим більшою мірою, ніж збільшуються масштаби плинності. Це викликано тим, що в зв'язку зі зростанням продуктивності праці «ціна» кожного втраченого робочого для постійно підвищується. Плинність кадрів характеризується коефіцієнтом плинності, який визначається як відношення числа робочих, які вибули за власним бажанням і звільнених за прогули та інші порушення трудової дисципліни, до їх середньооблікової чисельності.

  У розглянутій будівельної організації за звітний період плинність кадрів на будівельно-монтажних роботах характеризується даними, представленими в таблиці 4.4.2.1


  Таблиця 4.4.2.1

  Аналіз плинності кадрів

  показник

  2002 р

  2003 р

  2004 р

  Вибуло людина:

  57

  38

  42

  В т.ч.

  У зв'язку з переведенням в ін. Організації

  27

  24

  21

  за прогули

  8

  7

  7

  За власним бажанням

  22

  7

  14

  Середньооблікова чисельність

  113

  145

  181

  Плинність кадрів аналізується в порівнянні з попереднім роком.

  За 2002 р - Кт = (27 + 8 + 22): 113 = 50,4%.

  За 2003 р - Кт = (24 + 7 + 7): 145 = 26,2%.

  За 2004 р - Кт = (21 + 7 + 14): 181 = 23,2%.

  Таким чином, маємо високий коефіцієнт плинності, його зменшення свідчить про те, що в будівельній організації погано ведеться робота по закріпленню робочих кадрів і зміцнення трудової дисципліни. Це підтверджує те факт, що число робочих, які вчинили прогули, зменшилася лише на 1 людину в 2003 році або 25% і не зменшилася в 2004 році. Причинами плинності кадрів є низька трудова дисципліна, недоліки в організації виробництва, праці і заробітної плати, соціально-побутові причини, які не вирішуються зовсім.

  4.4.3. Аналіз якісного складу робочих.

  Поряд з кількісним аналізом плинності робочих кадрів необхідно проводити і якісний кваліфікаційний аналіз складу робочих на підставі визначення середнього тарифного розряду.


  Таблиця 4.4.3.1


  Кваліфікаційний склад робітників

  розряд

  2004 г. (чол.)

  2003 г. (чол.)

  2002 г. (чол.)

  1

  2

  5

  4

  5

  3

  3

  4

  4

  4

  2

  1

  1

  5

  4

  3

  3

  6

  3

  2

  3

  Разом

  17

  14

  16

  Середній тарифний розряд робітників обчислюється як середньозважена арифметична величина.

  СРТР 2004 г. = 5 * 2 + 3 * 3 + 2 * 4 + 4 * 5 + 3 * 6 = 3,82

  5 + 3 + 2 + 4 + 3

  СРТР 2003 г. = 4 * 2 + 4 * 3 + 1 * 4 + 3 * 5 + 2 * 6 = 3,64

  4 + 4 + 1 + 3 + 2

  СРТР 2002 г. = 5 * 2 + 4 * 3 + 1 * 4 + 3 * 5 + 3 * 6 = 3,69

  5 + 4 + 1 + 3 + 3

  Незначне зниження середнього тарифного розряду в 2003 році після підвищення його в 2004 році дозволяє позитивно оцінити зміну кваліфікаційного складу робітників. Але цей розряд був і залишається дуже низьким, що впливає на продуктивність праці, якість робіт. Тому необхідно вживати термінових заходів для підвищення кваліфікації робітників, в тому числі відновлювати навчання робітників без відриву від виробництва у власній будівельної організації з залученням сторонніх організацій, а також приділяти увагу на більш ретельний відбір робочих кадрів при прийомі на роботу.

  4.4.4. Аналіз продуктивності праці.

  Продуктивність праці - це показник, що визначає ефективність праці в процесі виробництва. Він є одним з основних показників, що характеризують діяльність будівельної організації.

  Продуктивність праці в будівельній організації вимірюється кількістю будівельно-монтажних робіт, виконаних в одиницю часу (виробленням), або витратами часу на одиницю будівельно-монтажних робіт (трудомісткістю).

  Рівень продуктивності праці визначається за формулами:

  В = V / T - вироблення;

  T = T / V - трудомісткість;

  Де V - об'єм виконаних будівельно-монтажних робіт;

  Т - кількість робочого часу, витраченого на виконання обсягу будівельно-монтажних робіт.

  У будівництві застосовують натуральний і вартісної методи вимірювання продуктивності праці.

  Натуральний метод вимірювання полягає у визначенні вироблення в натуральних одиницях вимірювання в одиницю часу і застосовується зазвичай для визначення вироблення за видами робіт.

  Вартісний метод полягає у визначенні вироблення, тобто обсягу будівельно-монтажних робіт по кошторисної вартості, що припадає на 1 працюючого або на 1 робітника, зайнятого на будівельно-монтажних роботах у одиницю часу в грошовому вираженні.

  Для даної будівельної організації визначимо вироблення в вартісному вираженні.

  Річне виробництво за 2002 р = +1379 т.руб. / 16 чол. = 86187 руб.

