• 2.3 Аналіз платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності підприємства
 • 3. Заходи щодо поліпшення використання оборотних коштів у ВАТ «Машзавод»
 • 3.2 Напрями прискорення оборотності виробничих запасів організації
 • 3.3 Удосконалення системи управління оборотними коштами на підприємстві
 • Список літератури


 • Дата конвертації15.08.2017
  Розмір99.05 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 99.05 Kb.

  Управління оборотними коштами підприємства

  руктури

  Запаси, в тому числі:

  58,7

  42,63

  -16,07

  42,63

  55,5

  +12,9

  Сировина і матеріали

  33,65

  28,2

  -5,45

  26,4

  23,2

  -3,2

  незавершене виробництво

  15,9

  11,4

  -4,5

  11,4

  19,2

  +7,8

  готова продукція

  9,04

  2,64

  -6,4

  2,6

  12,4

  +9,8

  Витрати майбутніх періодів

  0,13

  0,37

  +0,24

  2,25

  0,5

  -1,7

  Неоплачена відвантажена продукція

  1,64

  1,9

  +0,265

  1,8

  4,3

  +2,55

  Дебіторська заборгованість

  28,3

  51,81

  +23,51

  51,9

  34,4

  -17,5

  Короткострокові фінансові вкладення

  -

  -

  -

  -

  0,1

  +0,1

  Грошові кошти

  11,36

  3,66

  -7,7

  3,7

  5,7

  +2,0

  Разом

  100

  100

  100

  100

  На частку запасів у структурі оборотних активів початку 2006 року доводилося 58,7% і 42,63% - на кінець року. У складі запасів велике місце займають сировина і матеріали 33,65% і 28,2% на початок і кінець року, відповідно. Майже в 3 рази збільшилася частка витрат майбутніх періодів. На кінець 2006 року помітно зниження загальної частки запасів, що є позитивним фактором. Однак майже в 2 рази збільшилася частка дебіторської заборгованості, що погіршує фінансову ситуацію на підприємстві. Вона склалася в основному через фінансову скруту у покупців і замовників і склала в грошовому вираженні 20,0 млн. Руб. Звідси походить і зростання кредиторської заборгованості, яка перевищує дебіторську на 15%. На кінець 2006 року більш ніж в 3 рази зменшилася питома вага залишків готівки, що обумовлено рівнем незбалансованості грошових потоків. Якщо проаналізувати структуру оборотних коштів за 2007 рік, то можна побачити, що до кінця року збільшилися запаси на 12,9%, в тому числі в основному завдяки зростанню питомої ваги незавершеного виробництва на 7,8% і готової продукції на 9,8%. Це пов'язано із зростанням витрат на виробництво на 119,9% у зв'язку зі зростанням обсягів виробництва на 124,4%. Зростання витрат по паливу стався через зростання цін на 37,9% (ціна за 1 тис. Куб. М. Газу на 1.01.2007 р - 417 руб., На 1.01.2006 р - 575 руб.). Зростання витрат по енергії стався через зростання цін на 17,3% (ціна за 1 квт. Год на 1.01.2007 р - 1,04 руб., На 1.01.2008 р - 1,22 руб.). Позитивним фактом є зниження дебіторської заборгованості на 17,5%, т. К. В 2007 році було реалізовано більше продукції і прибуток від реалізації склала 29753 тис. Руб., А в 2006 році - 19329 тис. Руб., Таким чином зростання склало 153,9%.

  Для аналізу стану оборотних коштів на підприємстві складемо таблицю 4. Наведені дані свідчать про уповільнення оборотності запасів на 20 днів, а отже, про зниження ділової активності підприємства. Це сталося за рахунок накопичення зайвих, що користуються низьким попитом матеріалів, а також за рахунок придбання

  Таблиця 4. Стан оборотних коштів на підприємстві

  показники

  2006 р

  2007 р

  Зміна (+, -)

  Середньорічні залишки запасів, тис. Руб.

  28785

  41625,5

  12840,5

  Сума витрачених запасів, тис. Руб.

  158513

  175852

  17339

  Тривалість обороту запасів, днів

  65

  85

  20

  Середні залишки готової продукції, тис. Руб.

  3245,5

  7240

  3994,5

  Собівартість відвантаженої продукції, тис. Руб.

  175095

  217757

  42662

  Тривалість обороту коштів у залишках готової продукції, днів

  7

  12

  5

  Фактична собівартість виробленої продукції, тис. Руб.

  156052

  187135

  31083

  Середні залишки незавершеного виробництва, тис. Руб.

  7743,5

  13397

  5653,5

  Тривалість виробничого процесу, днів

  18

  26

  8

  Середні залишки по рахунках дебіторів, тис. Руб.

  23315,5

  33456,5

  10141

  Сума погашеної дебіторської заборгованості, тис. Руб.

  402832

  506573

  103741

  Період інкасації боргів, днів

  21

  24

  3

  Середні залишки готівки, тис.руб.

  4183,5

  4071,5

  -112

  Сума кредитових оборотів за рахунками грошових коштів, тис. Руб.

  334680

  349263

  14583

  Тривалість перебування капіталу в вільної готівки, днів

  4,5

  4,2

  -0,3

  Додаткових запасів у зв'язку з очікуванням зростання темпів інфляції і в зв'язку з ростом обсягів виробництва. Наявність таких матеріалів говорить про те, що оборотний капітал иммобилизован на тривалий час у виробничих запасах, у результаті чого сповільнюється його оборотність. Для оперативного управління запасами робиться більш детальний аналіз їх оборотності по кожному виду.

  Збільшилася тривалість обороту готової продукції з 7 до 12 днів, що є прямим свідченням погіршення процесів реалізації продукції, появи проблем зі збутом в перспективі. Одним з обставин, що визначили проблеми збуту є збільшуються витрати на виробництво і як наслідок високі ціни на продукцію, обмеженість існуючих ринків. З метою пошуку нових ринків збуту необхідно вивчити шляхи зниження собівартості продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, структурної перебудови економіки підприємства, організації ефективної реклами.

  Збільшилися залишки незавершеного виробництва в 2007 році, в зв'язку з ростом обсягів виробництва і збільшенням витрат по сировині і матеріалам. Має місце і збільшення тривалості виробничого циклу. Вона залежить від незадовільної організації виробництва, матеріально-технічного постачання.

  Оборотність дебіторської заборгованості на підприємстві, що аналізується збільшилася на 3 дні. Для управління нею необхідно зосередити увагу на боргах великий давності і приділити увагу великих сум заборгованості. Збільшення тривалості перебування коштів у дебіторській заборгованості відбулося через фінансову скруту у покупців.

  За звітний рік період показник знаходження капіталу в готівці зменшився на 0,3 дня, що слід оцінити позитивно. Відсутність наявності прострочених платежів свідчить про організацію більш планомірного надходження і витрачання грошових коштів, тобто про кращої збалансованості грошових потоків.

  Для характеристики ефективності використання сукупного капіталу розраховується його прибутковість (рентабельність) як відношення суми балансового прибутку до середньорічної суми сукупного капіталу.

  Рентабельність за 2006 рік склала: 24685 / 86168,5 Ч 100% = 28,6%.

  Рентабельність за 2005 рік склала: 29753/114556 Ч 100% = 26%.

  Даний показник об'єктивно вказує на погіршення результатів фінансово-господарської діяльності, в тому числі і за рахунок зниження ефективності використання оборотного капіталу, збільшення періоду його обігу та зростання середньорічних залишків його основних елементів.

  Для характеристики інтенсивності використання капіталу розраховується коефіцієнт його оборотності (відношення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості капіталу).

  До об = 177842 / 86168,5 = 2,064 (2006 рік)

  До об = 205605/114556 = 1,795 (2007 рік)

  Таким чином, коефіцієнт оборотності за аналізований період скоротився з 2,064 до 1,795, що вказує на додаткове залучення коштів підприємства в оборотний капітал і зниження швидкості його обороту, а також зростання коефіцієнта завантаження оборотних коштів.

  Визначають також рентабельність операційного капіталу, безпосередньо задіяного в основній (операційної) діяльності підприємства - відношення прибутку від реалізації продукції і послуг до його середньорічної вартості.

  Рентабельність обороту = 19329 / 57303,5 = 0,337 (2006 рік)

  Рентабельність обороту = 29753 / 81994,5 = 0,363 (2007 рік)

  На основі отриманих даних складемо таблицю показників ефективності використання сукупного капіталу (табл. 5).

