• 2.1 Основні погляди і праці Канторовича
 • 3. Олег Васильович Іншаков
 • 4. Леонід Іванович Абалкін


 • Дата конвертації05.08.2017
  Розмір48.11 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 48.11 Kb.

  Видатні російські економісти

  восібірского університету. Канторович вніс великий вклад у становлення нового наукового центру на сході нашої країни, в становлення і розвиток нового наукового напрямку, пов'язаного із застосуванням математичних методів і обчислювальної техніки в економіці. З 1971 р До останніх днів життя Леонід Віталійович жив і працював в Москві. Канторович був завідувачем лабораторією Інституту управління народним господарством, з 1976 р.- керівником наукового напрямку, пов'язаного з розробкою методів системного аналізу та оцінки ефективності науково-технічного прогресу.

  2.1 Основні погляди і праці Канторовича

  Інтерес до економічних проблем з'явився у Канторовича в кінці 30-х рр. Прийдешня війна породжувала у нього, за його власними словами, «ясне відчуття, що слабким місцем, що знижує нашу індустріальну та економічну міць, був стан економічних рішень». Поштовхом для розробки методу прийняття економічних рішень, відомого сьогодні як метод лінійного програмування, послужила здалася Канторовичу спочатку приватної та елементарної практичне завдання, з якою звернулися в 1938 р Співробітники Центральної лабораторії Ленінградського фанерного тресту. Канторовича попросили порекомендувати чисельний метод для розрахунку раціонального плану завантаження наявного обладнання. Йшлося про комплексне виконання п'ята видів робіт на лущильних верстатах восьми типів і різної продуктивності, так що вихід продукції, здавалося, залежав від чистої випадковості - яка група сировини на який верстат була спрямована.

  Рішення даного завдання вимагало принципово нових ідей, що дозволяють проводити цілеспрямований перебір ряду необхідних комбінації. Ядром відкриття Канторовича була встановлена ​​ним об'єктивна зв'язок завдання оптимального планування з метою визначення відповідних вартісних показників. На цій основі Канторовичем були сформульовані ознаки оптимальності, що дозволяють запропонувати різні схеми цілеспрямованого перебору допустимих планів і систем вартісних показників.

  В роботі Канторовича на основі дозволяють множників (мультиплікаторів) досліджувалися різні класи планово-виробничих завдань, давалася математична постановка виробничих завдань оптимального планування і пропонувалися ефективні методи вирішення і прийоми економічного аналізу цих завдань. Для характеристики охоплення матеріалу досить перерахувати назви розділів роботи: розподіл обробки деталей по верстатів; організація виробництва із забезпеченням максимального виконання плану за умови заданого асортименту; найбільш повне використання механізмів; максимальне використання комплексної сировини; найбільш раціональне використання палива; раціональний розкрій матеріалів; найкраще виконання будівництва при даних будівельних матеріалах; оптимальний розподіл посівних площ; найкращий план перевезень на транспорті. Канторович показав, що всі економічні проблеми розподілу можуть розглядатися як проблеми максимізації при численних обмежниках і, отже, можуть бути вирішені за допомогою методів лінійного програмування. У випадку з виробництвом фанери Канторович представив змінну, що підлягає максимізації, у вигляді суми вартостей продукції, що випускається всіма верстатами. Обмежувачі були представлені рівняннями, які встановлювали співвідношення між кількістю кожного з витрачаються факторів виробництва (деревини, електроенергії, робочого часу) і кількістю продукції, що випускається кожною з машин, де величина будь-який з витрат не повинна перевищувати наявну в розпорядженні суму. Канторович увів далі нові змінні (які дозволяють мультиплікатори) як коефіцієнти до кожного з факторів виробництва в обмежувальних рівняннях і показав, що значення як змінної витрачаються факторів, так і змінної продукції, що випускається, можуть бути визначені, якщо відомі значення мультиплікаторів. Потім Канторович представив економічну інтерпретацію цих мультиплікаторів, показавши, що вони являють собою, по суті, граничні вартості (або «приховані ціни») обмежуючих факторів, аналогічні граничну ціну кожного фактора в режимі вільної конкуренції. І хоча з тих пір розроблялися більш досконалі методики для визначення значень мультиплікаторів (Канторович використав метод послідовного наближення), його початкове розуміння економічного і математичного сенсу мультиплікаторів заклало основу для всіх наступних робіт в цій галузі.

