Дата конвертації24.05.2017
Розмір383.6 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 383.6 Kb.

Управління запасами ВАТ "БФ Комунар"

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що в 2013 всього 20% видів сировини становлять на рік 80% всього залишку сировини на кінець року (група А).Ці види сировини вимагають постійного (можливо, навіть щоденного) контролю, ретельного планування і скрупульозного обліку. У 2013 році до цієї групи належать Макулатура МС-6Б / 1 і СФА целюлоза хвойна. Ці види сировини складають істотну частину залишків виробничих запасів на кінець року.

Графічне зображення АВС - аналізу запасу сировини за 2012 рік представлено кривою Лоренца, рис.3.4.

Малюнок 3.4 Крива Лоренца за 2013 рік за сировини

Скорочення розмірів виробничих запасів може бути дуже вагомим додатковим джерел матеріальних ресурсів на підприємстві, що сприяє оптимальному виробництва без додаткових витрат.

У табл. 3.12. проаналізовано зміни залишків запасів сировини на кінець 2012-2013 рр.

Таблиця 3.12 Аналіз зміни запасів сировини

реферат

Ключові слова: управління запасами, сировину, готову продукцію, папір, картон, оборотність.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що виробничі і товарні запаси становлять значну частину активів підприємства. Контроль за ефективним використанням коштів в запасах, є необхідною умовою успішної роботи фірми.

Метою написання дипломного проекту є розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення системи управління запасами на основі застосування логістичних та інформаційних технологій на прикладі діяльності ВАТ «БФ« Комунар ».

Основна частина диплома складається з чотирьох розділів.

У першому розділі розглядаються теоретичні і методичні основи логістики запасів.

У другому розділі проводиться техніко-економічний і фінансовий аналіз показників роботи підприємства ВАТ «БФ« Комунар ».

Основним етапом дослідження є третій розділ, а саме виявлення проблем і оцінка основних рекомендації щодо зниження витрат на управління запасами ВАТ «БФ« Комунар »і розробка подальших заходів щодо вдосконалення системи управління запасами.

У четвертому розділі розглядається виробнича безпеку фінансового відділу і безпеку в разі надзвичайних ситуацій.

Вступ

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що виробничі і товарні запаси становлять значну частину активів підприємства. Контроль за ефективним використанням коштів в запасах, є необхідною умовою успішної роботи фірми.

Запаси представляють собою значну частину сукупного суспільного продукту і існують в трьох різних сферах: виробничої, товарної і транспортної. Вони забезпечують безперервність виробництва і споживання і, отже, їх наявність диктується об'єктивною необхідністю.

Інтенсивність споживання виробничих запасів цілком залежить від виробничої програми підприємства. Знаючи програму випуску продукції і норми витрат сировини на одиницю виробу, можна визначити норми виробничих запасів сировини і матеріалів сировини на одиницю виробу. Формування товарних запасів пов'язане з такою соціально-економічною категорією, як платоспроможний попит населення, що відображає найрізноманітніші (економічні, побутові, соціальні, психологічні, традиційні) зрушення.

Цілком зрозумілі випадки, коли дефіцитні на момент замовлення та ажіотажні щодо попиту товари в період їх надходження в торговельну мережу потрапляли в категорію користуються слабким попитом і осідали в неліквідних запасах. І якщо споживання виробничих запасів являє собою процес в певній мірі детермінований, то матеріальні цінності торгівлі мають в своїй основі то істотна відмінність, що їх витрачання носить щодо стихійний характер. Ці особливості виробничих і товарних запасів накладають певні умови на методологію обгрунтування відповідних параметрів управління їх запасами (рівень запасів, розміри партій поставок, час реалізації замовлень).

Розрізняють запаси виробничі (запаси в організаціях- виробниках) і товарні (запаси готової продукції на складі підприємства-виготовлювача, запаси в дорозі).

В даному дипломі розглядається розділ логістики запасів, як один з найбільш важливих і значимих в діяльності фірми - виробника.

Управління запасами направлено на підвищення рентабельності та швидкості обігу вкладеного капіталу. Воно передбачає на стадії формування запасів - контроль рівня запасів і обґрунтування оптимального обсягу замовлень, на стадії реалізації товарних запасів - зміна обсягів і причин їх створення, і розробка політики реалізації наднормативних запасів.

Виробничі та товарні запаси - категорія історична, що виникла разом з перетворенням продуктів праці в специфічну форму товар і розвитком товарного обігу. Призначення запасу матеріального ресурсу - забезпечити безперервність виробництва і безперебійність реалізації. Тому запас повинен бути певних розмірів, своєчасно поповняться і своєю якістю відповідати вимогам виробництва і кінцевих споживачів.

Запас виробничий або товарний повинен десь і якось зберігатися, тому в сферу логістики запасів втягується складське господарство зі своїми спорудами, обладнанням, розміщенням ресурсів, документацією та витратами.

Мета даної роботи полягає в аналізі системи управління запасами на підприємстві (ВАТ «БФ Комунар»), а також розробці основних пропозицій, спрямованих на її вдосконалення на основі застосування логістичних та інформаційних технологій.

Відповідно до мети сформульовано основні завдання дипломної роботи:

- дати характеристику підприємству ВАТ «БФ Комунар»;

- дослідити та оцінити рівень розвитку закупівельної логістики на підприємстві;

-Дослідити конкурентні і ринкові позиції підприємства на ринку;

-Зробити аналіз техніко - економічних і фінансових показників роботи підприємства;

-Проаналізувати оборотність і структуру запасів;

-Запропонувати рекомендації щодо вдосконалення системи управління запасами на підприємстві.

Основний зміст дипломної роботи - вдосконалення системи управління запасами на «Бумажной Фабриці« Комунар »(ВАТ« БФ Комунар »).

Глава 1. «Запаси і їх роль в організації збуту продукції»

логістичний інформаційний запаси

1.1 Поняття запасів

Виникнення теорії управління запасів прийнято пов'язувати з появою в кінці XIX - початку XX ст. роботами Ф. Еджуорт і Ф. Харріса, в яких досліджувалася проста оптимізаційна модель для визначення так званого економічного розміру партії поставки для складської системи з постійним рівномірним витратою і періодичним надходженням зберігається продукту. Протягом декількох десятків років ці роботи залишалися непоміченими. Швидкий розвиток цієї теорії почалося в роки другої світової війни і відразу після неї в рамках групи прикладних математичних дисциплін, традиційно об'єднаних назвою «дослідження операцій».

Теорія (автоматичного) управління як точна наука виникла в епоху промислової революції майже одночасно з основним і тривалий час єдиним об'єктом свого застосування - складними технічними, перш за все промисловими, пристроями. Хоча різного роду запаси завжди відігравали важливу роль в житті людського суспільства, серйозний інтерес до наукового вивчення процесів запасання з'явився лише в середині минулого століття. Причому простота цих процесів здається, і інтуїтивні рішення зазвичай далекі від оптимальності на відміну від більшості технічних об'єктів. Ненадійність інтуїції в управлінні процесами постачання пов'язана з еволюційно придбаної людиною схильністю до накопичення, а в цих завданнях «більше» далеко не завжди «краще».

Поняття матеріального запасу є одним з ключових в логістиці. Взяте з природи сировина, перш ніж у вигляді готового виробу потрапити до кінцевого споживача, переміщується, з'єднується з іншими матеріалами, піддається виробничої обробці. Просуваючись по матеріалопроводящей ланцюга сировину (а згодом напівфабрикат і готовий продукт) періодично затримується, чекаючи своєї черги вступу в ту чи іншу виробничу або логістичну операцію.

Загальноприйнята формулювання говорить: матеріальні запаси - це що знаходяться на різних стадіях виробництва і обігу продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання і інші товари, які очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання.

Якби весь ланцюг учасників, що забезпечують перетворення первинної сировини в вироби народного споживання і просування цих виробів, працювала як єдиний механічний конвеєр, час очікування можна було б практично звести до нуля. Однак в реальному житті обійтися без такого очікування не можна.

Створення запасів завжди пов'язане з витратами. Перелічимо основні види витрат, пов'язаних зі створенням та утриманням запасів:

- заморожені фінансові кошти;

- витрати на утримання спеціально обладнаних приміщенні;

- оплата праці спеціального персоналу;

- постійний ризик псування, розкрадання.

Наявність запасів - це витрати. Однак відсутність запасів - це теж витрати, тільки виражені в формі різноманітних втрат. До основних видів втрат, пов'язаних з відсутністю запасів, відносять:

- втрати від простою виробництва;

- втрати від відсутності товару на складі в момент пред'явлення попиту;

- втрати від закупівлі дрібних партій товарів за вищими цінами та ін.

Незважаючи на те, що утримання запасів пов'язане з певними витратами, підприємці змушені їх створювати, т. К. Відсутність запасів може призвести до ще більшої втрати прибутку.

Перелічимо основні мотиви, якими керуються підприємці, створюючи матеріальні запаси.

Імовірність порушення встановленого графіка постачань (непередбачуване зниження інтенсивності вхідного матеріального потоку). У цьому випадку запас необхідний для того, щоб не зупинився виробничий процес, що особливо важливо для підприємств з безперервним циклом виробництва.

Можливість коливання попиту (непередбачуване збільшення інтенсивності вихідного потоку). Попит на яку-небудь групу товарів можна передбачити з великою часткою ймовірності. Однак прогнозувати попит на конкретний товар набагато складніше. Тому, якщо не мати достатнього запасу цього товару, не виключена ситуація, коли платоспроможний попит не буде задоволений, тобто клієнт піде з грошима і без покупки.

Сезонні коливання виробництва деяких видів товарів. В основному це стосується продукції сільського господарства. Наприклад, урожай картоплі в Росії забирається на початку осені. Потоки ж цього Бульбоплоди йдуть по товаропровідної ланцюгах цілий рік. Отже, де - то повинен накопичуватися запас.

Знижки за покупку великої партії товарів також можуть стати причиною створення запасів (деякі наші співвітчизники зберігають удома порівняно великі запаси продовольства саме з цієї причини).

Спекуляція. Ціна на деякі товари може різко зрости. Підприємство, яке зуміло передбачати цей ріст, створить запас з метою одержання прибутку за рахунок підвищення ринкової ціни.

Витрати, пов'язані з оформленням замовлення. Процес оформлення кожного новою замовлення супроводжується рядом витрат адміністративного характеру (пошук постачальника, проведення переговорів з ним, відрядження, міжміські переговори і т. П.). Знизити ці витрати можна скоротивши кількість замовлень, що рівносильно збільшенню обсягу замовленої партії і, відповідно, підвищенню розміру запасу.

Можливість рівномірного здійснення операцій з виробництва та розподілення. Ці два види діяльності тісно взаємопов'язані між собою: розподіляється те, що виробляється. При відсутності запасів інтенсивність матеріальних потоків у системі розподілу коливається відповідно до змін інтенсивності виробництва. Наявність запасів у системі розподілу дозволяє здійснювати процес реалізації більш рівномірно, незалежно від ситуації у виробництві. У свою чергу, наявність виробничих запасів згладжує коливання в постачаннях сировини і напівфабрикатів, забезпечує рівномірність процесу виробництва.

Можливість негайного обслуговування покупців.Виконати замовлення покупців можна одним з таких способів:

- провести замовлений товар;

- закупити замовлений товар;

- видати замовлений товар негайно з наявного запасу.

Останній спосіб є, як правило, найбільш дорогим, так як вимагає змісту запасу. Однак в умовах конкуренції можливість негайного задоволення замовлення може виявитися вирішальною в боротьбі за споживача.

Зведення до мінімуму простоїв виробництва через відсутність запасних частин. Поломки устаткування, різноманітні аварії можуть привести при відсутності запасів деталей до зупинки виробничого процесу. Особливо це важливо для підприємств з безперервним процесом виробництва, так як в цьому випадку зупинка виробництва може обійтися надто дорого.

Спрощення процесу управління виробництвом. Йдеться про створення запасів напівфабрикатів на різних стадіях виробничого процесу всередині підприємства. Наявність цих запасів дозволяє знизити вимоги до ступеня узгодженості виробничих процесів на різних ділянках, а, отже, і відповідні витрати на організацію управління цими процесами.

Перераховані причини свідчать про те, що підприємці, як в торгівлі, так і в промисловості змушені створювати запаси, так як в противному випадку збільшуються витрати обігу, тобто зменшується прибуток. У той же час запас не повинен перевищувати деякої оптимальної величини, методи визначення якої розглядаються далі.

1.2 Класифікація запасів

Розрізняють запаси виробничі (запаси в організаціях- виробниках) і товарні (запаси готової продукції на складі підприємства-виготовлювача, запаси в каналах сфери обігу, запаси в дорозі, запаси на підприємствах торгівлі).

Запаси в каналах сфери обігу - це товари на шляху проходження від виробника до споживача і зберігаються на складах готової продукції підприємств-виробників, на складах підприємств оптової, дрібнооптової, і роздрібної торгівлі, на складах заготівельних організацій, а також товари, розміщені в транспортних ємностях ( товари в дорозі).

Запаси в дорозі засобів виробництва - це запаси продукції виробничо-технічного призначення, що знаходяться на момент обліку в процесі транспортування, територіального переміщення від виробників до споживачів або на підприємства оптової та дрібнооптової торгівлі (транспортні запаси). Гарантійні запаси засобів виробництва представлені продукцією виробничо-технічного призначення певного асортименту та встановленого обсягу. Вони призначені для забезпечення підприємств-споживачів з гарантованим комплексним постачанням. Неліквідні запаси засобів виробництва і торгівлі - це тривало невживані (не реалізовуються) виробничі або збутові запаси. Такі запаси утворюються внаслідок низької якості товарів або втрати ними споживчих властивостей, а також морального і фізичного зносу.

Перехідні запаси являють собою залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду (звичайно року). Їх призначення - забезпечення виробництва або торгівлі на період до чергової поставки ресурсів в плановому періоді. Підготовчі запаси створюються в зв'язку з необхідністю попередньої підготовки матеріального ресурсу до споживання (оформлення приймання або відпуску, навантаження і розвантаження, комплектування, попередній розкрій, сортування і т.д.).

Виробничі запаси представлені сумою запасів підготовчих, страхових і поточних. Вони призначені для споживання у виробничому процесі і знаходяться на підприємствах- споживачах всіх галузей матеріального виробництва. Їх облік і планування здійснюються в натуральних (фізичних), умовно - натуральних, тимчасових і грошових вимірниках. Виробничі запаси підлягають нормуванню. Залишки запасів, що перевищують встановлені нормативи, відносяться до наднормативних (зайвим). Причинами утворення таких запасів можуть бути: необгрунтоване (помилкове) завищення потреби в матеріальних ресурсах, недовиконання виробничої програми, нерівномірне надходження матеріальних ресурсів від постачальника, завищення норм витрат матеріалів на виріб, випуск неякісної продукції та ін.

Основну частину виробничих запасів становлять поточні запаси. Їх основне призначення-забезпечення виробничого процесу між двома черговими надходженнями матеріальних ресурсів на підприємство-споживач. Їх розмір регламентується і контролюється.

Поточний запас доповнюється страховим запасом, який формується з метою безперервного постачання виробництва у випадках непередбачених обставин: відхилення в періодичності поставок і в розмірах поставок; недовиконання виробничої програми постачальником ресурсів; перевиконання програми виробництва підприємством-споживачем; можливих затримок транспортних засобів в дорозі при доставці від постачальників і т.д. Розмір страхових запасів також регламентується.

Спеціальну функцію виконують так звані сезонні запаси. Вони утворюються при сезонному характері виробництва або сезонному режимі споживання, а також при сезонному способі транспортування (райони крайньої Півночі). Їх призначення-забезпечення нормальної роботи підприємств і безперебійності виробничого споживання на час сезонних ускладнень з поставками ресурсів.

Так як тривалість виробництва матеріальних цінностей в десятки разів менше часу їх реалізації, то, отже, в каналах розподілу і сфері торгівлі може накопичуватися товарної продукції значно більше, ніж цього потребує економіка, і в такому випадку настає момент відносного перевиробництва. Одна з найважливіших завдань логістики руху товару і запасів полягає в тому, щоб час між закінченням виробництва вироби і його кінцевим споживанням було максимально скорочено за рахунок раціоналізації перевезень та оптимізації виробничих і товарних запасів.

Створення запасів супроводжується значними витратами грошових і матеріальних засобів. Основні види витрат, пов'язаних зі створенням та утриманням запасів:

· Заморожені в запасах фінансові кошти;

· Витрати на утримання спеціально обладнаних приміщень;

· Оплата праці спеціального персоналу;

· Витрати від псування і розкрадань.

1.2.1 Виробничі запаси

Постійне збільшення використовуваних у виробництві знарядь праці, розширення обсягів виробництва, введення в дію нових основних фондів і капітальне будівництво вимагають все більшої і більшої кількості сировини, матеріалів, палива і енергії.

Характерна особливість виробничих запасів полягає в тому, що вони беруть участь у виробничому процесі тільки один раз і в повному обсязі переносять свою вартість на вироблений продукт, надані послуги або виконані роботи.

Їх можна згрупувати за:

1. призначенням і функціональної ролі в виробництві;

2. технічними властивостями (профіль, марка, розмір, сорт та інші ознаки)

За призначенням і функціональної ролі в виробництві запаси умовно поділяються на допоміжні і основні.

Основні запаси - це об'єкти праці, які складають основу виготовляється продукту. До них відносяться: комплектуючі вироби і покупні напівфабрикати, основні матеріали і сировина.

Допоміжні запаси - це предмети праці, які надають основним запасам (матеріалами) певні якості і властивості (фарби, лаки), що використовуються для утримання засобів виробництва (обтиральні, мастильні матеріали) або інших господарських цілей. В якості допоміжних запасів окремо виділяють запасні частини, тару і тарні матеріали, паливо.

Запчастини - це предмети, які використовуються для заміни та ремонту окремих частин обладнання і машин.

Тара і тарні матеріали використовуються для упаковки і транспортування готового продукту та інших предметів.

Паливо підрозділяється залежно від того, як воно використовується. Тобто розрізняють паливо для технологічних цілей (технологічне), пальне (рухове), а також господарське (для опалення).

Класифікацію запасів на підставі технічних властивостей використовують в технології виробництва аналітичного обліку. Ця ж класифікація береться за основу при розробці номенклатур, тобто переліків матеріалів, які споживаються у виробництві.

Задоволення потреби підприємства в матеріальних ресурсах може забезпечуватися двома шляхами: екстенсивним і інтенсивним. Екстенсивний шлях передбачає збільшення видобутку і виробництва матеріальних ресурсів і пов'язаний з додатковими витратами. Крім того, зростання обсягу виробництва при існуючих технологічних системах привів до того, що темпи виснаження природних ресурсів і рівень забруднення навколишнього середовища вийшли за припустимі межі. Тому зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах повинен здійснюватися за рахунок більш економного їх використання в процесі виробництва продукції або інтенсивним шляхом.

Вишукування внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів становить зміст економічного аналізу, який передбачає наступні етапи:

1. Оцінка якості планів матеріально-технічного постачання і аналіз їх виконання;

2. Оцінка потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

3. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів;

4. Аналіз загальної матеріаломісткості продукції;

5. Оцінка впливу вартості матеріальних ресурсів на обсяг виробництва продукції.

Облік запасів, які відпускаються у виробництво, можна організувати по одному з двох наведених нижче варіантів:

1. за їх фактичною собівартістю;

2. за обліковими цінами.

Облік запасів має такі особливості:

1. матеріально-відповідальними особами на складах ведеться виключно кількісний облік пересування матеріалів за їх видами в картках складського обліку;

2. бухгалтерією ведеться фінансовий облік матеріалів по місцях зберігання, синтетичними рахунками і субрахунками;

3. дані складського обліку взаємно звіряються в кінці кожного місяця.

Аудит виробничих запасів є вивчення діяльності всього підприємства і його працівників на предмет цільового використання запасів, правильності їх оприбуткування, оцінки, відображення руху в документах, правильності первинного, аналітичного та синтетичного обліку, правильності розрахункових нормативів і дотримання умов зберігання, правильності проведення інвентаризації і управління запасами.

Під час поведінки аудиту запасів підлягають повірці:

· Матеріали та сировину;

· Комплектуючі та напівфабрикати;

· Паливо;

· Тара;

· Будматеріали;

· Матеріали, що знаходяться в провадженні;

· Запчастини.

Також при виробництві аудиту виробничих запасів перевіряються документи, в яких відображаються відомості про: залишках; запасах, що надійшли від постачальників і вироблених самим підприємством; списаних і вибулих.

Продукція, як відомо, виготовляється не відразу. Пройде кілька етапів обробки сировини і матеріалів з витратою палива і витратами праці, перш ніж виробничі запаси перейдуть у форму запасів готової продукції. Звідси на кожен момент є і незавершене виробництво.

До незавершеного виробництва відносять ту продукцію, яка на момент розрахунку знаходиться на будь-якій стадії завершення.В цей запас включається в тому чи іншому обсязі вартість товарно-матеріальних цінностей, так само кількість праці, витрачене на виготовлення, спожита електроенергія, вода.

До складу інших предметів праці входить незавершене виробництво сільського господарства, а так само всі витрати, які зроблені в даний час, але будуть включені в собівартість продукції в подальші періоди.

1.2.2 Товарні запаси і проблеми товаропостачання

Процес споживання (реалізації або збуту) товарних запасів, або готової продукції підприємств-виробників, залежить від попиту, який слід розглядати в якості категорії товарного виробництва.

Попит визначає обсяг і структуру товарної пропозиції. Товарний запас - це наявність певних продуктів певного обсягу до моменту споживання. Споживання - використання продукту в процесі задоволення різних потреб. З точки зору споживання продукт спожитий тільки тоді, коли він використаний.

У логістиці товарних запасів використовуються різні терміни і поняття. Одиниця упаковки - кількість товару, що міститься в звичайній упаковці постачальника. Одиниця покупки - найменшу кількість товарів, яке можна купити у постачальника. Одиниця накладної - кількість товарів, що відпускаються за оптовими цінами, в накладній постачальника

Товарний запас рухливий; його рівень постійно змінюється. Він зростає за рахунок надходжень (доставки постачальників, повернення надлишків і т.п.) і зменшується за рахунок відпустки товарів.

Управляти товарним запасом - це значить завжди бути в змозі задовольнити вимоги клієнтів, споживачів товарів, що зберігаються. Категорії товарів в запасі:

· Товари поточного споживання; попит на них щодо регулярний і постійний, навіть якщо попит носить сезонний характер;

· Страхові запаси товарів; призначені для задоволення потреби в різних екстремальних ситуаціях; такі запаси найкращим чином забезпечують безперервність процесу споживання;

· Транзитні товари; поставляються з метою виконання одноразових заздалегідь спланованих робіт;

· Технічно застарілі або вийшли з моди товари;

· Відходи, що залишаються після виробництва, споживання або руйнування.

Для управління запасами необхідно в першу чергу визначити розмір можливої ​​потреби в кожному товарі. Завдання це не з легких. Тут слід враховувати постійно вдосконалюється виробництво, вимоги споживачів до асортименту і якості товарної продукції і т.п.

Основне призначення товарного запасу - запобігання дефіциту. Запаси можуть створюватися також і в спекулятивних цілях. Товарний запас дозволяє забезпечити регулярне споживання товару, навіть якщо його виробництво нерегулярно. Так йде справа з багатьма продуктами сільського господарства і деякими іншими. Товарний запас в даному випадку виступає в якості регулятора цін. Запас створюється так само для того щоб нейтралізувати перебої в поставках.

Формування та зберігання товарних запасів супроводжується витратами двох типів: витрати на оформлення замовлення, пов'язані з утворенням і оновленням товарного запасу і збільшують оптову ціну товарів, і витрати на утримання товарного запасу, що збільшують ціну товарів при реалізації зі складу.

Витрати на утримання товарного запасу включають витрати на складування. Витрати складування утворюються з наступних елементів:

· Витрат на функціонування складу - заробітної плати з відрахуваннями, витрат на освітлення, опалення, вантажно-розвантажувальні роботи, утримання приміщень, обладнання та механізмів;

· Амортизації або оренди приміщень;

· Амортизації обладнання і механізмів складу;

· Втрати від псування, випаровування, руйнування гризунами, втрат при розкраданнях;

· Вартості транспортування між складами;

· Витрат, пов'язаних з моральним зносом.

Залежно від підприємства витрати складування досягають зазвичай від 5 і до 20% вартості товарних запасів. В цілому витрати на утримання товарного запасу варіюють від 15 до 35% цієї величини. Слід зазначити, що ці витрати обчислюються від середньої вартості товарних запасів.

1.3 Сучасні підходи до управління запасами

Рішення задач, пов'язаних з обліком, систематизацією, аналізом і оптимізацією рівня запасів, являє собою управління запасами. Воно грунтується на дослідженні закономірностей появи і витрачання запасів. Запас складається з придатних до застосування, але не вживаних ресурсів. Необхідність вирішення завдання про запас з'являється за умови, коли чисельність ресурсів можна регулювати. Мета рішення задачі - зменшення фактичних або прогнозованих витрат.

Досягнення оптимальної пропорційності масштабів виробництва і запасів є одним із головних завдань в управлінні запасами.

Управління запасами являє собою задачу, загальну для підприємств і фірм будь-якого сектору системи господарювання. Запаси потрібно створювати в промисловості, роздрібній торгівлі та т. Д. При управлінні запасами будь-якої організації, незалежно від складності системи постачання, доводиться відповідати на питання, скільки замовляти і коли замовляти. Для вирішення цих питань є конкретні системи управління запасами:

1) з певним розміром замовлення;

2) з певним перервою між замовленнями (з постійним рівнем запасу).

Інші системи є різновидами цих двох систем.

Детально розглянемо систему з фіксованим (певним) розміром запасу, яка є класичною і за своєю структурою проста. У цій системі розмір замовлення - постійна величина, і повторне замовлення робиться при скороченні наявних запасів до конкретного критичного рівня.

Ця система організована на виборі обсягу партії, що скорочує загальні витрати управління запасами, які формуються з витрат виконання замовлення і витрат утримання запасів.

Витрати виконання замовлення - це витрати, що виникають при реалізації замовлення і знаходяться в залежності від розміру замовлення. У промисловості ці витрати списують на підготовчо-заключні операції.

Витрати утримання запасів об'єднують в собі витрати, що виникають при фактичному зберіганні товарів на складі, і ймовірні відсотки на гроші, вкладені в запаси.

Застосовуючи конкретні дані про збут, часу поставки, можна уявити процес і зрозуміти, що вийде при використанні правил замовлення протягом великого відрізку часу.

Система управління запасами з певним розміром замовлення застосовується при великих витратах управління запасами і якщо постачальник повинен здійснювати обмеження на найменший розмір партії поставки.

В системі управління запасами витрати в безсумнівному вигляді не розглядаються, і певний розмір замовлення відсутня. Через рівні відрізки часу проводиться перевірка кількості запасів, і якщо в ході попередньої перевірки було витрачено якусь кількість товару, подається замовлення.

Розглянуті системи не є єдино можливими. Вибір системи залежить від наступних обставин.

1. Якщо витрати управління запасами незначні, слід застосовувати систему з певним рівнем запасів.

2. Більш краща система з постійним рівнем замовлення, якщо витрати управління запасами незначні.

3. Якщо постачальник повинен здійснювати обмеження на найменший розмір партії, бажано застосовувати систему з певним розміром замовлення, тому що легше один раз збалансувати певний розмір партії, ніж постійно налагоджувати його змінний замовлення.

4. Більш кращою є система з постійним рівнем запасів, якщо обмеження пов'язані з вантажопідйомністю транспортних засобів.

5. Якщо поставка товарів відбувається у встановлені терміни, більш краща система з постійним рівнем запасів.

6. Якщо потрібно швидко реагувати на зміну збуту, часто вибирається система з постійним рівнем і система з двома рівнями.

Вибір цих систем залежить від фінансових показників і характеризує час протікання виробничого процесу, в тому числі час виробничого циклу. Дві останні характеристики знаходяться в сильній залежності від значення максимальної тривалості однієї з операцій, від середньої тривалості операцій і від неузгодженості ходу операцій.

Просторове протікання виробничого процесу характеризується: самої виробничою структурою, структурою ресурсів, що знаходяться в наявності, послідовністю і складом трудових витрат, потрібних для виконання продукції, що випускається при виконанні робочої програми підприємства.

Постійно призводить до одних і тих же результатів зміна організації руху предметів праці в часі: змінюється час виробничого циклу, змінюється загальний час простою робочих місць і змінюється загальний час пролежування між виробничими операціями предметів праці.

