Дата конвертації26.08.2017
Розмір89.35 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 89.35 Kb.

Управління прибутком підприємства

p align = "left"> 5,2

-1217

-0,6

Разом витрат

132819

127858

100

100

-4961

0

З таблиці видно, що структура витрат компанії не багато змінилася. У 2006 році на основну діяльність припадало близько 94,2% витрат, а до 2007 року ці витрати зменшилися і склали майже 90%. Витрати фірми зменшилися на 4961 тис. Рублів зниження витрат вплинуло значне зменшення витрат пов'язане з основною діяльність, якщо дивитися докладно форму №2, то ця зміна відбулася за рахунок скорочення собівартості виробництва. Частка інших витрат становила в 2006 р 6%, а до 2007 р зросла і стала складати 10%, це відбулося за рахунок появи статті витрат «Відсотки до сплати». За допомогою малюнка 2.3. можна подивитися, як наочно виглядає зміни витрат компанії «СтройКом».

Мал. 2.3. Структура витрат компанії «СтройКом»

Зробимо так же зведений факторний аналіз, який враховує спільне вплив доходів і витрат підприємства на величину чистого прибутку, він може бути зроблений різними способами. Один з них - проведення вертикального аналізу фінансових результатів. Цей метод полягає в побудові аналітичної таблиці, призначеної для характеристики динаміки питомої ваги основних елементів валового доходу комерційної організації. Аналіз по компанії «СтройКом» представлені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Вертикальний аналіз фінансових результатів

показник

2006 рік

2007 рік

тис. руб.

%

тис. руб.

%

А

1

2

3

4

1. Всього доходів і надходжень

133598

100

128362

100

2. Загальні витрати фінансово-господарської діяльності

132819

99,4

127858

99,6

3. Виручка від продажів

128350

96,1

124312

96,8

4. Витрати на виробництво і збут продукції

125001

97,4

114726

92,3

в тому числі:

собівартість продукції

120935

96,7

92182

80,3

Управлінські витрати

4066

3,25

22544

19,7

5. Прибуток (збиток) від продажів

3349

2,6

9586

7,7

6. Доходи за операціями фінансового характеру

-

-

330

0,3

7. Витрати за операціями фінансового характеру

-

-

6531

5,1

8. Інші доходи

5248

3,9

3720

2,9

9. Інші витрати

7818

5,9

6601

5,2

10. Прибуток (збиток) до оподаткування

779

0,6

504

0,4

11. Поточний податок на прибуток

524

67,3

277

55,1

12. Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

255

0,2

227

0,2

Багато відносні показники таблиці 2.4 (графи 2,4 і т.д.), що розглядаються в динаміці, становлять безсумнівний інтерес як для користувачів, так і для керівництва компанії. Зокрема нашої компанії «СтройКом» можна зробити наступні висновки:

- зменшення показника по рядку 3 говорить про те, що компанія стала збільшувати свій дохід так само ще і від інших видів діяльності, але все одно більший дохід отримує від основного виробництва;

- зменшився показник по рядках 2 і 4 - позитивна тенденція тому, що знизилися витрати на основне виробництво;

- зріс значно показник по рядку 5, що дуже сприятливо для компанії і свідчить про збільшення рентабельності продукції (послуг);

- зменшився показник по рядках 10 і 12, що вказує на негативну тенденцію в організації.

2.4. Оцінка рентабельності підприємства

Характеристика роботи фірми за допомогою показників прибутку не є повною. Справа в тому, що прибуток - це абсолютний показник з усіма його плюсами і мінусами. Так, прибуток в 1000 руб. за підсумками місяця може характеризувати кінцевий результат діяльності як невеликого магазину, так і великої компанії. І тут виникає очевидна проблема: декларований фінансовий результат (прибуток) однаковий, але ресурсні бази, з яких ця прибуток був отриманий, принципово різняться.

Мал. 2.4. Класифікація показників оцінки рентабельності

Звідси виникає необхідність оцінки не тільки результативності (отримано прибуток або збиток), а й ефективності, тобто результату в зіставленні з виробничими для його генерування витратами або задіяними ресурсами. Робиться це за допомогою розрахунку різних показників рентабельності.

Існує два види базових показників рентабельності, і ці види визначаю дві групи коефіцієнтів рентабельності відповідно: рентабельність капіталу і рентабельність продажів (дивись рис. 2.4.).

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності, окупність витрат і т.д.

Всі показники розраховуються на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції (послуг) і чистого прибутку.


2.4.1. Оцінка рентабельності капіталу ТОВ «Стро й Ком»

Фірма як об'єкт інвестування отримує капітал з кількох джерел. З позиції довгострокової перспективи на діяльність підприємства особливо значущу роль надають постачальники фінансових ресурсів (власники підприємства і його інвестори) і держава. Акціонери і Лендера, будучи основними інвесторами, виділяють капітал, на який купуються активи підприємства. Ці активи забезпечують надходження доходів, які після вирахування поточних витрат трансформуються в операційний прибуток, що підлягає розподілу між основними трьома учасниками.

Особи, які надали свої кошти фірмі, розглядають її як джерело доходів, які вони бажали б отримувати на регулярній основі.

Нижче розглянемо показники, за якими можна оцінити рентабельність капіталу.

1) Рентабельність інвестицій з позиції всіх зацікавлених осіб. За допомогою показника прибутку до відрахувань відсотків і податків можна зробити оцінку загальноекономічної ефективності використання сукупних ресурсів комерційної організації за допомогою розрахунку аналітичного коефіцієнта, званого коефіцієнтом генерування доходів. Розраховується цей коефіцієнт за формулою (1).

, (1)

де К гд - коефіцієнт генерування доходів,%;

П оп - операційний прибуток, тис. Руб .;

В - середня вартість активів фірми, тис. Руб.

Для зручності розрахунків і оцінки складемо таблицю 2.5.

Таблиця 2.5

Розрахунок коефіцієнта генерування доходів

показник

2006 тис. Руб.

2007 тис. Руб.

+/-

Операційний прибуток

3349

9586

+6237

Середня вартість активів фірми

212694,5

263549

+50854,5

Коефіцієнт генерування доходів (%)

1,57

3,64

+2,7


За результатами таблиці 2.5 видно, що коефіцієнт генерування доходів до кінця 2007 р виріс на 2,7%, це показує на позитивну тенденцію в розвитку підприємства. До кінця 2007 р на один карбованець вкладеного в активи будівельної компанії «СтройКом» доводиться 3,64% операційного прибутку.

2) Рентабельність інвестицій з позиції інвесторів. При проведенні аналітичних розрахунків з позиції інвесторів використовуються такі коефіцієнти як рентабельність активів (2) і рентабельність інвестованого капіталу (3).

(2)

де Р а - рентабельність активів,%;

П ч - чистий прибуток, тис. Руб .;

В - середня вартість активів фірми, тис. Руб.

(3)

де Р ик - рентабельність інвестованого капіталу,%;

П ч - чистий прибуток, тис. Руб .;

ІК нг - інвестований капітал на початок року (підсумок розділу III + підсумок розділу IV), тис. Руб .;

ІК кг - інвестований капітал на кінець року (підсумок розділу III + підсумок розділу IV), тис. Руб.