  Особливий інтерес представляла його стаття «Про один ефективний метод вирішення деяких класів екстремальних проблем» (1940), присвячена дослідженню нескінченно мірних задач опуклого програмування. Досліджуючи спеціальні завдання лінійного програмування, Канторович спільно з М.К.Гавуріним вивчив в 1940 р Транспортну задачу в матричної і мережевий постановках. Запропонований ними метод потенціалів і його узагальнення широко використовувалися в подальшому в економічній практиці. У 1942 р Канторович створив перший варіант своєї капітальної монографії «Економічний розрахунок найкращого використання ресурсів. Робота настільки випередила свій час, що її публікація виявилася можливою тільки в 1959 р, коли ідеї Канторовича отримали широке визнання і використовувалися в економічній практиці.

  У роки 2-ї світової війни Канторович перебував на військовій службі, залишаючись в блокадному Ленінграді. У ці роки Канторович, будучи професором Військово-морської інженерної академії, зумів здійснити цікаве дослідження «Про переміщення мас» (1942), в якому використав лінійне програмування для планування оптимального розміщення споживчих і виробничих ресурсів. За наукові розробки військового часу Канторович був нагороджений в 1944 р Орденом «Знак пошани», а згодом, уже в 1985 р - Орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня.

  У повоєнні роки Канторович продовжував працювати в Ленінградському університеті. За серію статей з функціонального аналізу, опублікованих в 1947-1948 рр., Канторович був нагороджений в 1949 р Державної (Сталінської) премією.

  В кінці 50-х рр. з ініціативи Канторовича в Ленінграді були розгорнуті дослідження з теорії та чисельних методів математичного програмування, а також в області теорії і практичного використання моделей оптимального програмування. Тут, зокрема, були розроблені оптимальні тарифи на таксі, які, будучи реалізованими в масштабі всієї країни, принесли великий економічний ефект. З ініціативи Канторовича, в ці роки вперше в країні на математичному та економічному факультетах ЛДУ почалася підготовка фахівців з економічної кібернетики.

  Праці К. заклали фундамент теорії оптимального планування соціалістичної економіки, аж до кінця 80-х рр. широко використовується в практиці планування економічного розвитку в СРСР, а також в інших соціалістичних країнах. Основні ідеї теорії оптимального планування викладені в монографії «Економічний розрахунок найкращого використання ресурсів» (1959, 1960), що є найбільш відомою роботою вченого. Стрижнем цієї книги була формулювання основного завдання виробничого планування і динамічної задачі оптимального планування. Зазначені завдання формулювалися досить просто, але вони враховували основні риси планування в радянській економіці. В їх основі лежала схема лінійного програмування, тобто розвинений аналітичний апарат і великий набір обчислювальних засобів, частина яких запропонував сам Канторович. У цій роботі їм були сформульовані далекосяжні ідеї по ідеальній організації соціалістичної економіки для досягнення високої ефективності у використанні ресурсів.

  З ім'ям Канторовича пов'язаний природничо-науковий підхід до дослідження широкого кола проблем планової економіки, в тому числі однією з ключових - проблеми ціноутворення. Канторович дав математичне обґрунтування тези про необхідність відповідності цін суспільно необхідним витратам праці, визначення поняття оптимуму, оптимального розвитку, конкретизував, зокрема, що слід розуміти під максимальним задоволенням потреб членів суспільства.

  Значну частину своїх праць з проблем оптимального планування Канторович присвятив розробці та аналізу конкретних економічних показників. У роботах Канторовича наведено розрахунок рівня оптових цін по галузях народного господарства, обгрунтована структура ціни, необхідність врахування в ній фондомісткості, використання природних ресурсів, сформульовані пропозиції щодо аналітичного розрахунку прейскурантів з використанням ЕОМ, проаналізовані взаємозв'язок цін з оцінкою ресурсів і обладнання.

  В основі запропонованої Канторовичем формулювання оптимальних цін лежало розуміння цін і плану як єдиного цілого, частин єдиної системи. Оптимальні ціни Канторович назвав об'єктивно зумовленими оцінками, щоб підкреслити вже в назві, що ці ціни відображають сукупність умов, при яких складався оптимальний план. Своїм трактуванням об'єктивно обумовлених оцінок Канторович заклав основи оптимізаційного економіко-математичного аналізу широкого крута фундаментальних економічних проблем, в тому числі ефективності капітальних вкладень, нової техніки, госпрозрахунку, економічної оцінки природних ресурсів, раціонального використання праці.