  Таблиця 5. Показники ефективності використання сукупного капіталу

  показник

  2006 р

  2007 р

  Зміна (+, -)

  Балансовий прибуток, тис. Руб.

  24865

  17354

  -7511

  Чиста виручка від усіх видів продажів, тис. Руб.

  177842

  205605

  27763

  Середня сума капіталу, тис. Руб.

  86168,5

  114556

  28387,5

  Рентабельність капіталу,%

  28,6

  26

  -2,6

  Рентабельність обороту,%

  33,7

  36,3

  2,6

  Коефіцієнт оборотності капіталу

  2,064

  1,795

  -0,269

  Зміна рентабельності капіталу за рахунок коефіцієнта оборотності

  (1,795 - 2,064) Ч 33,7 = - 9,065%

  Зміна рентабельності капіталу за рахунок рентабельності продажів

  (36,3 - 33,7) Ч 1,795 = 4,667%

  Разом зміна рентабельності капіталу: - 4,398%

  Таким чином, з аналізу таблиці 5 випливає, що найбільш яскраво вираженим фактором зниження ефективності використання капіталу організації є зниження коефіцієнта оборотності оборотних коштів, уповільнення їх обороту за рахунок збільшення періоду обороту і зростання середньорічних залишків оборотних коштів.

  Оскільки оборотність капіталу тісно пов'язана з його рентабельністю і є одним з найважливіших показників, що характеризують інтенсивність використання засобів підприємства та його ділову активність, необхідно детально вивчити показники оборотності капіталу і встановити, на яких стадіях кругообігу відбулося уповільнення руху коштів. Складемо таблицю аналізу тривалості обороту капіталу (табл. 6).

  Таблиця 6. Аналіз тривалості оборотних коштів

  показник

  2006 р

  2007 р

  Зміна (+, -)

  Виручка від продажів, тис. Руб.

  177842

  205605

  +27763

  Середньорічна вартість сукупного капіталу, тис. Руб.,

  86168,5

  114556

  +28387,5

  в тому числі оборотного капіталу

  57303,5

  81994,5

  +24691

  Коефіцієнт оборотності всього капіталу,

  2,064

  1,795

  -0,269

  в тому числі оборотного капіталу

  3,10

  2,51

  -0,59

  Тривалість обороту всього капіталу, днів,

  174,4

  200,6

  +26,2

  в тому числі оборотного капіталу

  116

  143,6

  +27,6

  Таким чином, у порівнянні з 2006 роком тривалість обороту сукупного капіталу сповільнилася на 26,2 днів, а оборотного - на 27,6 дня.

  Надалі вивчення зміни оборотності оборотного капіталу на всіх стадіях його кругообігу дозволить простежити, на яких стадіях відбулося уповільнення оборотності капіталу.Для цього середні залишки окремих видів оборотних активів розділимо на суму одноденного обороту з реалізації. Складемо таблицю аналізу тривалості обороту оборотного капіталу (табл. 7).

  Дані таблиці показують, що тривалість обороту капіталу, вкладеного в оборотні активи, сповільнилася на 27,6 дня в зв'язку з утворенням наднормативних запасів матеріальних цінностей, збільшенням суми коштів в дебіторську заборгованість. Тривалість обороту капіталу неоднакова в різних галузях. У галузі залізничного машинобудування тривалість повільніше ніж в інших галузях. Це залежить від тривалості виробничого циклу і процесу звернення. Час виробництва

  Таблиця 7. Аналіз тривалості обороту оборотного капіталу

  показник

  2006 р

  2007 р

  Зміна (+, -)

  Загальна сума оборотного капіталу, в тому числі в:

  57303,5

  81994,5

  +691

  виробничих запасах

  28785

  41625,5

  +12840,5

  дебіторської заборгованості

  23315,5

  33456,5

  +10141

  готівки

  4182

  4134,5

  -47,5

  Одноденна виручка від реалізації продукції, тис. Руб.

  494

  571

  +77

  Загальна тривалість обороту оборотного капіталу, днів, в тому числі в:

  116

  143,6

  +27,6

  виробничих запасах

  58,3

  72,9

  +14,6

  дебіторської заборгованості

  47,2

  58,6

  +11,4

  готівки

  8,5

  7,2

  -1,3

  обумовлено технологічним процесом, технікою, організацією виробництва. Прискорити оборотність капіталу можна шляхом інтенсифікації виробництва, більш повного використання трудових і матеріальних ресурсів, недопущення наднормативних товарно-матеріальних цінностей, відволікання коштів в дебіторську заборгованість.

  Економічний ефект в результаті прискорення оборотності капіталу виражається у відносному вивільненні коштів з обороту, а також у збільшенні суми виручки і суми прибутку.

  Сума вивільнених коштів у зв'язку з прискоренням (-Е) чи додатковим залученням оборотних коштів в оборот (+ Е) при сповільненні їх оборотності визначається множенням одноденного обороту по реалізації на зміну тривалості обороту. Таким чином, в аналізованому періоді сума залучення оборотних коштів у зв'язку зі збільшенням періоду їх обороту склала:

  + Е = 205605/360 Ч (143,6 - 116) = 15763 тис. Руб.

  У уже згадуваному підприємстві в зв'язку з уповільненням оборотності оборотного капіталу на 27,6 дня додатково залучено в оборот капіталу на суму 15763 тис. Руб. Якби капітал обертався у звітному році не було за 143,6 днів, а за 116, то для забезпечення фактичної виручки в розмірі 205 605 тис. Руб. треба було б мати в обороті не 81994,5 тис. руб. оборотного капіталу, а 66231,5 тис. руб., тобто на 15763 тис. руб. менше.

  2.3 Аналіз платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності підприємства

  Методика аналізу активів, капіталу і зобов'язань обумовлює логічний перехід до аналізу й оцінки стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості організації.

  Таблиця 8. Динаміка кількісних значень коефіцієнтів ліквідності

  показник

  Нормативне значення показника

  Початок 2006 р

  Кінець 2006 р

  Зміна (+, -)

  Початок 2007 р

  Кінець 2007 р

  Зміна (+, -)

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,2 - 0,4

  0,17

  0,44

  +0,27

  0,06

  0,08

  +0,02

  Коефіцієнт проміжної (критичної) ліквідності

  0,5 - 1,0

  0,6

  0,82

  +0,22

  0,87

  0,57

  -0,3

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,0 - 2,0

  1,52

  1,47

  -0,05

  1,58

  1,43

  -0,15

  Оборотні активи, тис. Руб.

  -

  54172

  60435

  +6263

  60435

  103554

  +43119

  Короткострокові зобов'язання

  -

  35706

  40980

  +5274

  38354

  72664

  +34310

  Абсолютна перевищення (+) або непокриті (-) оборотними активами короткострокових зобов'язань

  -

  +18466

  +19455

  +989

  +22071

  +30980

  +8809

  Ліквідність активів являє собою їх можливість за певних обставин звернутися в грошову форму (готівка) для відшкодування зобов'язань. Розрахуємо найбільш важливі з економічної суті і затребуваності практикою показники ліквідності (табл. 8).

  Дані таблиці свідчать про достатній рівень ліквідності складових елементів оборотних активів за 2004 рік, однак в 2005 році ці коефіцієнти значно знизилися, внаслідок чого погіршилася фінансова ситуація в організації. Позитивним моментом можна відзначити перевищення суми оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями, що свідчить про достатність власних коштів. Для проведення аналізу та оцінки забезпеченості оборотних активів власними коштами розрахуємо наступні показники і занесемо їх в таблицю 8.

  Представлені розрахунки за 2004 рік характеризують зниження на кінець року в порівнянні з початком загальної суми власних оборотних коштів на 3892 тис. Руб., Що спричинило до ще більшого зниження коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами з 0,34 до 0,24. Якщо проаналізувати 2006 рік, то помітно поліпшення ситуації, але у підприємства не залишається іншого джерела поповнення оборотних коштів, як тільки за рахунок неповернення у встановлений договорами термін кредиторської заборгованості, яка перевищила дебіторську в 1,59 раз. Як відомо, збільшення кредиторської заборгованості - ознака збільшення потенційної неплатоспроможності і нестійкого розвитку господарюючого суб'єкта, що веде до банкрутства.