Для зручності розрахунків і оцінки складемо таблицю 2.6, в якій визначимо рентабельність цих показників по будівельної компанії «СтройКом».

Таблиця 2.6

Розрахунок рентабельності інвестицій з позиції інвесторів

показник

2006 тис. Руб.

2007 тис. Руб.

+/-

Чистий прибуток

255

227

-28

Середня вартість активів фірми

212694,5

263549

+50854,5

інвестований капітал

60653

53666

-6987

Рентабельність активів (%)

0,12

0,09

-0,03

Рентабельність інвестованого капіталу (%)

0,42

0,42

0


З таблиці 2.6 видно, що коефіцієнт рентабельності активів зменшився на 0,03%, що пов'язано зі зменшенням чистого прибутку компанії, цей показник означає, що підприємство не раціонально використовує майно фірми. На 1 руб. витрат буде до кінця 2007 р припадає лише 0,09% прибутку. Низький рівень в порівнянні з аналогічним показником у інших фірм свідчить про перевкладання капіталу в активи і низькому попиті на продукцію фірми. Коефіцієнт інвестованого капіталу залишився на тому ж рівні, що означає незмінну прибутковість довгострокового капіталу. На 1 рубль використовуваного капіталу з урахуванням всіх умов його залучення доводиться 0,42% чистого прибутку.

По аналізах таблиці 2.6 інвестори можуть зробити висновок вкладати їм гроші в підприємства, результат буде залежати від того, скільки прибутку і в який термін вони хочуть отримати з даного вкладення.

3) Рентабельність капіталу з позиції власників підприємства. Визначає ефективність використання коштів власників, вкладених у підприємство, дозволяє порівняти з можливим доходом від вкладення цих коштів в інші підприємства (цінні папери). З точки зору власників підприємства основним показником є ​​відношення чистого прибутку до власного капіталу. Як відомо, власний капітал не є постійним протягом року, тому перевага в розрахунках слід віддати методу розрахунку по середній за рік величиною. Коефіцієнт розраховується за формулою (4).

(4)

де Р ск - рентабельність власного капіталу,%;

П ч - чистий прибуток, тис. Руб .;

СК нг - власний капітал на початок року, тис. Руб .;

СК кг - власний капітал на кінець року, тис. Руб.

Показник рентабельності власного капіталу розраховується щорічно на підставі даних Балансу і Звіту про прибутки і збитки. Для розрахунків складемо таблицю 2.7, в якій будуть записані результати оцінки і їх динаміка.

Як видно з розрахунків таблиці 2.7 коефіцієнт рентабельності власного капіталу в 2007 році склав 22,09% - це нижче, ніж в 2006р. (47,57%). Цьому сприяло зменшення прибутку і збільшення капіталу в 2 рази. Зменшення цього показника дозволяє зробити висновок про те, що інвестиції власних коштів у виробництво дали недостатньо хороший результат.

Таблиця 2.7

Розрахунок рентабельності капіталу з позиції власників компанії «СтройКом»

показник

2006 тис. Руб.

2007 тис. Руб.

+/-

Чистий прибуток

255

227

-28

Середня величина власного капіталу

536

1027,5

+491

Рентабельність власного капіталу (%)

47,57

22,09

-25,48


В цілому можна відзначити, що всі показники рентабельності капіталу підприємства знаходяться на низькому рівні, що говорить про недостатній ефективному вкладенні коштів підприємства.

2.4.2. Оцінка рентабельності продажів ТОВ «СтройКом»

Рентабельність продажів показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Зростання даного показника є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) або зниження витрат на виробництво при постійних цінах, тобто про зниження попиту на продукцію підприємства, а також більш швидким зростанням цін ніж витрат.

Показники оцінки ефективності капіталу доповнюються коефіцієнтами рентабельності продажів. Можуть бути різні алгоритми їх обчислення в залежності від того, який з показників прибутку закладений в основу розрахунків, однак найчастіше використовуються валова, операційна або чистий прибуток. Відповідно розраховуються три показники рентабельності продажів за формулами (5, 6, 7).

(5)

(6)

, (7)

де Р ВРП - валова рентабельність реалізованої продукції,%;

Р ОРП - операційна рентабельність реалізованої продукції,%;

Р ЧРП - чиста рентабельність реалізованої продукції,%;

ВП - валовий прибуток, тис. Руб .;

П про - операційний прибуток, тис. Руб .;

П ч - чистий прибуток, тис. Руб .;

В - виручка від реалізації, тис. Руб.

Так само ще розраховую загальну рентабельність, яка дорівнює відношенню балансового прибутку до виручки від реалізації продукції.

Всі ці показники дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і ступеня прибутковості реалізованої продукції. Розрахунок даних показників по ТОВ «СтройКом» представлено в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Розрахунок показників рентабельності продажів ТОВ «СтройКом»

показник

2006 ртис. руб.

2007 тис. Руб.

+/-

1

2

3

4

Виручка від реалізації товарів, послуг, робіт

128350

124312

-4038

Валовий прибуток

7415

32130

+24715

Прибуток від реалізації (операційна)

3349

9586

+6237

балансовий прибуток

779

504

-275

Чистий прибуток

255

227

-28

Валова рентабельність реалізованої продукції,%

5,78

25,85

+20,07

Операційна рентабельності реалізованої продукції,%;

2,61

7,71

+5,1

Чиста рентабельність реалізованої продукції

0,2

0,18

-0,02

Загальна рентабельність реалізованої продукції

0,61

0,41

-0,2


На підставі розрахунків можна зробити наступні висновки:

- показник загальної рентабельності за 2007 рік знизився на 0,2%, це говорить про те, що в 2007 р кожен рубль реалізації приносив 0,41% балансового прибутку.

- показник чистої рентабельності реалізованої продукції також знизився. Таким чином, на 1 карбованець реалізованої продукції компанія стала мати лише 0,18% чистого прибутку.

- показник валової рентабельності реалізованої продукції в 2007 р в порівнянні з 2006р. виріс на 20,07% і став складати 25,85%. Таким чином на кожен рубль виручки було отримано на 0,2 коп. більше.

- показник операційної рентабельності підвищився на 5,1%, тобто на кожен рубль виручки отримано 7,71%.

На зміну рентабельності продажів згідно зі звітом про прибутки і збитки впливають, собівартість і управлінські витрати. Вплив цих факторів можна прорахувати методом ланцюгової постановки. Для розрахунку впливу факторів базисне значення кожного фактора «по ланцюжку» замінюється на його фактичне значення в звітному періоді, прораховуються проміжні результатні показники. Різниця між кожним наступним і попереднім результативними показниками характеризує вплив конкретних факторів на зміну рентабельності продажів. Сукупний вплив чинників дає загальну зміну рентабельності продажів.

Проаналізуємо рентабельність продажів за даними розглянутого підприємства ТОВ «СтройКом» Аналіз фінансово-господарської діяльності організації / під ред. В.І. Макарьева, Л.В. Андрєєва. - М .: Фінанси і статистика, 2007. с. 146-150 .. Як говорилося вище, рентабельність продажів в 2007 році зросла на 5,1%.