  Річне виробництво за 2003 р = 1617 т.руб. / 14 чол. = 115500 руб.

  Річне виробництво за 2004 р = 2856 т.руб. / 17 чол. = 168000 руб.

  Зменшення питомої ваги робітників в 2003 році і збільшення обсягу робіт, виконаних власними силами забезпечило підвищення продуктивності праці робітників.

  Річна продуктивність залежить від середньоденної виробітку і числа робочих днів у році.

  Для виявлення втрат робочого часу, визначення їх причин та шляхів їх усунення проводиться аналіз показників використання робочого часу на підставі даних балансу робочого часу.

  Таблиця 4.4.4.1

  Баланс робочого часу

  показник

  За планом

  факт

  % До плану

  2002

  2003

  2004

  2002

  2003

  2004

  2002

  2003

  2004

  Середньооблікова чисельність, чол.

  135

  166

  212

  113

  145

  181

  83,7

  87,7

  85,4

  Відпрацьований час

  30284

  25086

  23278

  18429

  18256

  13603

  60,8

  72,7

  58,4

  Неявки на роботу (чол.дн.)

  3216

  2664

  2472

  2278

  1994

  1618

  70,8

  74,8

  65,5

  У т. Ч. Чергові відпустки

  2680

  2220

  2060

  1660

  1531

  +1159

  61,9

  68,9

  56,2

  По хворобі

  536

  444

  412

  603

  454

  450

  112,5

  102

  109,2

  прогули

  15

  9

  9

  За даними таблиці визначаємо, що питома вага неявок на роботу в загальному відпрацьованому часу становить 10,6% за планом, а фактично - 12,4%; 10,9%; 11,9%.

  Звертають на себе увагу надпланові неявки через хворобу, вони перевищують рівень, передбачуваний за планом на 2%, що свідчить про погану організацію робочих місць і побуту робітників на будівництвах.

  4.4.5. Аналіз фонду заробітної плати.

  Фонд заробітної плати будівельної організації включає всі суми виплат, належних за тарифом, окладів і відрядними розцінками, за прогресивними доплат, преміальних системах, а також всі види додаткової оплати праці. У нього не включаються премії з фонду матеріального заохочення та інші виплати з прибутку.

  Використання фонду заробітної плати будівельної організації характеризується абсолютними і відносними відхиленням його від плану.

  Абсолютне відхилення визначається порівнянням фактично нарахованої суми заробітної плати з плановим фондом в цілому по будівельній організації, за видами виробництв і за категоріями працівників.

  Величина планового фонду заробітної плати визначається за затвердженим вищестоящою організацією нормативу заробітної плати на 1 рубль обсягу будівельно-монтажних робіт.

  Таблиця 4.4.5.1

  Використання фонду заробітної плати

  2002 г. / 2003 г. / 2004 г.

  Категорія

  працівників

  Фонд зарплати (т.руб.)

  відхилення

  план

  факт

  %

  Т.руб.

  %

  Всього на СМР

  (тис. руб.)

  520,1

  610,0

  625,0

  490,1

  570,5

  560,1

  94,2

  93,5

  89,6

  - 30,0

  - 39,5

  - 64,9

  - 5,8

  - 6,5

  - 10,4

  В т.ч. робочих

  (тис. руб.)

  145,1

  162,0

  297,5

  142,0

  114,5

  198,0

  97,9

  70,7

  66,5

  - 3,1

  - 47,5

  - 99,5

  - 2,1

  - 29,3

  - 33,5

  керівники і

  фахівці

  (тис. руб.)

  375,0

  448,0

  327,5

  348,1

  456,0

  362,1

  92,8

  101,8

  110,5

  - 26,9

  + 8

  + 34,6

  - 7,2

  + 1,8

  + 10,5

  Як видно з таблиці спостерігається абсолютна економія заробітної плати по всім працюючим, крім керівників і фахівців в 2003 і 2004 роках. Загальна економія по 3-х років становить: 30 т.руб .; 39,5 т.руб .; 64,9 т.руб або 5,8%; 6,5%; 10,4% загального планового фонду, в тому числі робочих - 3,1 т.руб .; 47,5 т.руб .; 99,5 т.руб. або 2,1%; 29,3%; 33,5%. Але керівникам і фахівцям спостерігається перевитрата фонду заробітної плати - 8 т.руб. або 1,8% в 2003 році і 34,6 т.руб. або 10,5%.

  Змінився обсяг будівельно-монтажних робіт, виконаний будівельною організацією. Він перевищив плановий і становить по відношенню до нього 123,7%; 100,1%; 100,2%.

  При зміні обсягу робіт змінюється і плановий фонд заробітної плати, який визначається по стабільному нормативу на виконаний обсяг робіт.

  Перерахунок планового фонду заробітної плати на виконаний обсяг робіт здійснюється за формулою:

  ФЗПпл ф = V ф х Нзп, де

  ФЗПпл ф - плановий фонд заробітної плати на фактично виконаний обсяг робіт;

  V ф - обсяг будівельно-монтажних робіт за звітом;

  Нзп - норматив заробітної плати.

  ФЗПпл в ступеня = 139657 т.руб. х 10% = 13966 т.руб.