У теорії організації виробництва в даний час можна виділити дві групи закономірностей: закономірність організації виробничих систем та закономірність організації виробничих процесів.

Опис законів організації високоефективних виробничих процесів вважається великим досягненням в сучасній теорії. Йдеться про закон упорядкованого руху предметів праці у виробництві, законі сезонної синхронізації тривалості технологічних операцій, законі запасів ресурсів у виробництві, законі ритмічності виробничого циклу виконання замовлення.

Використання вищеназваних законів організації виробничих процесів дозволяє спланувати і підтримувати ритмічну роботу виробничих підрозділів підприємства.

1.3.1 Системи управління запасами

В умовах конкуренції, що загострилася серед заходів, за допомогою яких можна забезпечити раціоналізацію виробництва і удосконалити його технологію, слід виділити зниження часу на проходження виробів та запасів в цехах і на складах. Застосовувані сьогодні для цього системи управління виробництвом завжди задовольняють вимогам ринку. До їх основних недоліків слід віднести:

· Занадто великі відхилення кошторисного планування від реального стану справ, не дивлячись на значні витрати на електронну обробку даних і систему в цілому;

· Відсутність можливостей ефективно впливати на продуктивність, терміни проходження циклу і необхідний рівень запасів;

· Недостатня свобода дій планують структур і пов'язаних з плануванням співробітників.

Як показує зарубіжний досвід, в промислово розвинених країнах ефективний час обробки деталі складає максимально 20% від часу проходження циклу. Це свідчить про досить тривалому знаходженні деталі у виробництві в напівготовому вигляді і призводить до створення великих запасів, а відповідно і зростання витрат на них. Дослідження, що проводяться в ряді західних країн, дають підстави стверджувати, що очікуваний прибуток від кожного відсотка скорочення рівня запасів може бути прирівняна до 10-процентному зростанню обороту.

В даний час значно зросли вимоги ринку до параметрів виробів, і, перш за все до їх якості. Сталося це внаслідок переважання пропозиції над попитом, наявності надлишкових виробничих потужностей і т.д. Звідси випливає, що успіху в конкурентній боротьбі може досягти той, хто найбільш раціональним чином побудував своє виробництво, так що його економічні показники знаходяться на оптимальному рівні. Ця мета досягається, крім інших заходів, шляхом:

а) зниження витрат, пов'язаних зі створенням і зберіганням запасів;

б) скорочення часу поставок;

в) більш чіткого дотримання термінів поставки;

г) збільшення гнучкості виробництва, його пристосованості до умов ринку;

д) підвищення якості виробів;

е) збільшення продуктивності.

В останні роки відбулося помітне удосконалення методів виробництва, що дозволило знизити виробничі витрати. Подальша економія коштів, як уже зазначалося вище, може бути досягнута, якщо будуть реалізовані резерви, закладені в раціоналізації забезпечують процесів. Перш за все, це відноситься до оптимізації запасів. Рішення, що приймаються керівництвом фірм в цій галузі, в кінцевому рахунку стосуються кожного окремого виду товару або предмета зберігання, конкретна одиниця яких, що підлягає контролю, називається «одиницею обліку запасів» (е.у.з.).

Вивчення реально діючих систем управління запасами, що складаються з багатьох е.у.з., засвідчило, що існує статистична закономірність, що визначає розміри потреби у видах товарів, представлених в запасах. Характерно положення, коли на приблизно 20% е.у.з. припадає 80% обсягу попиту в грошовому вираженні. При цьому для запасів товарів широкого споживання характерна менша концентрація е.у.з. високу вартість, ніж для запасів товарів промислового призначення. Звідси прямуєте що все е.у.з., складові запаси фірми, не повинні контролюватися на одному рівні.

Логістичний підхід до управління товарно-матеріальними запасами передбачає відмову від функціонально орієнтованої концепції в цій галузі, так як вона має такі недоліки:

· Проблеми, що виникають в створенні і зберіганні запасів, часто вирішуються за принципом пошуку винного в іншій структурі, замість виявлення їх істинних причин;

· Будь-функціональна ланка кожної організаційної структури розробляє свою власну політику запасів, що не завжди узгоджується на більш високому рівні;

· Виробництво, як правило, забезпечується надлишками товарно-матеріальних запасів.

Отже, проблема запасів не може бути вирішена, якщо окремі функції організованої структури будуть розвиватися не комплексно. Вимога оптимізації запасів призвело до необхідності розробити єдину концепцію відповідальності за товарно-матеріальні запаси.

З розвитком логістики в фірмах почалася перебудова управління матеріальними запасами, стала налагоджуватися їх тісна координація із загальним матеріальним потоком фірм. Відповідно до цілей цієї перебудови були створені відділи матеріальних потоків, які не залежать від сектора складів виробничого відділу підприємства. Серед екстрених завдань, поставлених перед новоствореними відділами, слід виділити «зведення до нуля похибок в складуванні» і «передачу даних про стан складських запасів в масштабі реального часу».

Вжиті заходи дали позитивні результати, - відбулося підвищення ефективності транспортування товарів і вантажно-розвантажувальних робіт. Однак, у міру раціоналізації матеріальних потоків, на перший план вийшла проблема управління складськими запасами.

З огляду на потенційне значення запасів, дослідження логістичної системи повинно включити проблему управління запасами, яка конкретизується в наступних питаннях:

1. Який рівень запасів необхідно мати на кожному підприємстві для забезпечення необхідного рівня обслуговування споживача?

2. У чому полягає компроміс між рівнем обслуговування споживача і рівнем запасів в системі логістики?

3. Які обсяги запасів повинні бути створені на кожній стадії логістичного і виробничого процесу?

4. Чи повинні товари відвантажуватися безпосередньо з підприємства?

5. Яке значення компромісу між вибраним способом транспортування і запасами?

6. Які загальні рівні запасів на даному підприємстві, пов'язані зі специфічним рівнем обслуговування?

7. Як змінюються витрати на утримання запасів в залежності від зміни числа складів?

8. Як і де слід розміщувати страхові запаси?

1.3.2 Стратегія «Точно в термін»

Цікавим варіантом вирішення проблем складування є «виробництво без складів», впровадження якого неможливо без кардинальних змін в усьому комплексі процесів, які забезпечують виробництво, та й в ньому самому, і вимагає, значні »фінансових витрат. При цьому, як з'ясувалося, необхідно було вирішити кілька завдань, серед яких, перш за все, виділимо завдання створення високоточної інформаційної системи зі складування, що дозволяє використовувати банк даних в реальному масштабі часу. При використанні даної системи продукція випускається лише в обсязі, що забезпечує збут. Вихідна сировина і матеріали закуповуються тільки в розмірах, необхідних для задоволення попиту. У зворотній формі цю систему можна звести до формули: «виробляється тільки необхідна продукція, тільки тоді, коли це потрібно, і тільки в необхідному обсязі».

Раніше, коли виробництво працювало на стабільний ринок, вони могло існувати без урахування цих чинників. В умовах же постійного зниження стабільності ринку і активного відстеження попиту дорогі резервні запаси витісняються системою інформації та належної організацією управління, дають великий ефект. У зв'язку з цим логістика постачання не може абстрагуватися від того, що відбувається на кінцевих стадиях. Причому ключовим фактором є знання положення на ринку і умов доступу на нього.

Останні нововведення в сфері виробництва: диференціація продукції на можливо більш пізній стадії виробництва (на базі максимально однотипних комплектуючих); використання вигод масового виробництва не на стадії складання, а на стадії виготовлення комплектуючих виробів; прагнення до максимального задоволення потреб клієнта на етапі вибору товару для виробництва. Все це вимагає гнучкості виробництва на цеховому рівні, що досягається як за рахунок розширення можливостей по переналадке обладнання, так і завдяки застосуванню нових методів управління запасами - «Канбан» і «Точно в термін».

Сенс системи «Канбан» полягає в тому, щоб початкові запаси за своєю кількістю відповідали потребам початкової стадії виробничого процесу, а не накопичувалися, як раніше. На підприємствах фірми «Тойота» варіантів розв'язання проблеми зводилося до мінімуму використання порівняно невеликих партій матеріалів і комплектуючих і часу операцій. Масштаби міжопераційного складування скорочуються внаслідок синхронізації операцій і нівелювання, переробляються на кожному етапі обсягів предметів праці. Що стосується складування готової продукції, то його обсяги знижуються шляхом скорочення терміну тривалості кожної операції, і, перш за все терміну заміни інструменту.

Одним з методів скорочення запасів, підвищення гнучкості виробництва і можливості протистояння зростаючій конкуренції став метод «Точно в термін», що набув найбільшого поширення в США і країнах Західної Європи.

Передбачається, що заявками споживачів готової продукції повинні відповідати не її попередньо накопичені запаси, а виробничі потужності, готові переробляти сировину і матеріали, що надходять майже ще з коліс ». Внаслідок цього обсяг виробничих запасів, який кваліфікується як заморожені потужності, мінімізується.

На противагу традиційним методам управління, відповідно, з якими центральна ланка планування виробництва видає виробничі завдання всім відділам і промисловим підрозділам, при методі «Точно в термін» централізоване планування стосується лише останньої ланки логістичного ланцюга, т. Е. Складу готової продукції. Вага інші виробничі і постачальницькі одиниці отримують розпорядження безпосередньо від чергового, що знаходиться ближче до кінця ланки логістичного ланцюга. Наприклад, склад готових виробів дав заявку (що рівнозначно видачі виробничого завдання) на певну кількість виробів в монтажний цех, монтажний цех віддає розпорядження про виготовлення подсистемами цехами обробки і відділу кооперування т. Д.

Практика показує, що для ефективного впровадження стратегії «Точно в термін» необхідна зміна способу мислення цілого колективу, що займається питаннями виробництва і збуту. Традиційний стереотип мислення типу «чим більше, краще» повинен бути замінений схемою «чим менше, тим краще», якщо мова йде про рівень запасів, використанні виробничих потужностей, імовірно виробничого циклу або про величину партії продукції.

Результати докладного аналізу, проведеного по впровадженню концепції «Точно в термін» на західноєвропейських підприємствах, є багатообіцяючими. Усереднені дані, отримані більш ніж на 100 обстежених об'єктах (окремі проекти функціонують на фірмах безперервно від 2 до 5 років), такі:

- запаси незавершеного виробництва скоротилися більш ніж на 80%;

- запаси готової продукції скоротилися приблизно на 33%;

- обсяг невиробничих запасів (матеріалів і кооперованих деталей) коливався від 4 годин до 2 днів в порівнянні з 5-15 днями до впровадження методу «Точно в термін»;

- тривалість виробничого циклу (термін реалізації завдань всієї логістичної ланцюга) знизилася приблизно на 40%;

- виробничі витрати знизилися на 10-20%;

- значно підвищилася гнучкість виробництва.

Витрати, пов'язані з підготовкою і впровадженням стратегії «Точно в термін», відносно невеликі і окупалися, як правило, вже через кілька місяців функціонування систем. Використання стратегії "Точно в термін» дає і інші вигоди, в тому числі неекономічного характеру.

Один з варіантів зниження ризику при зберіганні запасів - використання технологій, заснованих на системах гнучкого виробництва, на його роботизації. В даному випадку перевагою є скорочення часу і витрат на підготовчі операції, Це робить економічно вигідним виготовлення виробів невеликими партіями, що особливо важливо в умовах жорсткої конкуренції і постійних змін вимог ринку. Особливо важливо підкреслити, що одночасно істотно знижується і ризик морального усунення запасів.

1.3.3 Система «тягне типу»

Така система являє собою спосіб організації виробництва, в якому матеріали і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності. Тягне система подачі деталей і комплектуючих виробів з попередньої технологічної операції на наступну здійснюється в міру необхідності. При роботі по тянущей системі на кожному виробничому ділянці створюється строго певний запас готових деталей і вузлів. Наступний ділянку замовляє і витягує з попереднього ділянки вироби строго відповідно до норми і часом виробничого споживання. Тягне система дозволяє запобігати поширенню коливань попиту або обсягу виробництва від подальшого виробничого процесу до попереднього, зводити до мінімуму коливання запасів на виробничих ділянках, децентралізувати управління виробничими запасами.

В системі тягне типу дії, що управляють центрального органу додаються тільки до останнього агрегату логістичної системи на виході готового продукту, а інформаційні зв'язки, які сигналізують про стан підсистем, направляються від виходу до входу технологічному ланцюжку. Активність попередніх блоків логістичній системи проявляється .тішь тоді, коли на наступному ступені рівень запасу товарно-матеріальних ресурсів досягає мінімального значення. Ці зв'язки і забезпечують реалізацію тягне принципу функціонування логістичної системи.

З систем тягне типу найбільш відома система Kanban, що дозволяє реалізувати принцип системи поставок "точно в строк"; вона грунтується на управлінні матеріальними потоками в залежності від фактичного завантаження виробничих підсистем.

1.3.4 Система «штовхає типу»

У даній системі організації виробництва, предмети праці, що надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються. Матеріальний потік як би виштовхується одержувачу по команді, що надходить на передавальне ланка з центральної системи управління виробництвом. Як штовхають можуть також розглядатися система управління запасами в ешелонованих системах на сателітних складах і стратегія збуту, спрямована на випереджальний (по відношенню до попиту) формування товарних запасів в розподільних структурах.

Штовхає моделі управління потоками характерні для традиційних методів організації виробництва і його матеріального забезпечення; вона менш здатна до гнучкої перебудови, до реагування на коливання попиту. В системі типу, що штовхає кожен технічний агрегат, кожен технологічний переділ має інформаційні та керуючі зв'язку з центральним органом управління. Можливість їх застосування для логістичної організації виробництва з'явилася у зв'язку з масовим поширенням обчислювальної техніки. Ці системи, перші розробки яких відносять ще до 1960-их рр., Дозволили погоджувати і оперативно коригувати плани і дії всіх підрозділів фірми - постачальницьких, виробничих і збутових, з урахуванням постійних змін в реальному масштабі часу.

Найбільш повно принципи логістики втілені в виробничих системах тягне типу, заснованих, на відміну від штовхають систем, на логіці мети.

1.4 Сучасні підходи до управління запасами готової продукції

Логістична система управління запасами проектується з метою безперервного забезпечення споживача яким-небудь видом матеріального ресурсу. Реалізація цієї мети досягається вирішенням наступних завдань:

- облік поточного рівня запасу на складах різних рівнів;

- визначення розміру гарантійного (страхового) запасу;

- розрахунок розміру замовлення;

- визначення інтервалу часу між замовленнями.

Для ситуації, коли відсутні відхилення від запланованих показників і запаси споживаються рівномірно, в теорії управління запасами розроблено дві основні системи управління, які вирішують поставлені завдання, відповідаючи мети безперервного забезпечення споживача матеріальними ресурсами. Такими системами є:

1. Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення;

2. Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.

1.4.1 Система з фіксованим розміром замовлення

Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення орієнтована на ситуацію, коли витрати на облік запасів і витрати на оформлення замовлення настільки значні, що стають порівнянні з втратами від дефіциту запасів.

Як і в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями, тут використовується постійний інтервал часу між замовленнями. Але в даній системі замовлення проводяться не через кожен заданий інтервал часу, а тільки за умови, що запаси на складі в цей момент виявилися рівними або менше встановленого мінімального рівня.

У разі видачі замовлення його розмір розраховується так, щоб постачання поповнила запаси до максимально бажаного рівня. Таким чином, дана система працює лише з двома рівнями запасів - мінімальним і максимальним.

Вихідні дані для розрахунку параметрів системи такі: потреба в продукті, що замовляється (фіз. Од.), Інтервал часу між замовленнями (дні), час поставки (дні), можлива затримка поставки (дні).

Граничний рівень запасу в системі з фіксованим розміру замовлення грає роль мінімального рівня. Якщо в установлений момент часу цей рівень пройдений, тобто готівковий запас дорівнює порогового рівня, або не досягає його, то замовлення оформлюється. В іншому випадку замовлення не видається, і відстеження порогового рівня, а також видача замовлення будуть зроблені тільки через певний інтервал часу.

Максимальний бажаний запас в даній системі грає роль максимального рівня. Його розмір враховується при визначенні розміру замовлення. Він побічно (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з найбільш раціональної завантаженням площ складу при обліку можливих збоїв поставки і необхідності безперебійного постачання споживання.

1.4.2 Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями функціонує за умови, що замовлення на поставку ресурсу виконуються в строго певні моменти часу (наприклад, два рази на місяць 15-го і 30-го числа, або 20-го числа кожного місяця). Розрахункові параметри системи:

Потреба в ресурсі визначена у фізичних або грошових одиницях.

Визначено інтервал часу між замовленнями. В даному випадку розглядаються дві оптимальні величини: оптимальний розмір поставки (Р опт) і оптимальний інтервал часу між поставками (Т опт). В системі слід припускати рівність інтервалу часу між замовленнями і інтервалу часу між поставками.

Інтервал часу між замовленнями (365 * Р опт / К), де К-річна потреба в ресурсі.

Граничне значення залишку ресурсу.

Середньодобове споживання ресурсу - Сп = К / 365.

Очікуване споживання за час поставки - Топт * Сп.

Розмір замовлення в системі (РЗ) може бути визначено з урахуванням фактичного залишку ресурсу, тобто

Рз? (Змах-0 + Сп * Топт)? Змах (1)

1.4.3 Порівняння основних систем управління запасами

Припустимо ідеальну, суто теоретичну ситуацію, в якій виконання замовлення відбувається миттєво (іншими словами, час поставки дорівнює нулю). Тоді замовлення можна виробляти в момент, коли запаси матеріальних ресурсів на складі дорівнюють нулю. При постійній швидкості споживанні обидві розглянуті системи управління запасами (з фіксованим розміром замовлення і з фіксованим інтервалом часу між замовленнями) стають однаковими, так як замовлення будуть проводитися через рівні інтервали часу, а розміри замовлень завжди будуть рівні один одному. Гарантійні запаси кожної з двох систем зведуться до нуля.

Порівняння розглянутих систем управління запасами приводить до висновку про наявність у них взаємних недоліків і переваг. Система з фіксованим розміром замовлення вимагає безперервного обліку поточного запасу на складі. Навпаки, система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями вимагає лише періодичного контролю кількості запасу. Необхідність постійного обліку запасу в системі з фіксованим розміром замовлення можна розглядати як основний її недолік. Навпаки, відсутність постійного контролю за поточним запасом в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями є її основною перевагою перед першою системою.

Наслідком переваги системи з фіксованим інтервалом часу між замовленнями є те, що в системі з фіксованим розміром замовлення максимальний бажаний запас завжди має менший розмір, ніж в першій системі. Це призводить до економії на витратах на утримання запасів на складі за рахунок скорочення площ, займаних запасами, що, в свою чергу, залишає перевага системи з фіксованим розміром замовлення перед системою з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.

Порівняння основних систем управління запасами наведено нижче в таблиці 1.1.

Використання тієї чи іншої системи управління запасами залежить від наступних обставин:

Якщо витрати управління запасами значніше і їх можна обчислити, то слід застосовувати систему з фіксованим розміром замовлення.

Якщо витрати управління запасами незначні, то більш кращою виявляється система з постійним рівнем запасів.

При замовленні товарів постачальник накладає обмеження на мінімальний розмір партії. У цьому випадку бажано використовувати систему з фіксованим розміром замовлення, оскільки легше один раз скорегувати фіксований розмір партії, ніж безперервно регулювати його змінний замовлення.

Однак, якщо накладаються обмеження, пов'язані з вантажопідйомністю транспортних засобів, то більш кращою є система з постійним рівнем запасів.

Система з постійним рівнем запасів більш краща і в тому випадку, коли поставка товарів відбувається у встановлені терміни.

Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення часто вибирається тоді, коли необхідно швидко реагувати на зміну збуту.

Таблиця 1.1 Переваги та недоліки систем з фіксованим розміром замовлення і з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

система

переваги

недоліки

З фіксованим розміром замовлення

Менший рівень максимального бажаного запасу.

Економія витрат на утримання запасів на складі за рахунок скорочення площ під запаси

Введення постійного контролю за наявністю запасів на складі.

З фіксованим інтервалом часу між замовленнями

Відсутність постійного контролю за наявністю запасів на складі.

Високий рівень максимального бажаного запасу.

Підвищення витрат на утримання запасів на складі за рахунок збільшення площ під запаси.

Розбирання вище основні системи управління запасами базуються на фіксації одного з двох можливих параметрів - розміру замовлення або інтервалу часу між замовленнями. В умовах відсутності відхилень від запланованих показників і рівномірного споживання запасів, для яких розроблені основні системи, такий підхід є цілком достатнім. Однак на практиці частіше зустрічаються інші, більш складні ситуації. Зокрема, при значних коливаннях попиту основні системи управління запасами не в змозі забезпечити безперебійне постачання споживача без значного завищення обсягу запасів. При наявності систематичних збоїв у постановці і споживанні основні системи управління запасами стають неефективними. Для таких випадків проектуються інші системи управління запасами, які і названі іншими.

Кожна з основних систем має певний порядок дій. Так, в системі з фіксованим розміром замовлення, замовлення проводиться в момент досягнення порогового рівня запасу, величина якого визначається з урахуванням часу і можливої ​​затримки поставки. В системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями розмір замовлення визначається виходячи з наявних обсягів запасу і очікуваного споживання за час поставки.

Різне поєднання ланок основних систем управління запасами, а також додавання принципово нових ідей в алгоритм роботи системи призводить до можливості формування по суті справи величезного числа систем управління запасами, що відповідають найрізноманітнішим вимогам. Найбільш поширені інші системи, це:

Система з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня.

Система «Мінімум - максимум».

1.4.4 Система з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня

У даній системі, як і в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями, вхідним параметром є період часу між замовленнями. На відміну від основної системи, вона орієнтована на роботу при значних коливаннях споживання. Щоб запобігти завищенню обсягів запасів, що містяться на складі, або їх дефіциту, замовлення виробляються не тільки у встановлені моменти часу, але і при досягненні запасом порогового рівня. Таким чином, розглянута система включає в себе елемент системи з фіксованим інтервалом часу між замовленнями (встановлену періодичність оформлення замовлення) і елемент системи з фіксованим розміром замовлення (відстеження граничного рівня запасів).

Гарантійний (страховий) запас дозволяє забезпечувати споживача у разі передбачуваної затримки поставки. Під можливою затримкою поставки, як уже зазначалося вище, маєте на увазі »максимально можлива затримка. Заповнення гарантійного запасу проводиться під час наступних поставок через перерахунок розміру замовлення таким чином, щоб його постачання збільшило запас до максимального бажаного рівня. Гарантійний запас не має безпосереднього впливу на функціонування системи в цілому.

З системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення розглянута система запозичила параметр порогового рівня запасу. Граничний рівень запасу визначає рівень запасу при досягненні, якого виробляється чергове замовлення. Величина порогового рівня розраховується виходячи із значення очікуваного денного споживання таким чином, що надходження замовлення відбувається в момент зниження поточного запасу до гарантійного рівня. Таким чином, відмітною особливістю системи є те, що замовлення поділяються на дві категорії. Планові замовлення робляться через задані інтервали часу. Можливі додаткові замовлення, якщо наявність запасів на складі доходить до порогового рівня. Очевидно, що необхідність додаткових замовлень може з'явитися тільки при відхиленні темпів споживання від запланованих.

Максимальний бажаний запас являє собою той постійний рівень, поповнення до якого вважається доцільним. Цей рівень запасу побічно (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з найбільш раціональної завантаженням площ складу при обліку можливих збоїв поставки і необхідності безперебійного постачання споживання.

Постійно розраховується параметром системи управління запасами зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня є розмір замовлення. Як і в системі з фіксованими інтервалом часу між замовленнями, його обчислення грунтується на прогнозованому рівні споживання до моменту надходження замовлення на склад організації.

Розрахунок розміру замовлення в даній системі здійснюється за формулою 2 (в момент досягнення порогового рівні):

РЗ = МЖЗ - ПУ + ОП (2)

Де, РЗ - розмір замовлення, шт.,

МЖЗ - максимальний бажаний замовлення, шт.,

ПУ - пороговий рівень запасу, шт.,

ОП - очікуване споживання до моменту поставки, шт. Як видно з формули, розмір замовлення розраховується таким чином, що за умови точної відповідності фактичного споживання (до моменту поставки) прогнозованому постачання поповнює запас на складі до максимального бажаного рівня.

Система управління запасами з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня може управлятися трьома факторами:

Встановлена ​​періодичність поповнення запасів;

Постійний рівень поповнення запасів

Граничний рівень запасів; цей фактор діє в тих випадках, коли порушуються умови поставки, тобто це своєрідний орієнтир для термінового оформлення замовлення.

Облік різних чинників в цій системі управління запасами - завдання досить складна і потребує докладного аналізу.

1.4.5 Система «Мінімум-максимум»

Ця система, як і система з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, містить в собі елементи основних систем управління запасами. Як і в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями, тут використовується постійний інтервал часу між замовленнями. Система управління запасами «Мінімум - максимум» має принципову відмінність від розглянутих раніше систем тією обставиною, що вона орієнтована на ситуацію зі значними витратами на утримання запасів і їх поповнення. У цій системі витрати, пов'язані з управлінням запасами, можуть бути порівнянні з втратами від дефіциту запасів. У даній системі замовлення виконуються за умови, що запаси на складі в певний момент часу виявилися рівними або менше встановленого мінімального рівня. Розмір замовлення розраховується таким чином, щоб постачання поповнила запаси до максимального рівня. Таким чином, управління запасами в даній системі здійснюється за двома їх рівнями: мінімальному і максимальному, що і стало основою її назви.

Гарантійний (страховий) запас дозволяє забезпечувати споживача у разі передбачуваної затримки поставки. Як і система з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, гарантійний запас використовується для розрахунку порогового рівня запасу.

Граничний рівень запасу в системі «Мінімум-максимум» виконує роль «мінімального» рівня. Якщо в установлений момент часу цей рівень пройдений, тобто готівковий запас дорівнює порогового рівня, або не досягає його, то замовлення оформлюється. В іншому випадку замовлення не видається, і відстеження порогового рівня, а також видача замовлення будуть зроблені тільки через заданий інтервал часу.

Максимальний бажаний запас в системі «Мінімум-максимум» виконує роль «максимального» рівня. Його розмір враховується при визначенні розміру замовлення. Він побічно (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з найбільш раціональної завантаженням площ складу при обліку можливих збоїв поставки і необхідності безперебійного постачання споживання.

Постійно розраховується параметром системи «мінімум-максимум» є розмір замовлення. Як і в попередніх системах управління, запасами, його обчислення грунтується на прогнозованому рівні споживання до моменту надходження замовлення на склад організації.

Необхідні параметри управління запасами в системі «Мінімум - максимум»:

· Визначено потребу в матеріальному ресурсі і середньодобова витрата.

· Встановлено: мінімальний і максимальний запаси; час реалізації замовлення і можлива затримка поставки.

· Гарантований запас представлений сумою підготовчого і страхового запасів.

· Мінімальний рівень запасу являє собою різницю максимального і гарантованого запасів.

Питання вдосконалення системи управління запасами розглянуті в даній дипломній роботі для ВАТ «БФ« Комунар ».

Глава 2. Характеристика діяльності підприємства ВАТ «БФ« Комунар »і аналіз його техніко-економічних і фінансових показників

2.1 Коротка характеристика ВАТ «БФ« Комунар »

ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »відомий в Росії і за кордоном виробник пакувальних і технічних видів паперів і картону щільністю від 25 до 150 г / м2, широко застосовуються в кондитерській, медичної, харчової, металообробної, поліграфічної та інших галузях промисловості.

Паперова фабрика «Комунар» - одне з найстаріших підприємств целюлозно-паперової промисловості Росії. У 1845 році на березі річки Іжори англійцями Іваном Роджерсом і Данилом Рейнером була заснована Царскославянская писчебумажная фабрика. На фабриці працювали одна папероробна машина, шість ролів, і випускалася газетний і поштова папір. З 1881 по 1885 роки фабрикою володіли: купець Гріпенберг А.Е. і купець Брусніцін М.М. У 1885 році фабрику придбав великобританський підданий Царскосельский купець Єгор Францевич Рейнер.

Новий власник поставив собі за мету розширити фабрику, роблячи ставку на швидко розвивається в ті роки цукрову промисловість, він побажав стати найбільшим постачальником цукрової паперу. Рейнер встановив більш потужне обладнання, і фабрика виробляла 60 тисяч пудів обгорткового та цукрової паперу. Для розширення фабрики Рейнер в лютому 1896 року створює акціонерне товариство - «Царскославянская паперова фабрика Рейнер і Ко». Суспільство розширило фабрику, ввело в дію новий паперовий, рольний цеху, побудувало массних завод в Лукашах і встановило дві паперові машини. Викупило у власність земельну ділянку, на якому перебувала фабрика. Але не знаходячи ринку збуту для своєї продукції, підприємство опинилося на межі банкрутства. У 1901 році за позовом кредиторів фабрика була продана петербурзькому купцеві Зів М.В. і «Товариство Рейнер і Ко» припинило своє існування.