  Всі показники ліквідності оборотних активів і оцінки структури балансу підприємства певною мірою характеризують і її платоспроможність.

  Таблиця 9. Вихідні дані для аналізу власних оборотних коштів

  показник

  Початок 2006 р

  Кінець 2006 р

  Зміна (+, -)

  Темп зростання, %

  Початок 2007 р

  Кінець 2007 р

  Зміна (+, -)

  Темп зростання, %

  Власний капітал (СК), тис. Руб.

  43341

  47111

  +3770

  108,7

  47111

  56280

  +9169

  119,5

  Необоротні активи (ВА), тис. Руб.

  25034

  32696

  +7662

  130,6

  32696

  32427

  -269

  99,2

  Оборотні активи (ОК), тис. Руб.

  54172

  60435

  +6263

  111,6

  60435

  103554

  +43119

  171,3

  Власні оборотні кошти (СОС), тис. Руб.

  18307

  14415

  -3892

  -78,7

  14415

  23853

  +9438

  165,5

  Коефіцієнт забезпеченості власних оборотних коштів (КОСС)

  0,34

  0,24

  -0,1

  -0,71 раз

  0,24

  0,23

  -0,01

  -0,96 раз

  Платоспроможність свідчить про фінансові можливості підприємства (про готівкових коштах і їх еквівалентів, про рахунки до оплати) повністю розплатитися за своїми зобов'язаннями в міру настання терміну погашення боргу. Для розрахунку коефіцієнтів платоспроможності підприємства спочатку розрахуємо вартість чистих активів і дані зведемо в таблицю 10.

  Далі, в таблиці 11 наведемо перелік показників, які з певним ступенем точності можна використовувати для оцінки платоспроможності підприємства. Запропонована система показників дозволяє в комплексі отримати уявлення про платоспроможність підприємства і тенденції її розвитку.

  Таблиця 10. Розрахунок чистих активів підприємства в 2004-2005 рр., Тис. Руб.

  показник

  Початок 2006 р

  Кінець 2006 р

  Зміна (+, -)

  Темп зростання, %

  Початок 2007 р

  Кінець 2007 р

  Зміна (+, -)

  Темп зростання, %

  1. Нематеріальні активи

  32

  -

  -32

  -

  -

  -

  -

  -

  2. Основні засоби

  22807

  31566

  +8759

  138,4

  31566

  32199

  +643

  102

  3. Незавершене будівництво

  2195

  1130

  -1065

  51,48

  1130

  228

  -902

  20,18

  4. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5. Довгострокові фінансові вкладення

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  6. Інші необоротні активи

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  7. Виробничі запаси

  31805

  25765

  -6040

  81

  25765

  57486

  +31721

  224,5

  8. Дебіторська заборгованість

  15320

  31311

  +15991

  204,4

  31311

  35602

  +4291

  113,7

  9. Короткострокові фін. вкладення

  -

  -

  -

  -

  -

  63

  +63

  63

  10. Грошові кошти

  6153

  2204

  -3949

  35,8

  2211

  5932

  +3721

  268,3

  11.Інші оборотні активи

  -

  2

  +2

  -

  2

  2

  -

  100

  12. Разом активів для розрахунку чистих активів

  78312

  91978

  +13666

  117,5

  91985

  131510

  +39525

  142,97

  13. Цільові фінансування і надходження

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  14. Кредити банку і позикові кошти

  2000

  5000

  +3000

  250

  5000

  15990

  +10990

  319,8

  15. Кредиторська заборгованість

  33706

  35980

  +2274

  106,7

  33354

  56674

  +23320

  169,9

  16. Заборгованість засновникам по виплаті доходів -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  17. Інші короткострокові пасиви

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  18. Разом пасиви, що виключаються з вартості активів

  35706

  40980

  +5274

  114,8

  38354

  72664

  +34310

  189,46

  19. Вартість чистих активів

  42606

  50998

  +8392

  119,7

  53631

  58846

  5215

  109,7

  20. Власний капітал

  43341

  47111

  +3770

  108,7

  47111

  56280

  +9169

  119,46

  21. Відхилення (стор. 19 - стор. 20)

  -735

  +3887

  +4622

  -

  6520

  2566

  -3954

  60,64

  Таблиця 11. Динаміка показників платоспроможності підприємства 2004-2005 рр.

  показник

  початок

  2006 р

  кінець

  2006 р

  Зміна (+, -)

  початок

  2007 р

  кінець

  2007 р

  Зміна (+, -)

  1. Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,52

  1,47

  -0,05

  1,58

  1,43

  -0,15

  2. Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

  0,45

  0,87

  +0,42

  0,94

  0,63

  -0,31

  3. Період інкасування дебіторської заборгованості, днів

  13,7

  28,0

  +14,3

  22,25

  25,3

  +3,05

  4. Тривалість оборотності кредиторської заборгованості, днів

  28,8

  30,8

  +2,0

  22,82

  38,77

  +15,95

  5. Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу

  1,21

  1,02

  -0,19

  1,02

  0,71

  -0,31

  6. Коефіцієнт платоспроможності

  -

  1,02

  -

  -

  1,02

  7. Коефіцієнт покриття довгострокових і короткострокових зобов'язань чистими активами

  1,19

  1,11

  -0,08

  1,165

  0,738

  -0,43

  8.Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами

  0,34

  0,24

  -0,1

  0,24

  0,23

  -0,01

  9. Частка кредиторської заборгованості у власному капіталі та дебіторської заборгованості

  0,57%

  0,46%

  -0,11

  0,425%

  0,617%

  +0,192

  10. Коефіцієнт покриття чистими активами кредиторської заборгованості, раз

  1,26

  1,42

  +0,16

  1,61

  1,04

  -0,57

  11. Коефіцієнт покриття чистими оборотними активами кредиторської заборгованості,%

  1,61

  1,68

  +0,07

  1,81

  1,83

  +0,02

  12. Коефіцієнт співвідношення чистих оборотних активів з чистими активами,%

  1,27

  1,19

  -0,08

  1,13

  1,76

  +0,63

  Велика частина показників погіршили свої кількісні значення до кінця 2006 і 2007 року в порівнянні з початком. Так, тривалість оборотності кредиторської заборгованості збільшилася на 2 дня в 2006 році і на 16 днів у 2007 році; період інкасування дебіторської заборгованості - на 14 і 3 дні, відповідно; проте в 2006 році зменшилася частка кредиторської заборгованості у власному капіталі - з 0,57% до 0,46% і зріс коефіцієнт покриття чистими активами кредиторської заборгованості з 1,26 до 1,42 рази. При цьому слід зазначити досить високий рівень коефіцієнта поточної ліквідності, який зменшився на 0,05 і 0,15 пунктів в 2006 і 2007 році. Позитивним моментом є збільшення величини чистих оборотних активів і коефіцієнтів стор. 11, 12, що свідчить про високий ступінь ліквідності оборотних активів і про фінансові можливості підприємства.

  Фінансовий стан підприємства, його стійкість багато в чому залежать від оптимальної структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства. Тому спочатку необхідно проаналізувати структуру джерел капіталу підприємства та оцінити ступінь фінансової стійкості і фінансового ризику (табл. 12).

  Таблиця 12. Оцінка динаміки фінансової стійкості організації

  показник

  нормативне значення

  Початок 2006 року

  На кінець 2006 року

  Зміна (+, -)

  На початок 2007 року

  На кінець 2007 року

  Зміна (+, -)

  коефіцієнт автономії

  > 0,5

  0.55

  0.56

  +0.01

  0.56

  0.45

  -0.11

  Коефіцієнт фінансової стійкості

  > 0,7

  0.55

  0.56

  +0.01

  0.56

  0.47

  -0.09

  Коефіцієнт фінансової залежності

  <0,5

  0,45

  0,44

  -0,01

  0,44

  0,55

  +0,11

  коефіцієнт фінансування

  > 1,0

  1,213

  1,133

  -0,08

  1,27

  0,81

  -0,46

  коефіцієнт інвестування

  > 1,0

  1,74

  1,595

  -0,145

  1,595

  1,88

  +0,285

  Коефіцієнт постійного активу

  <1,0

  0,575

  0,63

  +0,055

  0,63

  0,53

  -0,1

  коефіцієнт маневреності

  0,5

  0,42

  0,37

  -0,05

  0,37

  0,47

  +0,1

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами

  0,1

  0,34

  0,24

  -0,1

  0,24

  0,23

  -0,01

  Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів

  -

  2,16

  1,85

  -1,31

  1,85

  3,19

  +1,34

  Коефіцієнт співвідношення чистих оборотних активів і чистих активів

  -

  1,27

  1,19

  -0,08

  1,13

  1,76

  +0,63

  Фінансовий важіль (леверидж)