  43552 т.руб. х 10% = 4355 т.руб.

  71350 т.руб. х 10% = 7135 т.руб.

  Фактичні витрати склали 490,1 т.руб .; 570,5 т.руб., 560,1 т.руб. тобто відносна економія становить у 2002 р (13966-490,1) = -13475,9; в 2003 р (4355-570,5) = -3784,5 т.руб .; в 2004 р (7135-560,1) = -6574,9 т.руб.

  З аналізу видно, що навіть при збільшенні середньої заробітної плати є економія, тобто існує резерв для збільшення середньої заробітної плати.

  4.4.6. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці і заробітної плати.

  Важливим принципом правильної організації заробітної плати є неухильне її зростання. Це один з основних факторів підвищення матеріального добробуту і культурного рівня працюючих. Зростання заробітної плати не повинен випереджати зростання продуктивності праці.

  Зіставлення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати проводиться у відсотках шляхом порівняння.

  Таблиця 4.4.6.1

  Темпи зростання продуктивності праці і заробітної плати.
  2002р. / 2003р. / 2004р. /

  показник

  план

  звіт

  % До плану

  Середньорічне виробництво на 1 працівника

  836445
  262048

  335849

  1235902
  300359

  394199

  147,7
  114,6

  117,4

  Середньорічна з / плата на 1 працівника

  3852
  3675

  2948

  4337
  3934

  3094

  112,6
  107,0

  104,9

  Темпи зростання продуктивності праці перевищили темпи зростання середньої заробітної плати в 2002 році на 35,1% (147,7-112,6), в 2003 році на 7,6% (114,6-107,0), в 2004 році на 12,5% (117,4-104,9).В цілому випередження темпів зростання продуктивності праці над заробітною платою є позитивним фактором. Але в даному випадку можна спостерігати навіть різке відставання темпів зростання заробітної плати від продуктивності праці.
  Визначимо відносну економію фонду заробітної плати у зв'язку із зростанням продуктивності праці.
  Ез.п. = (Пт-РЗ) / Пт х 100, де
  Ез.п. - відносна економія фонду заробітної плати у зв'язку із зростанням продуктивності праці,%;
  Пт - зростання продуктивності праці,%;
  Рз - зростання середньої заробітної плати працівників,%.
  Ез.п. в 2002 р = (147,7-112,6) / 147,7 х 100 = 23,8%
  Ез.п. в 2003 р = (114,6-107,0) / 114,6 х 100 = 6,6%
  Ез.п. в 2004 р = (117,4-104,9) / 117,4 х 100 = 10,6%
  Це означає, що в результаті випереджального зростання продуктивності праці отримана відносна економія заробітної плати, яка становить 23,8% планового фонду заробітної плати в 2002 році, 6,6% в 2003 році і 10,6% в 2004 році, перерахованого на фактично виконаний обсяг робіт.
  Ця економія становить у 2002 році 153 т.руб. (520,1 х 123,7: 100 = 643; 643 х 23,8: 100 = 153); в 2003 році 40 т.руб. (610 х 100,1: 100 = 611; 611 х 6,6: 100 = 40); в 2004 році 66 т.руб. (625 х 100,2: 100 = 626; 626 х 10,6: 100 = 66).

  4.5. Аналіз використання основних виробничих фондів.

  Для загальної оцінки ефективності використання виробничих фондів застосовується показник фондовіддачі:

  Ф про = З см / Ф

  Де З см - обсяг будівельно-монтажних робіт

  Ф - вартість основних фондів.

  У 2004 році Ф о = 71350/2059 = 34,6

  У 2003 році Ф о = 43552/2192 = 19,9

  У 2002 році Ф о = 139657/328 = 425,8

  Фондовіддача зменшилася в порівнянні з 2002 роком за рахунок зміни величини основних фондів, а також за рахунок зміни обсягу будівельно-монтажних робіт.

  Фондомісткість визначається вартістю основних фондів, що припадає на 1 рубль будівельно-монтажних робіт.

  Ф е = Ф / С см

  Де З см - обсяг будівельно-монтажних робіт

  Ф - вартість основних фондів.

  Ф е 2004 г. = 2059/71350 = 0,03

  Ф е 2003 г. = 2192/43552 = 0,05

  Ф е 2002 г. = 328/139657 = 0,002

  Чим менше Ф е, тим ефективніше використовуються основні фонди.

  4.6. Аналіз собівартості продукції.

  Собівартість будівельно-монтажних робіт є найважливішим якісним показником роботи будівельних організацій, в якому знаходять відображення всі сторони їх діяльності.

  Собівартість будівельно-монтажних робіт включає всі витрати будівельної організації на їх виробництво.

  Аналіз собівартості будівельно-монтажних робіт є однією з ефективних форм контролю за ходом виконання плану собівартості. Мета такого аналізу - виявлення резервів зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, а також оцінка господарської діяльності будівельно-монтажних організацій.

  Собівартість будівельно-монтажних робіт складається з витрат на оплату результатів минулого праці (вартість будівельних матеріалів, збірних конструкцій і деталей, електроенергії та інших матеріальних ресурсів) і витрат на оплату знову витраченої праці (заробітна плата будівельників, включаючи нарахування).