Це зростання є наслідком:

- зміни виручки:

Зменшення виручки на 4038 тис. Руб. забезпечило зменшення рентабельності продажів на 3,2%.

- зміна собівартості:

Зменшення собівартості призвело до збільшення рентабельності продажів на 23,6%.

- зміна управлінських витрат:

Збільшення управлінських витрат на 18478 тис. Руб. призвело до зниження рентабельності продажів на 14,9%.

Сукупний вплив чинників:

Таким чином, зростання операційної рентабельності продажів в 2007 році викликаний зменшенням собівартості. Інші фактори привели до її зниження (особливо збільшення управлінських витрат).

2.5. Узагальнення результатів аналізу виробничо-господарської діяльності

На основі проведеного аналізу фінансових результатів будівельної компанії ТОВ «СтройКом» можна зробити наступні висновки:

1) У підприємства відбулося збільшення прибутку від продажів продукції на 6237 тис. Руб. Збільшенню сприяв фактор зменшення собівартості продукції. Від цього відбулося збільшення операційної рентабельності продажів, і кінця 2007 року на 1 карбованець реалізованої продукції підприємство мало 5,1% прибутку від реалізації. Цей говорить про те, що продукція підприємства користується попитом на ринку.

2) В роботі підприємства є негативні моменти, які привели до зменшення чистого прибутку компанії. Найбільше це сталося через збільшення статей витрат. У підприємства з'явилася стаття витрат «Відсотки до сплати», яка знизила прибуток. Розгромна замовна стаття стаття означає, що, компанія за 2007 рік розплатилася за кредитами і виплатила, тому кредиту відсотки

Рентабельність капіталу підприємства знаходиться на низькому рівні, що говорить про недостатній ефективному вкладенні коштів. Загальна рентабельність продажів так само знизилася, цього зниження сприяв фактор зменшення виручки і збільшення витрат. В результаті підприємство отримує з кожної гривні реалізованої продукції 0,41% балансового прибутку.

В ході аналізу були виявлені резерви зростання прибутку за рахунок декількох факторів:

- за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції;

- за рахунок зниження собівартості продукції, що випускається.

За результатами аналізу можна зробити наступні пропозиції:

а) По-перше, для отримання максимального прибутку підприємство повинне найбільше повно використовувати знаходяться в його розпорядженні ресурси. Збільшення обсягу випуску знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від реалізації продукції. Ну а крім цього, додаткове виробництво рентабельної продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток. Таким чином, при збільшенні випуску і реалізації рентабельної продукції збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої збільшує загальну суму прибутку. Внаслідок цього, збільшення рентабельної продукції за умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку.

б) Зниження собівартості також значно може збільшити одержувану підприємством прибуток. Як описувалося в попередньому пункті, одним з факторів зниження собівартості є збільшення обсягу продукції, що випускається. Іншими факторами є:

- поліпшення рівня організації виробництва, що має своєю метою звести до мінімуму або взагалі ліквідувати нераціональні витрати;

- злагоджена робота всіх складових виробничого процесу (основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва);

- оптимізація потокових процесів на підприємстві.


Глава 3. Заходи збільшення зростання прибутку ТОВ «Стро й Ком»Систематичне отримання прибутку є необхідною метою підприємницької діяльності будь-якого підприємства. Тому домінуючою проблемою для підприємства є максимізація прибутку, що означає розробку стратегії на систематичне збільшення прибутку і мінімізацію витрат. Дане завдання багатопланова, ось чому для свого рішення вона потребує системного підходу.

Для підприємства максимізація прибутку полягає у виборі такого обсягу реалізації продукції, при якому граничні витрати підприємства у виробництві і при реалізації дорівнювали б ринковою ціною. Іншими словами, на ринку вільної конкуренції дохід дорівнює ринковій ціні. На даному підприємстві існують наступні резерви збільшення прибутку:

- збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції, що випускається;

- розширення номенклатури (типів житла, що здається);

- зниження собівартості продукції, що випускається.

Для максимізації прибутку будівельної компанії «СтройКом» пропонується реалізувати проект забудови території в межах вулиць Тагільська - Армавирская - Підгірна - Конотопська - Льотчиків в місті Єкатеринбурзі.

3.1. Техніко-економічне обґрунтування фінансового рішення максимізації прибутку

Проект розрахований до 2013 року.

Початок реалізації проекту - 2008 рік. Оформляється дозвільна документація, вирішується питання про генерального інвестора, генерального підрядника, визначаються принципові проектні рішення, технологія будівництва, розробляється і затверджується генеральний план будівництва.

Початок будівництва - середина 2008 року. Вирішується питання з інженерними комунікаціями, визначаються проектувальники автомобільних доріг, починається розселення, а також знесення підлягають знесенню будівель.

Основна фаза будівництва - 2009 - 2013 роки. Проводиться зведення будівель, підведення комунікацій, прокладка автошляхів та спорудження автомобільних розв'язок. У 2010 році зводиться 1 школа і 1 дитячий сад. У 2011 здається ще 1 школа і 2 дитячих садка. У 2013 році будується четвертий дитячий сад, поліклініка і здається торгово-розважальний центр. Житлові будинки передбачається здавати і заселяти поквартально, тобто комплексами, а не окремими будівлями. Середньорічний обсяг житла, що здається - 40 тисяч квадратних метрів житлової площі.


3.1.1. Оцінка положень справ в галузі

Провівши аналіз навколишнього житловий комплекс «Три богатирі» соціально-економічного середовища, було з'ясовано наступне: об'єкт будівництва знаходиться в столиці Свердловської області - місті Єкатеринбурзі. Свердловська область є великою територією областю в Уральському регіоні. Сьогодні територія області займає 194,8 тисяч квадратних кілометрів. Чисельність населення 4 мільйони 489,8 тисяч осіб. Щільність населення області 23 людини на 1 квадратний кілометр.

Адміністративний центр - м Єкатеринбург з населеннім 1 мільйон 324 тисячі осіб. Потенціал цього міста дуже високий: земельні ресурси, розташування, промисловість. Темпи економічного зростання в Єкатеринбурзі перевищують загальноукраїнські показники. За рівнем інвестицій в економіку серед міст-мільйонників (в число яких не входять міста федерального значення - Москва і Санкт-Петербург) місто утримує четверте місце після Казані, Пермі і Уфи.

Генеральним планом розвитку міста до 2025 року передбачено збільшення житлового фонду в Єкатеринбурзі з 25 мільйонів до 42 мільйонів квадратних метрів, тобто на 17 мільйонів квадратних метрів планується приріст житла.

Однією з особливостей російського, а зокрема єкатеринбурзького, ринку житлової нерухомості є те, що люди прагнуть жити в центрі міста, а вартість решти районів пропорційно знижується в міру віддалення від центру.

У Єкатеринбурзі виділяють центр і чотири цінових пояса. Об'єкт будівництва розташований в північно-східній частині міста в другому ціновому поясі житлового фонду м Єкатеринбурга. У таблиці 3.1 наведені всі цінові пояса міста.