  <1,0

  0,82

  0,76

  -0,06

  0,79

  1,23

  +0,44

  Коефіцієнт співвідношення активів і власного капіталу

  -  t "> 1,82

  1,79

  -0,03

  1,79

  2,23

  +0,44

  Коефіцієнт співвідношення оборотних активів з власним капіталом

  -

  1,25

  1,16

  -0,09

  1,16

  1,7

  +0,54

  Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

  -

  2,2

  1,15

  -1,05

  1,07

  1,59

  +0,52

  Чим вище рівень коефіцієнтів фінансової автономії, фінансової стійкості, фінансування і нижче рівень фінансової залежності, фінансового важеля, тим стійкіше фінансовий стан підприємства.У нашому прикладі частка власного капіталу має тенденцію до зниження в 2007 році, т. К. Темпи приросту власного капіталу нижче темпів приросту позикового. Плече фінансового важеля збільшилася на 44%. Це свідчить про те, що фінансова залежність підприємства від зовнішніх інвесторів підвищилася. Оцінка змін, які відбулися в структурі капіталу, з позицій інвесторів і підприємства може бути різною. Для банків та інших кредиторів ситуація більш надійна, якщо власного капіталу у клієнтів більш висока. Це виключає фінансовий ризик. Підприємство зацікавлене в залученні позикових коштів з двох причин:

  1) відсотки з обслуговування позикового капіталу розглядаються як витрати і не включаються до оподаткованого прибутку;

  2) витрати на виплату відсотків зазвичай нижче прибутку, отриманої від використання позикових коштів в обороті підприємства, в результаті чого підвищується рентабельність власного капіталу.

  Оцінити ділову активність підприємства можна на якісному і кількісному рівнях. Якісними критеріями є: широта ринків збуту продукції, репутація підприємства і т.п. Аналіз цих критеріїв найбільш ефективний при порівнянні діяльності даного підприємства і родинних по сфері додатка капіталу підприємств. Кількісна оцінка робиться по двох напрямках:

  1) ступінь виконання плану за основними показниками, забезпечення заданих темпів їхнього зростання;

  2) рівень ефективності використання ресурсів підприємства.

  Для реалізації першого напрямку аналізу доцільно враховувати порівняльну динаміку основних показників. В.В. Ковальов призводить «золоте правило економіки підприємства»:

  Т пб> T p> T ak> 100%, (22)

  де Т пб, Т р, Т ак - відповідно темп зміни прибутку, реалізації, авансованого капіталу.

  Для реалізації другого напрямку кількісного аналізу необхідно розрахувати показники, що характеризують ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Основні з них - вироблення, фондовіддача, оборотність виробничих запасів, тривалість операційного циклу, оборотність авансованого капіталу. До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства і динамічності його розвитку відносяться показник ресурсоотдачи і коефіцієнт стійкості економічного зростання. Наведемо деякі показники ділової активності організації за 2006 і 2007 роки (табл. 13).

  У звітному періоді зросли витрати на виробництво на 119,9% у зв'язку зі зростанням обсягів виробництва на 124,4%. Незважаючи на збільшення витрат по сировині і матеріалам до рівня 2006 року, питомі витрати на 1 карбованець товарної продукції зменшилися на 3,6%. При зростанні витрат на покупні і комплектуючі вироби до рівня 2006 року питомі витрати на 1 карбованець товарної продукції знизилися на 2,79%. Планові витрати на 1 карбованець товарної продукції 92,51 коп., Що в перерахунку на виконаний обсяг товарної продукції становить 201 447 тис. Руб. Фактична собівартість всього випуску составіла187135 тис. Руб. Фактичні витрати на 1 карбованець товарної продукції 85,94 коп. або 89,12% до плану. Питомі витрати в обсязі товарної продукції представлені в таблиці 14.

  Таблиця 13. Показники ділової активності ВАТ «Машзавод»

  показник

  Одиниця виміру

  2006 р

  2007 р

  Темп зростання, %

  товарна продукція

  тис. руб.

  175095

  217757

  124,4

  Собівартість товарної продукції

  тис. руб.

  156052

  187135

  119,9

  Витрати на 1 руб. товарної продукції

  коп.

  89,12

  85,94

  96,4

  Виручка від продажів

  тис. руб.

  177842

  205605

  115,6

  Собівартість реалізованої продукції

  тис. руб.

  158513

  175852

  110,9

  Прибуток від продажів

  тис. руб.

  19329

  29753

  153,9

  прибуток балансова

  тис. руб.

  24681

  17354

  70,3

  Рентабельність товарної продукції

  %

  12,2

  16,4

  134,4

  Рентабельність реалізованої продукції

  %

  12,2

  16,9

  138,5

  Середньооблікова чисельність

  чол.

  808

  865

  107,1

  Продуктивність праці

  руб.

  222,8

  258,6

  116,1

  Середня зарплата

  руб.

  3479

  4260

  122,4

  Таблиця 14. Питомі витрати на 1 карбованець товарної продукції

  показник

  Витрати, тис. Руб.

  Питомі витрати на 1 руб. товарної продукції, коп.

  2006 р

  2007 р

  % зростання

  2006 р

  2007 р

  +, -

  Сировина і матеріали

  42863

  51259

  119,6

  24,48

  23,54

  -0,94

  Куплені і комплектуючі вироби

  52965

  59787

  112,9

  30,25

  27,46

  -2,79

  паливо

  1029

  1287

  125,1

  0,59

  0,59

  -

  енергія

  2617

  3716

  142,0

  1,49

  1,71

  +0,22

  Витрати на оплату праці

  33336

  44125

  132,4

  19,04

  20,26

  +1,22

  Інші витрати

  23242

  26961

  116,0

  13,27

  12,38

  -0,89

  собівартість всього

  156052

  187135

  119,9

  89,12

  85,94

  -3,18

  товарна продукція

  175095

  217757

  124,4

  -

  -

  -

  На підставі всіх наведених показників і коефіцієнтів можна зробити висновок про те, що фінансовий стан організації задовільний, підприємство платоспроможне і є ліквідним.

  Уявімо оцінку ризику втрати платоспроможності за певною шкалою залежно від значень коефіцієнта (N) У. Бівера в таблиці 15.

  Таблиця 15. Ступінь ризику втрати платоспроможності за критерієм У. Бівера (2007 г.)

  значення N

  Ризик втрати платоспроможності

  <= 0,17

  високий

  0,17 <2N <= 0,4

  середній

  > 0,4

  низький

  N = (Чистий прибуток + Амортизація) / Позикові кошти (23)

  N = (29753 + 9960) / (2495,5 + 60365) = 0,632

  Як видно з проведених розрахунків, ризик втрати платоспроможності у підприємства низький, ймовірність банкрутства - незначна.

  3. Заходи щодо поліпшення використання оборотних коштів у ВАТ «Машзавод»

  3.1 Проблеми використання оборотного капіталу організації

  Аналіз структури і використання оборотного капіталу ВАТ «Машзавод» дозволив виявити цілий ряд актуальних проблем. Деякі з них з'явилися недавно, інші носять хронічний характер.

  Дослідження показали зменшення тривалості обороту оборотного капіталу. Це призвело до зниження коефіцієнта оборотності і зростання коефіцієнта завантаження засобів в обороті. Зниження оборотності втягнуло в оборот додаткові грошові кошти.

  Активи підприємства в аналізованому періоді (2006-2007 рр.) Зросли, і відбулося за рахунок зростання вартості основних засобів, інших необоротних активів. Проведене аналітичне дослідження показало, що збільшення частки дебіторської заборгованості, незавершеного виробництва в обсязі активів спричинило за собою деяке зниження маневреності організації. Тобто, майно організації стало набагато менш мобільним, про що свідчить зниження показника маневреності.

  Наступною проблемою використання оборотного капіталу є те, що організація має нестабільну структуру джерел фінансових ресурсів. Якщо на початок звітного періоду в структурі фінансових ресурсів організації переважали власні ресурси, то на кінець звітного періоду частка власних ресурсів знижується.