  Ціна будівельної продукції визначається її кошторисною вартістю. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт включає обчислені за робочими кресленнями та за встановленими кошторисних норм і цін витрати на виробництво цих робіт, а також суму планових накопичень.

  За структурою витрат кошторисна вартість ділиться на 3 групи: прямі витрати, накладні витрати і планові накопичення. На основі кошторисної вартості проводиться планування обсягів будівельно-монтажних робіт і здійснюються розрахунки за виконані роботи.

  Сума прямих витрат і накладних витрат утворює собівартість будівельно-монтажних робіт.

  Таблиця 4.6.1

  Оцінка виконання плану по зниженню собівартості.

  показники

  план  r "> Факт

  2002

  2003

  2004

  2002

  2003

  2004

  1.Сметная вартість СМР, тис. Руб.

  112920

  43500

  71200

  139657

  43552

  71350

  2.Економія від зниження собівартості (3,5% кошторисів. Ст-ти)

  3952,2

  1522,5

  2492

  3.Плановие накопичення (7,41% смет..ст-ти).

  8367,4

  3223,4

  5275,9

  4.Плановая собівартість, тис. Руб.

  100600,4

  38754,1

  63432,1

  122618,8

  41147,9

  70027,9

  5.Предельний рівень витрат на 1 рубль СМР, передбачений виробничо-економічним планом, коп.

  89,09

  89,09

  89,09

  87,8

  94,48

  97,9

  Далі визначаємо економію від зниження собівартості в обсязі фактично виконаних робіт. Для цього розрахуємо спочатку загальну суму зниження собівартості як різницю:

  2002 р 139657-122618,8 = 17038,2 або 12,2%;

  2003 р 43552-41147,9 = 2404,1 або 5,52%;

  2004 р 71350-70027,9 = 1322,1 або 2,1%.

  Із загальної суми виключаємо планові накопичення

  2002 г. (139657х7,41 / 100 = 10349);

  2003 г. (43552х7,41 / 100 = 3227);

  2004 г. (71350х7,41 / 100 = 5287)

  і отримуємо економію від зниження собівартості на фактичний обсяг робіт

  2002 р 17038,2 - 10348,6 = 6689,6 або (12,2% - 7,41% = 4,79% кошторисної вартості)

  2003 р 2404,1 - 3227,2 = -823,1 або (5,52% - 7,41% = -1,89% кошторисної вартості)

  2004 р 1322,1 - 5287 = -3964,9 або (2,1% - 7,41% = -5,31% кошторисної вартості), тобто економії немає.

  Порівнюючи отриману економію з завданням щодо зниження собівартості отримуємо, що воно в 2002 році перевиконано на 2737,1 т. Руб. (3952,2-6689,6); недовиконано в 2003 на 2375,6 т. руб. (1552,5 - (- 823,1), в 2004 році недовиконано на 6456,9 т. Руб. (2492 - (- 3964,9)).

  Результат узагальнюємо в таблицю:

  Таблиця 4.6.2

  показник

  За планом

  за звітом

  відхилення

  2002

  2003

  2004

  2002

  2003

  2004

  2002

  2003

  2004

  планові накопичення

  8367,4

  3223,4

  5275,9

  10348,6

  3227,2

  5287

  +1981,2

  +3,8

  +11,1

  Економія від зниження себес-ти

  3952,2

  1522,5

  2492

  6689,6

  -823,1

  -3964,9

  +2737,1

  -2375,6

  -6456,9

  Разом:

  12319,6

  4745,9

  7767,9

  17038,2

  2404,1

  1322,1

  +4718,3

  -2371,8

  -6445,8

  З таблиці видно, що тільки в 2002 році завдання по зниженню собівартості перевиконано на 4718,3 т.руб., а в 2003 році недовиконано на 2371,8 т.руб., в 2004 році недовиконано на 6445,8 т.руб.

  Таким чином, перед підприємством стоїть завдання по зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт.

  Аналіз собівартості будівельно-монтажних робіт за статтями витрат.

  Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт підрозділяється на прямі витрати і накладні витрати. До складу прямих витрат входять: основна зарплата робітників, вартість матеріалів і витрати по експлуатації машин і механізмів. Розподіл собівартості будівельно-монтажних робіт по групах витрат із зазначенням їх питомої ваги в складі загальної собівартості, прийнятої за 100%, визначає структуру собівартості.

  Аналіз собівартості виконаних будівельно-монтажних робіт за статтями витрат проводиться шляхом порівняння фактичної структури собівартості із запланованою.