  Свій оригінальний внесок Канторович вніс в дослідження малорозмірних (одно- і двухпродуктових) моделей, які досить інтенсивно розроблялися за кордоном. Їх аналіз дозволяв досліджувати проблему амортизації та ефективності капітальних вкладень та інші питання. Канторовичем розглядалися також способи впровадження та обліку технічного прогресу, зокрема питання про вплив темпів технічного прогресу на норматив ефективності капітальних вкладень, що забезпечив об'єктивний підхід до обчислення норми ефективності.

  Динамічним завданням оптимального планування була присвячена ключова робота Канторовича в цій області - «Динамічна модель оптимального планування», що вийшла в 1964 р Наступного, 1965 г. Вона була перевидана під назвою «Оптимальні моделі перспективного планування». У цій книзі були вказані найважливіші напрямки розширення та вдосконалення основної схеми динамічної моделі та намічені шляхи її практичного використання. Тут Канторович показав, як в економічну модель вводяться елементи нелінійності і дискретності і яку роль вони відіграють у більш точному обліку економічної реальності, а також при математичному аналізі відповідних моделей. Дана робота визначила напрямок багатьох робіт в області оптимального планування, виконаних в наступні роки, в тому числі і за кордоном, наприклад з теорії економіки добробуту.

  Премія пам'яті Альфреда Нобеля в 1975 р За економіки була присуджена Канторовичу спільно з Тьяллінг Купмансом «за внесок в теорію оптимального розподілу ресурсів. Роботи Купманса і Канторовича, виконані абсолютно незалежно один від одного, тісно стикалися, а американський вчений підготував в 1939 р Першу публікацію книги радянського вченого англійською мовою. У своїй Нобелівській лекції «Математика в економіці: досягнення, проблеми, перспективи» Канторович говорив про проблеми і досвід планової, особливо радянської, економіки.

  3. Олег Васильович Іншаков

  Олег Васильович Іншаков в 1974 р Закінчив з відзнакою економічний факультет Ростовського державного університету за фахом «політична економія», де працював до 1986 року. У цей період сформувалися дослідницькі та організаційні навички, вміння працювати з колегами, прагнення до інноваційних рішень наукових і організаційних проблем. У 1974-1978 рр. навчався в заочній аспірантурі по кафедрі політичної економії; кандидат економічних наук з 1981 р, в 1983 р Присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю політична економія.

  На цьому етапі основні наукові інтереси О.В. Иншакова зосереджені на вирішенні продовольчої проблеми в СРСР, створення ефективного господарського механізму здійснення агропромислової інтеграції, підвищення якості продукту інтегрованого виробництва. Цьому присвячені його основні праці і методичні рекомендації для органів влади і підприємств АПК.

  З 1986 р Почалася робота в Волгоградському державному університеті, де в різні періоди до 1995 рр. О.В. Іншаков очолював кафедри політичної економії, теоретичної економії, історії і теорії економічних систем. Іншаков був деканом факультету економіки і права, потім економічного факультету. Працював на посаді проректора з соціально-економічної роботі, з наукової роботи та міжнародних зв'язків, потім першого проректора. Вчене звання професора по кафедрі теорії та історії економічних систем присвоєно О.В. Іншакова в 1993 р, а вчений ступінь доктора економічних наук присуджена в 1996 р

  Хоча трудова біографія О.В. Иншакова «поділена» між двома російськими університетами - Ростовським і Волгоградським, Іншаков активно стажувався, читав лекції, вивчав досвід управління і організації науково-освітнього процесу в багатьох університетах Австрії і Болгарії, Німеччини та Іспанії, Росії і США, Франції та Швеції.

  У 1995 р О.В. Іншаков був вперше обраний ректором Волгоградського державного університету. У 2000 і 2005 рр. Іншаков знову успішно обирався ректором університету і плідно працює на цій посаді до теперішнього часу.