  Фінансовим джерелом покриття дебіторської заборгованості стала кредиторська заборгованість в різних її видах. Це призвело до зрушень у структурі джерел утворення оборотних коштів, а саме до низької забезпеченості власними оборотними засобами.

  Можна зробити висновок, що брак власних джерел фінансових ресурсів породжує підвищену кредиторську заборгованість, криза неплатежів видозмінює структуру джерел утворення фінансових ресурсів, і, в кінцевому підсумку, все це негативно впливає на відтворювальний процес.

  Крім того, дослідження показало, що у аналізованого підприємства мають місце проблеми з дебіторською заборгованістю в різних її видах. Це прострочена дебіторська заборгованість покупців, що займає в структурі оборотних активів друге місце. Через велику дебіторської заборгованості значна частина авансованих оборотних коштів повертається підприємству з великим запізненням, або зовсім не повертається.

  Розглянемо причини виникнення високої дебіторської заборгованості.

  Аналізуючи прострочену дебіторську заборгованість покупців, з'ясовуємо, що у організації явні проблеми з оплатою продукції, що поставляється. При цьому, якщо виходити з даних, які є за аналізований відрізок часу (2006-2007 рр.), Ця проблема, безумовно, виникла не відразу. Частка простроченої дебіторської заборгованості покупців в оборотних коштах незмінно переважає над іншими складовими оборотних активів організації. Природно, що цей процес супроводжується непрямими втратами доходу підприємства, економічний зміст яких виражається в трьох аспектах:

  - чим триваліший період погашення дебіторської заборгованості, тим менше дохід від коштів, вкладених в неї;

  - в умовах інфляції повертаються боржниками гроші знецінюються;

  - дебіторська заборгованість являє собою один з активів підприємства, для фінансування якого потрібен відповідний джерело.

  Це свідчить про те, що кошти, що направляються на поповнення оборотного капіталу, йдуть не на розширення виробництва і, як наслідок, збільшення прибутковості підприємства, а на кредитування покупців.

  Приходимо до висновку, що велика частка дебіторської заборгованості значно уповільнює загальну оборотність і, як наслідок, не тільки знижує мобільність і ефективність оборотного капіталу, але і платоспроможність в цілому, що погіршує фінансове становище підприємства.

  Крім того слід зазначити, що середньорічна вартість запасів сировини і матеріалів в 2005 році збільшилася на 12840,5 тис. Руб. (44,6%). З одного боку, збільшення частки сировини і матеріалів негативно впливає на економічні показники організації (підвищення витрат на зберігання). З іншого боку, висока частка матеріалів на складі - це придбання наднормативних запасів (закупівлі в «пуття»), наслідком якого є нераціональне використання грошових коштів.

  Таким чином, підбиваючи підсумок всього вище зазначеного, можна зробити висновок про те, що сформована на кінець звітного періоду ситуація зі структурою і використанням оборотного капіталу створює проблему фінансової стійкості підприємства, тобто веде до залучення додаткових дорогих джерел фінансування.

  3.2 Напрями прискорення оборотності виробничих запасів організації

  Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів. Серед них можна виділити зовнішні фактори, що впливають незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.

  До зовнішніх факторів належать: загальна економічна ситуація, особливості податкового законодавства, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь в програмах, що фінансуються з бюджету.

  Підвищення ефективності використання оборотних коштів забезпечується прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу. Так як на підприємстві велику частку в оборотних коштах займають запаси, то ефективна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення запасів:

  1) раціональне їх використання, закупівля сировини і матеріалів невеликими партіями, що називається «з коліс» або шляхом впровадження системи постачання сировини і матеріалів, відомої під назвою «точно в строк» ​​(gust-in-time), можуть істотно скорочувати рівень запасів;

  2) ліквідація наднормативних запасів матеріалів;

  3) вдосконалення нормування;

  4) поліпшення організації постачання шляхом встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконання;

  5) оптимальний вибір постачальників;

  6) налагоджена робота транспорту;

  7) поліпшення організації складського господарства.

  Прискорення оборотності супроводжується додатковим вивільненням коштів з обороту, а уповільнення - залученням коштів в господарський оборот, їх відносно більш тривалим «заморожуванням» в запасах (або іммобілізацією власних оборотних коштів). Розрахуємо суму коштів, додатково залучених в оборот (або абстрактних з обороту):

  Д б С = (б 1 - б 0) Ч м 1, (24)

  де Д б С - сума коштів, додатково залучених в оборот,

  якщо Д б С <0;

  або сума вилучених з обороту коштів, якщо Д б З> 0;

  б 0 - оборотність запасів в днях в базисному періоді;

  б 1 - оборотність запасів в днях в звітному періоді;

  м 1 - одноденний фактичний оборот у звітному періоді.

  Д б С = (85-65) Ч 115,63 = 2312,6 тис. Руб. - сума вилучених з обороту коштів, що є негативним фактором, внаслідок уповільнення оборотності запасів на підприємстві на 20 днів.

  Таким чином, на підприємстві необхідно скоротити термін оборотності виробничих запасів на основі їх нормування.

  Метод ABC - спосіб нормування і контролю за станом запасів, що полягає в розбитті номенклатури N реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівносильні підмножини А, В і С на підставі формального алгоритму (табл. 16).

  Таблиця 16. Алгоритм АВС - аналізу в нормуванні виробничих запасів

  клас

  Частка в номенклатурі запасів

  Частка в загальній вартості запасів

  А

  10 - 15%

  70 - 80%

  В

  20 - 30%

  15 - 25%

  З

  55 - 65%

  5%

  Клас А - це група запасів, на яку припадає близько 10-15% найменувань одиниць запасу, але вона становить 70-80% від загальної вартості запасів. Клас В - це група запасів, на яку припадає близько 20-30% від загального числа найменувань і 15-25% загального обсягу вартості. Решта запаси утворюють клас С і складають 5% від річного обсягу витрат але 55-65% найменувань від їх загального числа. Виходячи з цього запаси групи А на противагу запасам груп В і С повинні піддаватися більш ретельному фізичному контролю складування і розміщуватися в найбільш надійних місцях; точність записів обліку для них повинна піддаватися більш частим перевіркам; прогнозування потреби для групи А має проводитися більш ретельно, ніж для В і С.Таким чином, метод управління запасами, відомий як ABC-аналіз, зумовлює точне прогнозування, фізичний контроль, надійність поставок і ретельний облік збереження.

  Для цілей нормування виділимо елементи виробничих запасів А і В класів (табл. 17).

  Таблиця 17. Елементи виробничих запасів А і В класів

  клас

  виробничі запаси

  Сума витрат, тис. Руб.

  А

  Зірочки осей колісних пар

  783,3

  А

  Маточини осей колісних пар

  754,8

  А

  Транспортерна стрічка при ремонті снігоприбиральних поїздів СМ-2

  782,3

  В

  Гальмівний циліндр при ремонті вагонів хопер-дозаторів, поїздів СМ-2, снігоочисників СДПМ

  104,6

  В

  Автоматичні вимикачів захисту на електродвигуни

  98,7

  Разом витрат

  2523,7

  Таким чином, сума замовлення виробничих запасів класу А і В становить 2523,7 тис. Руб. Обгрунтування нормативу виробничих запасів дозволить скоротити ці запаси, тим самим скоротити величину іммобілізованих ресурсів організації.

  На практиці застосовуються дві основні системи управління запасами - система поставок з фіксованим розміром замовлення і система поставок з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.

  Система постачань з фіксованим розміром замовлення основоположним параметром використовує розмір замовлення. Він строго фіксований і не змінюється ні за яких умов роботи системи. Визначення розміру замовлення є тому першим завданням, яке вирішується при роботі з даною системою управління запасами. У російській практиці часто виникає ситуація, коли розмір замовлення визначається з яких-небудь приватним організаційних міркувань. Наприклад, зручність транспортування або можливість завантаження складських приміщень. Тим часом в системі з фіксованим розміром замовлення обсяг закупівлі повинен бути не тільки раціональним, але і оптимальним, тобто найкращим. Оскільки ми розглядаємо проблему управління запасами організації, то критерієм оптимальності повинен бути мінімум сукупних витрат на зберігання запасів і повторення замовлення. Даний критерій враховує два фактори, що діють на величину названих сукупних витрат:

  1) витрати, пов'язані зі зберіганням (оренда, заробітна плата персоналу, втрати від природних втрат і т.д.);

  2) витрати, пов'язані оформленням і отриманням замовлення з фіксованим розміром запасу.