Вартість квадратного метра житла в новобудовах в значній мірі залежить від віддаленості від центру. У центральному районі та житлових районах прилеглих до центру (так званий перший цінової пояс) зводиться житло переважно бізнес і еліт-класу. Середній рівень цін на квартири в таких будинках на всіх стадіях будівництва вище, ніж середня вартість новобудов на завершальному етапах будівництва, але більш віддалених від центру. До районів першої групи віднесені райони першого пояса, і центр інші райони розбиті за наведеними в таблиці 3.1 групам.

Таблиця 3.1

Розподіл житлових районів м Єкатеринбурга за ціновими поясам

Найменування цінового пояса

житлові райони

центр

Межі вулиць: Московська, Челюскінців, Східна, Декабристів, Бєлінського, Большакова

1 пояс

Автовокзал, ВІЗ, Парковий, Південно-Західний, Ботанічний, Зарічний, Втузгородок, Шарташскій ринок, Південний, ЗБВ, Піонерський ,.

2 пояс

Уралмаш, Ельмаш, Вокзальний, Завокзальний, Нова Сортування, Сибірський, Уктус, Сині камені

3 пояс

Шинний, Чермет, Апаратний, С. Сортування, Хіммаш, Радгосп, Лікувальний, Компресорний.

4 пояс

Шарташ, Ізопліт, Кольцово, Птахофабрика, Н-Исетский, Єлизавету, УНЦ, Сім ключів, Рудний, Исток, Верхнемакарово, Пишма, Садовий, Шабровского, Широка річка, Палкино, Шувакиш, Мідний, Чусовськоє озеро.


Відповідно до генерального плану розвитку м Єкатеринбурга до 2025 року передбачено будівництво дорожньої автомобільної розв'язки з'єднує центр міста з Завокзальним районом, а так же з'єднує райони Уралмаш і Сортування. За проектом будівництва дорожньої розв'язки заплановано будівництво автомобільного мосту через залізницю, який буде з'єднувати цент міста з Завокзальним районом. Прокладка сучасного автомобільної магістралі забезпечить перехід Завокзального району з 2-го до 1-го цінової пояс, що автоматично збільшить вартість побудованого і житла, що здається.

3.1.2. Про писання пропонованого проекту

Метою проекту є підвищення ефективності використання земель міських поселень, зміна інфраструктури розглянутого району та поліпшення економічних, соціальних і екологічних показників міста в цілому, з подальшим отриманням прибутку.

Проект носить соціально орієнтований характер і спрямований на:

- забезпечення житлом понад дві тисячі сімей;

- поліпшення житлових умов 176 сім'ям, які проживають в старих будинках, що потрапляють під знесення;

- забезпечення додаткової зайнятості населення в період будівництва і в результаті створення нових до десяти тисяч робочих місць в інфраструктурі забудованої території;

- поліпшення екологічних показників за рахунок облаштування території: прокладки автодоріг, ліквідації сміттєзвалищ та знесення старих будівель;

- отримання економічного ефекту від вкладених в реалізацію проекту коштів за рахунок реалізації житлових і нежитлових приміщень.

Стратегія реалізації проекту:

- будівництво будівель житловою площею 145 тисяч кв.м .;

- введення в експлуатацію об'єктів громадського призначення загальною площею 123 тисячі кв.м .;

- в тому числі комерційних нежитлових приміщень площею 73 тисячі кв.м .;

- забезпечення комплексної забудови для комфортного і безпечного проживання населення на даній території.

Будівельні матеріали та поставки - проект передбачає використання в основному місцевих будівельних матеріалів.

Форма і ступінь участі держави - реалізація проекту переслідує досягнення соціально значущих цілей в програмі міста. Зважаючи на це передбачається участь органів влади в облаштуванні земель загального користування і будівництві об'єктів соціального призначення.

Місцезнаходження пропонованого проекту:

Вже згадана територія входить до складу Залізничного району міста Єкатеринбурга (мікрорайон Завокзальний) і розташовується в межах вулиць Тагільська - Армавирская - Підгірна - Конотопська - Льотчиків.

Дана територія відповідно до генерального плану відноситься до житловій зоні, нове будівництво намічається частково на вільних, частково на об'єктах реконструкції територіях.

Територія після будівництва нових і реконструкції існуючих автодоріг має перспективу отримання крокової доступності до центру міста. Територія забезпечена міським громадським транспортом - автобуси, маршрутні таксі.

Інженерна інфраструктура - інженерна підготовка території не представляє особливої ​​складності. Основні заходи пов'язані з реконструкцією (або заміною) морально і фізично застарілих існуючих комунікацій, будівництвом автомобільних розв'язок.

Необхідність будівництва інженерного обладнання та зовнішніх комунікацій буде визначатися робочим проектом, згідно з технічними умовами.

Для розвитку некомерційних організацій (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів соціального забезпечення і охорони здоров'я, бібліотек, спортивних і культурних об'єктів) передбачається цільове виділення площ із загальної кількості планованих до забудови нежитлових приміщень. Замовником та інвестором даних об'єктів будуть федеральний і місцевий бюджети.3.1.3. проектні пропозиції

Площа житлового кварталу становить 7,2 гектара. Чисельність населення визначена з розрахунку 665 чоловік на гектар і становить 7,2 х 665 = 4780 осіб. Всього передбачається побудувати 145 000 квадратних метрів житлової площі. Норма забезпеченості житлом складе 145000: 4780 = 30 квадратних метрів житлової площі на людину.

Планується побудувати всього 1600 квартир, в тому числі 200 однокімнатних, 700 двокімнатних та 700 трикімнатних квартир (Всього 3700 кімнат). Середня площа квартири становитиме 145000 1600 = 90 квадратних метрів. Місця загального користування складуть 18 кв.м на квартиру, балкони і лоджії - 12 кв.м на квартиру, разом площа сум балконів і місць загального користування складе 1600 х (18 + 12) = 48000 кв.м. Під кімнати залишається 145000 - 48000 = 97000 кв.м.

Середня площа кімнати складе 97000 3700 = 26,2 кв.м.

«В дод. 7 представлені техніко-економічні показники території ».

3.1 .4. план маркетингу

Очевидно, що реалізація квартир не може бути здійснена без професійної маркетингової політики.

Мета цього розділу - пояснити, як передбачуваний проект має намір впливати на ринок і реагувати на яка складається, на ньому обстановку, щоб забезпечити збут товару або послуг.

Основою маркетингу є розробка стратегії для задоволення потреб регіону в об'єктах житлової нерухомості, соціальній інфраструктурі і сучасних комунікаціях з подальшим отриманням прибутку.

План маркетингу включають в себе опис загальної стратегії маркетингу, політику ціноутворення, тактики реклами продукції, її реалізації та післяпродажного обслуговування, а також прогнози обсягів продажів.

У таблиці 3.2. вказані сильні і слабкі сторони будівельної компанії «СтройКом».