  На новому етапі Іншаков зумів ефективно використовувати накопичений і переосмислений досвід науково-дослідницької, навчально-методичної та організаційної діяльності в системі вищої професійної освіти. Іншаков став ініціатором і керівником розробки «Концепції розвитку Волгоградського держуніверситету на період 2000-2005 рр.», «Програми розвитку Волгоградського державного університету на 2005-2010 роки», створення науково-освітнього журналу «Вісник Волгоградського державного університету» в 8 серіях, а також серії видань «Наукові школи ВолДУ». Написаний ряд статей з основ і проблем модернізації економіки вищої школи.

  Їм організовано створення ряду нових факультетів, центру Інтернет та інноваційного центру, значно укріплені кадровий склад і науково-освітній потенціал, матеріальна база вузу, розроблені і впроваджені унікальні системи дистанційної організації вузівських науково-дослідних інститутів, багатоканального фінансування діяльності університету, стимулювання та соціального захисту колективу в умовах ринкової трансформації сфери вищої професійної освіти Росії.

  За роки роботи Іншаковим опубліковано близько 340 наукових і навчально-методичних робіт, серед них: 14 наукових монографій та 6 навчальних посібників нового покоління, які стали лауреатами конкурсів Міністерства освіти РФ, а також глави книг, статті в журналах, доповіді та ін., Видані в центральних і вузівських видавництвах в Росії, Німеччині, США. Редактор і автор навчальних посібників з грифом Міністерства освіти Росії, які перемогли на конкурсі «Культурна ініціатива»: Основи економічної теорії та практики. (1994); Основи економічної теорії та практика ринкових реформ в Росії (М .: Логос, 1997).

  Наукові роботи О.В. Иншакова першого періоду присвячені фундаментальних та прикладних проблем теорії господарського механізму; типології та класифікації економічних явищ; просторово-часової організації, модернізації і трансформації господарських систем; закономірностям і механізму розвитку АПК Росії, формування російських оптових продовольчих ринків; регіональної промислової політики, конкурентоспроможності, стійкості і безпеки регіональної економіки; соціально-економічному механізму ринкової адаптації ВНЗ в умовах реформи і модернізації вищої професійної освіти.

  В останнє десятиліття Іншаков О.В. розробив еволюційно-генетичну концепцію факторів виробництва і модель «ядра розвитку» економічних систем; довів необхідність розширення рівневої структури об'єкта і предмета економічної теорії; обгрунтував зв'язок економічної генетики і наноекономікі, виходячи з аналізу елементів і структури витрат людського дії.

  У своїх новаторських роботах з інституційної економіці Іншаков на основі оригінальних методів і джерел розкрив онтологічні і гносеологічні аспекти еволюції інститутів вітчизняного господарства в IX-XXI ст., Їх відображення в понятійному словотворенні російської мови, запропонував інституційні характеристики періодів вітчизняної історії, розробив многокритериальную класифікацію інституційних економічних механізмів.

  Іншаковим обґрунтовано напрями, сценарії і механізми стратегічної модернізації економіки Півдня РФ, що відображено в аналітичних записках і доповідях для органів влади ЮФО з розвитку мережі МТК, потенціалу етноекономікі, скорочення тіньового сектора економіки. Він очолив новаторську розробку «Стратегії соціально-економічного розвитку Волгоградської області на 2008-2025 рр.».

  Наукові роботи О.В. Иншакова широко відомі науковій громадськості, активно використовуються в наукових дослідженнях його учнями та представниками багатьох інших наукових колективів. Іншаков - постійний голова Оргкомітету щорічної Міжнародної наукової конференції «Віковий пошук моделі господарського розвитку Росії» (Волгоград, 1998-2008 рр.); член Оргкомітету Всеросійського симпозіуму «Стратегічне планування і розвиток підприємств» (Москва, ЦЕМІ РАН, 2000-2008 рр.), Всеросійській конференції «Економічна наука сучасної Росії» (Москва, ОЕ РАН, 2000 г.), багатьох інших всеукраїнських та регіональних конференцій, на яких виступив з серією доповідей з проблем стратегічного управління, еволюційної, інституціональної та регіональної економіки.

  О.В. Іншаков - член наукової ради видавництва «Економіка», редакційних колегій журналу і серії «Економічна наука сучасної Росії», серії «Сучасна інституційно-еволюційна теорія», окремих видань серії «Пам'ятки економічної думки» ІЕ РАН, редколегії ВІНІТІ РАН з проблем АПК, економіці і управління, Волгоградського обласного наукового журналу «Стрижень». Головний редактор наукового щорічника «Економіка розвитку регіону», що випускається Південної секцією сприяння розвитку економіки Відділення суспільних наук Російської академії наук, серії «Війна і мир в долі вчених-економістів» (8 випусків, 2002-2008 рр.), А також науково-освітнього журналу «Вісник ВолДУ» (з 1996 р).