У 1901 році фабрика перейшла у володіння «Товариства Красносельской паперової фабрики спадкоємців К.П. Печаткина »і після деяких змін в обладнанні підприємство стало випускати тонкі дорогі види паперів: писальну, книжкову, курильну« Верже », копіювальну, шовкову. Спадкоємці К.П. Печаткина провели велику роботу по розширенню і реконструкції фабрики в період з 1912 по 1914 роки. Були побудовані двоповерхові кам'яні приміщення для массних відділень, розширена котельня, оновлено паросилове обладнання, встановлена ​​папероробна машина фірми «Фойт» і модернізовані дві наявні, а так само від станції Антропшіно проведена у двір фабрики вузькоколійна залізнична гілка. Чисельність працюючих становила 450 осіб.

Після революції в 1918 році фабрика була націоналізована і в 1919 році перейменована в «Комунар». У роки перших п'ятирічок починається розширення виробництва, і до початку Великої Вітчизняної війни на 4-х машинах з виробництва паперу випускалося 6 тисяч тонн різних сортів паперу і 715 тисяч рулонів кальки. У 1944 році було розпочато відновлення фабрики, і вже в 1948 році були досягнуті довоєнні потужності з випуску паперу. На фабриці була розроблена технологія виробництва і вперше в СРСР в 1948 році випущена конденсаторний папір товщиною 5 мікрон, а через два роки з метою збільшення обсягів її випуску були запущені дві машини вітчизняного виробництва.

З 1963 року фабрика переведена на безперервний режим виготовлення паперової маси, спеціалізуючись на випуску технічних видів паперів. Саме на папері-основі, зробленої на фабриці «Комунар», вперше була сфотографована зворотна сторона Місяця. Однією з перших в галузі фабриці «Комунар» було присвоєно звання «Підприємство високої культури», неодноразово нагороджувалася перехідним Червоним Прапором з занесенням на Всесоюзну Дошку пошани ВДНГ СРСР. Фабрика одна з перших в галузі впровадила систему управління якістю продукції КС УКП. До середини 1970-х років фабрика була єдиним містоутворюючим підприємством селища Комунар і їй же була створена практично вся інфраструктура селища.

У 1992 році фабрика була акціонована АТВТ «Паперова Фабрика« Комунар ». У 1999 році АТВТ «Паперова Фабрика« Комунар »увійшла в промислову групу підприємств ЗАТ« Ілім Палп Ентерпрайз ». У 2002 році Акціонерне товариство відкритого типу «Паперова фабрика« Комунар »перетворено в Товариство з обмеженою відповідальністю« Паперова фабрика «Комунар» (ВАТ «БФ« Комунар »). А у вересні 2006 року відбулася зміна власника - фабрика перейшла у власність компанії ТОВ «ХімТехноСервіс-Талойл», яка в 2008 році була перейменована в ТОВ «Інвестиційна компанія А4»

Асортимент продукції підприємства різноманітний: папір «Комунар» (призначена для друкування етикету для зовнішньої звірятко кондитерських виробів на високошвидкісних автоматах), крафт-папір (призначена для упаковки харчових і нехарчових продуктів з вологістю не більше 15%, для виготовлення мішків і пакетів) білена і невибілена, папір для гофрування (вона ж флютинг - призначена для виготовлення гофрованого шару гофрокартону) і картон для плоских шарів гофрокартону (він же тестлайнер), пергамін (призначений для виготовлення па ажной кальки, пакування різних харчових продуктів з вологістю не більше 15%, вистилання ящиків під сухі харчові продукти), основа парафінованого паперу (призначена для зовнішньої звірятко кондитерських виробів, пакування медикаментів і вистилання ящиків) марки ОДП-25 та ВДП-35, папір для пакування медичних виробів (призначена для пакування на автоматичних лініях типу мультивак медичних виробів, що стерилізуються газовим, радіаційним методом і парою) БГС-60, а так же папір основа для клейової стрічки (призначена для при трансформаційних змін в якості основи у виробництві клейової стрічки, яка активується змочуванням).

Так само підприємством ведеться постійний прийом і переробка макулатури марки МС-5Б по ГОСТ 10700-97.

Особливу увагу на підприємстві приділяється поліпшенню якості продукції, що випускається. З листопада 2002 року успішно функціонує система з управління якістю відповідно до міжнародних вимог стандарту ISO 9001: 2008.

Близькість підприємства до Санкт-Петербургу і основним транспортним потокам вигідно відрізняє БФ «Комунар» від інших виробників аналогічної продукції.

Пункт прийому макулатури на підприємстві здійснює прийом і переробку даного виду сировини, оскільки на фабриці макулатура є сировиною для виготовлення паперу для гофрування, крафт-паперу, основи для парафінування і картону. Тому підприємство постійно закуповує макулатуру марки МС-5Б по ГОСТ 10700-97. Зважування макулатури виробляється на автомобільних вагах.

Приймається макулатура, упакована в стоси вагою не менше 150 кг. З метою забезпечення гарантовано високої якості вироблених з макулатури паперу і картону, в процесі прийому макулатура проходить вхідний контроль на відповідність вимогам ГОСТ 10700-97 і умов прийому макулатури на ВАТ «БФ« Комунар ».

Оплата купленої макулатури здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника. За взаємною домовленістю сторін можливий взаємозалік прийому макулатури постачанням продукції нашого підприємства.

Підприємством на постійній основі проводяться закупівлі наступних хімікатів для ЦПП:

Клей нейтральний (АКД); катіонний крохмаль; піногасник - деаератор; барвник коричневий прямий; біоцидами; смола вологоміцний; хімікат для утримання волокна (флокулянт).

Автоматизація обліку готової продукції та оперативного обліку сировини на складі дозволяє підприємству максимально ефективно завантажувати виробничі потужності і скорочувати терміни виготовлення продукції.

До складу комбінату входять:

Картонне виробництво зі складом макулатури і целюлози; заводом макулатурної маси в складі відділення розпуску напівфабрикатів, цеху підготовки макулатурної маси і хімічного цеху для приготування хімікатів і меловальной пасти; картоноробного цеху в складі 2-х картоноробних машин потужністю по 100 тис. тонн картону в рік, меловальной установки, відділення різання і упаковки картону і відділення різання малоформатних рулонів, листового картону і склеєного картону.

Поліграфічне виробництво з цехами офсетного та глибокого друку, ділянкою висікання і фальці склейки

ТЕЦ, яка забезпечує теплом енергією місто Комунар і найближчі промислові підприємства.

Цех водопостачання та очищення промислових стоків.

Цех внутрішньозаводських перевезень.

ВАТ «БФ« Комунар »знаходиться за адресою Ленінградська обл., М Комунар, вул. Фабрична, буд.1

Основною метою роботи підприємства є забезпечення випуску продукції, яка відповідає вимогам вітчизняних і зарубіжних замовників, відповідає державним і міжнародним стандартам і забезпечує стійкий прибуток організації.

Досягнення зазначеної мети забезпечується наступними основними напрямками в діяльності керівництва організації:

· Пріоритетним рішенням проблем якості в області виробничий, інвестиційних, технічних, організаційних завдань;

· Регламентованої відповідальністю співробітників всіх рангів від генерального директора до робочого за виконання вимог щодо якості;

· Діючою системою управління якістю

Реалізацію прийнятих напрямків стратегії якості забезпечують такі методи:

· Аналіз складових елементів якості виконуваних процесів і продукції, що випускається, розробка способів підвищення їх якості на основі вивчення ринку і міжнародного досвіду;

· Забезпечення безперервного і планомірного процесу щодо підвищення якості продукції, що випускається і керування ним н а всіх стадіях життєвого циклу продукції;

· Участь всіх співробітників від генерального директора до робочого в роботі щодо підвищення корпоративної культури, якості виконуваних процесів і продукції, що випускається;

· Постійна робота з постачальниками сировини, матеріалів, обладнання, споживачами продукції з метою поліпшення її якості;

· Мотивація всіх співробітників підприємства на поліпшення якості;

Організаційна структура управління - сукупність спеціалізованих функціональних підрозділів, взаємопов'язаних в процесі обґрунтування, вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. Графічно найчастіше зображується у вигляді ієрархічної діаграми, яка б показала склад, підпорядкованість та зв'язку структурних одиниць організації.

Внутрішнім виразом організаційної структури управління є склад, співвідношення, розташування і взаємозв'язок окремих підсистем організації. Вона спрямована, перш за все на встановлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами організації, розподіл між ними прав і відповідальності.

У структурі управління організацією виділяються наступні елементи: відділи, рівні (ланки) управління і зв'язку - горизонтальні і вертикальні.

До ланок управління відносяться структурні підрозділи, а також окремі фахівці, які виконують відповідні функції управління або їх частину. До ланок управління слід відносити і менеджерів, що здійснюють регулювання та координацію діяльності декількох структурних підрозділів.

В основі освіти ланки управління лежить виконання відділом певної функції управління. Встановлюються між відділами зв'язку носять горизонтальний характер.

Подуровнем управління розуміють сукупність ланок управління, що займають певну щабель в системах управління організацією. Сходинки управління знаходяться у вертикальній залежності і підкоряються один одному за ієрархією: менеджери вищого ступеня управління приймають рішення, які конкретизуються і доводяться до нижчих ланок. Звідси виникла пірамідальна структура управління організацією.

Організаційні структури управління відрізняються великою різноманітністю форм, в основі яких лежать відмітні ознаки, зокрема, розміри виробничо-комерційної діяльності організації, виробничий профіль, ступінь фінансово-економічної самостійності, централізація (децентралізація) управління і ін.

В рамках структури протікає управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені задачі і функції управління, а, отже, права і відповідальність за їх виконання.

Організаційна структура підприємства - засіб досягнення поставлених цілей і завдань. Робота над структурою повинна починатися з цілей і стратегії. Структура слід стратегії і визначається нею, тобто перша змінюється тоді, коли змінюється друга.

Структура управління виражає форму поділу праці в сфері управління і робить активний вплив на процес функціонування системи управління. Чим досконаліша структура, тим ефективніше вплив на об'єкт управління і вище результативність бізнесу.

Зазвичай виділяють кілька універсальних видів організаційних структур управління, таких, як лінійна, лінійно-штабна, функціональна, лінійно-функціональна, матрична. Іноді всередині єдиної компанії (як правило, це великий бізнес) відбувається виділення відокремлених підрозділів, так звана департаментізація. Тоді створювана структура буде дивизиональной. При цьому необхідно пам'ятати, що вибір структури управління залежить від стратегічних планів організації.

На ВАТ «БФ« Комунар »використовується найпоширеніша на сучасних підприємствах організаційна структура управління - лінійно - функціональна (рис.2.1).

Лінійно-функціональна структура дозволяє в значній мірі усунути недоліки як лінійного, так і функціонального управління. При цій структурі призначення функціональних служб - підготовка даних для лінійних керівників з метою прийняття компетентних рішень або виникаючих виробничих і управлінських завдань.

Малюнок 2.1 Організаційна структура управління ВАТ «БФ« Комунар »

Основними видами продукції, що виготовляється є:

1. Картон для плоских шарів гофрованого картону.

Картон машинної гладкості з високими показниками опірності продавлювання і жорсткості, призначений для виготовлення гофрокартону. Упаковка і тара з гофрокартону універсальна. Її застосовують на великих промислових підприємствах, в торгівлі, на заводах, на фабриках, при транспортуванні будь-яких виробів. Проводять гофрокартон для багатьох галузей, наприклад, харчової, парфюмерно-косметичної, будівельної, фармацевтичної, поліграфічної та багатьох інших. Згідно з європейською класифікацією лайнери підрозділяються на крафт-лайнер, топ-лайнер і тест-лайнер.

Картон для плоских шарів гофрованого картону (він же тест-лайнер), що виготовляється на фабриці, призначений для виготовлення плоских шарів гофрованого картону. Лайнери як зовнішні шари гофрокартону сприяють збереженню його форми. Саме від якості лайнера в значній мірі залежать властивості гофрованого картону, в тому числі - нагружаемость його в умовах експлуатації і зовнішній вигляд упаковок з нього. Тест-лайнер має багатошарову структуру. Одне з головних відмінностей даного матеріалу полягає в тому, що часто його поверхню (зовнішній шар) в процесі виробництва піддається додатковій обробці. Це може бути поверхнева проклейка, обробка спеціальними добавками та інше. Даний технологічний процес спрямований на отримання додаткових властивостей і якостей картону, таких, як водовідштовхувальні якості, стійкість до корозії, морозостійкість та ін.

Технічні вимоги

Картон для плоских шарів гофрованого картону (далі картон) повинен виготовлятися відповідно до вимог ТУОП 5441-007-00279054-2001 за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядкеруководітелямі.

Марки і розміри

Картон повинен виготовлятися марок К і К-1 в рулонах шириною 1260, 2450 мм.

Допустиме відхилення ± 5мм. Діаметр рулону повинен бути 950 мм. Допустиме відхилення ± 50 мм. Внутрішній діаметр гільз 76 мм. За погодженням із споживачем допускається виготовляти картон в рулонах іншої ширини і діаметра.

Характеристики

Картон для плоских шарів має низку спеціальних властивостей. Такий картон повинен бути повністю екологічний, мати достатню міцність, в тому числі і на вигин, а лицьова сторона дозволяти всіляку обробку (різні види друку, тиснення, тиснення і т.п.).

Картон виготовляють з макулатури марки МС-5Б по ГОСТ 10700.

Допускається використання інших волокнистих напівфабрикатів згідно з нормативною документацією за умови дотримання вимог ТУОП 5441-007-00279054-2001.

Гарантійний термін зберігання картону - два роки з дня виготовлення.

Показники якості картону повинні відповідати нормам, зазначеним у табл. 2.1.

Таблиця 2.1 Показники якості картону

найменування показника

Норма для марки

метод випробування

До

К-1

1.Маса картону площею 1м2, г

1005

1256

1408

1509

1006

1 257

1408

1509

ГОСТ 13199

2. Товщина, мм

0,18

+0,02

-0,04

0,22

+0,02

-0,04

0,25

+ 0,02-0,04

0,27

+0,02

-0,04

0,18

+0,02

-0,04

0,22

+0,02

-0,04

0,25

+0,02

-0,04

0,27

+0,02

-0,04

ГОСТ 27015

3. Абсолютна індекс опору продавлювання, кПа (кгс / см2), не менше

400

460

500

520

300

350

400

450

ГОСТ 13525.8

4. Що Руйнує зусилля при стисненні кільця в поперечному напрямку, Н, не менше

120

150

170

180

100

130

150

160

ГОСТ 10711

5. Опір стиску на короткій відстані (SCT), в поперечному напрямку, кН / м, не менше

1,8

2,0

2,2

2,4

1,6

1,8

2,0

2,2

ISO 9895 та п.5.6 ТУ

6. Поверхнева вбираність води, г, Кобб 60 по верхній стороні, не більше

40

ГОСТ 12605

7. Вологість,%

6,0-9,0

6,0-9,0

ГОСТ13525.19

Картон повинен виготовлятися машинної гладкості. Число обривів в рулоні картону не повинно перевищувати двох. Кінці полотна в місцях обриву по всій ширині повинні бути склеєні клеєм або клейовою стрічкою. Місця склейки не повинні викликати склеювання суміжних шарів. Рулони картону повинні мати щільну намотування. Торці рулонів повинні бути рівними. В рулоні картону не допускаються складки і зморшки довжиною понад 50 мм, плями розміром більше 15 мм в найбільшому вимірі, задираки.

Правила приймання

Картон повинен піддаватися приймально-здавальних випробувань за п.п. 1-6 таблиці 2 і п.1.4. ТУ ОП 5441-007-00279054-2001.

Визначення партії і обсяг вибірок - по ГОСТ 8047.

При отриманні незадовільних результатів випробувань хоча б по одному з показників, проводять повторні випробування на подвоєній вибірці.

Результати повторних випробувань поширюють на всю партію.

методи випробувань

Правила відбору проб і підготовка зразків до випробування - за ГОСТ 8047, методи випробувань п.1.3.2. ТУОП 5441-007-00279054-2001.

Кондиціювання зразків перед випробуванням і випробування проводять по ГОСТ 13523 при відносній вологості повітря (50 + 2)% і температурі (23 + 1) 0С. Тривалість кондиціонування не менше 2 ч.

При визначенні поверхневої поглинання води, випробуваний зразок змочується з одного боку водою протягом 45 с.

Визначення опору стисненню на короткій відстані по ISO 9895 і п.5.6 ТУОП 5441-007-00279054-2001

Визначення розмірів рулону по ГОСТ 21102.

Визначення відповідності упаковки і маркування вимогам п.1.4. ТУОП 5441-007-00279054-2001 проводиться візуально.

Технічні вимоги

Папір для гофрування (далі папір) повинна виготовлятися відповідно до вимог ТУ 5441-016-00279054-2007 за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

Марки і розміри

Залежно від показників якості папір для гофрування повинна виготовлятися з марок: Б і Б-1. Папір повинна виготовлятися в рулонах шириною від 950 до 2650мм з граничним відхиленням по ширині рулону 5мм., Зовнішнім діаметром від 900 до 1500 мм з граничним відхиленням 20мм., Внутрішній діаметр гільз 76 і 100 мм.

2. Папір

Папір виготовляють з макулатури марки МС-5Б по ГОСТ 10700 -85% і сульфатної невибіленої целюлози - 15%. Допускається застосування інших волокнистих напівфабрикатів згідно з нормативною документацією за умови дотримання вимог ТУ 5441-016-00279054-2007. Папір повинна виготовлятися кольору натурального волокна.

На фабриці виробляється папір декількох видів. Папір «Комунар» призначена для друкування етикету для зовнішньої звірятко кондитерських виробів на високошвидкісних автоматах. Це фірмова папір, яка на даний момент користується великою попитом у споживачів. Крафт-папір призначена для упаковки харчових і нехарчових продуктів з вологістю не більше 15%, а також для виготовлення мішків і пакетів. Папір для гофрування (флютинг) призначена для виготовлення гофрованого шару гофрокартону. Основа парафінованого паперу призначена для зовнішньої звірятко кондитерських виробів, пакування медикаментів і вистилання ящиків марки ОДП-25 та ВДП-35. Ще один вид паперу, що виготовляється на фабриці, БГС-60 призначений для пакування на автоматичних лініях типу мультивак медичних виробів, що стерилізуються газовим, радіаційним методом і парою.

Показники якості паперу повинні відповідати певним нормам. Папір для гофрування, наприклад, має свої, особливі характеристики, зазначені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Нормативні показники якості паперу для гофрування

найменування показника

Норма для марки

метод випробування

Б

Б-1

1. Маса паперу площею 1м2, г

1005

1126

1256

140

8

1005

1126

1256

140

8

ГОСТ 13199

2. Опір площинному стисненню гофрованого зразка паперу (СМТ30), Н, не менше:

при ширині смужки 15мм

210

240

280

330

120

160

180

210

ГОСТ 20682 і п.5.7 ТУ

3. Абсолютна індекс опору продавлювання, кПа ,. не менше

195

245

320

340

195

245

320

140

ГОСТ13525.8

4. Питомий опір розриву в машинному напрямку, кН / м, не менше

6,0

7,0

8,0

9,0

5,2

6,2

7,2

7,4

ГОСТ13525.1

5. Опір торцевому стисненню гофрованого зразка паперу (ССТ), кН / м, не менше

0,8

1,0

1,35

1,5

0,7

0,95

1,15

1,4

ГОСТ 28686

6.Сопротівленіе стиску на короткій відстані (SCT), в поперечному напрямку, кН / м,

не менше

1,8

1,9

2,0

2,1

1,5

1,6

1,7

2,0

ISO 9895 та п.5.6 ТУ

6. Поверхнева вбираність води, г, Кобб30 в середньому по двом сторонам, не менше клеєної

неклееной

30-70

70

30-70

70

ГОСТ 12605

7. Вологість,%

6,0-9,0

6,0-9,0

ГОСТ13525.19

В папері не допускаються складки, зморшки, задираки і розриви.

В папері допускаються перераховані внутрірулонние дефекти, які не можуть бути виявлені в процесі її виготовлення, якщо показник цих дефектів, визначений за ГОСТ 13525.5, не перевищує 2%. Намотування паперу повинна бути щільною, рівномірної по всій ширині рулону. Торці рулону повинні бути рівними. Число обривів в одному рулоні не повинно перевищувати трьох. Кінці полотна паперу по всій ширині рулону повинні бути міцно склеєні тонким шаром клею або клейовою стрічкою. Місця склейки повинні бути відзначені кольоровими сигналами, видимими з торця рулону. Ширина склейки повинна бути не менше 50 мм. Не допускається склеювання суміжних шарів.

2.2 Аналіз виробничо - господарської діяльності підприємства

2.2.1 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства

Аналіз ефективності використання основних засобів наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Показники ефективності використання основних засобів

показники

2012 рік

2013 рік

Відхилення (+, -)

Темп зростання, %

Виручка від реалізації, тис.руб.

1373216

1579536

206320

115,02

Середньорічна вартість ОС, тис.руб.

485962

710971

225009

146,30

Прибуток від продажів, тис. Руб.

107438

79686

-27752

74,17

Чистий прибуток, тис. Руб.

30076

454

-29622

1,51

Фондовіддача, руб. / Руб.

2,83

2,22

-0,61

78,44

Рентабельність ОС,%

6,19

0,064

-6,126

1,03

Відносна економія (перевитрата) в результаті зміни фондовіддачі, тис. Руб.

= 710971-1,15 * 485962 = 152115

Те ж до вартості ОС,%

152115/710971 = 21,39

(2.1)

(2.2)

За аналізований період фондовіддача ОС знизилася на 0,61. Підприємство перевитрачених кошти на суму 152 115 тис. Руб., Що становить 21,39% від вартості ОС, тобто на ці кошти підприємство реалізувало менше продукції. Це пов'язано з тим, що темпи зростання реалізації відстають від темпів зростання середньорічної вартості ОС на 31,32%.

В цілому рентабельність ОС зменшилася на 6,126%.

2.2.2 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ступінь використання обладнання, машин, механізмів і, як наслідок, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

Сталість кадрового складу підприємства значно впливає на продуктивність праці.

У табл. 2.4. представимо дані, за якими проаналізуємо показники руху кадрів розглянутого підприємства за аналізований період.

Таблиця 2.4 Показники руху кадрів ВАТ «БФ Комунар»

№ п / п

показники

2012

2013

зміна

1

Середньооблікова чисельність ППП, чол.

524

552

18

2.

Чисельність персоналу на початок періоду, чол.

489

495

2

3

Прийнято працівників, чол.

46

59

13

4

Звільнено працівників, чол. в тому числі:

11

12

1

4.1.

за власним бажанням

7

9

2

5

Чисельність персоналу на кінець періоду, чол.

524

542

18

Показники обороту персоналу

Коефіцієнт обороту по прийому

0,09

0,11

0,02

Коефіцієнт обороту з вибуття

0,021

0,022

0,001

коефіцієнт плинності

0,013

0,016

0,003

З табл.2.4. видно, що за аналізований період середньооблікова чисельність ППП збільшилася на 18 чол., і це є позитивним показником роботи з кадрами, що пояснює коефіцієнт плинності, рівний 0,0016 на 2013 рік.

Випередження коефіцієнта обороту по прийому над коефіцієнтом обороту з вибуття в звітному році відбулося в зв'язку з тим, що були відкриті нові вакансії у відділі закупівель.

В цілому показники станом кадрів фабрики за аналізований період показують, що підприємству не потрібні заходи щодо поліпшення проведеної кадрової політики.

На ВАТ «Паперова Фабрика« Комунар »при оплаті праці робітників використовується тарифна система оплати праці, а для інших категорій працівників - система штатно-посадових окладів. При цьому форма оплати праці основних робітників переважно відрядна, а допоміжних робітників - погодинна. На фабриці періодично виникає проблема з виплатами заробітної плати, що істотно позначається на продуктивності праці працівників. Такі перебої необхідно усувати, так як від ставлення співробітників до своєї роботи безпосередньо залежить прибуток підприємства. Чим стабільніше себе почуває працівник на підприємстві, тим більш відповідально він буде ставитися до своєї роботи.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого за 2012 рік становить 30 807 руб.

Аналіз показників, що характеризують зміну середньогодинної, середньоденний і середньорічний вироблення на одного робочого представлений в табл. 2.5.

Таблиця 2.5 Показники, що характеризують зміна середньогодинної, середньоденний і середньорічний вироблення на одного робочого

показники

2012 рік

2013 рік

Відхилення (+, -)

Темп зростання, %

Середньооблікова чисельність всього персоналу, чол.

524

552

28

105,34

в тому числі фахівців, чол.

449

490

41

109,13

Реалізована продукція, тис.руб. (з ПДВ)

1373216

1579536

206320

115,02

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ Реалізація продукції 1 працюючого, тис. Руб.

2620,64

2861,48

240,84

109,19

Відпрацьовано усіма фахівцями, люд.-год

2435376

2669520

234144

109,61

Відпрацьовано усіма фахівцями, чел.-дн.

101474

111230

9756

109,61

Число годин, відпрацьованих 1 фахівцем, ч.

5424

5448

24

100,44

Число днів, відпрацьованих 1 фахівцем, дн.

226

227

1

100,44

Середня тривалість робочого дня, год.

8

8

0

100,00

Вироблення на 1 фахівця, тис.руб.

середньорічна

3058,39

3223,54

165,15

105,40

-среднедневная

13,53

14,2

0,67

104,95

-среднечасовая

0,56

0,59

0,03

105,36

Реалізація продукції 1 працюючого = Реалізація продукції / середньооблікова чисельність всього персоналу (2.3)

Вироблення середньорічна = Реалізація продукції / число фахівців (2.4)

Вироблення середньоденна = Вироблення середньорічна / Число днів, відпрацьованих 1 фахівцем (2.5)

Вироблення середньогодинна = Вироблення середньорічна / Число годин, відпрацьованих 1 фахівцем (2.6)

Аналіз показав, що реалізація продукції одним працюючим за аналізований період збільшилася на 9,19%. Збільшилася також середньорічна, середньоденна і середньогодинна вироблення 1 фахівця на 5,4%, 4,95% і 5,36% відповідно. Це говорить про те, що трудові ресурси підприємства використовуються ефективно.

2.2.3 Аналіз витрат на оплату праці

Аналіз витрат на оплату праці представлений в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Динаміка фонду оплати праці і витрат по оплаті праці на 1 карбованець реалізованої продукції

показники

2012

2013

відхилення

тис. руб.

%

Реалізація продукції, тис.руб.

1373216

1579536

206320

115,02

Фонд оплати праці всього персоналу, тис. Руб.

20960

22080

1120

105,34

Заробітна плата на один карбованець реалізованої продукції, руб.

0,015

0,014

-0,001

93,33

За аналізований період спостерігається абсолютне збільшення фонду оплати праці на 1120 тис. Руб. Витрати на оплату праці на 1 руб. реалізованої продукції зменшилася на 0,001 тис. руб. (6,77%).

Темпи зростання ФОП менше темпів зростання реалізації продукції, таким чином спостерігається ефективне використання коштів на оплату праці. В результаті цього спостерігається відносна економія ФОП в розмірі 1579,54 тис. Руб.

(2.7)

= -0,001 * 1579536 = -1579,54 тис. Руб.

2.2.4. Аналіз динаміки складу і структури майна підприємства

Майно підприємства включає всі види майна, які необхідні для здійснення господарської діяльності. Аналіз складу і структури майна підприємства представлений в табл. 2.7.

Таблиця 2.7 Склад і структура майна підприємства

Розміщення майна

2012

2013

Зміна за рік, (+, -)

% До зміни підсумку балансу

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% До початку року

1

Необоротні активи (іммобілізовані активи)

-

1.1

Нематеріальні активи

3

0,00

1

0,00

-2

-66,67

0,00

1.2

Основні засоби

704147

59,52

717795

58,12

13648

1,94

26,28

1.3

Незавершене будівництво

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Довгострокові фінансові вкладення

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Інші необоротні активи

21 681

1,83

95523

7,73

73842

340,58

142,19

Разом

725830

61,35

813318

65,85

87488

12,05

168,46

2.

Оборотні активи (мобільні засоби)

-

2.1.

Запаси і витрати + ПДВ

121567

10,28

сто двадцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят один

9,96

1404

1,15

2,7

2.2.