Таблиця 3.2

Оцінка сильних і слабких сторін підприємства

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

2

система розподілу


1.Наличие досвідчених керівників;

2.Аналіз потреб споживачів послуг;

3.Організація навчання персоналу;

4.Работа по різним формам платежів;

5.Накопленіе досвіду продажів і створення бази даних про клієнтів


1.Недостаточний власний досвід реклами;

2.Необходимо ризику

Надавані послуги


1.Можливість надання послуг у відповідності зі специфічними побажаннями клієнтів;

2.Перспектівное планування обсягів продажів;

3.Предоставленіе супутніх послуг


1.Відсутність можливості впливати на постачальників;

2.Сертіфікація послуг, що надаються;

Власні фінансові кошти підприємства

1.Фінансова незалежність

1.Недостаточность оборотних активів і місць для оперативного реагування на підвищення попиту

організація управління


1.Мобільная реакція на зміну умов на ринку;

2.Наличие кваліфікованих груп працівників

1.Висшее керівництво розподіляє ресурси і кадри


У таблиці 3.3 наведені дані аналізу можливостей і загроз.

Таблиця 3.3

Аналіз можливостей і загроз

можливості

загрози

Суспільство

1.Расшіреніе ринків збуту


1.Зміна політичної ситуації;

2.Незастрахованность бізнесу

Тенденції розвитку ринку

1.Расшіреніе послуг сервісу

1.Прийняття нових стандартів

конкуренти

1.Ухудшеніе позицій деяких конкурентів з-за незадовільного менеджменту

1.Сніженіе ціни конкурентів

розподіл


1.Растущая потреба в новому житлі;

2.Под'ем економіки, збільшення попиту;

3.Рост реальних доходів населення


1.Високий корумпованість чиновників;

2.Ріск при оцінці платоспроможності клієнтів

споживачі


1.Виход на нові сегменти ринку;

2.Оказаніе послуг на рівні світових стандартів


Проведений аналіз дозволяє обрати для проекту маркетингову стратегію обмеженого зростання за рахунок:

1. Заповнення до кінця обраної ринкової ніші;

2. Вдосконалення послуг, що надаються;

3. Глибокого впровадження на ринок, яке полягає в пошуку можливостей збільшення обсягу продажів на ще не насиченому ринку за допомогою створення web-сайту, на якому буде викладена докладна інформація про підприємство і послуги, що надаються, а також буде надана можливість on-line бронювання квартир.

Рекламна компанія повинна бути почата на початковому етапі будівництва для демонстрації потенційним покупцям і інвесторам пропонованих проектів житлових будинків, офісів, торгово-розважальних об'єктів, парковок.

Витрати на рекламу прийняті в розмірі 0,1% від загальної вартості будівництва і складають 8 мільйонів рублів.

Загальна площа реалізованих квартир - 145000 квадратних метра. Планована вартість реалізації одного квадратного метра житлової нерухомості в момент здачі об'єкта становить 50 000 рублів. При визначенні рівня цін ТОВ «СтройКом» оцінює можливість стабілізації цін на житло і враховує можливі терміни реалізації.

На початок 2008 року середня ціна квадратного метра нерухомості, що будується житлової нерухомості по Катеринбургу склала 55000 рублів і вище.

Цінова політика підприємства спрямована на утримання ціни на заниженому рівні щодо ціни конкурентів і як наслідок утримання своєї частки ринку.

3.1.5. Фінансовий план

Джерела фінансування проекту:

- Місцевий бюджет, облаштування земель загального користування і будівництва об'єктів соціального призначення;

- Власні кошти;

- Кошти інвесторів;

- Засоби пайовиків.

3.2. Економічна оцінка ефективності прийнятого управлінського рішення

Основні показники ефективності проекту розраховані виходячи зі сформованих на поточну дату собівартості будівництва і цін реалізації нерухомості в місті Єкатеринбурзі (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Розрахунки на поточний момент по собівартості і реалізації

Найменування

об'єкта

Обсяг будівництва, тис. Кв.м.

Вартість будівництва, млн. Руб.

Вартість реалізації, млн. Руб.

Прибуток до оподаткування,

млн. руб.

дохідна частина

Житлові будинки (Собівартість 30 тис. Руб. За кв.м, реалізація - 50 тис. Руб. За кв.м)

145

4 350

7 250

2 900

Нежитлові приміщення (Собівартість 30 тис. Руб. За кв.м, реалізація - 60 тис. Руб. За кв.м)

73

2 190

4 380

2 190

Парковки (2500 машино-місць) (Собівартість 400 тис. Руб. За 1 місце, реалізація - 650 тис. Руб. За 1 місце)

-

1000

1 625

625

РАЗОМ по розділу:

7 540

13 255

5 715

Витрати, що не приносять доходів

Проектно-вишукувальні роботи (5% *)

-

377

0

-377

Інженерна підготовка території (0,5% *)

-

38

0

-38

Реклама (0,1% *)

-ign = "left"> 8

0

-8

РАЗОМ по розділу

423

0

-423

ВСЬОГО за проектом

7 963

13 255

5 292

* - від загальної вартості будівництва

«В дод. 8 наводиться зведений фінансовий потік », на підставі якого були проведені розрахунки економічних показників реалізації проекту. Розрахунки наведені в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Узагальнені економічні показники реалізації проекту

показник

Сума, млн. Руб.

1

2

1) Доходи від реалізації квартир

7 250

2) Доходи від реалізації не житлових приміщень,

4 386

3) Доходи від реалізації паркувальних місць

1 625

4) Доходи за проектом, всього

13 261

5) Вартість будівництва

7 543

6) Інші витрати

423

7) Прибуток до оподаткування

5 295

8) Податок на прибуток, руб.

1 271

9) Чистий прибуток

4 024

На малюнку 3.1 зображена динаміка витрат і доходів компанії за період будівництва 2008-2013гг.

Мал. 3.1. Динаміка доходів і витрат будівництва

На малюнку 3.2. зображені доходи і витрати, пов'язані з реалізацією проекту наростаючим підсумком.

Мал. 3.2. Доходи і витрати наростаючим підсумком

Реалізація проекту дозволить:

- Забезпечити комплексну забудову території;

- Забезпечити комфортне та безпечне проживання населення на даній території;

- Створити робочі нові місця;

- Ввести в експлуатацію житлові будинки площею 145 тис. Кв.м.

- Отримання прибутку в результаті реалізації об'єктів нерухомості в сумі 4 млрд.

3.3. Ефективність інвестиційних вкладень

Ефективність інвестиційного проекту - показник, що відображає відповідність проекту цілям та інтересам його учасників. З точки зору законодавства, оцінка ефективності інвестиційних проектів не є обов'язковою, однак кожен інвестор зацікавлений в тому, щоб убезпечити себе від втрати вкладених коштів і отримати достатню для компенсації ризиків прибуток.

Оцінка інвестиційного проекту зводиться в загальному випадку до побудови та дослідження деякої економіко-математичної моделі процесу реалізації проекту. Необхідність моделювання обумовлена ​​тим, що при оцінці інвестиційного проекту складний і багатоплановий процес його реалізації доводиться спрощувати, відкидаючи малозначні фактори і акцентуючи увагу на найбільш істотних. В результаті об'єктом аналізу стає сам проект, а пов'язані з ним матеріальні і грошові потоки. Таким чином, проблема оцінки інвестиційного проекту зводиться до того, щоб «перевести» проектну документацію на мову грошових потоків, а інтереси учасників проекту відобразити в розрахункових формулах, що дозволяють оцінювати грошові потоки щодо цих інтересів.