  Очевидно, що витрати, пов'язані зі зберіганням і виконанням замовлення, мають різноспрямований характер. Чим більше фіксований розмір запасу, тим менше питомі витрати на його доставку, але більше витрати на його зберігання. Оптимізацію даних витрат дозволяє зробити формула Уїлсона, за якою розраховується оптимальний розмір замовлення:

  (25)

  де EOQ (economic order quantity) - оптимальний розмір замовлення;

  D - річна потреба в натуральних одиницях;

  Про - вартість виконання одного замовлення;

  Н - вартість зберігання одиниці запасу.

  Таким чином, розрахунок оптимального розміру замовлення за елементами виробничих запасів класу А і В представлений в таблиці 18.

  Таблиця 18. Розрахунок оптимального розміру замовлення за елементами виробничих запасів

  Річна потреба, од.

  Вартість виконання одного замовлення, руб.

  Вартість зберігання одиниці запасу, руб.

  Оптимальний розмір замовлення, од.

  Зірочки осей колісних пар

  170

  3400

  500

  48

  Маточини осей колісних пар

  240

  2800

  500

  52

  Транспортерна стрічка при ремонті снігоприбиральних поїздів СМ-2

  70

  1300

  700

  16

  Гальмівний циліндр при ремонті вагонів хопер-дозаторів, поїздів СМ-2, снігоочисників СДПМ

  700

  2100

  350

  92

  Автоматичні вимикачів захисту на електродвигуни

  450

  300

  150

  43

  Визначивши фіксований розмір замовлення, необхідно обчислити часовий період, коли слід відновлювати розраховане оптимальну кількість:

  (26)

  де ROP (reorder point) - обсяг запасів в натуральному вираженні, коли необхідно замовляти їх необхідну кількість;

  L - число днів до отримання замовлення.

  Графічна ілюстрація системи поставок з фіксованим розміром замовлення наведена на малюнку 3.

  Мал. 3. Система поставок з фіксованим розміром замовлення

  Розрахунок обсягу запасів в натуральному вираженні представлений в таблиці 19

  Таблиця 19. Обсяг запасів в натуральному вираженні за елементами виробничих запасів

  Число днів до отримання замовлення

  Граничний обсяг запасів в натуральному вираженні

  Зірочки осей колісних пар

  14

  7

  Маточини осей колісних пар

  14

  10

  Транспортерна стрічка при ремонті снігоприбиральних поїздів СМ-2

  14

  3

  Гальмівний циліндр при ремонті вагонів хопер-дозаторів, поїздів СМ-2, снігоочисників СДПМ

  10

  20

  Автоматичні вимикачів захисту на електродвигуни

  10

  13

  Граничний обсяг запасів показує величину критичного запасу, коли підприємство має відновити замовлення, щоб не відбувалося перебоїв у виробничому процесі.

  Таблиця 20. Вартість одноразового замовлення виробничих запасів із застосуванням системи поставок з фіксованим розміром замовлення

  виробничі запаси

  Сума витрат (факт),

  тис. руб.

  Вартість нормативу замовлення, тис. Руб.

  Скорочення вартості замовлення, тис. Руб.

  Зірочки осей колісних пар

  783,3

  647,4

  135,9

  Маточини осей колісних пар

  754,8

  621,7

  133,1

  Транспортерна стрічка при ремонті снігоприбиральних поїздів СМ-2

  782,3

  675,1

  107,2

  Гальмівний циліндр при ремонті вагонів хопер-дозаторів, поїздів СМ-2, снігоочисників СДПМ

  104,6

  95,7

  8,9

  Автоматичні вимикачів захисту на електродвигуни

  98,7

  84,4

  14,3

  Разом

  2523,7

  2124,3

  399,4

  Таким чином, з урахуванням встановлення науково-обґрунтованого нормативу найбільш дорогих виробничих запасів, фактичний обсяг виробництва і прибутку може бути забезпечений економією оборотних коштів на 399,4 тис.руб. в одному обороті.

  Скорочення суми коштів авансованих у виробничі запаси в одному обороті на 399,4 тис. Руб. з урахуванням швидкості обороту виробничих запасів 4,9 дозволить забезпечити вивільнення оборотних коштів:

  Д б С = (2124,3 - 2523,7) Ч 4,9 = 19570,6 тис. Руб.

  Як показали результати аналізу, в зв'язку з уповільненням оборотності оборотного капіталу на 27,6 днів в оборот додатково залучено капіталу на суму 15763 тис. Руб. Економічний ефект від реалізації заходів по нормуванню оборотних коштів і вивільнення коштів склав 19570,6 тис. Руб. Таким чином, дані рекомендації забезпечують організації можливість вивільнення фінансових ресурсів, т. К. Сума вивільнення перевищує суму фактично наявного додаткового залучення оборотних коштів: 19570,6 тис. Руб. > 15763 тис. Руб.

  3.3 Удосконалення системи управління оборотними коштами на підприємстві

  Важливу роль в організації кругообігу фондів підприємства відіграє власний оборотний капітал, який в звітному році склав 114 556 тис. Руб. (середнє значення). Надалі поповнення оборотних коштів відбувається за рахунок отриманого прибутку, яка на кінець 2006 року склала 11065 тис. Руб. (нерозподілений прибуток). Крім прибутку як власного джерела поповнення оборотних коштів на підприємстві є кошти, прирівняні до власних. Це стійкі пасиви, які по суті є планованої кредиторською заборгованістю. Протягом 2007 року виникло зобов'язань на суму 549 499 тис. Руб., А було погашено зобов'язань на суму 526 179 тис. Руб. (Форма №5 бухгалтерського балансу за 2007 рік).

  В обороті підприємства крім власних фінансових ресурсів, знаходяться позикові кошти, основу яких складають короткострокові кредити банків, сума яких склала 45430 тис. Руб. Погашено зобов'язань на суму 34440 тис. Руб. Так як позикові кошти склали 40% від власного капіталу підприємства, було б недоцільно збільшувати це співвідношення, яке призведе до кризи неплатежів.

  На підприємстві необхідно знайти внутрішні резерви економії, які дозволили б знизити витрати на виробництво і підвищили б економічну ефективність роботи заводу. До таких заходів для ВАТ «Машзавод» відноситься скорочення комерційних витрат.

  Зробимо розрахунок впливу факторів на прибуток від звичайної діяльності, а саме комерційних витрат за формулою (за даними форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2007 рік):

  Д П П (КОМ.РАС) = В 1 Ч (УКР 1 - УКР 2) / 100; (27)

  де, УКР 1 і УКР 2 - відповідно рівні комерційних витрат у звітному і базисному періодах,

  В 1 - виручка від продажу в звітному періоді.

  Д П П (КОМ.РАС) = 205605 Ч 81/100 = +166540,05 тис. Руб.

  Значення (+) означає перевитрата з комерційних витрат у звітному році і підвищення їх рівня на 81 пунктів призвів до зменшення суми прибутку від продажів на 166540,05 тис. Руб. Тому потрібно порекомендувати скоротити рівень комерційних витрат на скільки це можливо.

  Скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному виробництві досягається шляхом: вдосконалення організації виробництва, поліпшення застосовуваних техніки і технології, вдосконалення використання основних фондів, насамперед їхньої активної частини, економії по всіх стадіях руху оборотних коштів.

  Найважливішими передумовами скорочення вкладень оборотних коштів у сферу обігу є: раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни.

  Для управління дебіторською заборгованістю велике значення має відбір потенційних покупців і визначення умов оплати товарів, що передбачаються в контрактах. Оплату товарів постійним клієнтам можна виробляти в кредит. Виробляючи політику кредитування покупців своєї продукції, підприємство повинно визначитися по наступних ключових питань:

  1) термін надання кредиту;

  2) стандарти кредитоспроможності;

  3) система створення резерву по сумнівних боргах;

  4) система збору платежів. Це розділ роботи з дебіторами передбачає розробку: а) процедури взаємодії з ними в разі порушення умов оплати, б) критеріальних значень показників, які свідчать про суттєвості порушень, в) системи покарання недобросовісних контрагентів;

  5) система знижок.

  Надання знижки вигідно як покупцю, так і продавцю. Перший має пряму вигоду від зниження витрат на покупку товару, другий отримує непряму вигоду в зв'язку з прискоренням оборотності коштів, вкладених в дебіторську заборгованість.