  Таблиця 4.6.3

  структура собівартості

  2003 рік

  Статті витрат

  За планової собівартості на факт. Об `єм

  За фактичною собівартістю

  Відхилення від планової собівартості

  Вплив кожної статті на загальне зниження%

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  матеріали

  20533

  65,4

  24326

  73,06

  +3793

  -18,47

  +12,08

  Основна з / плата

  4694

  14,95

  1901

  5,71

  -2793

  -59,5

  -8,89

  Експлуатація машин і механізмів

  тисяча п'ятсот двадцять дев'ять

  4,87

  +1947

  5,85

  +418

  +27,3

  +1,33

  Разом прямі витрати

  26756

  85,23

  28174

  84,62

  +1418

  +5,3

  +4,52

  Накладні витрати

  4639,6

  14,77

  5123

  15,38

  +483,4

  +10,4

  +1,54

  всього

  31395,6

  100

  33297

  100

  +1901,4

  +6,05

  +6,05

  2004 рік

  Статті витрат

  За планової собівартості на факт. Об `єм

  За фактичною собівартістю

  Відхилення від планової собівартості

  Вплив кожної статті на загальне зниження%

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  матеріали

  31225

  65,4

  38874

  74,1

  +7649

  +24,5

  +16,0

  Основна з / плата

  7138

  14,95

  4604

  8,8

  -2534

  -35,5

  -5,3

  Експлуатація машин і механізмів

  2325

  4,87

  1791

  3,4

  -534

  -22,7

  - 1,1

  Разом прямі витрати

  40688

  85,23

  45269

  86,3

  +4581

  +11,3

  +9,6

  Накладні витрати

  7057

  14,77

  7187

  13,7

  +130

  +1,8

  +0,3

  всього

  47745

  100

  52456

  100

  +4711

  +9,9

  +9,9

  Аналіз даних, представлених в таблицях свідчить про зміну структури собівартості будівельно-монтажних робіт у порівнянні із запланованою.

  Зниження витрат на заробітну плату в 2003р. на 2793 т.руб. і в 2004 р на 2534 т.руб. з одночасним зростанням вартості матеріалів на 3793 т.руб. в 2003 році і на 7649 т.руб. може свідчити про зниження витрат живої праці на будівельному майданчику, про збільшення сборности будівництва, а також про заниження заробітної плати працівників, збільшення матеріаломісткості будівництва.

  Збільшення питомої ваги витрат на експлуатацію машин і механізмів у загальному обсязі собівартості в 2003 році з 4,87 до 5,85 тис. Руб. говорить про погіршення організації виробництва робіт на будівельному майданчику. У 2004 році відбулося зменшення в порівнянні з плановими витратами на експлуатацію машин і механізмів.

  Збільшення накладних витрат в 2003 році на 483,4 тис. Руб. і на 130 т.руб. в 2004році не може позитивно характеризувати організацію робіт в аналізованому періоді.

  4.7. Аналіз рентабельності.

  Для оцінки діяльності будівельної організації, крім абсолютного розміру отриманого прибутку, дуже важливий відносний показник рентабельності, тобто прибутковості.

  Показник загальної рентабельності дозволяє визначити питому вагу прибутку в обсязі виконаних робіт і визначається рівнем рентабельності виробництва:

  УР = П / ССМ х 100

  УР 2002 р +1875 / 139657 х 100 = 1,3%

  УР 2003 р 2724/43552 х 100 = 6,2%

  УР 2004 р 1218/71350 х 100 = 1,7%

  Якби будівельна організація використовувала у виробництві тільки власні фонди, рівень рентабельності визначався б такою формулою:

  УР = П / Ф х100

  Рентабельність продукції може визначитися в такий спосіб:

  УР = П від реаліз. / Собівартість. Пр-ва

  УР 2002р. = 1875/137782 = 5,0%

  УР 2003р. = 2724/41674 = 6,5%

  УР 2004р. = 1218/71151 = 1,7%

  Рентабельність продажів визначимо за формулою:

  УР = П від реаліз. - податки / виручка

  УР 2002р. = 1875 - 562,5 / 144647 = 0,9%

  УР 2003р. = 2724 - 817,2 / 44398 = 4,3%

  УР 2004р. = 1218 - 97/72369 = 1,5%

  Рентабельність капіталу:

  УР = П баланс. - податки / валюта балансу

  УР 2002р. = 1875 - 562,5 / 70503 = 1,9%

  УР 2003р. = 2724 - 817,2 / 22333 = 8,5%

  УР 2004р. = 1218 - 97/20817 = 5,3%

  За отриманими розрахунками видно, що рівень рентабельності підвищився в 2003 році вище в порівнянні з 2002 роком, але різко знизився в 2004 році, отже - можна зробити висновок, що знизилася ефективність використання матеріальних, трудових і грошових коштів, витрачених будівельною організацією на проведення робіт.

  4.8. Рекомендації підвищення ефективності роботи підприємства

  Ефективність виробництва - найважливіша якісна характеристика господарювання на всіх рівнях. Під економічною ефективністю виробництва розуміється ступінь використання виробничого потенціалу, що виявляється співвідношенням результатів і витрат суспільного виробництва. Чим вище результат при тих же витратах, чим швидше він зростає в розрахунку на одиницю витрат суспільно необхідної праці, або чим менше витрат на одиницю корисного ефекту, тим вище ефективність виробництва. Узагальнюючим критерієм економічної ефективності суспільного виробництва служить рівень продуктивності суспільної праці.