На сьогоднішній день оцінка ефективності інвестиційних проектів, а саме, вкладень коштів у підприємство, є одним із актуальних завдань управління фінансами.

Суб'єкт, безпосередньо вкладає в нову справу кошти і надалі званий інвестором, буде перш за все прагнути до того, щоб його гроші приносили йому найбільшу віддачу, тобто щоб його витрати (інвестиції) забезпечили якомога більшу ефективність.

Отже, поняття ефективність передбачає коректне зіставлення понесених витрат з отриманими результатами. І якщо під витратами розуміються в даному випадку інвестиційні вкладення, то під результатами - ті доходи, які з'являться внаслідок функціонування реалізованого підприємницького проекту.

Суть інвестування, з точки зору інвестора, як власника капіталу, полягає у відмові від отримання прибутку «сьогодні» що б отримувати її «завтра». Дуже схоже на надання позики банком. Однак рішення про довгострокове вкладення капіталу повинно спиратися на інформацію, так чи інакше підтверджує основоположні припущення: вкладені кошти повинні бути повністю відшкодовані; прибуток, отриманий в результаті даної операції, повинна бути досить велика, щоб компенсувати тимчасову відмову від використання коштів, а також ризик, що виникає в силу невизначеності кінцевого результату.

Комплексна оцінка інвестиційних проектів передбачає оцінку фінансової спроможності проектів і оцінку їх економічної ефективності. Таким чином, особі, що приймає рішення про доцільність здійснення інвестицій, надається вся інформація, яка може вплинути на прийняття цього рішення. При цьому форми і зміст інвестиційних проектів можуть бути найрізноманітнішими - від плану будівництва нового підприємства до оцінки доцільності придбання нерухомого майна.

Достовірність результатів, отриманих в результаті оцінки проекту, в рівній мірі залежить від повноти та достовірності вихідних даних і від коректності методів, використаних при їх аналізі. Значну роль в забезпеченні адекватної інтерпретації результатів розрахунків відіграє також досвід і кваліфікація експертів або консультантів. Очевидною є необхідність застосування стандартизованих методів оцінки інвестицій. Це забезпечить порівнянність показників фінансової спроможності та ефективності для різних проектів.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту, тобто категорії, що відбиває відповідність проекту цілям та інтересам його учасників надзвичайно важлива.

У таблиці 3.6 наведено розрахунок ефективності інвестиційних вкладень в проект забудови території в межах вулиць Тагільська - Армавирская - Підгірна - Конотопська - Льотчиків в місті Єкатеринбурзі.

Таблиця 3.6

Оцінка ефективності інвестиційних вкладень

показник

2007 г., тис. Руб.

2008 тис. Руб.

2009 тис. Руб.

2010 тис. Руб.

2011 тис. Руб.

2012 тис. Руб.

2013 тис. Руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

інвестиції

Разом:

500 000

500 000

-

400 000

900 000

-

87 613

87 613

-

1 064 928

1 064 928

Сума доходу

112 000

1 637 000

4 482 000

1 357 000

5 514 500

3 264 500

Витрати в тому числі: амортизація

621 000

2 342

1 426 000

4 842

2 751 000

7 842

1 353 000

3 000

3 672 000

5 800

1 119 000

2 800

Валовий прибуток

(509 000)

211 000

1 731 000

4 000

1 842 500

2 145 500

Сума податку на прибуток, 24%

(122 160)

50 640

415 440

960

442 200

514 920

Чистий прибуток

(631 160)

160 360

1 315 560

3 040

1 400 300

1 630 580

CF

(628 818)

165 202

1 323 402

6 040

1 406 100

1 633 380

PV

135 411

987 613

5 478

1 152 541

1 481 524

NPV

-764 589

87 613

-81 935

1 064 928

416 596

Суму коштів вкладених інвестором компанія зможе повернути через три роки.Суму чистого доходу 87 613 тис. Руб. компанія ТОВ «СтройКом» інвестує в наступні етапи будівництва (тобто подальше будівництво буде здійснюватися шляхом самофінансування).

За допомогою малюнка 3.3. можна спостерігати, як змінюється динаміка витрат і доходів по вкладеннях коштів в реалізацію даного проекту забудови території в межах вулиць Тагільська - Армавирская - Підгір'я - Конотопська - льотчиків в місті Єкатеринбурзі.

Мал. 3.3. Динаміка капіталу вкладення в об'єкти будівництва

Після оцінки ефективності інвестиційних вкладень можна сказати точно, що вкладати кошти в даний проект буде прибутково, так як передбачуваний проект користується попитом на ринку потенційних споживачів і буде затребуваний. Значить і вкладені кошти принесуть сучасний очікуваний ефект для всіх сторін учасників проекту. І вкладені кошти «сьогодні» принесуть очікуваний прибуток «завтра».

Пропоновані автором заходи дозволять організації ТОВ «СтройКом» отримати обсяг прибутку в сумі 4 млрд. Рублів, що безпосередньо позначиться на позитивну тенденцію фінансового стану даного підприємства.

В сучасних економічних умовах прийняття раціональних фінансових рішень має сприяти зростанню вартості компанії в інтересах власників.


висновокУ випускний кваліфікаційної роботі розглянуті теоретичні питання, що стосуються однієї з найважливіших категорій економіки - прибутку, аналізу її формування, оцінки показників прибутку, а також вказано шляхи збільшення прибутку.

В умовах ринкової економіки значення прибутку величезне. Прагнення до її отримання орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво. При розвинутій конкуренції цим досягається не тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери. Свою роль відіграють і збитки. Вони висвітлюють помилки і прорахунки в напрямку засобів, організації виробництва і збуту продукції.

Головною метою управління прибутком є ​​забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді. Ця головна мета покликана забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з інтересами держави і персоналу підприємства.

Процес управління прибутком передбачає проведення аналізу, який характеризується різноманіттям своїх форм. На вибір форми аналізу впливає безліч факторів: галузь, в якій здійснює свою діяльність організація, спеціалізація і вид діяльності підприємства обсяг товарообігу і його швидкість та інші. Тому менеджерам організації необхідно грамотно оцінити ситуацію, що склалася на підприємстві і вибрати саме ту форму аналізу, яка дасть найбільш вичерпну інформацію для розробки заходів з управління прибутку з метою її збільшення. У сучасній науковій літературі виділяють безліч методів аналізу прибутку, але найбільшу практичну значимість має факторний аналіз. Його проведення дає найбільш об'єктивну оцінку факторів формування прибутку на підприємстві. Після виявлення всіх факторів, що впливають на прибуток і оцінивши її показники необхідно приступити до планування прибутку організації. Це дуже важливий процес, який вимагає високого ступеня підготовки фахівців, що займаються цими питаннями. Саме тактичне є найбільш використовуваним плануванням на практиці, так як є сполучною ланкою між стратегічним і оперативним плануванням. При цьому слід підкреслити, що рішення, прийняті при тактичному плануванні менш суб'єктивні, тому що базуються на повної та об'єктивної інформації, а його реалізація пов'язана з меншим ризиком.