Розрахунки з дебіторами

262328

0,22

267070

21,62

4742

1,81

9,13

2.3.

Короткострокові фінансові вкладення

49000

4,14

18001

1,46

-30999

-63,26

-59,69

2.4.

Грошові кошти

17857

1,51

12243

0,99

-5614

-31,44

-10,81

2.5.

Інші оборотні активи

6532

0,55

1444

0,12

-5088

-77,89

-9,80

Разом

457284

38,65

421729

34,15

-35555

-7,78

-68,46

ВСЬОГО

1183114

100

1235047

100

51933

4,39

100,00

Розмір майна підприємства за звітний період збільшився на 51933 тис. Руб. або на 4,39%. На підприємстві за цей період не відбувалася переоцінка основних фондів, таким чином, збільшення майна відбулося за рахунок зростання господарського обороту підприємства.

Частка мобільної частини майна в загальній вартості майна підприємства за звітний період знизилася з 38,65% до 34,15%. І при цьому величина оборотних активів знизилася на 35555 тис. Руб. або на 7,78%. Це може свідчити як про збільшення реалізації, так і про уповільнення оборотності оборотних коштів, що викликає зростання потреби в них. Основною причиною стало скорочення за статтею Короткострокові фінансові вкладення на 30999 тис. Руб., Або 63,26%.

На підприємстві за звітний період спостерігається зменшення найбільш ліквідних активів (грошові кошти) на 5614 тис. Руб. або на 31,44%. Крім того спостерігається збільшення дебіторської заборгованості менше 12 місяців на 4742 тис. Руб. або на 1,81%. Все це може несприятливо позначитися на фінансовому становищі підприємства в майбутньому. Таким чином, на фабриці існує тенденція зменшення оборотних активів в основному за рахунок зменшення короткострокових фінансових вкладень.

При виникненні ситуації, в якій може статися знецінення фінансових вкладень, організація перевіряє наявність умов стійкого зниження вартості фінансових вкладень. Перевірка ведеться за всіма видами фінансових вкладень організації, за якими спостерігаються ознаки їх знецінення.

Темпи зростання оборотних активів 92,2% (421729/457284 * 100) нижче темпів зростання необоротних активів 112,1% (813318/725830 * 100). На підприємстві дотримується «золоте» правило економіки.

2.2.5 Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансування підприємства

Аналіз складу і структури джерел коштів підприємства представлений в табл. 2.8. Як видно з таблиці, збільшення обсягів фінансування підприємства на триста шістьдесят одна тисячі дев'ятсот тридцять три тис.руб. або на 5,23% було забезпечено приростом власного капіталу на 1206 тис.руб. або на 0,31% і приростом позикового капіталу на 60727 тис.руб. або на 7,66%.

Структура джерел коштів підприємства характеризується переважною часткою позикового капіталу, який на 2013 рік збільшився. Зростання позикового капіталу стався переважно за рахунок короткострокових позик і кредитів на 139 184 тис. Руб. або 46,6%, що говорить про підвищення кредитоспроможності підприємства. Кредиторська заборгованість також збільшилася на 26833 тис.руб. або на 14,54%.

Зростання власного капіталу відбулося за рахунок збільшення частки нерозподіленого прибутку на тисячі вісімсот вісімдесят один тис. Руб. або на 0,55%. В цілому власний капітал збільшився на 1206 тис. Руб. або на 0,31%.

Збільшення частки власних коштів за рахунок будь-якого з джерел сприяє посиленню фінансової стійкості підприємства.

Структурний аналіз свідчить про те, що 98,05% всього приросту фінансування було забезпечено за рахунок позикового капіталу.

Негативним моментом є випередження приросту позикового капіталу (7,65%) над темпами приросту власного капіталу на 7,3%. Така динаміка показує, що підприємство є фінансово залежним. Підприємству необхідно шукати інші джерела фінансування насамперед за рахунок власних коштів.

Таблиця 2.8 Склад і структура джерел коштів підприємства

статті балансу

2012

2013

відхилення

У% до зміни підсумку пасиву балансу

тис. руб.

в% від виробленого

тис. руб.

в% від виробленого

Тис. руб

в% до початку року

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Власні кошти

1.1.Уставний капітал

41

0,00

41

0,00

0

0

0,00

1.2.Добавочний капітал

41248

3,49

41073

3,30

-175

-0,42

-0,28

1.3. Резервний капітал

6

0,0005071

6

0,0004819

0

0

0

1.4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

341748

28,89

343629

27,60

тисяча вісімсот вісімдесят один

0,55

3,04

1.5. Засоби, прирівняні до власних:

-

а) доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

б) резерви майбутніх витрат

6817

0,58

6317

0,51

-500

-7,33

-0,81

РАЗОМ I

389860

32,95

391066

31,41

1206

0,31

1,95

2. Позиковий капітал

2.1.Долгосрочние позики і кредити

290206

24,53

196316

15,77

-93890

-32,35

-151,60

2.2. Відкладені податкові зобов'язання

14865

1,26

8430

0,68

-6435

-43,29

-10,39

2.3. Короткострокові позики і кредити

298680

25,25

437864

35,17

139184

46,60

224,73

2.4. Кредиторська заборгованість

184538

15,60

211371

16,98

26833

14,54

43,33

2.5. Інші короткострокові зобов'язання

4965

0,00

0

0,00

-4965

-100

-8,02

РАЗОМ II

793254

67,05

853981

68,59

60727

7,66

98,05

ВСЬОГО по I і II

1183114

100,00

1245047

100,00

61933

5,23

100,00

2.2.6 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості представлений в табл.2.9.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості показав, що підприємство на 2011 мало нормальну стійкість, але на 2012 і 2013 роки перебувало в нестійкому фінансовому стані. Даний тип характеризується наявністю порушень фінансової дисципліни, перебоями в надходженні грошових коштів на розрахунковий рахунок, зниженням прибутковості діяльності підприємства. Але при цьому зберігається можливість відновлення рівноваги шляхом поповнення джерел власних коштів і додаткового залучення позикових коштів.

У даній ситуації для стабілізації фінансового стану підприємству необхідно збільшити абсолютну суму і частку власних джерел, спрямованих на фінансування оборотних активів.

Таблиця 2.9 Розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості підприємства

показники

На 31.12. 2011, тис. Руб.

На 31.12. 2012 тис. Руб.

Зміна за 2012 рік, тис. Руб.

Зміна за 2012 рік,%

На 31.12. 2013, тис. Руб.

Зміна за 2013 рік, тис. Руб.

Зміна за 2013 рік,%

1.

Джерела власних коштів

+361849

389866

28017

107,74

391066

1200

100,31

2.

Необоротні активи

339216

725830

386614

213,97

813318

87488

112,05

3.

Власні оборотні активи (1-2)

22633

-335964

-358597

-1484,40

-422252

-86288

125,68

4.

Довгострокові кредити і позикові кошти

102078

305071

202993

298,86

204746

-100325

67,11

5.

Наявність власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат (3 + 4)

124711

-30893

-155604

-24,77

-217506

-186613

704,06

6.

Короткострокові кредити і позики

210610

298680

88070

141,82

427864

129184

143,25

7.

Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (5 + 6)

335321

267787

-67534

79,86

210358

-57429

78,55

8.

Величина запасів і витрат

118849

121567

2718

102,29

сто двадцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят один

1404

101,15

9.

Надлишок (недолік) власних оборотних коштів для формування запасів і витрат (3-8) Ес

-96216

-457531

-361315

475,52

-545223

-87692

119,17

10.

Надлишок (недолік) власних оборотних коштів і довгострокових позикових коштів для формування запасів і витрат (5-8) Ет

5862

-152460

-158322

-2600,82

-340477

-188017

223,32

11.

Надлишок (недолік) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (7-8) Е?

216472

146220

-70252

67,55

87387

-58833

59,76

12.

Тривимірний показник типу фінансової стійкості (стр.9,10,11)

0; 1; 1

0; 0; 1

Х

Х

0; 0; 1

Х

Х

13.

Тип фінансової ситуації

нормальна

нестійка

Х

Х

нестійка

Х

Х

Наявність власних оборотних коштів (ВОК) може бути визначено двома способами за формулами:

СОС = Іс + ДО - ВНА (2.8)

СОС = обидва - КО (2.9)

При першому способі розрахунку величина власного оборотного капіталу визначається як різниця між сумою власного і довгострокового позикового капіталу і вартістю необоротних активів.

1) на 31.12.2011: СОС = 361849 + 102078-339216 = 124711тис. руб.

2) на 31.12.2012: СОС = 389866 + 305071-725830 = -30893 тис. Руб.

3) на 31.12.2013: СОС = 391 066 + 204746-813318 = -217506 тис. Руб.

При другому способі розрахунку власні оборотні кошти визначаються як різниця між вартістю оборотних активів і сумою короткострокових зобов'язань.

1) на 31.12.2011: СОС = 680465-555754 = 124711тис. руб.

2) на 31.12.2012: СОС = 457284-488183 = -30893 тис. Руб.

3) на 31.12.2013: СОС = 421729-639235 = -217506 тис. Руб.

Власний оборотний капітал за 2012 рік знизився на 155604 тис. Руб .. А за 2013 рік власний капітал зменшився на 186 613 тис. Руб. На цей спад вплинуло довгострокові зобов'язання і кредиторська заборгованість. За рахунок власних коштів фінансуються необоротні активи і найменш ліквідні оборотні активи. Позитивна величина власного оборотного капіталу показує, що його достатньо для фінансування необоротних активів і всіх оборотних активів. Отже, у підприємства є запас фінансової міцності. Але дана ситуація видна тільки в 2011 році. У 2012 і 2013 роках фінансове становище підприємства нестабільно, і немає запасу фінансової міцності, що може вплинути на продуктивність фабрики в 2014 році. Підприємство є фінансово стійким, якщо воно незалежно від позикових джерел фінансування. Перевірка дотримання цієї вимоги здійснюється за допомогою відносних показників фінансової стійкості.

Стійкість фінансового стану підприємства характеризується системою відносних показників фінансових коефіцієнтів. Вони розраховуються у вигляді співвідношень абсолютних показників активу і пасиву балансу. Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в порівнянні їх значень з базисними величинами, а також у вивченні їх динаміки за звітний період і за кілька років.

Вихідні дані для аналізу відносних показників фінансової стійкості представлені в табл. 2.10. Результати аналізу представлені в табл. 2.11.

Таблиця 2.10Ісходние дані для аналізу відносних показників фінансової стійкості

показники

на 31.12.2011, тис. руб.

на 31.12.2012, тис. руб.

на 31.12.2013, тис. руб.

Абсолютна ставлення кінця 2013 з 2011 р

Абсолютна ставлення кінця 2013 з 2012 р

Темп зростання 2013 р порівняно з 2011 р,%

Темп зростання 2013 року порівняно з 2012 р,%

1. Вихідні дані

1.

власні джерела

+361849

389866

391066

29217

1200

108,07

100,31

2.

позикові джерела

657832

793254

843981

186149

50727

128,30

106,39

3.

Загальна величина джерел

1019681

1183120

1235047

215366

51927

121,12

104,39

4.

Власні оборотні кошти

124711

-30893

-217506

-342217

-186613

-174,41

704,06

5.

Запаси і витрати

118849

121567

сто двадцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят один

4122

1404

103,47

101,15

6.

Необоротні активи

339216

725830

813318

474102

87488

239,76

112,05

7.

Довгострокові зобов'язання

87587

290206

196316

108729

-93890

224,14

67,65

8.

Оборотні активи

680465

457284

421729

-258736

-35555

61,98

92,22

9.

Основні засоби

267777

704147

717795

450018

13648

268,06

101,94

10.

Незавершене виробництво

-

-

-

-

-

-

-

Показники структури капіталу Таблиця 2.11.

показник

на 31.12.2011, тис. руб.

на 31.12.2012, тис. руб.

на 31.12.2013, тис. руб.

Абсолютне відхилення кінця 2013 з 2011 р

Абсолютне відхилення кінця 2013 з 2012 р

1.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,355

0,330

0,317

-0,038

-0,013

2.

коефіцієнт фінансування

0,550

0,491

0,463

-0,087

-0,028

3.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,645

0,670

0,683

0,038

0,013

4.

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,441

0,575

0,476

0,035

-0,099

Показники, що характеризують стан оборотних активів

5.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,345

0

0

-0,345

0

6.

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами фінансування

1,049

0

0

-1,049

0

7.

Коефіцієнт прогнозу банкрутства

0,122

0

0

-0,122

0

Показники, що характеризують майновий стан підприємства

8.

Коефіцієнт співвідношення необоротних і оборотних активів

0,499

1,587

1,929

1,430

0,341

9.

Коефіцієнт майна виробничого призначення

9,952

12,520

13,629

3,677

1,109

Показники, що характеризують стан необоротних активів

10.

Індекс постійного активу

0,937

1,862

2.080

1,142

0,218

11.

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,100

0,258

0,166

0,066

-0,092

12.

Коефіцієнт інвестиційної активності

45,152

19,429

22,283

-22,870

2,853

Коефіцієнт концентрації власного капіталу на кінець 2011, 2012 і 2013 не відповідає нормальному обмеження.Однак поступово він скорочується. Це означає, що питома вага власних джерел у загальній сумі джерел фінансування нижче за норму і підприємство сильно залежить від позикових джерел. І ситуація поступово погіршується.

Коефіцієнт фінансування на кінець 2011, 2012 і 2013 рік нижче норми. Це означає, що діяльність організації фінансується у великій мірі за рахунок позикових джерел. І на протязі всього року спостерігається зменшення на 0,087 і 0,028 в порівнянні з 2011 і 2012 року відповідно. Це свідчить про те, що залежність підприємства від зовнішніх джерел незначно знизилася.

Коефіцієнт концентрації земного капіталу характеризує частку позикових джерел у загальній величині джерел коштів, тобто ступінь залучення позикових джерел. На підприємстві на кінець 2011, 2012, 2013 роки він набагато вище нормативного обмеження. Однак значення на кінець 2013 року до порівнянні з 2011 і 2012 роками, незначно збільшилася на 0,038 і 0,013 відповідно.

Коефіцієнт фінансової стійкості відображає частку перманентного капіталу, тобто показує, яка частина активів фінансується за рахунок стійких джерел. На підприємстві за аналізований період відзначається рівень коефіцієнта значно нижче нормального і в кінці 2011, і в кінці 2012, і в кінці 2013.

Значення коефіцієнта маневреності протягом усього періоду нижче оптимального рівня.

Значення коефіцієнта забезпеченості запасів і витрат власними джерелами фінансування на кінець 2011соответсвует нормі, але вже в 2012 і 2013 роках значення коефіцієнта нижче норми. Це свідчить про те, що у підприємства недостатньо власних оборотних коштів, що фінансуються за рахунок власного капіталу. На кінець 2013 року значення коефіцієнта в порівнянні з 2011, скоротилася на 1,049, у порівнянні з 2012 роком значення так само зменшилася.

Коефіцієнт прогнозу банкрутства зменшується протягом всього періоду. Він характеризує частку чистого оборотного капіталу в загальній сумі джерел підприємства.

Коефіцієнт співвідношення необоротних і оборотних активів збільшився до кінця 2013 року в порівнянні з 2011 і 2012 роком на 1,43 і 0,341 відповідно, таким чином, мінімальна фінансова стабільність підприємства покращилася. При цьому велику частину коштів підприємство вкладає у необоротні активи.

Коефіцієнт майна виробничого призначення збільшився на 3,677 і 1,109 в порівнянні з 2011 і 2012 роком. Це означає, що збільшилася частка майна, що забезпечує основну діяльність підприємства, в складі активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства розраховується наступним чином:

ФУП = [(1 + 2КД + Ко + Кі + Кр + 1 / Кз) к.г. :( 1 + 2КД + Ко + Кі + Кр + 1 / Кз) н.р.] (2.10)

де Кі - коефіцієнт зносу;

Кі - амортизація / повна собівартість

Кі п.р. = 70414/1122605 = 0,062;

Кі К.Г. = 71779/1301402 = 0,055.

1 / Кз = Кф

ФУП = (1 + 2 * 0,166 - 1,769+ 0,055+ 13,629 + 0,463) / (1 + 2 * 0,258 -0,254+

+0,062 + 12,52 + 0,491) = 0,203

За 2013 рік фінансова стійкість фабрики збільшилася на 20,3%.

2.2.7 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства починається з аналізу ліквідності балансу. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення. Він представлений в табл. 2.12. Результати розрахунків показали наступні зіставлення підсумків груп активу і пасиву:

На початок року: На кінець року:

А1 <П1 А1 <П1

А2 <П2 А2 <П2

А3 <П3 А3 <П3

А4> П4 А4> П4

Виходячи з цього, можна сказати, що баланс не є абсолютно ліквідним як на початок, так і на кінець року.

Найбільш ліквідних активів не вистачає для покриття найбільш термінових зобов'язань, як на початок, так і на кінець року. Виникає платіжний недолік в розмірі 122 646 тис. Руб. на початок року і сто вісімдесят одна тисяча сто двадцять сім тис. руб. на кінець року.

Швидко реалізованих активів також не вистачає для покриття короткострокових пасивів. З цієї позиції виникає платіжний недолік в розмірі 43169 тис. Руб. на початок року і 167 111 тис. руб. на кінець року.

Чи не виконується і третє співвідношення, тому що повільно реалізовані активи не покривають довгострокові пасиви. Тут теж спостерігається платіжний недолік в розмірі 176 972 тис. Руб. на початок періоду і 80331 тис. руб. на кінець періоду. Однак досить важко реалізованих активів для покриття постійних пасивів на початок року на 342 781 тис. Руб. і на кінець року 428 569 тис. руб.

Таблиця 2.12 Аналіз ліквідності балансу підприємства

актив

На початок 2013, тис. Руб.

На кінець 2013, тис. Руб.

пасив

На початок 2013, тис. Руб.

На кінець 2013, тис. Руб.

Платіжний надлишок (недолік), тис. Руб.

У% до величини підсумку групи балансу

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Найбільш ліквідні активи А1

66857

30244

Найбільш термінові зобов'язання П1

189503

211371

-122646

-181127

-64,72

-85,69

Швидко реалізовані активи А2

262328

267070

Короткострокові пасиви П2

305497

434181

-43169

-167111

-14,13

-38,49

Повільно реалізовані активи А3

128099

124415

Довгострокові пасиви П3

305071

204746

-176972

-80331

-58,01

-39,23

Важко реалізовані активи А4

725830

813318

Постійні пасиви П4

383049

384749

342781

428569

89,49

111,39

баланс

1183114

1235047

баланс

1183114

1235047

-

-

-

-

Поточна ліквідність підприємства:

ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2) (2.11)

ТЛн.г. = (66857 + 262328) - (189503 + 305497) = -165815 тис. Руб.

ТЛк.г. = (30244 + 267070) - (211371 + 434181) = -348238 тис. Руб.

Величина поточної ліквідності, як на початок, так і на кінець року негативна. Це свідчить про неплатоспроможність підприємства на найближчий до розглянутого проміжку часу.

Перспективна ліквідність підприємства:

ПЛ = А3 - П3 (2.12)

ПЛн.г. = 128099-305071 = -176972 тис. Руб.

ПЛк.г. = 124415-204746 = -80331тис. руб.

Негативне значення показника свідчить про те, що в перспективі підприємство не зможе розрахуватися за зобов'язаннями довгострокового характеру.

Загальний показник ліквідності:

Кобщ. = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3) (2.13)

Кобщ.н.г. = (66857 + 0,5 * 262328 + 0,3 * 128099) / (189503 + 0,5 * 305497 + 0,3 * 305071) = 0,545

Кобщ.к.г. = (30244 + 0,5 * 267070 + 0,3 * 124415) / (211371 + 0,5 * 434181 + 0,3 * 204746) = 0,411

Рекомендоване значення даного показника Кобщ? 1,0. Так як значення в обох випадках Кобщ <1,0, це відображає нездатність організації здійснювати розрахунки за всіма видами зобов'язань. Значення коефіцієнта на кінець року в порівнянні з початком року зменшився на 0,134.

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства наведено в табл. 2.13.

З табл. 2.13. видно, що на підприємстві ступінь ліквідності і платоспроможності не відповідає нормі, тому що коефіцієнт абсолютної ліквідності набагато нижче нормального обмеження. Однак відбувається поступове зниження цього показника в 2013 році в порівнянні з 2011 і 2012 роком на 0,129 і 0,09 відповідно.

Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2011 році відповідав нормі, але вже з 2012 почалося погіршення показника і невідповідність з нормативом. Швидка ліквідність відображає можливість підприємства погасити поточні зобов'язання, якщо положення стане критичним. На кінець 2013 рік знижується на 0,545 і 0,209 в порівнянні з 2011 і 2012 роком відповідно. Поточна ліквідність відповідає нормальному тільки в 2011 році, але з уже з 2012 року спостерігається різке зниження показника. Значення даного показника говорять про те, що велика частина зобов'язань за кредитами і розрахунками не може бути погашена при мобілізації всіх оборотних коштів.

Таблиця 2.13 Розрахунок і аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства

коефіцієнт

нормальне Обмеження

на 31.12.2011

на 31.12.2012

на 31.12.2013

Абсолютне відхилення кінця 2013 р порівнянні

з 31.12.2011

з 31.12.2012

1. Розрахункові показники

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

? 0,2-0,3

0,176

0,137

0,047

-0,129

-0,090

Коефіцієнт швидкої ліквідності

? 0,7-0,8

1,010

0,674

0,465

-0,545

-0,209

Коефіцієнт поточної ліквідності

? 1,0-2,0

1,224

0,937

0,660

-0,565

-0,277

ліквідність ТМЦ

? 0,5-0,7

0,214

0,249

0,192

-0,021

-0,057

Коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємства

? 1,0

0,40

0,26

-

-0,14

-

Коефіцієнти абсолютної та швидкої ліквідності, а також ліквідність ТМЦ на початок і кінець року нижче норми.Отже, ймовірність підприємству погасити всі термінові зобов'язання, реалізувавши свої ТМЦ, скорочується. Так, наприклад, в порівнянні з 2011 року на 0,021, а в порівнянні з 2012 на 0,057.

У підприємства недостатньо власних коштів, необхідних для його фінансової стійкості, про що свідчить коефіцієнт забезпеченості власними коштами.

2.2.8 Аналіз рентабельності підприємства

Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється не тільки абсолютними, але і відносними показниками. До останніх, зокрема, відноситься система показників рентабельності. Економічна сутність рентабельності може бути розкрита тільки через характеристику системи показників. Загальний їхній зміст - визначення суми прибутку з одного рубля вкладеного капіталу.

Аналіз показників рентабельності підприємства представлений в табл. 2.14.

Таблиця 2.14 Розрахунок показників рентабельності підприємства

показники

Базисний рік, тис. Руб.

Звітний рік, тис. Руб.

Абсолютне відхилення, тис.руб.

Темп зростання, %

1. Вихідні дані

1.Средняя величина активів

1101397,5

1209080,5

107683

109,78

2.Чістая прибуток

30076

454

-29622

1,51

3.Прібиль від продажів

107438

79686

-27752

74,17

4. Повна собівартість реалізованої продукції

1265778

1499850

234072

118,49

5. Виручка від реалізації продукції

1373216

1579536

206320

115,02

6. Середня величина власного капіталу

375857,5

390466

14608,5

103,89

7. Середня величина оборотних активів

568874,5

439506,5

-129368

77,26

8. Середня величина ОПФ і матеріальних оборотних коштів

120208

122269

2061

101,71

2. Розрахункові показники

1.Загальна рентабельність (рентабельність активів),%

2,731

0,038

-2,693

-

2.Рентабельность продукції (основної діяльності),%

8,488

5,313

-3,175

-

3.Рентабельність продажів,% (по прибутку від продажів)

2,190

0,029

-2,161

-

4.Рентабельність власного капіталу,%

8,002

0,116

-7,886

-

5.Рентабельность оборотних активів,%

5,287

0,103

-5,184

-

6.Рентабельность виробничих фондів,%

25,020

0,371

-24,649

-

Рівень загальної рентабельності підприємства зменшився в звітному році в порівнянні з базисним на 2,693%, що є негативним моментом у фінансовій ситуації підприємства.

Рентабельність продукції, тобто ефективність поточних витрат живої і минулого праці за аналізований період зменшилася на 3,175%.

Рентабельність продажів зменшилася на 2,161%, що свідчить про зменшення ступеня прибутковості роботи підприємства на ринку і неправильності встановлення цін на товари.

Рентабельність власного капіталу впала на 7,886%, це говорить про зниження ефективності використання капіталу, інвестованого власниками.

Рентабельність оборотних активів зменшилася на 5,184%, що свідчить про падіння величини прибутку, яку отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в поточну діяльність.

Рентабельність виробничих фондів знизилася на 24,649%, тобто на підприємстві спостерігається зниження ефективності використання підприємством виробничих фондів.

Висновок: Структура майна підприємства характеризується переважною часткою необоротних активів на початок і кінець року. Що є негативним показником.

Аналіз фінансової стійкості підприємства показав, що підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані. Це обумовлено тим, що значна частка власних джерел спрямована на формування необоротних активів. У даній ситуації для стабілізації фінансового стану підприємству необхідно: збільшити абсолютну суму і частку власних джерел, спрямованих на фінансування оборотних активів, додатково залучити позикові кошти і знизити залишки запасів шляхом реалізації не використовуваних елементів.

Кількість власних оборотних коштів на підприємстві в 2013 році в порівнянні з 2012 роком трохи зменшилася і носить негативні значення. Недолік власних оборотних коштів не дозволяє підприємству здійснювати свою діяльність, не побоюючись за своє фінансове становище.

Аналіз ліквідності балансу показав, що на початок і на кінець року ліквідність балансу можна охарактеризувати як абсолютну.

Далеко не всі розраховані коефіцієнти ліквідності відповідають нормативним значенням, що свідчить про погіршення платоспроможності підприємства. Ступінь ліквідності не зовсім відповідає нормі, тому що коефіцієнти абсолютної, швидкої ліквідності, ліквідності ТМЦ та інших показників не досягають нормального обмеження

Рівень загальної рентабельності підприємства незначно знизився у звітному році в порівнянні з базисним на 2,693%, що все ж є негативним моментом у фінансовій діяльності підприємства. Відзначимо що, все показники рентабельності в аналізованому періоді знизилися. Це говорить про незначне, але все, же зменшенні прибутковості

В цілому, можна сказати, що ВАТ «БФ Комунар» веде не зовсім успішну фінансову діяльність. Не можна не помітити, що багато показників не досягають мінімального необхідного рівня або ж знизилися в порівнянні з базисним періодом. Підприємству слід збільшити суму джерел, спрямованих на фінансування оборотних коштів.

Крім того, кількість власних оборотних коштів на підприємстві не дозволяє підприємству здійснювати свою діяльність.

Глава 3. Удосконалення управління запасами (на прикладі ВАТ «БФ« Комунар »)

3.1 Структура запасів

На фабриці існують запаси виробничі (сировина, матеріали та хімікати), товарні (запаси готової продукції), а також незавершене виробництво.

Основним виробничим запасом на підприємстві є сировина. А саме целюлоза і макулатура. Целюлоза є основною сировиною на підприємстві для виробництва паперу та картону. Для зберігання целюлози на підприємстві виділено один порівняно невеликій за площею захищений від атмосферних опадів і грунтової вологи склад, де целюлоза зберігається в пакетах розміром приблизно метр на метр і вагою близько 200 кг.

За хімічною будовою і якості волокон листяні породи деревини є менш якісною сировиною для целюлозно-паперової промисловості. Волокна їх значно коротше, мають менший діаметр і міцність. Маса з листяної деревини має слабко виражені волокнисту структуру, більш низьку механічну міцність і тому придатна для виробництва паперу тільки в суміші з напівфабрикатами з деревини хвойних порід. На фабриці для різних видів і якості паперу і картону використовується як листяна, так і хвойна целюлоза.

Основними видами целюлози на фабриці є СФА целюлоза листяна і СФА целюлоза хвойна. Використовується целюлоза отримана тільки сульфатним (лужним) способом. При сульфатному способі варіння деревної тріски відбувається в лужному розчині їдкого натру і сульфату натрію. Лужне середовище обумовлює менш інтенсивний вплив на структуру рослинного волокна, що призводить до підвищення його довговічності і механічної міцності.

Іншим видом сировини на фабриці є макулатура, прийом і переробку якої здійснює спеціальний пункт прийому. Перероблений продукт є сировиною для виготовлення паперу для гофрування, крафт-паперу, основи для парафінування і картону. Тому підприємство постійно закуповує макулатуру марок МС-5Б і МС-6Б по ГОСТ 10700-97. Зважування макулатури виробляється на спеціальних автомобільних вагах.