  Науковий керівник авторського колективу і редактор томи «Волгоградська область» Економічної енциклопедії регіонів Росії (2002-2005 рр.), А також Енциклопедії Волгоградської області (2001-2007 рр.).

  О.В. Іншаков - організатор і голова (з 2000 р) Південної секції сприяння розвитку економіки Відділення суспільних наук РАН, яка об'єднує понад 110 докторів економічних наук вузів, НДІ, підприємств Південного федерального округу Росії, Воронезької та Липецької областей в єдиній територіальній системі координації творчої діяльності науковців на міжвідомчій основі. Нові ідеї інтеграції зусиль вчених академічних НДІ і вузів втілені ним у проекті Регіонального інформаційного центру загального користування та мережевої форми організації польових, регіональних і дистанційних досліджень на базі Південного наукового центру РАН. З 2004 р Він очолює за сумісництвом Відділ економічних досліджень ПНЦ РАН.

  О.В. Іншаковим сформував наукову школу і дослідницький напрямок з проблем еволюції господарських систем різного виду, типу, рівня і масштабу, в рамках якого їм підготовлені 41 кандидат і 15 докторів економічних наук, здійснюється керівництво дослідженнями 3 аспірантів, 3 докторантів, 2 здобувачів.

  З 1999 р О.В. Іншаков - член Експертної ради з економіки ВАК РФ. З 1998 року - постійний голова докторського спеціалізованої вченої ради з економічних наук, а також член інших спеціалізованих учених рад з економічних і соціологічних наук в Волгоградському держуніверситеті і Сочинському держуніверситеті туризму і курортної справи.

  Науково-громадська діяльність О.В. Иншакова: депутат, голова Комітету з питань науки, освіти, культури та громадських зв'язків Волгоградської обласної думи (з 2004 р). Ним підготовлено понад 20 прийнятих Волгоградської обласної Думою законів з метою зміцнення економічних основ сфери освіти і науки регіону. Член Правління ВЕО Росії (2001-2003 рр.), Заст. Голови його Волгоградського відділення (з 2000 р); консультант Голови аграрної партії Росії і депутата Державної Думи РФ (з 1996 р); голова Волгоградський відділень РАПН і МАН ВШ, член Президії Маон.

  Іншаков активно працює в Науково-технічній раді та комісії за грантами і премій в галузі науки і техніки Адміністрації Волгоградської області. Співголова Ради соціально-економічного розвитку, а також Комісії з премій міста-героя Волгограда. Постійний коментатор обласної науково-освітньої і культурно-просвітницької радіопередачі «Вежа», нагородженої золотою медаллю ВДНГ.

  Під керівництвом О.В. Иншакова в 1998-2008 рр. розроблені і активно впроваджуються в Волгоградської області рекомендації щодо вдосконалення банківської сфери, страхової системи, сфери освіти, розробляються принципи соціальної відповідальності бізнесу та соціального партнерства, корпоративного управління, земельних відносин в регіоні.

  За плідну громадську, наукову і освітню діяльність О.В. Іншаков нагороджений орденом Дружби, медалями «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні», ім. Маршала Жукова (1995 г.), «За активну участь у перепису населення» (2003 рік), «За заслуги в проведенні Всеросійської сільськогосподарської перепису 2006 року». Йому присвоєно почесні звання «Заслужений працівник вищої школи РФ» (1998 р), «Заслужений діяч науки РФ» (2002 р), «Почесний працівник вищої професійної освіти РФ» (2002). Іншаков відзначений Подякою Президента РФ (1996 г.), званнями «Кращий менеджер року Росії» в галузі освіти (1998 г.), лауреат стипендії РАН «Видатні вчені Росії» (1996-2000 рр.), «Заслужений діяч науки Республіки Калмикія» (2002 г.). Йому вручено Грамоти Державної Думи і Ради Федерації Федеральних зборів РФ, Міністерства освіти РФ, Волгоградської обласної думи, Адміністрацій Волгоградської області і Волгограда, міжнародні громадські нагороди і дипломи за досягнення в області науки і

  4. Леонід Іванович Абалкін

  Леонід Іванович Абалкін народився 5 травня 1930 У м.Москві. Батько - Абалкін Іван Олександрович (1894-1966), бухгалтер-ревізор. Мати - Абалкін Зоя Іванівна (1896-1976), корінна москвичка, бухгалтерський працівник. Дружина - Абалкін Анна Вартанівна (1931 г.рожд.). Син - Абалкін Іван Леонідович (1953 г.рожд.). Дочка - Абалкін Ірина Леонідівна (тисяча дев'ятсот шістьдесят один г.рожд.).