  Ефективність виробництва являє собою комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу (в зарубіжних країнах з розвиненою ринковою економікою для окреслення результативності господарювання використовують інший термін - продуктивність системи виробництва і обслуговування, під якою розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу , землі, матеріалів, енергії, інформації) при виробництві різноманітних товарів та послуг. Отже, ефек ость виробництва і продуктивність системи - це по суті терміни-синоніми, які характеризують одні й ті ж результативні процеси. При цьому слід усвідомлювати, що загальна продуктивність системи є поняттям набагато ширшим, ніж продуктивність праці і прибутковість виробництва.

  Процес формування результатів і ефективності виробництва (продуктивності системи) проводиться зазначеним вище способом.

  В результаті аналізу економічного становища організації можна відзначити негативну динаміку по ряду показників, висока плинність кадрів, неліквідні грошові потоки. Втрачено практика планування, управлінські структури не адекватні ринковим вимогам. На основі цього можна намітити основні чинники підвищення ефективності виробництва будівельної організації.

  Технологія. Технологічні нововведення, особливо сучасні форми автоматизації та інформаційні технології впливають на рівень і динаміку ефективності виробництва.

  Устаткування. Цьому фактору належить одне з провідних місць у програмі підвищення ефективності виробництва. Підвищенню продуктивності діючого устаткування сприяє належна організація ремонтно-технічного обслуговування, оптимальні терміни експлуатації, забезпечення необхідної пропорційності в пропускній можливості технологічно пов'язаних груп (одиниць), чітке планування завантаження у часі, підвищення змінності роботи, скорочення внутрізмінних витрат робочого часу і т.п.

  Матеріали і енергія. Проблема економії і зменшення споживання сировини, матеріалів, енергії повинна бути під постійним контролем відповідних спеціалістів підприємств з матеріаломістким і енергоємним виробництвом.

  Вироби. Самі продукти (вироби), їх якість і дизайн також є важливими факторами ефективності. Дизайн, повинен корелювати з так званої корисної вартістю, тобто тією сумою, яку покупець готовий заплатити за виріб відповідної якості. Підприємство має стежити за тим, щоб не виникало будь-яких організаційних та економічних бар'єрів між виробництвом і окремими стадіями маркетингу.

  Працівники. Основним джерелом і визначальним чинником підвищення ефективності виробництва (діяльності підприємства) є працівники - керівники, підприємці, фахівці, робітники. Продуктивність їх праці багато в чому визначається методами, технікою, особистим майстерністю, знаннями, відношенням до роботи й здатністю виконувати ту чи іншу роботу. Продуктивність праці буде зростати тоді, коли керівництво підприємства матеріально і морально стимулює використання творчих здібностей усіх категорій працівників, проявляє інтерес до їх особистих проблем, сприяє створенню і підтримці сприятливого соціального мікроклімату, в межах своїх повноважень і можливостей підприємства, здійснює соціальний захист людей, гарантує їх зайнятість і т.п.

  Організація і системи. Єдність трудового колективу, раціональність у делегуванні відповідальності і нормах керованості відносяться до принципів доброї організації справ на підприємстві, що забезпечують необхідну спеціалізацію та координацію виробничих і управлінських процесів і, таким чином, вищий рівень ефективності (продуктивності) діяльності. Однією з причин недостатньої продуктивності підприємства як складної виробничо-економічної системи є занадто жорстка організаційна структура, надмірне відокремлення підрозділів за професійними групами або функціями. Тому система повинна бути динамічною і гнучкою, періодично реорганізованої відповідно до нових завдань, що постають перед підприємством при зміні ситуації.

  Методи роботи. Більш досконалі методи роботи в умовах переважання трудомістких процесів стають досить перспективними для підвищення продуктивності.

  Стиль управління. Значний (за деякими оцінками - переважний) внесок у підвищення ефективності (продуктивності) виробництва може забезпечувати сучасна добре організована система управління, під контролем якої знаходяться ресурси і результати діяльності підприємства.

  Державна політика. Здійснювана державою (урядом) економічна і соціальна політика істотно впливає на ефективність суспільного виробництва через: практичну діяльність урядових установ і державних структур; законодавчу діяльність; фінансові заходи і стимули (податки, тарифи, фінансова підтримка великих науково-технічних і виробничих проектів, фінансування соціальних програм, регулювання процентних ставок для кредитів); встановлюються і контрольовані економічні правила і нормативи (регулювання доходів і оплати праці, контроль цін, ліцензування зовнішньоекономічної діяльності тощо); створення ринкової, виробничої і соціальної інфраструктури; макроекономічні структурні зміни; програми роздержавлення власності і приватизацію державних підприємств; комерціалізацію організаційних структур невиробничої сфери тощо

  Інституційні механізми. Оскільки ефективність виробництва, як уже зазначалося, залежить від багатьох чинників - внутрішніх і зовнішніх (по відношенню до підприємства), завданням держави є створення не тільки на національному рівні, не лише відповідних економічних, соціальних, політичних і законодавчих, але і організаційних умов підвищення продуктивності виробничо-економічних систем. Такі умови зокрема забезпечуються шляхом заснування і постійного функціонування на національному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних інституційних механізмів - організації (дослідних і навчальних центрів, інститутів, асоціацій), діяльність яких орієнтована на: визначення і розв'язання основних проблем підвищення ефективності (продуктивності) різних виробничо -економічних систем і економіки в цілому; практичну реалізацію стратегії і тактики розвитку народного господарства, здійснюваних на відповідних рівнях управління; підготовку (перепідготовка, підвищення кваліфікації менеджерів і інших кадрів) для ринкової економіки.