  Як показує практика, така політика підприємства неминуче створює стимули до негайної оплати відвантаженої продукції, що, в свою чергу, прискорює повернення оборотних коштів, дозволяє знизити середній термін обороту дебіторської заборгованості і тим самим зменшити її середній розмір.

  Розглянемо, який економічний ефект буде отриманий від прискорення оборотності дебіторської заборгованості покупців приблизно на 11 днів, відбудеться збільшення коефіцієнта оборотності на 1,45 обороту. Вважаємо твердження про те, що підприємство реально має можливість скоротити тривалість обороту на 11 днів (з 58,6 днів - у 2007 році до 47,2 - у 2006 році, див. Табл. 7), оскільки її зростання за аналізований період відбулося виключно через погіршення платіжної дисципліни і відсутності організаційної роботи на підприємстві за розрахунками з споживачами.

  360 днів: 47 днів = 7,66 обороту;

  360 днів: 58 днів = 6,21 обороту;

  7,66 - 6,21 = 1,45 обороту

  Таким чином, скорочення періоду обороту дебіторської заборгованості і збільшення кількості оборотів на 1,45 забезпечить вивільнення оборотних коштів на суму:

  33456,5 / 58,6 Ч (7,66 - 6,21) = 827,85 тис. Руб.

  Якщо оборотність дебіторської заборгованості збільшилася на 1,45 обороту сума дебіторської заборгованості покупців зменшитися на 827,85 тисяч рублів. Коли зменшується дебіторська заборгованість, отже, збільшуються грошові кошти на підприємстві, отже, підприємство може більше вкладати кошти в оборот і станеться також збільшення виручки від продажу.

  Таким чином, економічні розрахунки по запропонованим рішенням в сфері управління оборотним капіталом ВАТ «Машзавод» показують, що:

  1) застосування в управлінні виробничими запасами системи поставок з фіксованим розміром замовлення і АВС - аналізу забезпечує скорочення суми обороту виробничих запасів на 399, 4 тис. Руб. і відповідного вивільнення 19570,6 тис. руб.

  2) скорочення періоду обороту дебіторської заборгованості за рахунок ряду організаційних заходів сприяє збільшенню числа її оборотів на 1,45 і відповідного вивільненні 827,85 тис. Руб.

  У підсумку, прискорення обороту оборотних коштів дозволить вивільнити 20398,45 тис. Руб. (19570,6 тис. Руб. + 827,85 тис. Руб.) І таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів.

  висновок

  Проблема забезпечення беззбиткового функціонування, фінансування розширеного відтворення - з одного боку, збитковість і можливого банкрутства підприємства - з іншого, є однією з основних.

  Щоб підприємство могло ефективно функціонувати йому потрібна стійкість грошової виручки, достатньої для розплати з постачальниками, кредиторами, своїми працівниками, місцевими органами влади, державою. Так, розглядаючи теоретичний аспект досліджуваної проблеми було встановлено, що оборотний капітал - це кошти, які обслуговують процес господарської діяльності, які беруть участь одночасно і в процесі виробництва, і в процесі реалізації продукції. У забезпеченні безперервності і ритмічності процесу виробництва і обігу полягає основне призначення оборотних коштів підприємства.

  Так як фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від стану оборотних коштів, то управління оборотним капіталом сьогодні стає надзвичайно актуальним. Було проаналізовано фінансовий стан підприємства ВАТ «Машзавод» за 2006 і 2007 роки та розроблено заходи щодо поліпшення використання оборотного капіталу на підприємстві.

  В ході аналізу ВАТ «Машзавод» було виявлено, що коефіцієнти оборотності оборотного капіталу склали 3,1 і 2,51 відповідно по роках, в днях - 116 і 143,6. Таким чином, оборотність капіталу сповільнилась на 27,6 днів. Це пов'язано з утворенням наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, збільшенням суми коштів в дебіторську заборгованість і зростанням обсягів виробництва на 124,4% в 2006 році. Додатково залучено в оборот капіталу на суму 15763 тис. Руб.

  Через брак власних оборотних коштів, підприємство залучило в оборот короткострокові банківські кредити, величина яких в 2007 році склала 40% від сукупного капіталу.

  За результатами аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ «Машзавод» за 2006-2007 роки розрахунок і оцінка аналітичних коефіцієнтів показав, що фінансовий стан підприємства задовільний. Підприємство можна вважати платоспроможним, т. К. Наявні у нього грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення й активні розрахунки покривають його короткострокові зобов'язання.

  Аналіз структури і використання оборотного капіталу ВАТ «Машзавод» дозволив виявити цілий ряд актуальних проблем.

  Зменшення тривалості обороту оборотного капіталу привело до зниження коефіцієнта оборотності і зростання коефіцієнта завантаження засобів в обороті. Зниження оборотності втягнуло в оборот додаткові грошові кошти.

  Збільшення частки дебіторської заборгованості, незавершеного виробництва в обсязі активів спричинило за собою деяке зниження маневреності організації. Тобто, майно організації стало набагато менш мобільним, про що свідчить зниження показника маневреності.

  Наступною проблемою використання оборотного капіталу є те, що організація має нестабільну структуру джерел фінансових ресурсів. Якщо на початок звітного періоду в структурі фінансових ресурсів організації переважали власні ресурси, то на кінець звітного періоду частка власних ресурсів знижується.

  Фінансовим джерелом покриття дебіторської заборгованості стала кредиторська заборгованість в різних її видах. Це призвело до зрушень у структурі джерел утворення оборотних коштів, а саме до низької забезпеченості власними оборотними засобами.

  У аналізованого підприємства мають місце проблеми з дебіторською заборгованістю в різних її видах. Дебіторська заборгованість покупців займає в структурі оборотних активів друге місце. Через велику дебіторської заборгованості значна частина авансованих оборотних коштів повертається підприємству з великим запізненням, або зовсім не повертається.

  Кошти, що направляються на поповнення оборотного капіталу, йдуть не на розширення виробництва і, як наслідок, збільшення прибутковості підприємства, а на кредитування покупців.

  Велика частка дебіторської заборгованості значно уповільнює загальну оборотність і, як наслідок, не тільки знижує мобільність і ефективність оборотного капіталу, але і платоспроможність в цілому, що погіршує фінансове становище підприємства.

  Крім того, слід зазначити, що середньорічна вартість запасів сировини і матеріалів в 2007 році збільшилася на 12840,5 (44,6%). З одного боку збільшення частки сировини і матеріалів негативно впливає на економічні показники організації (підвищення витрат на зберігання). З іншого боку висока частка матеріалів на складі це придбання наднормативних запасів (закупівлі в «пуття») в слідстві нераціональне використання грошових коштів.

  Таким чином, ситуація зі структурою і використанням оборотного капіталу створює проблему фінансової стійкості підприємства, тобто веде до залучення додаткових дорогих джерел фінансування.

  Підприємство можна назвати ліквідним, т. К. Коефіцієнти поточної, абсолютної ліквідності вище нормативних значень. Але разом з тим для оптимізації структури оборотних коштів було запропоновано проведення низки певних заходів щодо поліпшення використання оборотного капіталу і підвищення фінансової стійкості підприємства:

  1. Зменшити термін оборотності запасів і оборотного капіталу за рахунок вдосконалення системи управління виробничими запасами. У роботі обґрунтовано застосування системи поставок з фіксованим розміром замовлення на основі АВС - аналізу, що забезпечить раціоналізацію системи матеріального постачання на основі визначення мінімальної величини поставки і порогового значення залишку виробничих запасів для відновлення замовлення. Застосування рекомендацій дозволило забезпечити вивільнення оборотних коштів 19570,6 тис. Руб.

  Дана рекомендація дозволить вирішити проблему додаткового залучення оборотних коштів на 15763 тис. Руб. за рахунок збільшення періоду обороту і вивільнити 19570,6 тис. руб.

  2. Високе значення дебіторської заборгованості стало в діяльності організації іншим вагомим чинником, що визначив зниження ефективності використання оборотного капіталу. Організаційні заходи щодо вдосконалення управлінням дебіторською заборгованістю дозволить збільшити її оборотність, збільшити число обертів на 1,45 і забезпечити вивільнення 827,85 тис. Руб.

  3. Сукупно прискорення обороту оборотних коштів в результаті запропонованих рекомендацій дозволить вивільнити 20398,45 тис. Руб. (19570,6 тис. Руб. + 827,85 тис. Руб.) І таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів.