На фабриці налагоджено процес прийому макулатури. Приймається макулатура, упакована в стоси вагою не менше 150 кг. З метою забезпечення гарантовано високої якості вироблених з макулатури паперу і картону, в процесі прийому макулатура проходить вхідний контроль на відповідність вимогам ГОСТ 10700-97 і умов прийому макулатури на ВАТ "БФ" Комунар ".

Стоси макулатури з допомогою підйомної техніки укладаються в штабелі висотою до 5 метрів і зберігаються на двох відкритих майданчиках, а також на двох невеликих за площею складах.

Макулатуру подрібнюють, пресують, переробляють і виробляють нові пакети, коробки і іншу упаковку. Головним плюсом і важливим з точки зору екології моментом такого виробництва є Рециклювання - повторне використання або повернення в оборот відходів виробництва або сміття.

Готова продукція є найвагомішим запасом в загальному обсязі. Вона складається з Папери етикеткової, пергаміну, основи парафінованого паперу, основи для клейової стрічки, крафт-паперу, паперу для гофрування, картону для плоских шарів гофрованого картону, паперу для упаковки медичних виробів. Продукція здається на склад у підзвіт матеріально відповідальній особі, де зберігається до моменту відвантаження. На складі готової продукції передбачені окремі штабелі для різних найменувань вантажів, так як продукція є досить сипучої і нестійкою.

Пріоритетом для фабрики є виробництво етикеткової папери «Комунар», а також різних інших упаковок для кондитерської та харчової продукції.

Під незавершеним виробництвом на фабриці розуміється продукція часткової готовності, тобто не пройшла всіх операцій обробки, передбачених технологічним процесом. У незавершене виробництво включаються закінчені, але не прийняті замовником роботи і послуги. До незавершеного виробництва відносяться також залишки невиконаних замовлень виробництв і залишки напівфабрикатів власного виробництва.

У табл. 3.1. представлена ​​структура запасів ВАТ «БФ« Комунар »на кінець року.

Таблиця 3.1 Структура запасів

вид запасів

Обсяг запасів, тис. Руб

Питома вага в загальному обсязі,%

зміна

2012

2013

2012

2013

абс., ​​тис. руб.

отн.,%

сировину

20570,01

24870,74

30,43

35,17

4300,73

20,91

готова продукція

43196,77

42478,71

63,91

60,07

-718,06

-1,66

незавершене виробництво

3826,01

3367,47

5,66

4,76

-458,54

-11,98

Разом

67592,79

70716,92

100

100

3124,13

4,62

За 2013 рік відбулося суттєве зростання обсягу запасів сировини (на 20,91%), а також незначне зниження обсягу запасів готової продукції і незавершеного виробництва на 1,66% і 11,98%. Це говорить про те, що на фабриці недостатньо опрацьована система закупівель сировини і прогнозування попиту на продукцію.

У наочному зображенні структура запасів на 2013 рік представлена ​​на рис. 3.1.

Малюнок 3.1 Структура запасів

3.2 SWOT-аналіз закупівельної діяльності ВАТ «БФ« Комунар »

SWOT-аналіз - метод стратегічного планування, що полягає у виявленні факторів внутрішнього і зовнішнього середовища організації і поділі їх на чотири категорії: Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості) і Threats (загрози).

Сильні (S) і слабкі (W) сторони є факторами внутрішнього середовища об'єкта аналізу, (тобто тим, на що сам об'єкт здатний вплинути); можливості (O) і загрози (T) є факторами зовнішнього середовища (тобто тим, що може вплинути на об'єкт ззовні і при цьому не контролюється об'єктом)

Об'єктом SWOT-аналізу може бути не тільки організація, а й інші соціально-економічні об'єкти: галузі економіки, міста, державно-громадські інститути, наукова сфера, політичні партії, некомерційні організації, окремі фахівці, персони і т. Д.

Завдання SWOT-аналізу - дати структурований опис ситуації, щодо якої потрібно прийняти якесь рішення. Такий аналіз має управлінську і стратегічну цінність, якщо пов'язує воєдино фактори внутрішнього і зовнішнього середовища і повідомляє, які ресурси і можливості знадобляться компанії в майбутньому.

· Поле СІМ показує, які сильні сторони необхідно використовувати, щоб отримати віддачу від можливостей у зовнішньому середовищі.

· Поле СЛВ показує, за рахунок яких можливостей зовнішнього середовища організація зможе подолати наявні слабкості.

· Поле СИУ показує, які сили необхідно використовувати організації для усунення загроз.

· Поле слу показує, від яких слабкостей необхідно позбутися, щоб спробувати запобігти навислу загрозу.

SWOT-аналіз закупівельної діяльності ВАТ «БФ« Комунар »представлено в табл. 3.2. Після проведення SWOT-аналізу компанія буде більш чітко уявляти собі переваги і недоліки свого підприємства, а також ситуацію на ринку. Це дозволить їй вибрати оптимальний шлях розвитку компанії, сконцентрувавшись на одній з граничних стратегій SWOT-аналізу (табл. 3.3), а також виявити джерела підвищення ефективності бізнесу.

Таблиця 3.2

SWOT-аналіз закупівельної діяльності ВАТ «БФ« Комунар »

Сильні сторони

- досить велика складська площа для зберігання сировини, матеріалів і готової продукції;

- налагоджені відносини з основними постачальниками;

-стабільності відносини з основними споживачами;

-Є можливості виконання термінових замовлень;

-проведення низької цінової політика;

-можливість комплектації товару різного об'єму; доставка, як власним транспортом, так і самовивозом;

- конкурентоспроможність товару, що продається.

можливості

-вдосконалення закупівельної діяльності та управління запасами;

-Придбання нових машинах з виробництва паперу машин, верстатів і устаткування;

-вдосконалення системи управління вантажоперевезеннями;

розробка нових стандартів якості обслуговування споживачів;

-Удосконалення інформаційних систем управління закупівельною діяльністю.

Слабкі сторони

-маленький вибір асортименту товарів;

-стареніе папероробних машин, верстатів, обладнання та складських приміщень;

-підвищення цін на сировину, матеріали, хімікати, енергію і т.п .;

-Мало надійних, перевірених постачальників;

-неправильне визначення складських потужностей;

-неправильно вибір ринку послуг (неточний розрахунок місткості ринку).

загрози

-дальнейшее старіння БДМ, верстатів, устаткування, а також складських приміщень;

-ріст цін на паливо і електроенергію, необхідних для безперебійної роботи фабрики;

-нестача кваліфікованих кадрів з організації складського господарства і закупівельної діяльності.

Таблиця 3.3 Стратегія SWOT-аналізу закупівельної діяльності

можливості

загрози

Сильні сторони

Стратегія подальшого розвитку компанії (СІВ):

-Придбання нових машинах з виробництва паперу машин, верстатів, обладнання та рухомого складу сприятиме підвищенню ефективності підприємства;

стійке фінансове становище підприємства дозволить впровадити сучасні інформаційні системи в управління запасами;

-розширення асортименту закуповується товарного

Стратегія запобігання загрозам (СІП):

-створення товарного запасу для найбільш прибуткових товарів з постійним попитом, для зниження ризику дефіциту;

-тривалість договірні відносини з постачальниками палива, сировини і матеріалів;

-використання дешевих сировини і матеріалів;

-Оновлення складських комунікацій, підвищення кваліфікації персоналу, який здійснює діяльність у сфері управління запасами.

Слабкі сторони

Стратегія зменшення впливу слабких сторін (слу):

максимальна синхронізація термінів постачання та споживання для дорогих товарів;

-Скорочення запасів за рахунок використання різних моделей управління запасами.

-розвиток відділу складської логістики.

-Придбання якісного і різноманітного обладнання-ремонт і розширення цехів і складів

-забезпечення найбільш зручні та ефективні способи доставки вантажів.

-проведення маркетингових досліджень забезпечить правильний вибір ринку послуг правильне визначення складських потужностей.

Антикризова стратегія:

1) можливе об'єднання з конкурентною компанією;

-відсутність ефективного управління запасами пов'язане з нестачею кваліфікованих кадрів;

-стареніе БДМ, верстатів, устаткування, а також складських приміщень призводить до зменшення складських потужностей і продуктивності праці робітників;

-орієнтація на більш вузький сегмент ринку, скорочуючи товарний запас

3.3 Масштаби діяльності ВАТ «БФ Комунар» і тенденції попиту

Основними споживачами продукції ВАТ «БФ Комунар» є Санкт-Петербург і Московська область. За останні роки значно збільшилася частка Південного і Центрального федеральних округів. У табл. 3.4. наведені споживачі продукції ВАТ «БФ Комунар».

Таблиця 3.4 Географічна сегментація ринку паперу

Федеральний округ

2011 р

2012р

2013р

Змін. до 2012р

Обсяг продажів, тонн

Частка продаж, %

Обсяг продажів, тонн

Частка продаж, %

Обсяг продажів, тонн

Частка продаж, %

тонн

%

Санкт-Петербург

21556,4

33,1

27718,2

36,4

26862

33,5

-856,2

-3,1

південний

7945,3

12,2

10432,4

13,7

12428,7

15,5

1996,3

19,1

центральний

5079,8

7,8

5330,4

7

8660

10,8

3329,6

62,5

експорт

5470,4

8,4

7538,7

9.9

7457,2

9,3

-81,5

-1,1

Московська обл.

7749,9

11,9

7995,6

10,5

6174,2

7,7

-1821,4

-22,8

Уральський

976,8

1,5

1599,1

2,1

4971,5

6,2

3372,4

210,1

Сибірський

2084

3,2

3883,6

5,1

4249,8

5,3

366,2

9,4

МОСКВА

5796,1

8,9

2436,8

3,2

4009,3

5

1572,5

64,5

Приволзький

5535,5

8,5

7158

9.4

3287,6

4,1

-3870,4

-44,1

Північнозахідний

846,6

1,3

1142,2

1.5

1042,4

1,3

-99,8

-8,8

Далекосхідного ий

195,7

0,3

380,7

0,5

80,2

0,1

-300,5

-79

Ленінградська обл.

1888,6

2,9

533

0,7

962,2

1,2

429,2

80,5

РАЗОМ

65125

100

76149

100

80185

100

+4036

+5,3

У 2013 році найбільш значне зростання споживання продукції фабрики показав Уральський федеральний округ, де споживання продукції збільшилася на 3372,4 тонн або на 210%, що більш ніж в три рази перевищило показники 2012 року. Разом з тим, відразу в шести федеральних округах споживання продукції ВАТ «БФ Комунар» знизилося в порівнянні з попереднім роком, що привело до зниження прибутку на 27752 тис. Рублів.

Дане зниження пов'язане перш за все з нестабільністю фінансового стану підприємства і недостатньо продуману систему збуту і управління запасами готової продукції. В цілому за підсумками 2013 року, можна спостерігати невелике зростання обсягу проданої продукції в порівнянні з 2012 роком. У наочному зображенні обсяг продажів ВАТ «БФ Комунар» по федеральних округах представлений на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 Географічна сегментація ринку паперу

У табл. 3.5. приведена галузева сегментація реалізації продукції.

Таблиця 3.5 Структура галузевої реалізації продукції

Упаковка / папір

2011

2012

2013

Обсяг продажів, тн.

Частка ринку, %

Обсяг продажів, тн.

Частка ринку, %

Обсяг продажів, тн.

Частка ринку, %

Для харчових і нехарчових продуктів, мішків і пакетів

33669

51,7

30589

40,2

33776

42,1

Папір для гофрування

17373

26,7

22061

29,0

21251

26,5

Картон для плоских шарів гофрокартону

9805

15,1

18828

24,6

21268

26,6

Для кондитерських виробів і вистилання ящиків

1846

2,8

2339

3,1

1943

2,4

Для медичних виробів

2251

3,5

2185

2,9

1 873

2,3

Для клейової стрічки

181

0,3

147

0,2

74

0,1

РАЗОМ за напрямками

65125

100

76149

100

80185

100

Табл. 3.5. показує, що вироблена фабрикою папір в найбільших обсягах купується для упаковки харчових і нехарчових продуктів, мішків і пакетів. Великим попитом також користуються папір для гофрування і картон для плоских шарів гофрокартону. Це пояснюється специфікою даного виду товарів і тим, як фабрика зарекомендувала себе в цій галузі. На російському ринку виготовлення паперу для гофрування та упаковки харчової продукції, «БФ Комунар» є одним з лідерів за обсягами продажів.

3.4 Положення ВАТ «БФ Комунар» в галузі

У табл. 3.6. наведені основні характеристики продукції, що виробляється ВАТ «БФ Комунар»

Таблиця 3.6 Продукція ВАТ «БФ Комунар»

асортимент

Найменування

Марка

коротка характеристика

напрями використання

папір етикеточний

Комунар

БК

Папір щільністю 30, 35 і 40 грам на кв. метр., вологістю 6 - 9%

Друкування етикету для зовнішньої звірятко кондитерських виробів на високошвидкісних автоматах

пергамін

пергамін

ПУ

Пергамін пакувальний щільністю від 25 до 80 грам на кв. метр, вологістю 5 - 8%

Пакування різних харчових продуктів з вологістю не більше 15%, вистилання ящиків під сухі харчові продукти та ін.

ПК

Пергамін для паперової кальки щільністю від 33 до 80 грам на кв. метр, вологістю 5 - 8%

Виготовлення паперової кальки

Основа парафінованого паперу

Основа парафінованого паперу

ОДП-35

Папір щільністю 35 грам на кв. метр, вологістю 5 - 8%

упаковка металовиробів

ОДП-25

Папір машинної гладкості, щільністю 35 грам на кв. метр, вологістю 5 - 8%

Внутрішня подверткой кондитерських виробів на автоматах і напівавтоматах, вистилання ящиків

Основа для клейової стрічки

Основа для клейової стрічки

А

Папір щільністю 45 грам на кв. метр, вологістю 5 - 8%

Застосування в якості основи у виробництві клейової стрічки, яка активується змочуванням

Б

Папір щільністю 80 грам на кв. метр, вологістю 5 - 8%

Крафт папір

Крафт

А

Папір щільністю до 125 грам на кв. метр, вологістю 6 - 9,5%

Упаковка харчових і нехарчових продуктів з вологістю не більше 15%, виготовлення пакетів і мішків

Б

Папір щільністю до 110 грам на кв. метр, вологістю 6 - 9,5%

Папір для гофрування

для гофрування

Б-1

Папір щільністю до 140 грам на кв. метр, вологістю 6 - 9%

Виготовлення гофрованого шару гофрокартону

Картон для плоских шарів гофрованого картону

Testliner

До

Папір щільністю 100 - 175 грам на кв. метр, вологістю 6 - 9%

Виготовлення плоских шарів гофрованого картону

Папір для пакування медичних виробів

Medical

БГС-60

Папір щільністю 60 грам на кв.метр, вологістю 3 - 7%

Пакування на автоматичних лініях типу "мультивак" медичних виробів, що стерилізуються газовим методом.

Висока якість пакувального і технічного видів паперів, а також картону, широко застосовуються в кондитерській, медичної, харчової, металообробної, поліграфічної та інших галузях промисловості, яке не поступається аналогічним видам продукції зарубіжних виробників, а також високу якість поліграфічного виконання дозволило фабриці зайняти провідне становище на ринку . Вартість продукції, що випускається фабрикою, трохи нижче, вартості аналогічної продукції, що поставляється на внутрішній ринок іноземними виробниками, що при високій якості приваблює покупців.

Якості продукції та нових розробок на фабриці приділяється особлива увага. Щорічно складаються плани щодо поліпшення якості, які є самостійним розділом плану оргтехмероприятий. На реалізацію заходів з виконання плану по поліпшенню якості виділяються фінансові кошти, джерелом фінансування є прибуток, підприємства.

Продукція фабрики випускається згідно з нормативною документацією - ГОСТи, ТУ, які надаються споживачам для технічної підтримки і гарантій відповідності якості. Крім того, повна інформація про виробника, про продукцію, номер нормативної документації міститься на етикетках, які наклеєні на кожній одиниці продукції.

Про позитивне ставлення споживачів до продукції ВАТ «БФ Комунар», свідчить факт, що протягом багатьох років близько 75% споживачів є постійними клієнтами, яких влаштовує співвідношення ціна / якість.

Висока якість продукції, що виробляється, виробництво пакувального паперу, що є за фізико-механічними показниками, однією з кращих у своєму класі серед виробників Росії - все це забезпечує конкурентоспроможне і стійке положення фабрики, на ринку пакувальної та технічного паперу і картону. За останні дванадцять місяців в 2013 році ринок паперу характеризувався зростанням обсягу споживання, що викликало додатковий попит на продукцію підприємства в сегменті пакувального паперу. Прогнозується зростання обсягу ринку пакувального паперу в межах 5-7% в рік. Це викликано зростанням харчової медичної та хімічної промисловості.

Попит на ринку гофрокартону також продовжить своє зростання. Ринок характеризується значним посиленням конкуренції. Основними факторами збереження і посилення позицій на цьому ринку є поліпшення якості, зниження витрат виробництва і гнучкість у відносинах з клієнтом.

Планування і організація діяльності в області закупівель є системою поповнення запасів. Перш ніж замовлення від покупця надійшов до відділу продажів, компанія намагається заздалегідь забезпечити страховий запас, щоб уникнути дефіцит товару.

Процес управління товарними потоками починається зі складання плану продажів і плану закупівель по місяцях. План продажів і план закупівель складається на рік комерційним директором інтуїтивно. В цьому і полягає одна з головних проблем в системі управління запасами ВАТ «БФ Комунар».

Основні райони збуту продукції фабрики знаходяться в Центральному та Північно-Західному регіонах Росії. Крім того, продукція надходить в райони Уралу, Сибіру і Далекого Сходу.

Основними постачальниками сировини і матеріалів для фабрики на 2015 рік є підприємства і фірми перераховані в табл. 3.7.

Таблиця 3.7 Основні постачальники сировини і матеріалів на 2015 рік

№ п / п

Найменування постачальника

Продукція

постачальники сировини

1.

ЗАТ Балтійська целюлоза

целюлоза СФА

2.

ЗАТ Смерфіт Каппа СПб

макулатура

3.

ТОВ Прайд

макулатура

4.

ТОВ Інвестиційна компанія А-4

макулатура, целюлоза СФА

5.

ВАТ Ілім Гофра

макулатура,

6.

ЗАТ ГОТЕК Північно-Захід

макулатура

7.

ТОВ Еко Брідж

макулатура

8.

ТОВ Папірус

макулатура

постачальники хімікатів

9.

OY Banmark AB

крохмаль Meribond, хімікати, обладнання

10.

ТОВ ТД Оксайд

їдкий натр, матеріали

11.

ВАТ Група Ілім

хімікати: наповнювач цеолекс, двоокис титану, барвник корич., клей нейтрал., смола влагопроч.

12.

ТОВ НВО Завод хімреагентів

сульфат алюмінію технічний

13.

ТОВ ХВК

сіль техніч. (Табл.)

14.

ТОВ Ультраком

клей Technomelt

15.

ТОВ ТД Аверс

біоцид, оптіч.отбеліватель

16.

ЗАТ Лелека

силікат натрію

17.

ЗАТ Кемира Хім

хімікати, клей АКД, смола влагопр.

18.

ТОВ ЕКОХІМ

хімікат флокулянт флопом

Постачальники пакувальних матеріалів

19.

ТОВ КБП

друкар. продукція, етикетки

20.

ТОВ Ресурс-Упак

пакувальні матеріали

21.

ТОВ Компроміс

двухстор. стрічка

22.

ТОВ Сев-Запкартон

пробки

23.

ВАТ Ілім Гофра

пакувальні матеріали

24.

ТОВ ПКП Ресурс

плівка п / е

25.

ЗАТ ФлексоБум

гільзи

26.

ІП Соколов

пакувальні матеріали

постачальники матеріалів

27.

ТОВ Комплектснаб СПб

ГТВ

28.

ТОВ Корвет СПб

лабораторний посуд, хімікати

29.

ТОВ ЕТС

електроматеріали, запчастини

30.

ЗАТ Ресурс

Гумотехнічні вироби

31.

ТОВ НВ-Техніка

електроматеріали

32.

ТОВ Леотек- Грузохват

стропи

33.

ТОВ ЛенСпецСталь

металопрокат

34.

ТОВ Арм-Комплект

металовироби, запірна арматура

35.

ТОВ Союзтехресурс

насосне обладнання

36.

ТОВ Північно-Захід СПб

матеріали, песч. сол. суміш

37.

GL & V (Щвеція)

гарнітура розмельних, матеріали

38.

ANDRITZ Fiedler GmbH (Німеччина)

запчастини (сита грв)

Як видно з таблиці, група «Ілім», яка є найбільшою компанією російської целюлозно-паперової промисловості, залишається основним постачальником сировини, хімікатів і пакувальних матеріалів для «БФ Комунар». Цьому сприяє багаторічна співпраця фабрики з цією компанією. У місті Комунар розташована «Ілім Гофра», дочірня компанія групи «Ілім», яка розвиває бізнес з випуску гофротари. «Ілім Гофра» - це найсучасніший гофрозаводу в Ленінградській області, оснащений найкращим обладнанням світових виробників.

З 2010 року ВАТ «БФ Комунар» співпрацює з іноземними компаніями GL & V (Швеція) і ANDRITZ Fiedler GmbH (Німеччина), які постачають фабриці різні матеріали і запчастини. Фабрика нарощує свій фінансовий потенціал тим, що співпрацює із зарубіжними компаніями, розширюючи межі своєї закупівельної діяльності і, тим самим сприяючи зростанню числа потенційних клієнтів.

3.5 Оборотність запасів

Як показник ліквідності запасів використовується наступні показники - швидкість обігу запасу і час обороту.

Основна мета аналізу оборотності запасів - визначити ті групи товарів, у яких швидкість циклу "товар - гроші - товар" мінімальна, щоб прийняти рішення про їх подальшу долю.

Склад в більшій мірі виконує функцію зберігання величезних обсягів товарів. Для забезпечення задоволеності клієнта компанія змушена мати широкий асортимент рідко продаються товарів, що гальмують загальну оборотність запасів, як результат-зростання числа неліквідного товару.

Низька оборотність запасів є поганим показником фінансово-господарської діяльності компанії, яка вказує на надмірність запасів і (або) погані продажі. Навпаки, висока оборотність складських запасів характеризує рухливість коштів компанії: чим швидше оновлюються запаси, тим швидше обертаються кошти, вкладені в запаси і повертаються в формі виручки від реалізації готової продукції, чим вище оборотність - тим краще для компанії. Малі ж запаси змушують компанію балансувати на межі дефіциту, що неминуче призводить до втрати покупців і невиправдано високих витрат на оперативне поповнення запасів: компанія змушена завозити товари досить. в результаті чого погіршується фінансовий стан підприємства. Крім того, збільшується податок на майно, виникають проблеми з ліквідністю, збільшується псування сировини і матеріалів, ростуть складські витрати, що негативно впливає на кінцеві результати діяльності підприємства.

У той же час недолік виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива) також негативно позначається на фінансовому становищі підприємства, так як ростуть ціни за терміновість поставок, скорочується виробництво продукції у зв'язку з простоями, підвищується чутливість до зростання цін на сировинні ресурси, зменшується сума прибутку . Тому кожне підприємство повинно прагнути до того, щоб виробництво вчасно і в повному обсязі забезпечувалось усіма необхідними ресурсами і в той же час щоб вони не залежувались на складах.

Оборотність запасів розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції або витрати запасів за період до середнього за період об'єму запасів на складі. Середня за період величина запасів розраховується як сума запасів з бухгалтерського балансу на початок і кінець року поділена на 2. Поряд з коефіцієнтом оборотності часто розраховують показник оборотності в днях. В даному випадку це означає, на скільки днів роботи підприємства вистачить наявних запасів.

Оборотно-сальдова відомість по сировині, матеріалів і готової продукції представлена ​​в дод. А. Там же показаний коефіцієнт оборотності по кожному виду сировини і готової продукції в окремо.

У табл. 3.8 приведена швидкість обігу і час обороту запасу сировини і матеріалів ВАТ «БФ Комунар» за 3 роки по кварталах.

Таблиця 3.8 Оборотність запасів сировини

Квар-тали

Середній річний товарний запас (за ціною закупівлі), руб.

Обсяг продажів (за ціною закупівлі), руб.

Коефіцієнт оборотності запасу

Оборотність запасу, дні

2011 рік

1.

24428850,91

158 624 458,08

6,49

57

2.

21401669,28

128576015,3

6,01

61

3.

20127106,1

91752471,79

4,56

80

4.

23041522,14

112813611,1

4,9

75

2012 рік

1.

19249071,46

193 343 211,35

10,04

37

2.

14780458,92

215 776 191,95

14,6

25

3.

12858157,79

201 629 008,12

15,68

24

4.

15904491,22

246 226 725,49

15,48

24

2013 рік

1.

20202974,5

228 041 842,28

11,28

33

2.

18200183,44

229 362 393,05

12,6

29

3.

16336753,63

254 710 753,85

15,59

24

4.

20489909,88

302 259 834,22

14,75

25

Аналіз оборотності запасів ВАТ «БФ Комунар» за 3 роки виявив істотне зростання коефіцієнта оборотності (в першому кварталі 2012 р коефіцієнт збільшився на 5,14 одиниць в порівнянні з четвертим кварталом 2011 року). А також відбулося зниження оборотності запасів сировини в днях в порівнянні з 2011 роком (на 38 днів), що для даного підприємства є позитивною тенденцією, так як виробничі ресурси найчастіше знаходяться в роботі, і не залежуються на складах. Фінансове становище фабрики нестабільно, тому, щоб не допустити втрату покупців і невиправдано високі витрати на оперативне поповнення запасів, підприємству необхідно підтримувати високий рівень коефіцієнта оборотності. У 2012 і 2013 роках коефіцієнт оборотності високий, але не досить стабільний, що може вплинути на збільшення псування сировини і матеріалів, а також на зростання складських витрат. У зв'язку з цим, потрібна розробка шляхів підвищення стабільності коефіцієнта оборотності сировини.

Збільшенню виручки від продажів може сприяти проведення активної маркетингової політики, раціонального ціноутворення і розширення ринку збуту з використанням конкурентних переваг фабрики. Скорочення оборотних активів може бути досягнуто за рахунок:

- економного витрачання сировини і матеріалів, що швидко малоцінних предметів, палива;

- поліпшення системи матеріально-технічного постачання;

- вдосконалення методів планування оборотних коштів.

У табл. 3.9. приведена швидкість обігу і час обороту запасу готової продукції ВАТ «БФ Комунар» за 3 роки по кварталах.

Таблиця 3.9 Оборотність запасів готової продукції

квартали

Середній річний товарний запас (за ціною закупівлі), руб.

Обсяг продажів (за ціною закупівлі), руб.

Коефіцієнт оборотності запасу

Оборотність запасу, дні

2011 рік

1.

95644171,22

323118388

3,38

108

2.

70927908,65

267773359,7

3,77

97

3.

71693598,04

247181691,4

3,45

106

4.

46296270,07

352035435,5

7,6

48

2012 рік

1.

44130877,31

532 609 403,06

12,07

31

2.

57721577,76

557 763 765,88

9,66

38

3.

45380995,59

580 207 721,81

12,79

29

4.

40188552,78

629 374 769,66

15,66

24

2013 рік

1.

40763902,06

615 822 698,97

15,11

25

2.

41049534,28

613 703 149,44

14,95

25

3.

40 844 876,71

686 000 682,06

16,8

22

4.

40200216,67

716 274 755,66

17,82

21

У 2012 році відбувся різкий стрибок зростання коефіцієнта оборотності (на 4,47 од.). Термін зберігання запасів зменшився з 106 днів в 3 кварталі 2011 року до 31 дня в першому квртал 2012 року.

Все це говорить про те, що в звітному році товарно-матеріальні запасів не залежувались на складах і, як наслідок відбулося збільшення обсягу продажів ВАТ «БФ Комунар», проте зростання коефіцієнта оборотності помітно сповільнився в 2013 році, що має звернути на себе увагу керівників фабрики . Але це не зробить істотного впливу на обсяги продажів і прибуток підприємства, якщо показники оборотності залишаться на такому ж стабільно високому рівні. Чим швидше оновлюються запаси, тим швидше обертаються кошти і повертаються в формі виручки від реалізації готової продукції.