  Інфраструктура. Важливою передумовою підвищення ефективності (продуктивності) виробництва на підприємствах є достатній рівень розвитку і активна діяльність різноманітних установ ринкової, виробничої і соціальної інфраструктури.

  Структурні зміни. На показники ефективності (продуктивності) на різних рівнях господарювання нерідко впливають структурні зміни в суспільстві в залежності від якості управління діяльністю окремих підприємств. Найбільш важливим окрім політичних, вважаються структурні зміни економічного і соціального характеру.

  висновки

  За результатами виробничої діяльності роботу організації можна охарактеризувати як задовільну, оскільки по більшості показників планові виконані, але в порівнянні з минулим роком по ряду показників спостерігається негативна динаміка.

  План за обсягом будівельно-монтажних робіт в цілому і за обсягом виконаному власними силами перевиконано, але план по субпідрядним організаціям недовиконаний. Слід уважніше підходити до вибору субпідрядних організацій при укладанні договорів субпідряду.

  Аналіз ритмічності виконання плану по кварталах показав, що річний обсяг розподілено нерівномірно, що негативно позначається на всій роботі організації, в тому числі невиконання графіків виконання робіт, простоїв, штрафним санкціям. Тому слід приділити увагу при плануванні рівномірному розподілу обсягів робіт.

  План за чисельністю працівників недовиконаний, є економія фонду заробітної плати, зростання продуктивності праці випереджає зростання середньої зарплати, але зберігається висока плинність кадрів. Необхідно продумати кадрову політику організації, систему оплати та стимулювання праці для зниження плинності кадрів і закріпленню кваліфікованих фахівців.

  Слід поліпшити організацію праці на об'єктах, виключити необгрунтовані втрати робочого часу, покращувати якість робіт, для зниження собівартості вишукувати можливість використання нових, більш дешевих матеріалів.

  висновок

  В умовах переходу до ринкових відносин самі організації роблять деякі кроки до адаптації, і в окремих випадках це призводить до позитивних фінансових результатів. Як правило мова йде про пасивної адаптації: продаж і здавання майна в оренду; непрофільна діяльність, невиконання договірних зобов'язань, в т. ч. і по відношенню до своїх працівників; спотворення оподатковуваної бази; бартерні відносини; порушення встановленого порядку розрахунків за роботи і послуги; завищення цін на продукцію і послуги; демпінгова цінова політика, що не забезпечує якість продукції.

  Складність і взаємозв'язок проблем, що стоять перед організаціями, дозволяє зробити висновок, що змінити ситуацію шляхом одноразових заходів не можна: потрібні системні та поетапні перетворення з використанням сучасних підходів і методів, а також цілеспрямоване управління ринковими змінами на внутрифирменном ринку.

  У першому розділі даного проекту була розглянута загальна характеристика підприємства, аналіз технології виробництва і маркетингова діяльність.

  У розділі другому був проведений аналіз організації і управління, який включає в себе розгляд виробничої та організаційної структури підприємства, їх удосконалення, дослідження структури управління підприємством та основними технологічними процесами, а також було проаналізовано стан кадрового менеджменту підприємстві, дана загальна оцінка результатів праці працівників.

  Третя глава була присвячена аналізу і планування виробничо-фінансової діяльності підприємства. В ході роботи було встановлено реальний стан справ на підприємстві; виявлені зміни у фінансовому стані і фактори, що викликали ці зміни.

  Четверта глава, яка розкриває спеціальну частину даного дипломного проекту, була присвячена аналізу техніко-економічних показників і розробці рекомендацій підвищення ефективності роботи підприємства, дана оцінка по виконанню плану за обсягом робіт, розглянуті основні техніко-економічні показники та розроблено рекомендації підвищення ефективності роботи підприємства.

  В результаті аналізу діяльності підприємства ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» можна зробити наступні висновки:

  · ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт» відносно молода компанія, на рахунку якої вже чимало нагород і результатів її діяльності, таких як побудова ММДЦ «Москва-Сіті».

  · Виробнича структура досить обширна і включає в себе багато різних об'єктів, розкиданих по великій території.

  · Організаційна структура підприємства має лінійну структуру і є багаторівневою. Головним недоліком наявної оргструктури є перевантаженість роботою головного інженера, внаслідок чого можна запропонувати перепідпорядкувати деякі відділи іншим начальникам.

  · Аналіз кадрового складу підприємства показав забезпеченість підприємства людськими ресурсами. Головним недоліком на даний момент є зростаючий рівень плинності кадрів, що пов'язано з незадовільними умовами праці, а саме з низьким рівнем заробітної плати.