  Реалізація цих заходів дозволить наростити обсяги одержуваного прибутку, рівень рентабельності, і, в кінцевому підсумку, призведе до підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому.

  Список літератури

  1. Цивільний Кодекс Російської Федерації від 30.11.1994 №51-ФЗ // Довідкова система «Консультант Плюс»

  2. Податковий кодекс РФ. Частина 1 від 31.07.1998 р №146-ФЗ (зі змінами та доповненнями від 01.07.2005 №78-ФЗ) // Довідкова система «Консультант Плюс».

  3. Податковий кодекс РФ. Частина 2 від 05.08.2000 р №117-ФЗ (зі змінами та доповненнями від 22.07.2005 №118-ФЗ) // Довідкова система «Консультант Плюс».

  4. Абрютина М.С. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості і платоспроможності компанії // Фінансовий менеджмент - №6 - 2006. - с. 21.

  5. Алексєєв С.В. Використання ситуаційного підходу в управлінні фінансами компанії // Фінансовий менеджмент. - №3. - 2006 - с. 18.

  6. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 248 с.

  7. Антикризове управління: теорія, практика, інфраструктура: Навчально-практичний посібник / відп. Ред. Г.А. Александров. - М .: Видавництво БЕК, 2006. - 544 с.

  8. Антикризове управління: Підручник / За ред. Е.М. Короткова. М .: ИНФРА М, 2006. - 432 с.

  9. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 416 с.

  10. Барулин С.В. Сомофінансірованіе підприємств в умовах ринкової економіки // Фінанси. - 2007. - №3 - з. 15-3-15.

  11. Бєлов М.С. Доходи майбутніх періодів: достовірності звітності скажемо «ні»? // Фінансовий менеджмент - №1. - 2007. - с. 11.

  12. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: пров. з англ. - М .: 2006.

  13. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. - М .: Ніка-Центр, 2008.

  14. Бурцев В.В. Комплексний аналіз формування асортиментних програм // Фінансовий менеджмент - №4. - 2006. - с. 12.

  15. Бухонова С.М., Дорошенко Ю, А., Трунова Є.В. Застосування систем показників функціонування підприємств з метою управління // Економічний аналіз - 2007. - №9 (24) - с. 10-21.

  16. Бясов К.Т. Формування інвестиційної стратегії корпорації // Фінансовий менеджмент - №1. - 2006. - с. 12.

  17. Виханский О.Н., Наумов А.Г. Менеджмент. - М .: ИНФРА - му, 2007.

  18. Гінзбург А.І. Економічний аналіз - СПб .: Питер, 2007. - 480 с.

  19. Гончаров А.І. Система індикаторів платоспроможності підприємства // Фінанси - 2007. - №6.

  20. Горюнов Є.В. До проблеми кількісних оцінок в економічному аналізі фінансового стану // Економічний аналіз - 2006. - №10 (25) - с. 52-53.

  21. Грачов А.В. Основи фінансової стійкості підприємства // Фінансовий менеджмент. - 2006. - №4 - з. 15.

  22. Грузинів В.П. Економіка підприємства. - М .: Вища школа. - 2006.-230 с.

  23. Дайлен А. Практика контролінгу: пров. з нім. / Под ред. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тіхоненковой. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 336 с.

  24. Єфремов В.С. Організації, бізнес-системи і стратегічне планування // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2007. - №2 - с. 3-26.

  25. Замків О.О., Толстопятенко А.В., Черемних Ю.Н. Математичні методи в економіці. - М .: ДІС, 2007.

  26. Заров К.Г. Операційний левередж як універсальний інструмент прийняття управлінських рішень // Фінансовий менеджмент - №1. - 2006. - с. 14.

  27. Ілишева М.М., Крилов С.М. Аналіз фінансової привабливості та антикризове управління фінансовими ресурсами організації // Економічний аналіз. - 2004. - №7 - с. 16-24.

  28. Клейнер Г. Управління корпоративними підприємствами в перехідній економіці // Питання економіки. - 2007. - №8. - с. 66 -70.

  29. Ковальов В.В. Аналіз засобів підприємств і їх використання // Бухгалтерський облік. - 2006. - №10 - с. 10-15.

  30. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М .: Фінанси і статистика, 2006. -768 с.

  31. Ковальов В.В. Як читати баланс. - М .: Фінанси і статистика, 2007..

  32. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: ПБОЮЛ Гріженко Е.М., 2005. - 424 с.

  33. Кількісні методи фінансового аналізу: Пер. з англ. / Под ред. С.Дж. Брауна, - М .: 2005.

  34. Липсиц І.В. Інвестиційний проект: методи підготовки й аналізу. - М .: 2005.

  35. лумпа Н.А. Формула прибутку і її застосування при розподілі постійних витрат // Фінансовий менеджмент - №5. - 2006. - с. 14.

  36. Мальцев А.С., Горбатова Л.В. Оптимізаційні методи управління ліквідністю компанії // Фінансовий менеджмент. - №3. - 2006 - с. 21.

  37. Овчинникова Т.І., Падалкін В.Н., Булгакова І.М., Козлова О.А. Дискримінантний модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства // Фінансовий менеджмент - №5. - 2006. - с. 19.

  38. Основи менеджменту. Навчальний посібник для вузів. / Радугин А.А. - М .: Центр, 2007.

  39. Патласов О.Ю., Сергієнко О.В. Застосування моделей і критеріїв Альтмана в аналізі фінансового становища підприємств // Фінансовий менеджмент - №6 - 2006. - с. 15.

  40. Радіонов Р.А. Оперативний контроль фактичного стану запасів // Фінансовий менеджмент - №1. - 2006. - с. 12.

  41. Радіонов Р.А. Економічні механізми, що забезпечують прискорення оборотності коштів, вкладених в запаси підприємства // Фінансовий менеджмент - №4. - 2006. - с. 12.

  42. Райзберг Б.А., Фатхутдінов Р.А. Управління економікою. Підручник. - М .: ЗАТ «Бізнес-школа ІНТЕЛ-СИНТЕЗ», 2005. - 784 с.

  43. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: ИНФРА-М. - 2005. - 688 с.

  44. Самочкіна В.Н. Гнучке розвиток підприємства: аналіз і планування. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Справа, 2005. - 376 с.

  45. Семенов С.К. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності структурного підрозділу фірми // Економічний аналіз - 2004. - №10 (25) - с. 46-51.

  46. ​​Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. - М .: Перспектива, 2006.

  47. Уолш К. Ключові показники менеджменту: як аналізувати, порівнювати і контролювати дані, що визначають вартість компанії: Пер. з англ. - 2-е вид. - М .: Справа, 2007. - 360 с.

  48. Фінансово-кредитний енциклопедичний словник / За ред. А.Г. Грязнова. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 609 с.

  49. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів. / Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранніков, А.А. Володін та ін. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 2004.

  50. Фінанси і фінансове управління: Навчальний посібник для вузів / Під. Ред. П.П. Табурчак, А.Р. Маматказіна. - СПб. Хімія, 2007. - 321 с.

  51. Фінанси підприємств: Підручник для вузів / Під ред. Н.В. Колчин. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 447 с.

  52. Фінанси. Підручник. Під ред. Л.А. Дробозиной. М .: 2005.

  53. Хотинська Г.І. Капіталізація як фактор зміцнення фінансової стійкості компанії // Фінансовий менеджмент - №4. - 2006. - с. 14.

  54. Чупров С.В. Аналіз нормативів показників фінансової стійкості підприємства // Фінанси - 2005. - №2.

  55. Шелобаев С.І. Математичні методи і моделі в економіці, фінансах, бізнесі. - М .: ЮНИТИ, 2006.

  56. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-М. 2007.

  57. Шубіна Т.В. Розподіл прибутку в акціонерному товаристві // Фінансовий менеджмент - №2. - 2006. - с. 10.

  58. Шукаєв А.І. Оптимізаційні методи фінансового управління зростанням виробництва // Фінансовий менеджмент - №5. - 2006. - с. 17.

  59. Шукаєв А.І. Оптимізація запасів на російських підприємствах // Фінансовий менеджмент - №2. - 2006. - с. 11.

  60. Економіка підприємства: Підручник / За ред. Н.А. Сафронова. - М .: МАУП, 2005. - 584 с.

  61. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Л.Т. Гіляровський. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 527 с.

  ...........