Недоліком існуючої системи закупівель можна назвати відсутність ключових показників ефективності (KPI).У компанії існує тільки єдиний показник ефективності - отриманий прибуток. Мета максимізації виручки досягається за допомогою замовлення великого асортименту товару і виконання термінових замовлень. Загальний ефект виходить зворотним: зростають транспортні витрати, витрати на утримання складських запасів, зростання неліквідних товарів, зростає кредиторська заборгованість постачальникам.

Результатом зробленого аналізу закупівельної системи можна назвати наступні проблеми:

Я Невідповідність корпоративної та логістичної стратегії;

Я При складанні плану закупівель на розрахунковий місяць прогнозування потреби в товарі не виробляється;

Я Можуть бути замовлені неліквідні товари, оскільки аналіз неліквідів в компанії не проводиться;

Я Через відсутність аналізу «швидко йдуть» товарів, виникають несподівані заявки. Результатом їх задоволення є високі логістичні витрати;

Я безлімітний бюджет і високі витрати на закупівлю сировини і матеріалів;

Я У компанії не оптимізований рівень запасів;

Я Компанія виконує термінові замовлення для підтримки сервісу обслуговування на високому рівні;

Я Відсутність ключових показників ефективності для закупівельної діяльності.

Таким чином, на підставі аналізу закупівельної діяльності підприємства ВАТ «БФ Комунар», оцінки ступеня використання підходів логістики в управлінні матеріальними потоками, характеристики організації закупівель, можна внести деякі пропозиції щодо вдосконалення процесу постачання. До них відноситься: проведення закупівель на підставі прогнозування, оптимальне управління запасами, реорганізація оргструктури і розробка ключових показників ефективності (KPI).

3.6 Аналіз структури запасів по системі АВС

Переклад системи управління запасами підприємства на основи логістики передбачає насамперед проведення аналізу по системі ABC. Управління в логістиці характеризується, як правило, наявністю великої кількості однорідних об'єктів керування, по-різному впливають на результат діяльності підприємства. Наприклад, керуючи запасами підприємств в сферах виробництва і обігу, іноді доводиться приймати рішення по десяткам тисяч різного позицій асортименту. При цьому різні позиції асортименту заслуговують різного уваги, так як з точки зору вкладу в той чи інший результат торгової або виробничої діяльності вони не є рівноцінними.

Ідея аналізу АВС полягає в тому, щоб з усім тим натовпом однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з точки зору визначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необхідно зосередити основну увагу і сили.

Слід з'ясувати, чи немає в складі запасів неходових, залежаних, непотрібних матеріальних цінностей. Це легко встановити за даними складського обліку або сальдові відомості. Якщо за будь-яких матеріалу залишок великий, а витрати на протязі року не було або він був незначним, то його можна віднести до групи неходових запасів. Наявність таких матеріалів говорить про те, що оборотний капітал заморожений на тривалий час у виробничих запасах, у результаті чого сповільнюється його оборотність. Цей метод покликаний привернути увагу менеджерів до вкрай важливого меншості (A-одиниці), а не до звичайного більшості (C-одиниці). Для прийняття стратегічно правильних рішень результати даного методу рекомендується дивитися в динаміці за кілька періодів.

Аналіз структури запасів сировини і готової продукції по системі ABC виконаємо на основі даних по залишках на кінець року з оборотно-сальдової відомості (пріл.А.).

У структурі запасів сировини, найбільш використовуваними є: целюлоза листяна і макулатура МС-5Б.

У структурі запасів готової продукції основними марками є: Крафт-папір, етикеточний папір «Комунар» і папір для гофрування; більше 20% в структурі реалізації займають: картон для плоских шарів гофрованого картону і пергамін.

Удосконалення системи управління цих видів сировини і марок готової продукції і має становити основу всієї системи управління запасами на даному підприємстві.

В системі управління запасами ВАТ «БФ Комунар» основним завданням є правильне обгрунтування величини запасу по кожному різновиді паперу і картону.

Підприємству необхідно сконцентруватися на тих елементах бізнесу, які призводять до найбільших витрат.

До них відносяться неходові ресурси і товари, які тривалий час зберігаються на складах і не використовуються. Для того щоб виявити неходові запаси і привести необхідні для їх оптимізації висновки, проаналізуємо дані про залишки запасів на кінець року. Вся необхідна інформація та АВС-аналіз представлені в табл. 3.10. і 3.11.

Таблиця 3.10 АВС - аналіз запасів сировини за 2012 рік

вид сировини

Залишки на кінець року, тис. Руб.

Питома вага, %

Питома вага наростаючим підсумком,%

Кумулятивна частка продукції

Категорія ABC

1

Макулатура МС-6Б / 1

7483, 27

36,38

36,38

11,1

А

2

СФА целюлоза Лиственная

5595,96

27,2

63,58

22,2

А

3

Макулатура МС-5Б / В

3607,24

17,54

81,12

33,3

В

4

Макулатура МС-6Б / 2

3067,42

14,91

96,03

44,4

В

5

Макулатура МС-5Б / 1

339,43

1,74

97,77

55,5

В

6

СФА целюлоза Хвойна

304,76

1,48

99,25

66,6

В

7

Макулатура МС-1А

142,98

0,7

99,95

77,7

В

8

Целюлоза хвойна (Softwood pulp)

8,33

0,04

99,99

88,8

З

9

Макулатура МС-5Б / 2

20,62

0,01

100

100,0

З

Разом

24870,73

100

-

-

-

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що лише 20% видів сировини становлять на рік 80% всього залишку сировини на кінець року (група А). Ця продукція вимагає постійного (можливо, навіть щоденного) контролю, ретельного планування і скрупульозного обліку. До цієї групи належать Макулатура МС-6Б / 1 і СФА целюлоза листяна. Ці види сировини складають істотну частину залишків запасів на кінець року. Для того, щоб підприємству не зазнати збитків, слід підтримувати постійний високий рівень оборотності запасів.

Графічне зображення АВС - аналізу запасу сировини за 2012 рік представлено кривою Лоренца, рис.3.3.

Малюнок 3.3 Крива Лоренца за 2012 рік по сировині

Таблиця 3.11 АВС - аналіз запасів сировини за 2013 рік

вид сировини

Залишки на кінець року, тис. Руб.

Питома вага, %

Питома вага наростаючим підсумком,%

Кумулятивна частка продукції

Категорія ABC

1

Макулатура МС-6Б / 1

7848,15

31,56

31,56

11,1

А

2

СФА целюлоза Хвойна

6397,18

25,72

57,28

22,2

А

3

Макулатура МС-5Б / В

3696,64

14,86

72,14

33,3

В

4

Макулатура МС-6Б / 2

3315,47

13,33

85,47

44,4

В

5

СФА целюлоза Лиственная

3000,08

12,07

97,54

55,5

В

6

Макулатура МС-1А

533,13

2,14

99,68

66,6

В

7

Макулатура МС-5Б / 2

71,08

0,28

99,96

77,7

В

8

Целюлоза хвойна (Softwood pulp)

8,33

0,03

99,99

88,8

З

9

Макулатура МС-5Б / 1

0,67

0,01

100,0

100,0

З

Разом

24870,73

100

-

-

-

П / №

вид сировини

Залишки на кінець року, тис. Руб.

зміна

Темп зростання, %

Темп приросту, %

2012

2013

абс, тис. руб.

отн,%

1

Макулатура МС-6Б / 1

7483, 27

7848,15

364,88

1,049

104,9

4,9

2

СФА целюлоза Хвойна

304,76

6397,18

6092,42

20,991

2099,1

1999,1

3

Макулатура МС-5Б / В

3607,24

3696,64

89,4

1,025

102,5

2,5

4

Макулатура МС-6Б / 2

3067,42

3315,47

248,05

1,081

108,1

8,1

5

СФА целюлоза Лиственная

5595,96

3000,08

-2595,88

0,536

53,6

-46,4

6

Макулатура МС-1А

142,98

533,13

390,15

3,729

372,9

272,9

7

Макулатура МС-5Б / 2

20,62

71,08

50,46

3,447

344,7

244,7

8

Целюлоза хвойна (Softwood pulp)

8,33

8,33

0

0

-

-

9

Макулатура МС-5Б / 1

339,43

0,67

-338,76

0,002

0,2

-99,8

Разом

20570,01

24870,73

4300,72

1,209

120,9

20,9

У 2013 році відбулося зростання залишків запасів за основними видами сировини на складах (на 24870,73 тис.руб. Або на 20,9%). Найпомітніші зміни відбулися з запасами целюлози: залишки СФА целюлози хвойної збільшилися на 6092,42 тис.руб. або на 20,99%; залишки СФА целюлози листяної навпаки, зменшилися на 2595,88 тис.руб. або на 46,4% в порівнянні з 2012 роком. Однак загальне зростання залишків сировини дає зрозуміти, що підприємство потребує оптимізації запасів сировини і в даному випадку необхідна стратегія виходу з ситуації, що склалася. В іншому випадку сповільниться оборотність запасу сировини, а з ними і темпи виробництва. На підприємстві працюють чотири паперові машини, які подрібнюють і пресують макулатуру. Необхідно поліпшити інфраструктуру фабрики, закупити нове сучасне обладнання, тим самим забезпечивши підприємству конкурентні переваги на російському ринку сировини і матеріалів. У зв'язку з частими збоями застарілого обладнання, в першу чергу необхідно провести його модернізацію.

Продукція ВАТ «БФ Комунар» орієнтована в основному на внутрішній ринок, тому ми будемо орієнтуватися на найбільш ходові товари підприємства, представлені на російський ринок, аналіз яких виведений в табл. 3.13, 3.14. і 3.15.

Таблиця 3.13 АВС - аналіз запасів готової продукції за 2012 рік

Вид продукції

Залишки на кінець року, тис. Руб.

Питома вага, %

Питома вага наростаючим підсумком,%

Кумулятивна частка продукції

Категорія ABC

1

Крафт М.А

11645,12

29,12

29,12

7,14

А

2

Папір для гофрування Б-1

7950,50

19,88

49

14,28

А

3

Картон для плоских шарів

7437,38

18,6

67,6

21,42

А

4

БДМІ До

3268,59

8,18

75,78

28,56

В

5

пергамін ПУ

3247,88

8,12

83,9

35,73

В

6

Крафт м.б

2004,09

5,01

88,91

42,87

В

7

ОДП-25

1363,92

3,41

92,32

50,04

В

8

Крафт м.БВ

952,44

2,38

94,7

57,18

В

9

пергамін ПК

878,33

2,20

96,9

64,32

В

10

Крафт М.А L

358,55

0,9

97,8

71,46

В

11

«Комунар»

294,20

0,74

98,54

78,6

В

12

пергамін ПБ

286,47

0,72

99,26

85,74

З

13

ОДП-35

181,00

0,45

99,71

92,87

З

14

Папір-основа для клеїв. стрічки

115,39

0,29

100

100

З

Разом

39983,86

100

-

-

-

Графічне зображення АВС - аналізу запасу готової продукції за 2012 рік представлено кривою Лоренца рис.3.5.

Малюнок 3.5 Крива Лоренца за 2013 рік за готової продукції за 2012 рік

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що в 2012 всього 20% готової продукції складають в рік 80% всього залишку на кінець року (група А). Ця продукція вимагає постійного (можливо, навіть щоденного) контролю, ретельного планування і скрупульозного обліку. У 2012 році до цієї групи належать: крафт-папір М.А, папір для гофрування Б-1 і картон для плоских шарів гофрокартону. Ці види готової продукції становлять істотну частину залишків товарних запасів на кінець року.

Таблиця 3.14 АВС - аналіз запасів готової продукції за 2013 рік

Вид продукції

Залишки на кінець року, тис.руб.

Питома вага, %

Питома вага наростаючим підсумком,%

Кумулятивна частка продукції

Категорія ABC

1

Крафт М.А

15073,75

37,31

37,31

7,14

А

2

Папір для гофрування Б-1

8091,62

20,03

57,34

14,28

А

3

Картон для плоских шарів

4909,79

12,15

69,49

21,42

А

4

пергамін ПУ

3842,90

9,51

79

28,56

В

5

БДМІ До

2062,08

5,10

84,1

35,73

В

6

Крафт М.А L

1846,96

4,57

88,67

42,87

В

7

«Комунар»

1314,87

3,25

91,92

50,04

В

8

Крафт м.б

1199,91

2,97

94,89

57,18

В

9

ОДП-35

1131,6

2,80

97,69

64,32

В

10

ОДП-25

665,11

1,65

99,34

71,46

В

11

Папір-основа для клейової стрічки

181,32

0,45

99,79

78,6

В

12

пергамін ПБ

47,77

0,12

99,91

85,74

З

13

Крафт м.БВ

33,42

0,08

99,99

92,87

З

14

пергамін ПК

3,53

0,01

100

100

З

Разом

40404,63

100

100

-

-

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що в 2013 всього 20% готової продукції складають в рік 80% всього залишку на кінець року (група А). Ця продукція вимагає постійного (можливо, навіть щоденного) контролю, ретельного планування і скрупульозного обліку. У 2013 році до цієї групи належать: крафт-папір М.А, папір для гофрування Б-1 і картон для плоских шарів гофрокартону. Ці види готової продукції становлять істотну частину залишків товарних запасів на кінець року.

Графічне зображення АВС - аналізу запасу готової продукції за 2013 рік представлено кривою Лоренца рис. 3.6.

Малюнок 3.6 Крива Лоренца за 2013 рік за готової продукції за 2013 рік

Таблиця 3.15 Аналіз зміни запасів готової продукції

П / №

Вид продукції

Залишки на кінець року, тис. Руб.

зміна

Темп зростання, %

Темп приросту, %

2012

2013

абс, тис. руб.

отн,%

1

БДМІ До

3268,59

2062,08

-1206,51

0,631

63,1

-36,9

2

Папір-основа для клейової стрічки

115,39

181,32

65,93

1,571

157,1

57,1

3

Папір для гофрування Б-1

7950,50

8091,62

141,12

1,018

101,8

1,8

54

Картон для плоских шарів

7437,38

4909,79

-2527,59

0,660

66,0

-34,0

5

«Комунар»

294,20

1314,87

1020,67

4,469

446,9

346,9

6

Крафт М.А

11645,12

15073,75

3428,63

1,294

129,4

29,4

7

Крафт М.А L

358,55

1846,96

1488,41

5,151

515,1

415,1

8

Крафт м.б

2004,09

1199,91

-804,18

0,599

59,9

-40,1

9

Крафт м.БВ

952,44

33,42

-919,02

0,035

3,5

-96,5

10

ОДП-25

1363,92

665,11

-698,81

0,488

48,8

-51,2

11

ОДП-35

181,00

1131,6

950,6

6,252

625,2

525,2

12

пергамін ПБ

286,47

47,77

-238,7

0,167

16,7

-83,3

13

пергамін ПК

878,33

3, 53

-874,8

0,004

0,4

-99,6

14

пергамін ПУ

3247,88

3842,90

595,02

1,183

118,3

18,3

Разом

39983,86

40404,63

420,77

1,011

101,1

1,1

У 2013 році відбувся невелике зростання залишків запасів за основними видами готової продукції на складах (на 420,77 тис.руб. Або на 1,1%). Так залишки картону для плоских шарів гофорокартона на кінець року зменшилися на 2527,59 тис. Руб. або на 34%; залишки крафт-паперу М.А навпаки, збільшилися на 3428,63 тис.руб. або на 29,4% в порівнянні з 2012 роком. Решта змін в загальному масштабі не такі значні. Можна зробити висновок про те, що на підприємстві існує досить хороша система управління запасами готової продукції, так як її залишки на кінець року невеликі. Однак спостерігається невелике загальне зростання залишків. Це говорить про те, що в управлінні товарними запасами ВАТ «БФ« Комунар »необхідний постійний контроль, планування і ретельний облік. В іншому випадку сповільниться оборотність запасу і темпи виробництва значно знизяться.

3.7 Заходи, спрямовані на вдосконалення системи управління запасами

Виходячи з проведеного аналізу, можна виділити кілька проблем розвитку і функціонування системи управління запасами ВАТ «БФ Комунар».

Одна з основних проблем це те, що на кінець року на складі накопичується велика кількість неліквідної продукції, а так само дефіцит по ключових позиціях. Основна причина такого великого запасу складається в те, що замовлення товару ведеться на підставі попередніх планів продажів, а так само те, що дані плани встановлює менеджер з продажу виходячи з інформації попередніх періодів. Відділ закупівель керується насамперед досвідом попередніх періодів з року в рік. Через це практично не розвивається система управління запасами, а більшість показників залишаються на низькому рівні. Таким чином, фабрика не має достатньо проробленої системи управління запасами, і керівництво підприємства не зацікавлене в удосконаленні цієї системи. В результаті фабрика зазнає збитків, як на змісті складських приміщень, так і на зменшенні оборотності капіталу.

Перш за все необхідно найбільш раціональним чином вибудувати систему замовлень, так що економічні показники підприємства перебували на оптимальному рівні.

Ця мета досягається шляхом:

а) Зниження витрат, пов'язаних зі створенням і зберіганням запасів. Зробити це можна в такий спосіб: в першу чергу необхідно створити відділ логістики, який у даний час не передбачений на фабриці. Необхідний постійний контроль і планування запасів. Цим на фабриці займається відділ закупівель. Однак, відділ будує свою роботу на досвіді попередніх періодів без будь-якого прогнозування, чому прогресу в галузі управління запасами не проглядається. Відповідальність перекладається з відділу на відділ, з людини на людину, що неприпустимо на сучасному підприємстві. Керівництву фабрики необхідно найняти фахівця, в обов'язки якого входить безпосередньо ретельний контроль і прогнозування як запасів сировини і матеріалів, так і запасів готової продукції.

б) Скорочення часу виконання замовлення. Для виконання даної рекомендації необхідно підвищити продуктивність праці робітників фабрики. Перш за все потрібно впровадження нового програмного забезпечення. Складський облік на підприємстві ведеться в застарілою програмою "Склад +". Скоротити час виконання замовлень, а також збільшити оборотність і підтримувати її оптимальний рівень допоможе програма 1С. Досвід більшості сучасних підприємств доводить, що впровадження такої програми необхідно в сучасній системі управління запасами.

г) зміна закупівельної стратегії. Для деяких товарних груп з високими витратами на закупівлю але сильними коливаннями попиту, таких як етикеточний папір і картон для плоских шарів гофрокартону можливий варіант близький до поставок точно в строк. Дана технологія поставки дозволить фабриці знизити ризики заморожування коштів у запасах, знизити ціну товару, зробивши його більш привабливим для клієнта, а також дозволить запропонувати споживачеві знижку.

Для здійснення даної закупівельної технології необхідний надійний постачальник, що забезпечує своєчасну поставку якісного товару. Якість і ціна є пріоритетними критеріями вибору найбільш прийнятного постачальника. «БФ Комунар» не приховують свою залежність від основного постачальника сировини та матеріалів - «Ілім Гофра», дочірньою компанією групи «Ілім», лідера целюлозно-паперової промисловості за обсягом випуску продукції, фінансової стійкості, рівня корпоративного управління і технологіям в Росії. «Ілім Гофра» - це найсучасніший гофрозаводу в Ленінградській області, оснащений найкращим обладнанням світових виробників. Однак, для більш відокремленої самостійної і незалежної діяльності, фабриці необхідно почати розробку процесу вибору постачальників більш ретельно. Після виконання цього процесу підприємство зможе самостійно управляти процесом поставки сировини, матеріалів і хімікатів, що позначить і зміцнить їх самостійність і позиції фабрики на ринку паперу та картону, а так само неминуче приверне нових клієнтів.

Однією з головних проблем підприємства і причин недостатньої привабливості для клієнтів є застарілі, що порушують норми безпеки будівлі, яким необхідний ремонт, можливо навіть капітальний, обладнання, що не дозволяє фабриці виходити на більш високі рівні продуктивності, а так само недостатньо кваліфікований персонал. Все це безпосередньо впливає як на управління підприємством в цілому, так і на управління запасами. Виходячи з фінансового становища фабрики, буде недоцільно будувати нові будівлі і споруди, закуповувати нові паперові машини і проводити повну перепідготовку персоналу. Необхідно виробити план конкретних точкових впливів на інфраструктуру фабрики. В першу чергу це ремонт основних виробничих споруд і складів, модернізація застарілого обладнання на машинах з виробництва паперу, впровадження нових інформаційних технологій, програмного забезпечення, а так само вибіркова перепідготовка персоналу. Дані дії необхідно зробити для того, щоб фабрика продовжила розвиватися і приносити користь своїм клієнтам. У 2010 році на БДМ10 була проведена заміна існуючих комп'ютерів, що працювали під операційною системою Windows NT, на сучасні сенсорні панелі операторів NS12 фірми "OMRON". Так само були замінені контролери фірми "OMRON" попередніх серій С200Н на більш нові CS1G. Необхідно продовжувати модернізувати паперові машини, і також інше обладнання для вдосконалення системи управління запасами.

Для того щоб убезпечити своє фінансове становище, підприємству необхідно звернути увагу на можливість збільшення активів за рахунок внутрішніх ресурсів. Кращим способом відшукання таких коштів могло б стати вивільнення резервів за рахунок реалізації "зависла" продукції на складі, збільшення обсягу реалізації, перенавчання персоналу, перерозподілу напрямів використання прибутку та інші. Щоб на підприємстві оборотні кошти ефективно використовувалися і приносили прибуток, необхідно зменшити частку запасів, тобто вести постійні продажу і не давати їм залежуватися на складах. Це спричинить за собою прискорення оборотності оборотних коштів, що сприятливо позначиться на становищі підприємства.

Не менш важливо грамотне прогнозування запасів, знаходження їх оптимального рівня. Це дозволить фірмі вчасно збувати поставляються партії товару, а не зберігати неліквідний товар. Для ефективного управління запасами доцільно проводити їх класифікацію на основі методу ABC аналізу. Це дозволить оптимізувати систему і розподіляти запаси більш раціональним чином.

Глава 4. Безпека об'єкта

На підприємстві «БФ« Комунар »забезпечення раціонального і ефективного використання бюджетних коштів, що виділяються на основну діяльність, виявлення внутрішніх резервів, підвищення ефективності його діяльності шляхом систематичного контролю виконання кошторисів витрат, стану розрахунків з юридичними і фізичними особами, збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, організація фінансового планування, правильне і своєчасне ведення фінансового обліку, складання і подання встановленої звітності явля ться завданням фінансово-економічного відділу, в якості об'єкта дослідження в даному розділі дипломної роботи буде розглядатися робоче місце економіста фінансового відділу при роботі за ПК.

Завданням розділу є розгляд норм і вимог, що пред'являються до комп'ютерного праці, розгляд правильної організації комп'ютерного робочого місця, підвищення ефективності роботи, зменшення ризику захворювань і травмобезопасности, збільшення економічної ефективності, виявлення проблем, формування заходів щодо їх вирішення.

4.1 Виробнича безпеку фінансового відділу ВАТ «БФ« Комунар »

Фінансовий відділ є невід'ємною частиною управління організації, виконує функції управління фінансового стану підприємства, регулюючи раціональне використання наявних грошових і інших ресурсів. Так як робота даного відділу безпосередньо пов'язана з постійним документообігом, пошуком нових способів вдосконалення системи управління фінансами, складанням фінансового аналізу та планів зовнішнього управління в процедурах неспроможності, а також бізнес-планів і техніко-економічних обґрунтувань для різних цілей, зокрема для підвищення прибутку або отримання кредиту в банку ведення переговорів з ними, проведення аналізу фінансового стану підприємства і залишення планів його фінансового оздоровлення, то основних зас м засобом роботи є ПК. Кожен працівник відділу має персональний комп'ютер, і обов'язковою умовою при прийомі на роботу є комп'ютерна грамотність і знання основних фінансово-економічних програм.

На підприємстві «БФ« Комунар »використовуються всі типи персональних комп'ютерів, які мають необхідні санітарно-епідеміологічного висновку. Характерними особливостями даного виду трудової діяльності є недостатній рівень загальної рухової активності і перебування в фізіологічно нераціональних робочих позах (незручна, фіксована, вимушена). Так як працівники фінансового відділу пов'язані з професійним використанням ПК і проводять за роботою на ПК більше 50% робочого часу, при прийомі на роботу керівництво підприємства зобов'язують потенційного співробітника проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди в установленому порядку.

У фінансовому відділі є 2 робочих місця. Монітори ПК більшості робочих місць розташовані таким чином, що природне світло падає з лівого боку від робочого місця. Штучне освітлення в приміщення для експлуатації ПК здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. Як джерела світла при штучному освітленні застосовується переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ. Організація робочого місця і розташування робочих столів виконано таким чином, щоб забезпечити максимальне дотримання санітарних вимог СанПіН 2.2.2 / 2.4. 1340-03., А саме:

· Відстань від тильної поверхні одного екрану і монітора іншого робочого місця на більшості робочих місць, що становить 2,0 метра, а відстань між бічними поверхнями моніторів на всіх робочих місцях перевищує 1,2 метра;

· Екран відеомонітора перебуває від очей робочого на відстані 600 - 700 мм;

· Конструкція робочого столу влаштована таким чином, щоб забезпечити оптимальне розміщення на ньому використовуваного обладнання з урахуванням його кількості і конструктивних особливостей, характеру виконуваної роботи;

· Робоче крісло підтримує раціональну робочу позу при роботі на ПК і дозволяє змінювати позу.

Так само на робочому місці розташовується друкують і скануючі пристрої, сервери і інша оргтехніка, мають сертифікати відповідності і не перевищують допустимий рівень шуму і електромагнітних випромінювань.

Параметри робочого місця, в цілому, відповідають параметрам оптимального робочого місця користувача ПК, але на робочих місцях відсутня підставка для ніг, а системні блоки ПК, як правило, розташовуються під столом, в зоні підвищеної вологості. В цілому ж, конструкція столів забезпечує зручне розміщення ПК, використовуваних документів, і інших необхідних в роботі предметів і пристосувань.

У фінансовому відділі роботу за рівнем енерговитрат можна віднести до категорії 1б. Приміщення відділу збуту має природне і штучне освітлення. Вікна приміщення орієнтовані переважно на північ і північний захід. Віконні отвори обладнані жалюзі. Для внутрішнього оздоблення приміщення використаний листової декоративний паперошаруватий пластик, на полімерних смолах, що має санітарно-епідеміологічного укладання. Відповідно до технічних вимог по експлуатації ПК, відділ обладнаний захисним заземленням, а електричне живлення здійснюється через блок живлення, що має мережевий фільтр, конденсатори якого призначені для шунтування через дріт заземлення та відповідні триполюсні вилку і розетку високочастотних перешкод живлячої мережі на землю.

Колірна гамма приміщення фінансового відділу та його меблів виконана в світло-бежевих тонах, що сприяє створенню сприятливих умов для роботи співробітників і їх зорового сприйняття.

У відділі в обов'язковому порядку проводиться щоденне вологе прибирання і періодичне провітрювання.

Мікроклімат в приміщення відділу повністю відповідає санітарно-епідеміологічним нормативам мікроклімату виробничих приміщень, а саме температура в зимовий період становить 19,0-21,0оС, а в теплий 21,5 22,0оС, перепад температури протягом робочої зміни в основному становить 1 -2оС і ніколи не перевищує 4 ° С.

У виробничих приміщеннях при виконанні основних чи допоміжних робіт з використанням ПК рівні шуму на робочих місцях не повинні перевищувати гранично допустимих значень, встановлених для даних видів робіт відповідно до діючих санітарно-епідеміологічними нормативами.

При виконанні робіт з використанням ПК в приміщення фінансового відділу рівень вібрації не перевищує допустимих значень вібрації для робочих місць (категорія 3, тип «в») відповідно до діючих санітарно-епідеміологічними нормативами.

Види трудової діяльності поділяються на 3 групи: група А - робота з зчитування інформації з екрану монітора з попереднім запитом; група Б - робота з введення інформації; група В - творча робота в режимі діалогу з ПК. При виконанні протягом робочої зміни робіт, що відносяться до різних видів трудової діяльності, за основну роботу з ПК приймають ту, яка займає не менше 50% часу протягом робочого дня.

Для цих видів трудової діяльності встановлюється 3 категорії тяжкості і напруженості роботи з ПК, які визначаються: для групи А по сумарному числу прочитуються знаків за робочу зміну, але не більше 60 000 знаків за зміну; для групи Б - по сумарному числу зчитуються або вводяться знаків за робочу зміну, але не більше 40 000 знаків за зміну; для групи В - по сумарному часу безпосередньої роботи з ПК за робочу зміну, але не більше 6 год за зміну.

Таким чином фінансовий відділ по напруженості і важкості праці можна віднести до групи Б і II категорія тяжкості і напруженості. Робота в даному відділі характеризується великою увагою в роботі при складання планів, оформленні документів, а так само необхідністю прийняття швидких рішень при виникненні незапланованих ситуації, вирішення завдань з невстановлених алгоритмам дій, і звичайно ж високою відповідальністю за кінцевий результат перед керівництвом підприємства.