  · Аналіз фінансового стану та фінансових результатів показав незадовільний фінансовий стан підприємства, як на початок, так і на кінець 2004 року, проте підприємство продовжує залишатися платоспроможним.

  · Аналіз техніко-економічних показників показав задовільний стан ТОВ «Інжстрой-Сіті Моноліт», оскільки за більшістю показників планові виконані, але в порівнянні з минулим роком по ряду показників спостерігається негативна динаміка. Пропозиціями щодо вдосконалення є поліпшення організації праці на об'єктах, виняток необґрунтованим втратам робочого часу, поліпшення якості робіт, для зниження собівартості пошук можливостей використання нових, більш дешевих матеріалів.

  На підставі цього можна виділити основні напрямки для поліпшення становища підприємства на ринку будівельних послуг. Основні цілі, до яких повинна прагнути будівельна організація, наступні:

  -формування портфеля замовлень, відповідного потужності і стратегічним цілям розвитку організації;

  -виконання прийнятих на себе зобов'язань з найменшими витратами;

  -розширення сфери діяльності організації.

  Додаток 1

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

  Коди

  Форма № 1 по ОКУД

  0710001

  на 31 грудня 2004 р

  Дата (рік, місяць, число)

  2004

  12

  31

  Організація ТОВ "ИНЖСТРОЙ - СІТІ МОНОЛІТ"

  по ОКПО

  47659019

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН

  6722011620

  Вид діяльності будівництво

  по КВЕД

  16180

  Організаційно-правова форма / форма власності

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  по ОКОПФ / ОКФС

  47

  16

  Одиниця виміру: тис руб

  по ОКЕІ

  384/385

  Місцезнаходження (адреса) Москва, вул. Мала Бронная

  ______________________________________________________________________________________________________________

  Дата затвердження

  Дата відправлення (прийняття)

  А К Т І В

  код

  На початок звітного

  На кінець звітного

  показника

  року

  періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  110

  Основні засоби

  120

  2192

  2059

  незавершене будівництво

  130

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  відкладені податкові активи

  145

  Інші необоротні активи

  150

  0

  16

  РАЗОМ по розділу I

  190

  2192

  2075

  II.ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  210

  2529

  8508

  в тому числі:

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  369

  1230

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  0

  0

  витрати в незавершеному виробництві

  10

  52

  готову продукцію і товари для перепродажу

  +1367

  5632

  товари відвантажені

  0

  0

  витрати майбутніх періодів

  783

  1594

  інші запаси і витрати

  0

  0

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230

  в тому числі покупці і замовники

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  14453

  9648

  в тому числі покупці і замовники

  14453

  9648

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  Грошові кошти

  260

  3159

  586

  Інші оборотні активи

  270

  РАЗОМ по розділу II

  290

  20141

  18741

  БАЛАНС

  300

  22333

  20817

  Форма 0710001 с.2

  ПАСИВ

  код

  На початок звітного

  На кінець звітного

  показника

  періоду

  періоду

  1

  2

  3

  4

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  410

  2119

  2119

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  (

  )

  (

  )

  Додатковий капітал

  420

  Резервний капітал

  430  d>

  в тому числі:

  резерви, утворені відповідно до законодавства

  резерви, утворені відповідно до установчих

  документами

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  2220

  185

  РАЗОМ по розділу III

  490

  4339

  2304

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  Відкладені податкові зобов'язання

  515

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  РАЗОМ по розділу IV

  590

  0

  0

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  0

  0

  Кредиторська заборгованість

  620

  17994

  18513

  в тому числі:

  2106

  2049

  постачальники та підрядники

  заборгованість перед персоналом організації

  7314

  7527

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  5911

  5877

  заборгованість з податків і зборів

  2314

  2568

  інші кредитори

  349

  492

  Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

  630

  Доходи майбутніх періодів

  640

  Резерви майбутніх витрат

  650

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  РАЗОМ по розділу V

  690

  17994

  18513

  БАЛАНС

  700

  22333

  20817

  Список літератури

  1.Н.П.Любушін - «Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства» Москва, 2000 р ЮНИТИ

  1. Велесевіч В.І. Лабораторний практикум з дисципліни «Основи менеджменту». - М .: МДГУ, 2002. - 57 с.

  2. Багрова Г.І. Програма дипломного проектування для студентів за фахом 080500 «Менеджмент організації»: Методичний посібник. - М .: МДГУ, 2005. - 16 с.

  3. Романова Н. П., Романов С. М. Фінансовий менеджмент: управління основним капіталом. Частина 1. Навчальний посібник. - М .: МДГУ, 2002. - 104 с.

  4. Романова Н. П., Романов С. М. Фінансовий менеджмент: управління оборотним капіталом. Частина 2. Навчальний посібник. - М .: МДГУ, 2002. - 111 с.

  5. Ганицький В.І., Велесевіч В.І. - «Менеджмент гірничого виробництва» Москва: МДГУ, 2004

  6. Галієв Ж.К. - «Економіка галузі і підприємства», Москва: МДГУ, 2004

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Удосконалення організації та управління діяльністю ТОВ "Інжстрой-Сіті Моноліт"

  Скачати 188.69 Kb.