  Війна застала сім'ю Абалкін в Москві. У 1941 р Батько пішов добровольцем в ополчення, потім був переведений в регулярну армію, служив в якості начальника фінансового відділу Окремого артилерійського зенітного дивізіону, який виконував завдання охорони мостів в г.Ульяновск, а пізніше в г.Жлобіне (Білорусія). Леонід з матір'ю були евакуйовані у Свердловськ, де прожили два роки, в повній мірі випробувавши побут переселенців, коли вдома нерідко не було ні електрики, ні тепла. У Свердловську Леонід продовжував вчитися в середній школі, основним заняттям у вільний час було читання художньої літератури, перш за все російських класиків. У 1943 р Батько отримав кімнату в бараку в м Ульяновську, і Леонід з матір'ю переїхали до нього. Потім частина, в якій служив батько, перевели в м Жлобин. Місто було практично знищено. У ньому вціліла лише одна школа, в якій не було навіть грубки. Жили в землянці. Вчитися доводилося в три зміни, меблі приносити з собою. Після закінчення війни батько був демобілізований і отримав право повернутися в Москву. Десятий клас Леонід закінчував у Москві. Сім'я жила в виключно обмежених умовах: спочатку в крихітній кімнаті в комуналці, а потім кілька місяців на кухні, за фіранкою. До виходу на пенсію батько працював бухгалтером в Міністерстві сільського господарства.

  У 1948 рЛеонід Абалкін вступив до Московського інституту народного господарства на обліково-економічний факультет і в 1952 р Закінчив його з відзнакою. В інституті зустрів свою долю - Ганну Сатурову. Відбулося весілля. До цього часу брат демобілізувався з армії, жити було ніде, і при розподілі вирішальною обставиною була можливість отримати житло для молодої сім'ї. Довелося відмовитися від пропозиції вступити до аспірантури і погодитися з розподілом у м Гусєв Калінінградської області. Тут молода сім'я отримала однокімнатну квартиру. Це було перше, майже власне, житло, де почалася самостійне життя майбутнього академіка.

  У 1953 р У Абалкін народився первісток, син Іван. Сам же Леонід працював викладачем Калінінградського технікуму, вів курс статистики, фінансів, потім політекономії. У Калінінграді Л. І. Абалкін отримує своє перше призначення - заступника директора технікуму. Роки життя в Калінінграді стали важливим етапом в житті Леоніда Івановича. Це був період активної громадської роботи, заняття в драматичному гуртку, час самоствердження.

  У 1958 р Абалкін подає документи в аспірантуру Московського державного економічного інституту. Вибір інституту був пов'язаний з тим, що в його «альма-матер», в Мінх, аспірантура була закрита за звинуваченням у підтримці дрібнобуржуазних відносин. Московський державний економічний інститут розташовувався від нього в безпосередній близькості. У ньому викладали видатні вчені професора Бірман, Каменіцер і інші, які заклали основи «школи» Л.И.Абалкина.

  У 1961 р Московський державний економічний інститут і Московський інститут народного господарства об'єдналися. Під дахом останнього з 1 вересня 1961 р Починається відлік діяльності Л.И.Абалкина, як викладача. Абалкін стає асистентом кафедри політекономії. На цій кафедрі Абалкін пропрацював 15 років, пройшовши всі щаблі наукової та педагогічної кар'єри: старший викладач, доцент, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри. З 1966 по 1968 р Був секретарем парткому інституту. У зв'язку з обранням на цю посаду запам'ятався епізод, характерний для того часу. Посада секретаря парткому Мінха була номенклатурної для МГК партії, і кандидат повинен був затверджуватися на засіданні Секретаріату, який вів Перший секретар МГК, член Політбюро ЦК КПРС В.В. Гришин. Коли Абалкін представили, один із присутніх висловив здивування: «Як же так, завідувач кафедри і одночасно секретар парткому?» На що В.В. Гришин категорично заперечив: «Чому ректор може бути завідувачем кафедри, а секретар парткому немає?». В результаті Абалкін затвердили, і, в цілому, завідувачем кафедрою Абалкін пропрацював 10 років.