До роботи фінансового відділу допускаються тільки особи старше 18 років. Щорічно проводяться обов'язкові медичні огляди, так як працівники даного відділу проводить більше 50% робочого часу перед моніторами ПК.

Підводячи підсумок, можна уявити стан умов праці в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 Умови праці на підприємстві «БФ« Комунар »

№ п / п

Категорія

характеристика

Клас умов праці

1

мікроклімат

Підтримка температури приміщення на допустимому рівні санітарно-епідеміологічних нормативів

2

2

Шум і вібрація

Чи не перевищує гранично допустимих значень, встановлених для даного виду робіт

2

3

освітленість

Використання природного і штучного джерел світла

3

4

Електромагнітне випромінювання

Наявність захисних плівок на ПК

2

5

важкість праці

Складання бізнес-планів, перевірка і контроль використання фінансово-економічних ресурсів фабрики

3

6

напруженість праці

Уважність робочих прівиполненіе поставлених завдань, а так само висока ступінь реакції на нестандартні ситуації.

3

7

робоча поза

Робоча поза співробітників є більше 50% часу сидячи

3

8

Знаходження і робота за екраном відеомонітора

Близько 8 годин +/- 0,5 години

4

9

значимість помилки

Працівник несе повну відповідальність за розподіл коштів і результат прийнятих рішень

4

10

Фактична тривалість робочого дня

8-8,5 годин

2

11

Графік робіт

П'ятиденний робочий тиждень

2

Згідно з нормами пожежної безпеки НПБ 105-95 приміщення з ПК відносяться до категорії В (пожежонебезпечні). Фінансовий відділ знаходиться на першому поверсі, що відповідає вимогам СНиП 21-01-97 щодо забезпечення пожежної безпеки. У приміщення знаходиться вуглекислотним вогнегасниками, розташований біля дверей. Над дверима розміщений фотолюмінесцентного евакуаційний знак. На території відділу заборонено використання електричних приладів (електричні плити, чайники, обігрівачі).

Умови праці фінансового відділу фабрики згідно Керівництву Р 2.2.755-99 відносяться до допустимих. Необхідно відзначити, що за минулий рік у відділі службою охорони праці не зареєстровано жодного постраждалого при нещасних випадках з втратою працездатності.

Так само на підприємстві «БФ« Комунар »існують і недоліки в організації праці. Шумляче обладнання, а зокрема друкують устрою, принтери, сканери, копірователі, які перевищують нормативні рівні шуму, розміщуються в приміщень з ПК, всупереч вимогам. Крім цього не дотримуються регламентовані режими праці та відпочинку, тривалість робочого діяльності перед екраном не обмежується, внаслідок чого деякі співробітники скаржаться на хворобливі відчуття в очах, в попереку, в області шиї і руках, так як, перебуваючи на робочому місці, працівники практично не рухливі . Провітрювання приміщення залишає бажати кращого, оскільки система вентиляції має великий знос, і часто виходить з ладу. За зовнішнім виглядом будівель неозброєним оком видно, що вони потребують капітального ремонту. Стирчить всюди проводка, що розвалюється цегляна кладка, облицювання будівель, в яких проходять роботи говорять про те, що підприємство, з тих чи інших причин, не має коштів на здійснення ремонту та облаштування зовнішнього вигляду будівель фабрики. Всередині будівель все зовсім інакше. У 2012 році був проведений ремонт всередині приміщень, що набагато поліпшило умови праці працівників фабрики, зокрема офісних співробітників.

Таким чином, можна зробити висновки: праця працівників фінансового відділу обумовлюється сукупністю санітарно-гігієнічних і психофізіологічних факторів, що впливають на здоров'я, працездатність людини і на ефективність його праці. Є так само і негативні показники фізіологічного впливу на працівників відділу, пов'язані з дискомфортними зоровими умовами і сидячим положенням, які пов'язані з особливістю режиму і характеру роботи. Місце і розташування всіх робочих предметів в цілому відповідає фізичним і психологічним вимогам. Проте, існують і недоліки в організації умов праці, усунення яких дозволить збільшити працездатність протягом усього робочого дня, підвищить як в кількісному, так і в якісному відносинах продуктивність праці працівників.

4.2. Безпека в разі надзвичайних ситуацій (НС)

4.2.1 Пожежна безпека об'єкта

В рамках забезпечення пожежної безпеки, що є невід'ємною частиною охорони праці, виключається вплив на працівників і майно підприємства чинників, супутніх виникненню пожежі.

Основні положення технічного регулювання в галузі пожежної безпеки та загальні вимоги пожежної безпеки встановлені законом від 22 липня 2008 року № 123-ФЗ «Технічний регламент про вимоги протипожежної безпеки» (далі - Технічний регламент)

Основним нормативним документом за вимогами пожежної безпеки є Правила пожежної безпеки (ППБ 01-03), затверджених Наказом МНС РФ від 18 червня 2003 № 313 (далі - Правила пожежної безпеки).

Пожежна безпека фабрики включає в себе розробку політики щодо недопущення виникнення та розвитку пожежі, спрямовану на рішення наступного кола завдань:

· Реалізацію комплексу заходів, спрямованих на обмеження поширення пожежі;

· Забезпечення приміщення засобами пожежного контролю, оповіщення співробітників підприємства про виникнення нештатної ситуації і безпосереднього пожежогасіння;

· Прийняття організаційних заходів, спрямованих на контроль над дотриманням співробітниками нормативних вимоги ПБ;

· Підвищення рівня інформованості працівників і посадових осіб про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки (наявність на фабрики гучного зв'язку і повідомляла будівлю в разі надзвичайних ситуацій);

· Організацію і проведення виробничого контролю.

На фабриці забезпечення пожежної безпеки пов'язано з дотриманням основних нормативних вимог у сфері ТБ і прийняттям інструкції з пожежної безпеки, що діє в рамках підприємства. Згідно з пунктом 7 Правил пожежної безпеки розроблена інструкція про заходи ПБ ВАТ «БФ« Комунар »охоплює наступні питання:

· Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ПБ в ході проведення технологічних процесів, включаючи пожежонебезпечні роботи, і роботи з виробничим обладнанням і матеріалами;

· Умови перевезення і зберігання вибухо- і пожежонебезпечних матеріалів;

· Порядок облаштування прилеглої до виробничих об'єктів території, організації робочих місць, місць для куріння і шляхів для евакуації;

· Умови поведінки робіт при наявності відкритого полум'я;

· Місця зберігання спецодягу та засобів індивідуального захисту на випадок виникнення нештатної ситуації;

· Критичні показання вимірювальних приладів, які свідчать про появу ризику виникнення пожежі.

Забезпечення пожежної безпеки є обов'язковим кроком перед організацією атестації робочих місць і сертифікації робіт з охорони праці.

Згідно з технічним регламентом будівлю оснащено системами оповіщення про пожежу, завдяки чому здійснюється своєчасно інформування людей, що знаходяться в будівлі, про виникнення надзвичайної ситуації, зокрема, задимлення і пожежі. Таким чином, забезпечується своєчасна евакуація, запобігання паніки, порятунок людських життів, і дотримання чинного законодавства в галузі протипожежної безпеки. Безпосередньо в фінансовому відділі встановлений вуглекислотний вогнегасник. Відповідно до пункту 34 Правил пожежної безпеки все системи знаходяться в справному стані.

У фінансовому відділі над дверима розміщений фотолюмінесцентного евакуаційний знак «ВИХІД».

Службою охорони праці для визначення порядку дій при пожежі розроблена інструкція щодо дій під час пожежі в офісному приміщенні. Відповідно до цієї інструкції, в разі виникнення пожежі необхідно відключити електроживлення, викликати телефоном пожежну команду, евакуювати людей з приміщення згідно з планом евакуації, і приступити до ліквідації пожежі вогнегасниками. При наявності невеликого вогнища полум'я можна скористатися підручними засобами з метою припинення доступу повітря до об'єкта загоряння.

Так само для навчання і наявності загального уявлення робочих проводяться практичні тренування з евакуації людей на випадок пожежі по інструкції не рідше двох разів на рік.

На підприємство так само проводиться пожежна профілактика, яка представляє собою комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, на запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі. Для профілактики пожежі надзвичайно важлива правильна оцінка пожежонебезпеки будівлі ВАТ «БФ« Комунар », визначення небезпечних факторів та обґрунтування способів і засобів пожаропредупрежденія і захисту. Одна з умов забезпечення пожежної безпеки - ліквідація можливих джерел займання.

На підприємстві з метою запобігання пожежі службою охорони праці з новими працівниками відділу при прийомі на роботу проводиться протипожежний інструктаж, на якому працівник знайомиться з правилами протипожежної безпеки, а також навчається використання первинних засобів пожежогасіння.

На території ВАТ «БФ« Комунар »в коридорах будівлі вивішені таблички із зазначенням номера телефону виклику пожежної охорони.

4.2.2 Громадянська оборона

Наявність цивільної оборони підприємства є невід'ємною частиною його безпеки. Громадянська оборона на ТОВ «Транслайн Балтика» організовується з метою захисту робочого персоналу і проживає поблизу об'єкта економки населення від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру.

Основними завданнями цивільної оборони є:

- навчання персоналу способам захисту від небезпек, надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру;

- оповіщення персоналу про небезпеки, що виникають при надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру;

- евакуація персоналу і їх матеріальних цінностей в безпечні райони;

- надання персоналу притулків і засобів індивідуального захисту;

- проведення аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення небезпек для персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру;

- першочергове забезпечення персоналу, який постраждав при виникненні надзвичайних ситуацій природного, техногенного та військового характеру, в тому числі медичне обслуговування, включаючи надання першої медичної допомоги і прийняття інших необхідних заходів;

- відновлення і підтримання порядку на території фабрики в разі виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру.

На об'єкті створені штаби у справах ГО і НС, які комплектуються з посадових осіб. Начальник штабу ЦО, будучи заступником начальника ЦО об'єкта, має право від його імені віддавати накази і розпорядження. Він організовує збалансоване управління і систему оповіщення, розвідку, поточне і перспективне планування, бойову підготовку особового складу формувань, контролює виконання всіх

На об'єкті створені служби ГО:

- оповіщення і зв'язку;

- медична;

- охорони громадського порядку;

- протипожежна;

- енергопостачання;

- аварійно-технічна;

- транспортна;

- матеріально-технічного постачання;

- інші.

Начальник підтримує в постійній готовності сили та засоби підприємства. Він бере участь в розробці плану ЦО об'єкта і самостійно розробляє необхідні документи служб. На них покладається своєчасне забезпечення спеціальним майном і технікою.

висновок

Ключовою проблемою функціонування системи управління запасами компанії є низький рівень якості визначення споживчого попиту на товар; встановлення необґрунтовано високого рівня обслуговування за всіма товарними групами і споживачам; відсутність контролю за запасами і ігнорування відомих моделей управління запасами; концентрація функцій з різними стратегічними цілями в одному місці - в функціоналі комерційного директора, зокрема, функція управління закупівлями і стимулювання продажів віддана комерційному директору, мета якого - максимізація виручки. Перераховані проблеми призводять до економічно неефективного рівнем запасів і високим транспортним витратам, нездатності швидко і адекватно реагувати на потреби клієнтів, оперативно здійснювати процес закупівлі товарів, максимально синхронізувати вхідні і вихідні потоки в компанії.

У випускний кваліфікаційної роботі розглядається фінансово-господарська діяльність компанії ВАТ «БФ« Комунар »в частині питань здійснення управління закупівлями компанії. Проведено аналіз конкурентного середовища бізнесу, організаційної структури компанії, проаналізовані логістичні витрати, які є причиною негативної прибутку компанії та виявлено вузькі місця закупівельної системи компанії.

Для вирішення ключових проблем компанії ВАТ «БФ« Комунар »проведено аналіз внутрішнього середовища компанії; аналіз фінансових показників стану компанії; стратегічний аналіз SWOT-аналіз, на підставі якого були виявлені джерела підвищення ефективності діяльності компанії, переважно за рахунок реорганізації системи постачання.

Далі була розглянута існуюча закупівельна система і основні принципи її функціонування; визначені шляхи реорганізації закупівельної діяльності з метою підвищення прибутковості. Перш за все, до рекомендацій відносяться: введення в практику співробітників компанії здійснення прогнозування потреби в товарі; аналіз наявних запасів і коефіцієнтів оборотності; встановлення рівня обслуговування для різних споживчий груп; диференціація товарного запасу на підставі ABC-XYZ аналізів; перегляд джерел поставок, включаючи місцевих постачальників.

Удосконалення системи управління запасами ВАТ «БФ« Комунар »дозволить ефективно управляти товарним потоком, зменшити логістичні витрати і дозволить підтримувати прибутковість компанії на позитивному рівні.

Разом зі своїми постачальниками ВАТ «БФ« Комунар »слід прагнути до постійного поліпшення якості, упорядкування цін і вдосконалення умов поставки продукції, що надходить від постачальників, а також до забезпечення результативності системи менеджменту на основі періодичної оцінки та отримання інформації про їхню діяльність.

ВАТ «БФ« Комунар »слід постійно аналізувати і зміцнювати відносини зі своїми постачальниками і партнерами з урахуванням співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями.

Доцільність впровадження розроблених в випускній роботі пропозицій обгрунтована економічними розрахунками. У зв'язку з цим, вона має практичне значення, і її основні прийоми можуть бути використані в компанії ВАТ «БФ« Комунар »в подальші роки.

Список використаних джерел

1. Астахов В.П. Облік грошових коштів і поточних зобов'язань в організаціях: навчальний посібник / В.П. Астахов - Ростов-н / Д: березень, 2014. - 315с.

2. Басовский Л.Є. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навчальний посібник / Л.Є. Басовский, Е.Н. Басовська - М .: ИНФРА-М, 2014. - 336 с.

3. Волошин Д.А. Облік матеріально-виробничих запасів. Коментарі до Методичних вказівок 5/01 / Д.А. Волошин / Головбух - М .: ИНФРА-М, 2015. - 96 с.

4. Гінзбург А. І. Економічний аналіз / А.І. Гінзбург - СПб .: Питер, 2014. 480 с.

5. Грузинів, В.П. Економіка підприємства / В.П. Грузинів, В.Д. Грибов. Фінанси і статистика - CПб .: Питер, 2015. - 208 с.

6. Єрмолович Л.Л. Практикум з аналізу господарської діяльності підприємства: навчальний посібник / Л.Л. Єрмолович - М .: Книжковий Будинок, 2012. - 237с.

7. Зуєва Т.С. Економіка і управління підприємством: підручник для вузів / Під ред. Ю.М. Соломенцева. - М .: Вища школа, 2014. - 624 с.

8. Кабанов А. Як управляти запасами / А. Кабанов / Фінансовий директор. - 2013. - 186 с.

9. Камишанов П.І. Облік матеріально - виробничих запасів / П.І. Камишанов, А.П. Камишанов - М .: Омега-Л, 2015. - 88 с.

10. Ковальов В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / В.В. Ковальов, О.М. Волкова - М .: ПБОЮЛ, 2014. - 424 с.

11. Макаров І.М. Перевірка правильності використання матеріально-виробничих запасів / І.М. Макарьев / Податковий вісник. - CПб .: Питер, 2014. - 320 с.

12. Макашев М.О. Товарні запаси в економіці торгівлі / ЗАТ "BKR-Інтерком-Аудит" М .: Книжковий Будинок, 2007. - 306 с.

13. Наумов В.Н. Маркетинг збуту / Под ред. Г.Л. Багиева: навчальний посібник. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2014. - 284 с.

14. Патров В.В. Нове в обліку матеріально-виробничих запасів / В.В. Патров / Бухгалтерський облік, 2015. - 288 с.

15. Радіонов Р.А. Аналіз методів управління запасами і оборотними засобами / Р.А. Радіонов / Економічний аналіз: теорія і практика. - 2014. - 312 с.

16. Рижиков Ю.І. Теорія черг і управління запасами: навч. Посібник для вузів / Ю.І. Рижиков. - CПб .: Питер, 2013. - 384 с.

17. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник / Г.В. Савицька - М .: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.

18. Селезньова М.М. Фінансовий аналіз: навч. посібник / М.М. Селезньова, А.Ф. Іонова - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 479 с.

19. Татюшкіна Г.С. Організація комерційної діяльності підприємства: навчальний посібник / Г.С. Татюшкіна.- Ульяновськ: УлГТУ, 2011. - 132 с.

20. Тупіцин А.Л. Управління оборотними активами торговельного підприємства А.Л. Тупіцин. - Новосибірськ, 2014.- 100с.

21. Шуба Г.П. Маркетинг в роздрібній торгівлі: навчальний посібник / Г.П. Шуба. - Барнаул: Видавництво Алтайського ун-ту, 2014. - 152 с.

22. Шуляк П.М. Фінанси підприємства / П.М. Шуляк. - М .: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і Ко", 2013. - 712с.

23. Економічний аналіз: підручник для вузів / Під ред. Л. Т.Гіляровской. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 527 с.

24. Малі і середні підприємства. Управління та організація. / Під. ред. Й.Х. Пітер. - М., 2012. - 280 с.

додаток

Таблиця А.1. Оборотно-сальдова відомість по сировині

вид сировини

Наявність на початок

Надійшло на склади

вибуло

Залишки на кінець

До про

1 квартал 2011 р

Макулатура МС-1А

226 116,18

979 524,50

538 865,09

666 775,59

1,21

Макулатура мс-5б 3 10бдм

1 356 963,41

64 960 581,14

55 104 212,58

11 213 331,97

8,77

Макулатура МС-5Б / 1

316 359,43

7 591 774,03

7 309 750,66

598 382,80

15,98

МС-5Б / 2 в коробах

346 931,35

2 640 254,10

2 909 922,86

77 262,59

13,72

Макулатура МС-5Б / 3 (в)

1 054 994,82

13 249 692,46

14 164 263,48

140 423,80

23,7

МС-5Б / 3 в коробах

44 058,45

131 093,75

171 758,98

3 393,22

7,24

Макулатура МС-5Б / 3

4 503 080,69

49 594 328,50

51 796 975,66

2 300 433,53

15,23

СФА целюлоза Лиственная

2 592 174,47

3 127 018,47

4 740 948,45

978 244,49

2,66

СФА целюлоза НАО

-

578 729,31

578 729,31

-

-

СФА целюлоза Хвойна

12 207 988,66

19 331 828,71

21 309 031,01

10 230 786,36

1,9

2 квартал 2011 р

Макулатура МС-1А

666775.59

979524,50

565624.72

101150.87

1,47

Макулатура мс-5б 3 10бдм

11213331.97

8650013.34

19863466.87

-121.56

3,54

Макулатура МС-5Б / 1

598382.80

9653242.83

9933406.89

318218.74

21,67

МС-5Б / 2 в коробах

77262.59

2618605.15

2515573.78

180293.96

19,53

Макулатура МС-5Б / 2

-

9405.00

-

9405.00

-

Макулатура МС-5Б / 3 (в)

140423.80

7633505.61

7773929.41

-

35,83

МС-5Б / 3 в коробах

3393.22

57283.80

60677.02

-

35,76

Макулатура МС-5Б / 3

2300433.53

37853839.26

40154348.25

-75.46

34,91

Макулатура МС-5Б / В

-

4198008.10

2728682.65

1469325.45

0,37

Макулатура МС-6Б / 1

-

19002775.75

12710619.99

6292155.76

4,04

Макулатура МС-6Б / 2

-

3408051.48

3155428.49

252622.99

24,98

СФА целюлоза Лиственная

978244.49

4081353.90

3946439.88

1113158.51

3,77

СФА целюлоза НАО

-

1357813.80

1357813.80

-

-

СФА целюлоза небіленої НС-Екстра

-

2012400.00

469476.00

1542924.00

0,61

СФА целюлоза Хвойна

10230786.36

18408295.90

23323836.32

5315245.94

3,00

3 квартал 2011 р

Макулатура МС-1А

101150,87

773079,84

874230,71

-

17,28

Макулатура мс-5б 3 10бдм

-121,56

-

-

-121,56

-

Макулатура МС-5Б / 1

318218,74

4381853,02

2645483,25

2054588,51

2,23

МС-5Б / 2 в коробах

180293,96

2400118,07

2563094,98

17317,05

25,94

Макулатура МС-5Б / 2

9405,00

-

9405,00

-

2

Макулатура МС-5Б / 3

-75,46

-

-

-75,46

Макулатура МС-5Б / В

1469325,45

16648081,09

17384384,74

733021,80

15,78

Макулатура МС-6Б / 1

6292155,76

37027448,70

39905580,56

3414023,90

8,22

Макулатура МС-6Б / 2

252622,99

5554997,50

5739389,83

68230,66

35,77

СФА целюлоза Лиственная

1113158,51

4464235,36

4180470,06

1396923,81

3,33

СФА целюлоза небіленої НС-Екстра

1542924,00

-

619524,00

923400,00

0,5

СФА целюлоза Хвойна

5315245,94

27568262,01

17830908,66

15052599,29

1,75

4 квартал 2011 р

Макулатура МС-1А

1350425,48

1087449,30

262976,18

8,27

Макулатура мс-5б 3 10бдм

-121,56

-121,56

Макулатура МС-5Б / 1

2054588,51

4139718,53

5076447,19

1117859,85

3,2

МС-5Б / 2 в коробах

17317,05

2475336,14

2471115,31

21537,88

127,2

Макулатура МС-5Б / 3

-75,46

-

-

-75,46

-

Макулатура МС-5Б / В

733021,80

27583719,15

27188704,95

1128036,00

29,21

Макулатура МС-6Б / 1

3414023,90

47788703,93

40786659,35

10416068,48

5,9

Макулатура МС-6Б / 2

68230,66

8592805,61

7814047,43

846988,84

17,1

СФА целюлоза Лиственная

1396923,81

6990593,26

6897382,03

1490135,04

4,78

СФА целюлоза небіленої НС-Екстра

923400,00

-

-

923400,00

-

СФА целюлоза Хвойна

15052599,29

12655537,31

21491805,58

6216331,02

2,02

1 квартал 2012 р

Макулатура МС-1А

262 976,18

779 145,66

1 042 121,84

-

7,93

Макулатура МС-5Б / 1

1 117 859,85

9 323 604,35

9 771 741,65

669 722,55

10,93

Макулатура МС-5Б / 2

21 537,88

4 430 343,40

4 002 076,26

449 805,02

16,98

Макулатура МС-5Б / В

1 207 200,03

45 627 498,04

38 315 227,75

8 519 470,32

7,88

Макулатура МС-6Б / 1

11 198 370,66

77 112 590,39

86 942 763,22

1 368 197,83

13,84

Макулатура МС-6Б / 2

846 988,84

9 413 163,54

10 147 222,88

112 929,50

21,14

СФА целюлоза бел Лиственная

1 554 564,04

9 721 484,32

11 222 143,08

53 905,28

13,95

СФА целюлоза бел Хвойна

6 281 671,62

28 270 875,84

31 899 914,67

2 652 632,79

7,14

Целюлоза листяна (Hardwood pulp)

-

333 510,52

-

333 510,52

-

Целюлоза Небел.СФА

923 400,00

-

-

923 400,00

-

2 квартал 2012 р

Макулатура МС-1А

2 254 494,86

1 659 810,13

594 684,73

5,58

Макулатура МС-5Б / 1

669 722,55

10 410 088,42

9 520 278,01

1 559 532,96

8,54

Макулатура МС-5Б / 2

449 805,02

6 512 238,50

6 841 086,20

120 957,32

23,97

Макулатура МС-5Б / В

8 519 470,32

43 431 778,72

50 593 636,00

1 357 613,04

10,24

Макулатура МС-6Б / 1

1 368 197,83

86 964 053,64

84 217 793,31

4 114 458,16

30,72

Макулатура МС-6Б / 2

112 929,50

10 642 686,13

9 423 727,59

1 331 888,04

13,04

СФА целюлоза бел Лиственная

53 905,28

14 378 290,74

13 492 003,03

940 192,99

27,14

СФА целюлоза бел Хвойна

2 652 632,79

39 545 806,38

38 672 154,32

3 526 284,85

12,51

Целюлоза листяна (Hardwood pulp)

333 510,52

333 510,52

667 021,04

-

4

Целюлоза Небел. СФА

923 400,00

-

-

923 400,00

-

Целюлоза хвойна (Softwood pulp)

697 014,25

688 682,32

8 331,93

165,31

3 квартал 2012 р

Макулатура МС-1А

594 684,73

2 012 977,16

2 607 661,89

-

8,77

Макулатура МС-5Б / 1

1 559 532,96

12 241 510,47

13 054 570,51

746 472,92

11,32

Макулатура МС-5Б / 2

120 957,32

5 634 644,73

5 602 576,52

153 025,53

40,9

Макулатура МС-5Б / В

1 357 613,04

44 117 539,17

43 346 719,25

2 128 432,96

24,87

Макулатура МС-6Б / 1

4 114 458,16

82 114 167,79

83 961 117,75

2 267 508,20

26,31

Макулатура МС-6Б / 2

1 331 888,04

13 997 316,69

12 532 203,46

2 797 001,27

6,07

Целюлоза бел СФА Лиственная

940 192,99

9 985 346,44

10 925 539,43

-

23,24

Целюлоза бел СФА Хвойна

3 526 284,85

27 261 133,21

27 649 219,31

3 138 198,75

8,3

Целюлоза Небел. СФА

923 400,00

1 026 000,00

1 949 400,00

4,22

целюлоза хвойна

8 331,93

-

8 331,93

-

4 квартал 2012 р

Макулатура МС-1А

2 159 322,05

2 016 339,00

142 983,05

28,2

Макулатура МС-5Б / 1

746 472,92

4 885 009,88

5 292 056,84

339 425,96

9,75

Макулатура МС-5Б / 2

153 025,53

7 922 487,85

8 054 896,78

20 616,60

92,77

Макулатура МС-5Б / В

2 128 432,96

55 771 862,13

54 293 055,70

3 607 239,39

18,93

Макулатура МС-6Б / 1

2 267 508,20

93 666 240,12

95 628 988,80

7 483 276,39

19,61

Макулатура МС-6Б / 2

2 797 001,27

28 144 538,64

27 874 123,46

3 067 416,45

9,51

Целюлоза бел СФА Лиственная

-

23 080 845,78

17 484 884,20

5 595 961,58

6,25

Целюлоза бел СФА Хвойна

3 138 198,75

39 927 458,35

35 582 380,71

304 759,52

20,67

целюлоза хвойна

8 331,93

-

-

8 331,93

-

1 квартал 2013 р

Макулатура МС-1А

142 983,05

1 601 980,89

1 677 980,78

66 983,16

15,98

Макулатура МС-5Б / 1

339 425,96

2 821 290,76

3 138 553,02

22 163,70

17,36

Макулатура МС-5Б / 2

20 616,60

6 035 131,92

5 865 156,41

190 592,11

55,54

Макулатура МС-5Б / В

3 607 239,39

53 213 499,98

56 224 806,71

595 932,66

26,75

Макулатура МС-6Б / 1

7 483 276,39

81 559 960,75

79 327 605,79

2 537 114,48

15,83

Макулатура МС-6Б / 2

3 067 416,45

41 440 918,42

42 000 756,01

2 507 578,86

15,07

Целюлоза бел СФА Лиственная

5 595 961,58

13 674 521,38

14 340 292,52

4 930 190,44

2,72

Целюлоза бел СФА Хвойна

304 759,52

26 960 465,43

25 466 691,04

8 977 050,78

5,49

целюлоза хвойна

8 331,93

-

-

8 331,93

-

2 квартал 2013 р

Макулатура МС-1А

66 983,16

1 274 942,43

1 265 518,82

76 406,77

17,65

Макулатура МС-5Б / 1

22 163,70

1 549 712,40

1 531 726,95

40 149,15

49,16

Макулатура МС-5Б / 2

190 592,11

7 057 297,99

7 077 937,79

169 952,31

39,26

Макулатура МС-5Б / В

595 932,66

54 561 762,18

53 933 825,01

1 223 869,83

59,27

Макулатура МС-6Б / 1

2 537 114,48

88 359 229,09

88 364 814,87

2 531 528,70

34,87

Макулатура МС-6Б / 2

2 507 578,86

43 507 188,48

39 711 998,17

6 302 769,17

9,01

Целюлоза бел СФА Лиственная

4 930 190,44

12 698 869,88

13 468 700,58

4 160 359,74

2,96

Целюлоза бел СФА Хвойна

8 977 050,78

17 081 881,23

24 007 870,86

2 051 061,15

4,35

3 квартал 2013 р

Макулатура МС-1А

76 406,77

2 035 897,64

1 706 573,87

405 730,54

7,08

Макулатура МС-5Б / 1

40 149,15

1 357 461,89

1 397 611,04

69,62

Макулатура МС-5Б / 2

169 952,31

7 754 241,33

7 857 534,45

66 659,19

66,42

Макулатура МС-5Б / В

1 223 869,83

54 008 355,85

54 109 658,26

1 122 567,42

46,12

Макулатура МС-6Б / 1

2 531 528,70

79 151 934,01

80 960 430,21

723 032,50

49,75

Макулатура МС-6Б / 2

6 302 769,17

67 207 098,86

71 931 785,09

1 578 082,94

18,25

Целюлоза бел СФА Лиственная

4 160 359,74

11 157 483,61

11 288 706,02

4 029 137,33

2,76

Целюлоза бел СФА Хвойна

2 051 061,15

31 582 930,42

25 458 454,91

8 175 536,66

4,98

Целюлоза хвойна (Softwood pulp)

8 331,93

-

-

8 331,93

-

4 квартал 2013 р

Макулатура МС-1А

405 730,54

3 553 628,83

3 426 228,23

533 131,14

7,29

Макулатура МС-5Б / 1

595 753,30

595 082,30

671,00

1773,7

Макулатура МС-5Б / 2

66 659,19

8 234 275,37

8 229 854,47

71 080,09

119,5

Макулатура МС-5Б / В

1 122 567,42

53 343 484,72

50 769 414,18

3 696 637,96

21,07

Макулатура МС-6Б / 1

723 032,50

116 292 715,42

109 167 598,21

7 848 149,71

25,47

Макулатура МС-6Б / 2

1 578 082,94

74 340 285,71

72 602 898,76

3 315 469,89

29,67

Целюлоза бел СФА Лиственная

4 029 137,33

12 941 403,68

13 970 456,18

3 000 084,83

3,97

Целюлоза бел СФА Хвойна

8 175 536,66

41 719 949,93

43 498 301,89

6 397 184,70

5,98

целюлоза хвойна

8 331,93

-

-

8 331,93

-

Таблиця А.2 Оборотно-сальдова відомість по готової продукції

Вид продукції

Наявність на початок

Надійшло на склади

вибуло

Залишки на кінець

До про

1 квартал 2011 р

БДМІ (ЗКТ)

-

7191281,44

4926150,87

2265130,57

4,34

БП 1-25

4188,38

-

4188,38

-

2

БП 3-35

56400,78

-

56400,78

-

2

Папір - основа для клейової стрічки

34851,00

552753,66

341298,49

246306,17

2,43

Папір в бобінах в асортименті

404456,11

335690,24

566291,45

173854,90

1,96

Папір влагопр крафт з печ. (70г / м ф247-500 мм)

114949,30

230439,32

345388,62

-

6,01

Папір для гофрування

968684,65

75714788,79

60870386,73

15813086,71

7,25

Папір для гофрування (БДМ №10)

4509231,87

34931664,60

39029756,79

411139,68

15,86

Папір для друку (офсетний)

56697,45

106487,45

163184,90

-

5,75

Папір крафт з печ. (90г / м)

83652,46

83652,46

-

Папір листова в асорт

192659,64

161081,87

317190,89

36550,62

2,77

Папір упак з печаткою для ТБ (50г / м ф420мм)

450419,46

1339141,01

1763144,67

26415,80

7,39

Папір упак з печаткою для ТБ (65г / м ф420мм)

26307,46

231137,05

257444,51

-

19,57

ЗКТ з печаткою (60г / м ф415мм)

262487,00

1391927,73

1567489,62

86925,11

8,97

Калька Ф625 ГОСТ

4159666,74

3711743,44

447923,30

1,61

Картон для плоских шарів

2373387,23

24310392,26

21327985,60

5355793,89

5,51

Картон для плоских шарів (БДМ №10)

86928033

30274424,12

28171834,57

2971869,88

0,63

Комунар - 40

1285488,56

8932864,00

6767277,04

3451075,52

2,86

Комунар 40г / м з печаткою і парафії.