У другій частині роботи було проведено аналіз складу і динаміки прибутку підприємства, факторний аналіз прибутку, рентабельність капіталу і продажів. Об'єктом дослідження виступала будівельна компанія ТОВ «СтройКом». На основі проведеного аналізу фінансових результатів будівельної компанії ТОВ «СтройКом» можна зробити наступні висновки:

1) У підприємства відбулося збільшення прибутку від продажів продукції на 6237 тис. Руб. Збільшенню сприяв фактор зменшення собівартості продукції. Від цього відбулося збільшення операційної рентабельності продажів, і кінця 2007 року на 1 карбованець реалізованої продукції підприємство мало 5,1% прибутку від реалізації. Цей говорить про те, що продукція підприємства користується попитом на ринку.

2) В роботі підприємства є негативні моменти, які привели до зменшення чистого прибутку компанії. Найбільше це сталося через збільшення статей витрат. У підприємства з'явилася стаття витрат «Відсотки до сплати», яка знизила прибуток. Розгромна замовна стаття стаття означає, що, компанія за 2007 рік розплатилася за кредитами і виплатила, тому кредиту відсотки

Рентабельність капіталу підприємства знаходиться на низькому рівні, що говорить про недостатній ефективному вкладенні коштів. Загальна рентабельність продажів так само знизилася, цього зниження сприяв фактор зменшення виручки і збільшення витрат. В результаті підприємство отримує з кожної гривні реалізованої продукції 0,41% балансового прибутку.

В ході аналізу були виявлені резерви зростання прибутку за рахунок декількох факторів:

- за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції;

- за рахунок зниження собівартості продукції, що випускається.

У третій частині випускної кваліфікаційної роботи були запропоновані заходи щодо збільшення прибутку. Одним з таких заходів є реалізувати проект забудови території в межах вулиць Тагільська - Армавирская - Підгірна - Конотопська - Льотчиків в місті Єкатеринбурзі, який був розроблений фінансовим управлінням будівельної компанії «СтройКом». Даний проект розрахований до 2013 року. Реалізація проекту дозволить отримати прибуток в результаті реалізації об'єктів нерухомості в сумі 4 млрд. Руб.

Таким чином, в даний час основним завданням підприємства є не стільки нарощування обсягу виробництва продукції, поліпшення її якості, а й отримання максимального прибутку для подальшого вдосконалення технічного, технологічного та організаційного рівня виробництва.

Матеріали і висновки по роботі можуть бути використані при аналізі прибутку підприємств, визначенні найбільш значущих чинників, що впливають на прибуток, зіставлення цих факторів між собою для прийняття найбільш ефективного вирішення в тактичному і стратегічному плані. Теоретичні та практичні матеріали роботи можуть бути корисні при викладанні ряду тем дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент». Наприклад, при вивченні економічної теорії (по темі: прибуток і фактори її визначальні), мікроекономіка (прибуток і способи її максимізації), оподаткування (оподаткування результатів діяльності організацій), фінансовий аналіз (прибуток, як показник ефективності фінансово-господарської діяльності).

Список використаної літератури1. Абрютина М.С. Додана вартість і прибуток в системі мікро- і макроаналізу фінансово-економічної діяльності // Фінансовий менеджмент. 2002. № 1. с. 20-32.

2. Астрінскій Д. Економічний аналіз фінансового стану підприємства // Економіст. - 2000. №12. С.53-59.

3. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 480 с.

4. Балабанов Н.П., Степанов В.М. Аналіз розрахунків рентабельності підприємств // Бухгалтерський облік. 2001. № 3. с. 15-20.

5. Бачурін А. Підвищення ролі економічних методів управління // Економіст. - 2002. №4. С.28-31.

6. Бланк І. А. Управління прибутком. - К .: Ніка-Центр, 2001. - 554 с.

7. Беркстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 268 с.

8. Волков О.І., Позднякова В.Я. Економіка підприємства (фірми). - М .: НФРА-М, 2003. - 255 с.

9. Волчков С.А. Оцінка фінансового стану підприємства // Методи менеджменту якості. - 2002. №3. с.11 - 15.

10. Грачов А.В. Аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2002. - 346 с.

11. Жминько А.Є. Сутність і економічний зміст прибутку // Економічний аналіз: теорія і практика. 2008. № 7 (112). с. 60-64.

12. Жигунова О., Тепляков А. Бухгалтерська та економічний прибуток: оцінка з позиції аудиту // Проблеми теорії і практики управління. 2007. № 10. с. 27-31.

13. Зайцев Л.М. Економіка, організація і управління підприємством. - М .: Инфра-М. 2006. - 346 с.

14. Грищенко О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 454 с.

15. Калініна А.В., Конєва М.І., Ященко В.А. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівні) .- К .: МАУП, 2003. - 416 с.

16. КовалевВ.В., Волкова, О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства / В. В. Ковальов, О.Н.Волкова. - М .: ПБОЮЛ, 2004. - 424 с.

17. Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2000 г. - 486с.

18. Ковальов В.В. Управління грошовими потоками, прибутком і рентабельністю. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2008. - 336 с.

19. Костроміна Д.В. Управління витратами та прибутком підприємства на основі організації центрів фінансової відповідальності // Фінансовий менеджмент. 2004. № 4. с. 48-56.

20. Кожевников Н.Н. Основи економіки і управління. - М .: Изд. центр «Академії», 2003. - 468 с.

21. Комерційна діяльність підприємства: стратегія, організація, управління. В.К. Козлова, С.А. Уварова. - СПб .: Політехніка, 2000. - 382 с.

22. Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент М.: Річ навіть і сервіс, 2004.-304 с.

23. Крейнина М.Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. / М.Н. Крейнина. - М .: ІКЦ «ДІС», 2003. - 224 с.

24. Крейнина М. Н. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств у промисловості, будівництві та торгівлі. - М .: АОДІС, МВЦентр, 2002. - 431 с.

25. кретин М.Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. - М .: Дис, 2001. - 255 с.

26. Литвин М.І. Прогнозування прибутку на основі факторної моделі // Фінансовий менеджмент. - 2002. № 6. с. 27-35.

27. Макарьева В.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності організації. - 2-е изд., Перераб. і доп. / В.І. Макарьева, Л.В. Андрєєва. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 304 с.

28. Матвейчева Е., Вішнінская Г. Фінансові результати діяльності підприємства // Аудит і фінансовий аналіз. 2000. №1. С.28-32

29. Виробничий менеджмент. С.Д. Ільєнкова, А.В. Бандурин, Г.Я. Горбівці та ін. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 583 с.

30. Румянцева З.П., Саломатін Н.А. та ін. Менеджмент організації. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 487с.

31. Савіних А.Н. Аналіз і діагностика фінансово - господарської діяльності підприємства. - Новосибірськ: НГАЕіУ, 2004. - 222 с.

32. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ІП "Екоперспектіва", 2003. - 398с.

