• Залікова робота по предмету: «Управління ризиками»


 • Дата конвертації03.05.2017
  Розмір8.81 Kb.
  Типреферат

  Управління ризиками (8)

  .

  Спеціальність: «Економіка і управління на підприємстві»

  .

  Залікова робота по предмету: «Управління ризиками»

  Ризики - що це таке?

  Існуюча література характеризується неоднозначністю у трактуванні рис, властивостей і елементів ризику, в розумінні його змісту, співвідношення об'єктивних і суб'єктивних сторін. Розмаїття думок про сутність ризику пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, практично повним його ігноруванням в існуючому господарському законодавстві, недостатнім використанням у реальній економічній практиці й управлінській діяльності. Крім того, ризик - це складне явище, що має безліч не збігаються, а іноді протилежних реальних підстав.

  У російській мові слово "ризик" асоціюється з небезпекою, очікуванням біди або, навпаки, означає сміливість, авантюризм. У повсякденному житті кожна людина постійно має справу з ризиками, хоча їх оцінка відбувається часто на інтуїтивному рівні.

  Поняття «ризик» дуже близьке до поняття «невизначеність», оскільки обидва терміни застосовуються для позначення відсутності або недостатньої кількості визначеності, ясності і / або впевненості в результаті тієї чи іншої події. Для поділу цих двох понять використовується два підходи.

  Перший підхід - інформаційний. В його основі лежить уявлення про те, що відмінності між ризиком і невизначеністю зводяться до обсягу доступної інформації про досліджуваний об'єкт. В рамках економічної науки вперше таке уявлення було сформульовано В. Найтом. Відповідно до його класифікації термін «ризик» слід використовувати, коли відомо розподіл випадкової величини, за допомогою якої моделюють ризикову ситуацію. По-іншому це можна назвати «вимірної невизначеністю» або «ймовірнісної (стохастичної) визначеністю.

  Другий підхід - оцінний. Він заснований на тому, що відмінності між ризиком і невизначеністю полягає в суб'єктивному ставленні до реалізації того чи іншого підходу. В рамках даного підходу передбачається, що невизначеність пов'язана з багатоваріантністю майбутнього розвитку, тобто з неоднозначністю результату, а ризик - зі ставленням до несприятливих наслідків (наприклад, до виникнення збитків).

  Ризик в економіці (економічний ризик) - це небезпека прямих матеріальних втрат або неотримання бажаного результату (доходу, прибутку) внаслідок випадкового зміни зовнішніх і внутрішніх умов виробництва, а також неоптимальні управлінських рішень, яка вимірюється в грошовому вираженні.

  Будь-яка економічна структура, відноситься до категорії імовірнісних систем, схильних до різних ризиків. Можна виділити ризики об'єктивні і суб'єктивні.

  Об'єктивні макроекономічні ризики пов'язані з невизначеністю зовнішнього економічного середовища. Це - зміна кон'юнктури світового ринку, виникнення регіональних або світових фінансових криз, істотні зміни в співвідношенні валютних курсів різних країн та ін. В масштабах окремої країни також формуються власні макроекономічні ризики. Нерідко вони пов'язані зі структурними зрушеннями в виробництві, бюджетним дефіцитом, некерованою інфляцією. У трансформаційних (перехідних) економіках невизначеність економічних процесів зростає під впливом політичної нестабільності і соціальних потрясінь. Імпульси макроекономічних ризиків поширюються на діяльність окремих підприємств, фірм, посилюючи їх власні ризики, які можна назвати мікроекономічними ризиками.

  Суб'єктивний ризик - це схильність (або здатність) до ризику, що характеризує індивідуальні особливості людини. Виділяються три типи людей: схильні до ризику, нейтральні, негативно ставляться до ризику. Ці властивості проявляються в діловому житті, визначають стиль керівництва і методи прийняття рішень. Життя показує, що найкращих результатів досягають ті, хто здатний приймати сміливі, але виважені рішення з урахуванням можливих ризиків.

  У теоретичних розробках і практичної діяльності прийнято виділяти кілька характерних типів ризиків: виробничі, підприємницькі, банківські, кредитні, інвестиційні, інноваційні, цінові, страхові, екологічні, інформаційні, погодні та ін.

  В умовах ринкових відносин проблема оцінки і обліку економічного ризику набуває самостійне теоретичне і прикладне значення як важлива складова частина теорії і практики управління.

  Більшість управлінських рішень приймається в умовах ризику, що обумовлено низкою факторів - відсутністю повної інформації, наявністю протиборчих тенденцій, елементами випадковості і багатьом іншим.

  Особливе значення проблема ризику набуває у підприємницькій діяльності.
  Відомо, що успіх у світі бізнесу вирішальним чином залежить від правильності та обґрунтованості обраної стратегії підприємницької діяльності. При цьому повинні враховуватися ймовірності критичних ситуацій.

  Ризик пов'язаний з вибором певних альтернатив, розрахунком ймовірностей їх результату - в цьому його суб'єктивна сторона. Крім цього, вона проявляється і в тому, що люди неоднаково сприймають одну і ту ж величину економічного ризику в силу відмінності психологічних, моральних, ідеологічних орієнтацій, принципів, установок і т.д.
  Однак ризик має і об'єктивну сторону. Об'єктивне існування ризику обумовлює імовірнісна сутність багатьох природних, соціальних і технологічних процесів, багатоваріантність матеріальних та ідеологічних відносин, в які вступають суб'єкти соціально-економічного життя.
  Об'єктивність ризику проявляється в тому, що це поняття відображає реально існуючі в житті явища, процеси, сторони діяльності. Причому ризик існує незалежно від того, чи усвідомлюють його наявність чи ні, враховують або ігнорують його.

  Структурні характеристики ризику:

  • Небезпека - потенційна загроза виникнення збитків, пов'язана зі специфікою об'єкта і ситуації. Відображає взаємодію між носієм ризику і навколишнім середовищем. Небезпека є ключовою характеристикою ризику, без неї ризик попросту неможливий. Вона визначає схильність до ризику. Ця характеристика відображає взаємодію двох основних елементів:

  - носія ризику, тобто об'єкта або суб'єкта, по відношенню до якого це ризик оцінюється;

  - навколишнього середовища, в якій мешкає носій ризику і яка може провокувати реалізацію ризику.

  • Схильність - характеристика одиниць спостереження реалізації ризикової ситуації;

  • Уразливість - ступінь реалізації небезпеки, що залежить від різних факторів ризику;

  • Взаємодія з іншими ризиками - ступінь впливу ризику на комплексний ефект від взаємодії групи ризиків

  Поняття економічних ризиків не охоплює лише ті ризики, виникнення яких приводить до грошового збитку. Вони включає також ризики, що призводять до збитків неекономічній природи, які можна (прямо чи опосередковано) оцінити в грошовій формі. Наприклад, втрата репутації (через неповернення кредиту, обману клієнтів і т.п.) повинна бути віднесена до економічного ризику в тій мірі, в якій вона призводить до порушення умов функціонування фірми і негативно впливає на розвиток бізнесу.