1462966,64

3927306,19

5390272,83

7,37

Крафт - папір М А

10646627,14

88035047,82

92914164,33

5767510,63

11,32

Крафт - папір М А (БДМ №10)

1325263,82

41816940,75

32117436,09

11024768,48

5,20

Крафт папір БВ

129137,06

962320,21

548896,93

542560,34

1,63

Крафт папір білена

5417404,27

5666229,10

5561264,76

5522368,61

1,02

Крафт МА з печаткою

-

368344,30

368344,30

-

-

ОДП-25 біл

1755122,42

7935833,59

6051369,09

3639586,92

2,24

БДМІ (ЗКТ)

2265130,57

6858451,49

6025863,89

3097718,17

2,25

Папір - основа для клейової стрічки

246306,17

1087202,31

917044,96

416463,52

2,77

Папір в бобінах в асортименті

173854,90

-

-

173854,90

-

Папір для гофрування

15813086,71

19987232,64

25960543,74

9839775,61

2,02

Папір для гофрування (БДМ №10)

411139,68

17166042,82

14579901,63

2997280,87

8,55

Папір листова в асорт

36550,62

-

7424,34

29126,28

0,23

Папір упак з печаткою для ТБ (50г / м ф420мм)

26415,80

-

26415,80

-

2

ЗКТ з печаткою (60г / м ф415мм)

86925.11

-

-

86925,11

-

Калька Ф625 ГОСТ

447923,30

-

399511,66

48411,64

1,61

Картон для плоских шарів

5355793,89

19486124,62

17328190,89

7513727,62

2,69

Картон для плоских шарів (БДМ №10)

2971869,88

5784021,89

5418083,93

3337807,84

1,72

Комунар - 40

3451075,52

12973882,17

14134638,12

2290319,57

4,92

Крафт - папір М А

5767510,63

108310900,19

99894952,92

14183457,90

10,01

Крафт - папір М А (БДМ №10)

11024768,48

54401917,99

52933951,94

12492734,53

4,50

Крафт - папір М А Клупак (БДМ №10)

-

4678951,73

542195,77

4136755,96

0,26

Крафт папір БВ

542560,34

-

441540,91

101019,43

1,37

Крафт папір білена

5522368,61

12206306,71

11793245,59

5935429,73

2,06

ОДП-25 біл

3639586,92

4444402,30

5234410,72

2849578,50

1,61

ОДП-35

77153,04

5308714,18

5134005,33

251861,89

31,21

пергамін ПК

889312,19

5407134,94

2422189,67

3874257,46

1,02

пергамін ПН

25821,29

-

-

25821,29

-

пергамін пакувальний

5885753,67

2206076,35

4579247,86

3512582,16

0,97

3 квартал 2011 р

БДМІ (ЗКТ)

3097718,17

4104174,60

5481207,04

1720685,73

2,27

Папір - основа для клейової стрічки

416463,52

1083412,17

1338648,71

161226,98

4,63

Папір в бобінах в асортименті

173854,90

-

138550,85

35304,05

1,33

Папір для гофрування

9839775,61

36073344,82

35936533,76

9976586,67

3,63

Папір для гофрування (БДМ №10)

2997280,87

10803163,96

8147741,40

5652703,43

1,88

Папір листова в асорт

29126,28

-

-

29126,28

-

ЗКТ з печаткою (60г / м ф415мм)

86925,11

-

86925,11

-

2

Калька Ф625 ГОСТ

48411,64

-

48411,64

-

2

Картон для плоских шарів

7513727,62

31624176,48

31892224,27

7245679,83

4,32

Картон для плоских шарів (БДМ №10)

3337807,84

3500125,35

4336475,65

2501457,54

1,48

Комунар - 40

2290319,57

12223536,90

11722746,52

2791109,95

4,61

Крафт - папір М А

14183457,90

69597431,90

73425843,72

10355046,08

5,98

Крафт - папір М А (БДМ №10)

12492734,53

36062548,24

38988944,61

9566338,16

3,54

Крафт - папір М А Клупак (БДМ №10)

4136755,96

2949008,53

3996808,99

3088955,50

1,11

Крафт папір БВ

101019,43

494189,47

495574,87

99634,03

4,94

Крафт папір білена

5935429,73

6074196,98

7547872,29

4461754,42

1,45

ОДП-25 біл

2849578,50

6706147,89

7822181,70

1733544,69

3,41

ОДП-35

251861,89

6760709,33

5792031,82

1220539,40

7,87

пергамін ПК

3874257,46

700703,18

3554505,38

1020455,26

1,45

пергамін ПН

25821,29

-

-

25821,29

-

пергамін пакувальний

3512582,16

7422197,72

6428463,08

4506316,80

1,60

4 квартал 2011 р

БДМІ (ЗКТ)

1720685,73

8709353,41

8528860,43

1901178,71

4,71

Папір - основа для клейової стрічки

161226,98

1742898,39

999979,15

904146,22

1,88

Папір в бобінах в асортименті

35304,05

-

35304,05

-

2

Папір для гофрування

9976586,67

7159025,16

16214756,62

920855,21

2,97

Папір для гофрування (БДМ №10)

5652703,43

59835257,28

61528273,96

3959686,75

12,80

Папір листова в асорт

29126,28

-

29126,28

-

2

Картон для плоских шарів

7245679,83

3860124,91

10919276,29

186528,45

2,94

Картон для плоских шарів (БДМ №10)

2501457,54

42279882,03

42741714,35

2039625,22

18,82

Комунар - 40

2791109,95

8726745,05

11517855,00

8,25

Крафт - папір М А

10355046,08

139663693,64

144122900,80

5895838,92

17,73

Крафт - папір М А (БДМ №10)

9566338,16

-

9520757,63

45580,53

1,98

Крафт - папір М А Клупак (БДМ №10)

3088955,50

-

2503687,37

585268,13

1,36

Крафт папір БВ

99634,03

1270929,41

1370563,44

-

27,51

Крафт папір білена

4461754,42

6739361,45

11129630,79

71485,08

4,91

ОДП-25 біл

1733544,69

10620284,27

8406335,69

3947493,27

2,96

ОДП-35

1220539,40

6462477,17

5120964,87

2562051,70

2,71

пергамін ПК

1020455,26

6645774,92

7666230,18

-

15,03

пергамін ПН

25821,29

25821,29

-

2

пергамін пакувальний

4506316,80

8527596,36

9653397,31

3380515,85

2,45

1 квартал 2012 р

БДМІ До

1 901 178,71

7 574 263,64

9 464 849,58

10 592,77

9,90

Папір для гофрування Б-1

4 880 541,96

130 802 691,81

120 273 608,77

15 409 625,00

11,86

Папір-основа для клейової стрічки "В" До

784 330,89

186 395,62

950 902,43

19 824,08

2,37

Папір-основа для клейової стрічки "А" К

119 815,33

205 335,54

215 737,69

109 413,18

1,88

Картон для плоских шарів

2 226 153,67

99 900 525,98

90 685 746,66

11 440 932,99

13,27

Комунар

-

21 981,18

21 981,18

-

-

Комунар м.К

-

12 214 949,57

11 193 661,58

1 021 287,99

21,92

Комунар П

-

278 875,74

139 437,87

139 437,87

2

Крафт М.А

5 971 889,59

257 769 910,33

244 425 543,63

19 316 256,29

19,33

Крафт М.А L

554 797,99

92 676,28

591 123,39

56 350,88

1,93

Крафт М.А досвід.

652 795,70

652 795,70

-

-

Крафт м.б

6 896 024,62

6 501 197,54

394 827,08

32,93

Крафт м.б До

71 485,08

11 311 918,66

8 615 577,10

2 767 826,64

6,07

Крафт м.БВ

-

1 244 221,50

1 221 168,19

23 053,31

105,94

Крафт м.БВ До

-

314 531,90

272 508,18

42 023,72

12,97

ОДП-25

3 272 019,89

13 528 478,01

13 810 600,39

2 989 897,51

4,41

ОДП-25 В

146 500,01

336 285,44

482 785,45

-

6,59

ОДП-35

2 360 165,66

3 660 637,74

5 031 899,32

988 904,08

3,01

ОДП-35 В

201 886,04

283 677,66

485 563,70

-

4,81

пергамін ПБ

528 973,37

610 481,44

718 510,09

420 944,72

1,51

пергамін ПК

-

5 422 366,56

3 848 943,54

1 573 423,02

4,89

Пергамін ПК досвідчений.

-

42 670,00

17 533,80

25 136,20

1,40

пергамін ПУ

2 487 826,20

12 296 271,68

10 745 585,05

4 038 512,83

3,29

2 квартал 2012 р

БДМІ До

10 592,77

10 685 001,41

8 241 874,32

2 453 719,86

6,69

Папір для гофрування Б-1

15 409 625,00

122 122 848,86

126 930 375,15

10 602 098,71

9,76

Папір-основа для клейової стрічки "В" До

19 824,08

1 103 867,14

1 014 149,64

109 541,58

15,68

Папір-основа для клейової стрічки "А" К

109 413,18

-

92 520,28

16 892,90

1,46

Картон для плоских шарів

11 440 932,99

125 963 339,59

127 198 439,53

10 205 833,05

11,75

Комунар

-

76 822,01

76 822,01

-

-

Комунар м.К

1 021 287,99

15 363 475,08

13 030 537,25

3 354 225,82

5,96

Комунар П

139 437,87

719 068,76

498 972,25

359 534,38

2

Крафт М.А

19 316 256,29

207 844 124,59

217 624 143,47

9 536 237,41

15,08

Крафт М.А L

56 350,88

1 353 668,01

1 021 589,62

388 429,27

4,59

Крафт М.А досвід.

591 762,94

591 762,94

-

-

Крафт м.б

394 827,08

8 742 314,55

8 198 587,99

938 553,64

12,30

Крафт м.б До

2 767 826,64

7 939 509,94

6 925 303,03

3 782 033,55

2,11

Крафт м.БВ

23 053,31

-

-

23 053,31

-

Крафт м.БВ До

42 023,72

5 925 845,36

4 148 714,37

1 819 154,71

4,46

ОДП-25

2 989 897,51

8 868 576,25

10 277 706,53

1 580 767,23

4,50

ОДП-25 В

-

790 784,24

722 120,28

68 663,96

21,03

ОДП-35

988 904,08

4 443 751,32

5 278 717,99

153 937,41

9,24

ОДП-35 В

109 964,32

98 309,78

11 654,54

16,87

пергамін ПБ

420 944,72

-

44 900,27

376 044,45

0,11

пергамін ПК

1 573 423,02

15 071 596,25

13 025 484,63

3 619 534,64

5,02

Пергамін ПК досвідчений.

25 136,20

734 983,30

760 119,50

-

60,48

пергамін ПУ

4 038 512,83

9 395 044,61

9 736 817,61

3 696 739,83

2,52

Пергамін ПУ До

1 073 230,42

1 637 571,70

2 225 797,44

485 004,68

2,86

3 квартал 2012 р

БДМІ До

2 453 719,86

11 011 348,96

10 826 221,30

2 638 847,52

4,25

Папір для гофрування Б-1

10 602 098,71

150 181 223,83

152 154 052,54

8 629 270,00

15,82

Папір-основа для клейової стрічки "В" До

109 541,58

1 381 586,60

1 175 672,06

315 456,12

5,53

Папір-основа для клейової стрічки "А" К

16 892,90

278 396,04

152 971,96

142 316,98

1,92

Папір-основа для клейової стрічки "В"

3 505,16

3 505,16

Картон для плоских шарів

10 205 833,05

140 128 213,42

146 229 062,43

4 104 984,04

20,44

Комунар

52 470,54

52 470,54

Комунар м.К

3 354 225,82

7 924 703,27

10 755 636,12

523 292,97

5,55

Комунар П

359 534,38

192 916,22

552 450,60

3,07

Крафт М.А

9 536 237,41

194 382 217,07

196 326 888,52

7 591 565,96

22,92

Крафт М.А L

388 429,27

526 648,65

600 891,44

314 186,48

1,71

Крафт м.б

938 553,64

7 558 298,09

5 998 261,64

2 498 590,09

3,49

Крафт м.б До

3 782 033,55

8 328 061,75

8 791 748,29

3 318 347,01

2,48

Крафт м.БВ

23 053,31

441 219,36

439 147,97

25 124,70

18,23

Крафт м.БВ До

1 819 154,71

2 471 424,72

2 503 372,06

1 787 207,37

1,39

ОДП-25

1 580 767,23

7 681 470,17

8 757 393,56

504 843,84

8,40

ОДП-25 В

68 663,96

630 139,48

690 593,54

8 209,90

17,97

ОДП-35

153 937,41

9 395 081,14

9 514 001,54

35 017,01

100,70

ОДП-35 В

11 654,54

231 104,82

242 759,36

-

41,66

пергамін ПБ

376 044,45

-

38 140,68

337 903,77

0,11

пергамін ПК

3 619 534,64

3 853 231,32

6 875 868,63

596 897,33

3,26

Пергамін ПК досвідчений.

1 668 981,16

1 168 907,98

500 073,18

4,67

пергамін ПУ

3 696 739,83

9 290 040,39

11 147 804,45

1 838 975,77

4,03

Пергамін ПУ До

485 004,68

6 194 120,97

5 209 899,44

1 469 226,21

5,33

4 квартал 2012 р

БДМІ До

2 638 847,52

11 051 219,22

10 421 473,93

3 268 592,81

3,53

Папір для гофрування Б-1

8 629 270,00

158 074 814,25

158 753 586,29

7 950 497,96

19,15

Папір-основа для клейової стрічки "В" До

315 456,12

1 194 536,18

1 402 268,30

107 724,00

6,63

Папір-основа для клейової стрічки "А" К

142 316,98

-

134 651,51

7 665,47

1,79

Картон для плоских шарів

4 104 984,04

160 791 151,46

157 458 759,83

7 437 375,67

27,28

Комунар м.К

523 292,97

9 838 952,03

10 068 041,48

294 203,52

24,63

Комунар П

35 415,10

35 415,10

-

-

Крафт М.А

7 591 565,96

220 949 104,39

216 895 547,21

11 645 123,14

22,55

Крафт М.А L

314 186,48

929 710,59

885 346,52

358 550,55

2,63

Крафт м.б

2 498 590,09

169 325,19

663 823,58

2 004 091,70

0,29

Крафт м.б До

3 318 347,01

9 527 934,84

9 633 388,38

3 212 893,47

2,95

Крафт м.БВ

25 124,70

-

-

25 124,70

-

Крафт м.БВ До

1 787 207,37

692 990,40

1 552 883,66

927 314,11

1,14

ОДП-25

504 843,84

14 217 915,70

13 399 326,95

1 323 432,59

14,66

ОДП-25 В

8 209,90

337 383,10

305 105,23

40 487,77

12,53

ОДП-35

35 017,01

9 355 383,89

9 267 718,72

122 682,18

117,54

ОДП-35 В

603 233,02

544 914,58

58 318,44

18,68

пергамін ПБ

337 903,77

51 433,27

286 470,50

0,16

пергамін ПК

596 897,33

8 522 080,58

8 617 323,16

501 654,75

15,69

Пергамін ПК досвідчений.

500 073,18

1 127 249,76

1 250 644,85

376 678,09

2,85

пергамін ПУ

1 838 975,77

15 075 545,79

15 402 829,04

1 511 692,52

9,19

Пергамін ПУ До

1 469 226,21

12 088 270,40

11 821 301,25

1 736 195,36

7,37

Пергамін УВ досвідчений

-

808 986,82

808 986,82

-

-

1 квартал 2013 р

БДМІ До

3 268 592,81

6 097 036,16

6 252 464,50

3 113 164,47

1,96

Папір для гофрування Б-1

7 950 497,96

145 070 695,84

147 810 985,17

5 Пробіг: 210 208,63

22,46

Папір-основа для клейової стрічки "В" До

107 724,00

970 271,14

853 713,53

224 281,61

5,14

Папір-основа для клейової стрічки "А" К

7 665,47

159 043,67

119 623,21

47 085,93

4,37

Картон для плоских шарів

7 437 375,67

131 428 628,57

135 318 788,13

3 547 216,11

24,64

Комунар м.К

294 203,52

7 497 628,01

7 470 545,05

321 286,48

24,27

Комунар П

6 409,64

6 409,64

Крафт М.А

11 645 123,14

257 093 300,80

254 070 442,23

14 667 981,71

19,31

Крафт М.А L

358 550,55

912 901,22

789 520,28

481 931,49

1,88

Крафт м.б

2 004 091,70

2 562 339,24

2 737 884,89

1 828 546,05

1,43

Крафт м.б До

3 212 893,47

6 069 751,39

8 180 802,66

1 101 842,20

3,79

Крафт м.БВ До

927 314,11

484 344,34

1 169 486,28

242 172,17

2

ОДП-25

1 323 432,59

5 905 753,37

6 561 856,80

667 329,16

6,59

ОДП-25 В

40 487,77

1 089 589,44

601 345,76

528 731,45

2,11

ОДП-35

122 682,18

10 056 801,29

9 077 564,51

1 101 918,96

14,83

ОДП-35 В

58 318,44

182 207,40

229 674,65

10 851,19

6,64

пергамін ПБ

286 470,50

83 985,03

202 485,47

0,34

пергамін ПК

501 654,75

4 154 619,05

3 681 345,91

974 927,89

4,99

Пергамін ПК досвідчений.

376 678,09

1 178 532,52

1 477 962,32

77 248,29

6,51

пергамін ПУ

1 511 692,52

23 814 034,50

22 038 695,99

3 287 031,03

9,18

Пергамін ПУ До

1 736 195,36

6 223 076,90

7 289 602,43

669 669,83

6,06

2 квартал 2013 р

БДМІ До

3 113 164,47

4 222 261,06

3 650 856,33

3 684 569,20

1,07

Папір для гофрування Б-1

5 Пробіг: 210 208,63

140 392 016,53

134 256 362,67

11 345 862,49

16,22

Папір-основа для клейової стрічки "В" До

224 281,61

487 397,78

621 083,67

90 595,72

3,95

Папір-основа для клейової стрічки "А" К

47 085,93

193 246,55

134 132,34

106 200,14

1,75

Картон для плоских шарів

3 547 216,11

142 955 328,74

144 221 837,19

2 280 707,66

49,49

Комунар

-

23 000,77

23 000,77

-

-

Комунар м.К

321 286,48

10 129 671,28

9 916 133,19

534 824,57

23,16

Крафт М.А

14 667 981,71

262 421 734,38

262 270 687,90

14 819 028,19

17,79

Крафт М.А L

481 931,49

1 472 588,18

1 445 766,55

508 753,12

2,92

Крафт м.б

1 828 546,05

1 295 536,73

2 256 590,20

867 492,58

1,67

Крафт м.б До

1 101 842,20

11 721 850,17

11 117 778,96

1 705 913,41

7,92

Крафт м.БВ До

242 172,17

-

129 793,22

112 378,95

0,73

ОДП-25

667 329,16

6 984 920,29

7 126 514,65

525 734,80

11,95

ОДП-25 В

528 731,45

2 460 378,20

2 176 681,27

812 428,38

3,25

ОДП-35

1 101 918,96

8 065 476,15

8 243 507,11

923 888,00

8,14

ОДП-35 В

10 851,19

992 275,32

716 077,47

287 049,04

4,81

ОДП-35 К

42 719,80

42 719,80

пергамін ПБ

202 485,47

-

35 535,03

166 950,44

0,19

пергамін ПК

974 927,89

-

647 690,41

327 237,48

0,99

Пергамін ПК досвідчений.

77 248,29

-

77 248,29

-

2

пергамін ПУ

3 287 031,03

13 811 393,41

15 193 641,07

1 904 783,37

5,85

Пергамін ПУ До

669 669,83

11 468 353,02

9 399 511,35

2 738 511,50

5,52

3 квартал 2012 р

БДМІ До

3 684 569,20

6 284 444,68

9 462 980,72

506 033,16

4,52

Папір для гофрування Б-1

11 345 862,49

167 018 868,24

169 538 463,19

8 826 267,54

16,81

Папір-основа для клейової стрічки "В" До

90 595,72

814 405,88

666 207,66

238 793,94

4,05

Папір-основа для клейової стрічки "А" К

106 200,14

-

-

106 200,14

-

Картон для плоских шарів

2 280 707,66

178 817 106,18

176 690 988,37

4 406 825,47

52,84

Комунар м.К

534 824,57

7 649 255,98

7 303 169,99

880 910,56

10,32

Комунар П

-

4 160 807,25

3 769 944,95

390 862,30

19,29

Крафт М.А

14 819 028,19

263 450 536,94

263 970 848,95

14 298 716,18

18,13

Крафт М.А L

508 753,12

355 864,60

523 047,80

341 569,92

1,23

Крафт м.б

867 492,58

2 440 394,92

2 721 925,91

585 961,59

3,75

Крафт м.б До

1 705 913,41

10 566 341,98

10 535 726,93

1 736 528,46

6,12

Крафт м.БВ

25 124,70

-

-

25 124,70

-

Крафт м.БВ До

112 378,95

8 300,26

8 300,26

112 378,95

0,07

ОДП-25

525 734,80

10 546 815,68

10 915 437,89

157 112,59

31,97

ОДП-25 В

812 428,38

644 682,28

1 365 852,44

91 258,22

3,02

ОДП-35

923 888,00

7 620 220,72

7 662 073,69

882 035,03

8,48

ОДП-35 В

287 049,04

149 952,24

204 244,53

232 756,75

0,78

ОДП-35 К

105 985,52

83 084,11

22 901,41

7,26

пергамін ПБ

166 950,44

-

59 061,41

107 889,03

0,43

пергамін ПК

327 237,48

547 516,15

871 219,55

3 534,08

5,27

Пергамін ПК досвідчений.

772 280,68

772 280,68

-

-

пергамін ПУ

1 904 783,37

12 237 704,44

12 022 972,27

2 119 515,54

5,98

Пергамін ПУ До

2 738 511,50

5 342 739,99

6 412 750,96

1 668 500,53

2,91

Пергамін ПУ До

-

544 228,16

383 041,85

161 186,31

4,75

пергамін Пуо

-

75 915,22

57 057,95

18 857,27

6,05

4 квартал 2013 р

БДМІ До

506 033,16

12 123 577,16

10 567 527,35

2 062 082,97

8,23

Папір для гофрування Б-1

8 826 267,54

174 976 630,11

175 711 278,91

8 091 618,74

20,77

Папір-основа для клейової стрічки "В" До

238 793,94

271 792,16

362 448,03

148 138,07

1,87

Папір-основа для клейової стрічки "А" К

106 200,14

-

73 021,32

33 178,82

1,05

Папір-основа для клейової стрічки "В"

-

14 273,74

14 273,74

-

-

Картон для плоских шарів

4 406 825,47

184 279 426,34

183 776 465,45

4 909 786,36

39,45

Комунар м.К

880 910,56

5 208 693,90

4 916 082,71

1 173 521,75

4,79

Комунар П

390 862,30

429 343,27

678 857,51

141 348,06

2,55

Крафт М.А

14 298 716,18

276 574 963,19

275 799 925,06

15 073 754,31

18,80

Крафт М.А L

341 569,92

4 658 966,34

3 153 579,16

1 846 957,10

2,88

Крафт м.б

585 961,59

1 829 855,92

1 215 904,62

1 199 912,89

1,36

Крафт м.б До

1 736 528,46

12 017 206,38

11 679 669,29

2 074 065,55

6,13

Крафт м.БВ

25 124,70

-

-

25 124,70

-

Крафт м.БВ До

112 378,95

-

104 078,69

8 300,26

1,72

ОДП-25

157 112,59

11 858 880,77

11 594 199,48

421 793,88

40,06

ОДП-25 В

91 258,22

1 117 125,40

965 063,95

243 319,67

5,77

ОДП-35

882 035,03

7 303 139,63

7 352 720,44

832 454,22

8,58

ОДП-35 В

232 756,75

526 822,17

460 433,26

299 145,66

1,73

ОДП-35 К

22 901,41

43 378,42

66 279,83

5,79

пергамін ПБ

107 889,03

-

60 118,77

47 770,26

0,77

пергамін ПК

3 534,08

-

3 534,08

пергамін ПУ

2 119 515,54

18 552 684,94

18 454 873,81

2 217 326,67

8,51

Пергамін ПУ До

1 668 500,53

9 044 989,81

9 145 420,83

1 568 069,51

5,65

Пергамін ПУ До

161 186,31

-

103 676,18

57 510,13

0,95

пергамін Пуо

18 857,27

-

18 857,27

-

2


Головна сторінка


    Головна сторінкаУправління запасами ВАТ "БФ Комунар"

Скачати 383.6 Kb.