33. Самойлова Л.Б. Економіка фірми: навч. посібник - М .: Флінта, МПСІ, 2005. - 412 с.

34. Слуцкин М.Л. Сегментарний аналіз як інструмент управління витратами і прибутком // Фінансовий менеджмент. 2003. № 5. с. 37-43.

35.Соснаускене О.І. Будівництво: бухгалтерський і податковий облік: практ. посібник - М .: Омега-Л, 2008. - 144 с.

36. Довідник фінансиста підприємства. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 267 с.

37. Степанов І.С. Економіка будівництва. - М .: Юрайт, 2004. - 356 с.

38. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум з розробки бізнес-плану і фінансового аналізу підприємства. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 160с .: іл.

39. Фащевський, В.Н. Фінанси підприємств: особливості та можливості зміцнення // Економіст. 2005. № 1. с. 36-43.

40. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Н.Ф. Самсонова. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 302 с.

41. Хачатурян Н.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності в будівництві - Ростов н / Д: Фенікс, 2006. - 320 с.

42. Економіка підприємства. В.П. Волков, А.І. Ільїн, В. І. Станкевич та ін. - М .: Нове знання, 2004. - 672 с.

43. Економіка будівельної галузі. Н.І. Бакушева - М .: Видавничий центр «Академія», 2008. - 224 с.

44. Ярин Г.А., Ярина Є.Г. Економіка підприємства. - Єкатеринбург: Изд-во УГЕУ, 2004. - 479 с.

45. http://aup.ru - Адміністративно управлінський портал.

46. ​​www.akdi.ru - Агентство консультацій та ділової активності.

47. http://uecs.mcnip.ru - Управління економічними системами електронний науковий журнал.

48. http://gvozdik.ru - Будівельний портал.

49. http: //Главбух.net - Сайт для бухгалтерів.

Додаток 1Бухгалтерська звітність ТОВ «СтройКом» за період 2006-2007рр.

Бухгалтерський баланс

організація

ТОВ "СтройКом"

по ОКПО

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

Вид діяльності

будівництво

по КВЕД

Організаційно-правова форма / форма власності

ТОВ / приватна

по ОКОПФ / ОКФС

Одиниця виміру: тис. Руб. / Млн. Руб. (непотрібне закреслити)

по ОКЕІ

Місцезнаходження (адреса)

Єкатеринбург вул. посадская 45

АКТИВ

Код пок.

На початок 2006 року

На кінець 2006 року

На початок 2007 року

На кінець 2007 року

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

110

-

-

-

-

Основні засоби

120

50

2132

2132

1 998

незавершене будівництво

130

4213

41498

41498

173071

Довгострокові фінансові вкладення

140

-

-

-

-

Інші необоротні активи

150

-

-

-

-

Разом у розділі I

190

4263

43630

43630

175069

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

210

98551

33656

33656

33454

в тому числі:

сировину, матеріали та ін.

211

-

184449

184449

11666

витрати в незавершеному виробництві

213

98548

338

338

15034

витрати майбутніх періодів

216

3

14869

14869

6754

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

1 082

7082

7082

30319

Дебіторська заборгованість (протягом 12 місяць.)

240

99741

135902

135902

64841

в тому числі:

покупці і замовники

241

81975

127646

127646

697

Грошові кошти

260

1410

72

72

3072

Інші оборотні активи

270

-

-

-

-

Разом у розділі II

290

200784

176713

176713

131686

баланс

300

205046

220343

220343

306755

ПАСИВ

Код пок.

На початок 2006 року

На кінець 2006 року

На початок 2007 року

На кінець 2007 року

III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

10

512

512

512

Додатковий капітал

420

-

-

-

Резервний капітал

430

-

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

460

148

402

402

629

Разом у розділі III

490

158

914

914

+1141

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

510

2300

57817

57817

47460

Інші довгострокові зобов'язання

520

-

-

-

-

Разом у розділі IV

590

2300

57817

57817

47460

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

-

-

-

30799

Кредиторська заборгованість

620

116283

2278

2278

19650

в тому числі:

постачальники та підрядники

621

1180

994

994

7861

заборгованість перед персоналом організації

622

-

534

534

1114

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

623

-

231

231

275

заборгованість з податків і зборів

624

-

480

480

2231

інші кредитори

625

115103

39

39

8169

Доходи майбутніх періодів

640

86305

159335

159335

207705

Резерви майбутніх витрат і платежів

660

-

-

-

-

Разом у розділі V

690

202588

161613

161613

258154

баланс

700

205046

220343

220343

306755


Продовження дод. 1

Звіт про прибутки і збитки

організація

ТОВ "СтройКом"

по ОКПО

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

Вид діяльності

будівництво

по КВЕД

Організаційно-правова форма / форма власності

ТОВ / приватна

по ОКОПФ / ОКФС

Одиниця виміру: тис. Руб. / Млн. Руб. (непотрібне закреслити)

по ОКЕІ

Місцезнаходження (адреса)

мЄкатеринбург вул. посадская 45

показник

За звітний період 2006 року

За звітний період 2007 року

найменування

Код стор.


Доходи і витрати по звичайних видах

діяльності

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

010

128350

124312

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

(120935)

(92182)

Валовий прибуток

029

7415

32130

Управлінські витрати

040

(4066)

(22544)

Прибуток (збиток) від реалізації

050

3349

9586


Інші доходи і витрати

відсотки до отримання

060

-

330

Відсотки до сплати

070

-

(6531)

Інші позареалізаційні доходи

090

5248

3720

Інші позареалізаційні витрати

100

(7818)

(6601)

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

779

504

Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

180

(504)

(277)

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

190

255

227


Додаток 2Фактори формування операційного прибутку

5


додаток 3Схема формування показників прибутку відповідно до інтер е самі кл ю чевих осіб, що мають відношення до фірми

5


додаток 4Основні функції системи управління прибутком підприємства

5


додаток 6Схема формування балансового прибуткудодаток 7Техніко-економічні показники території

1. Площа земельної ділянки під забудову, га

6,35

2. Площа під благоустрій прилеглих територій, га

0,85

3. Щільність, чол. / Га

665

4. Чисельність населення, чол.

4 780

5. Норма забезпечення житловою площею, кв.м. / чол.

30

6. Житлова площа житлового фонду, кв.м

145 000

7. Середня поверховість забудови

10 - 16

8. Загальна площа громадських будівель (85%), кв.м

123 250

в т.ч.

комерційна (за мінусом п. 15)

73 100

9. Кількість сімей (2,37)

2017

10. Кількість робочих місць (16 кв.м.), чол.

7 700

11. Середня площа квартир

26

12. Кількість квартир

1 600

13. Кількість стоянок машин для обслуговування житлового фонду 100%

1600

14. Кількість стоянок машин для обслуговування об'єктів соцкультпобуту 50%

900

15. Об'єкти соціального призначення

- школа (50 кв.м х 820 чол. = 41 000 кв.м)

2

- дитячий садок (7,5 кв.м х 820 чол. = 6 150 кв.м)

4

- поліклініка (3000 кв.м. - на 100 відвідувань в день)

1

...........