  У 1970 р Абалкін захистив докторську дисертацію: «Роль держави в регулюванні соціалістичної економіки». У 1976 р Л.І. Абалкін запросили на посаду заступника завідувача кафедрою проблем управління в Академії суспільних наук при ЦК КПРС. У 1978 р, коли АОН об'єдналася з Вищою партійною школою, виникла вакансія завідувача кафедрою політекономії. Роль завідувача кафедрою політекономії головного партійного вищого навчального закладу країни в ті роки було важко переоцінити. Вона була суть політична, ключова в плані підготовки кадрів по найважливішій дисципліни, від рівня викладання якої багато в чому залежали статус і становище випускників одного з найпрестижніших навчальних закладів країни.

  В якості завідувача кафедри Л.І. Абалкін пропрацював 8 років. У цей період його обрали членом-кореспондентом Академії наук СРСР і в 1986 р Призначили директором Інституту економіки АН СРСР, яким Абалкін залишається донині.

  Кінець 80-х - початок 90-х років був, напевно, самим драматичним періодом в новітній історії нашої країни. Він ознаменувався корінними змінами у створеному за роки Радянської влади господарському і політичному механізмі. Гори проблем, що накопичилися у всіх сферах життя держави викликали необхідність перегляду основоположних принципів управління країною. Леонід Абалкін отримав в ці роки рідкісну для себе можливість не тільки спостерігати відбувалися процеси зсередини, але і бути їх безпосереднім учасником.

  Почалося все влітку 1988 року, коли Л.І. Абалкін був обраний делегатом XIX партійної конференції від Севастопольського району Москви. У цьому унікальному районі на відносно обмеженою майданчику були зосереджені багато провідні дослідницькі центри країни: Інститут економіки, Інститут світової економіки і міжнародних відносин, Інститут економіки світової соціалістичної системи, Центральний економіко-математичний інститут, Інститут народно-господарського прогнозування, Інститут Далекого Сходу, Інститут соціології , Інститут наукової інформації з суспільних наук. В процесі вибору делегатів на партійну конференцію відбулися численні зустрічі Л.І. Абалкін з комуністами цих інститутів і району в цілому. Було висловлено багато побажань, наказів, були і письмові резолюції з оцінкою становища в економіці країни і з пропозиціями щодо шляхів виходу з кризи. Все це, а також опора на досить потужний науковий потенціал Інституту економіки АН СРСР, не могло не відбитися на зміст виступу Л.І. Абалкін з трибуни конференції.

  Виступ академіка запам'яталося багатьом, але сподобалося далеко не всім. У ньому була дана досить жорстка оцінка ситуації і з усією визначеністю сказано, що радикального перелому в економіці не відбулося, зі стану застою вона не вийшла, що завдання одночасного кількісного зростання і якісних змін в народному господарстві країни є несумісними. Виступ викликав численну критику з боку делегатів конференції і жорстку оцінку з боку Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова, який угледів у виступі сліди «економічного детермінізму». Після виступу до Л.І. Абалкін несподівано підійшов член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР Н.І. Рижков. З Миколою Івановичем Л.І. Абалкін був знайомий протягом декількох років. Відносини між ними хоча і були суворо офіційними, але складалися виключно на доброзичливості і взаємній повазі. Н.І. Рижков простягнув руку і, довго не відпускаючи її, сказав: «Треба поговорити». Незабаром після цього пішли зустріч з Н.І. Рижковим і постанова Президії Ради Міністрів СРСР «Про розгляд пропозицій Інституту економіки Академії наук СРСР щодо вдосконалення проводять у країні економічної реформи», в якому Л.І. Абалкін пропонувалося в термін до 1 грудня подати відповідні матеріали до Ради Міністрів СРСР.

  В інституті все віддавали собі звіт в тому, що від тих матеріалів, які будуть підготовлені, може залежати не тільки рішення практичних питань, але і загальне ставлення до економічної науки, до її розробок, до можливостей впливу науки на вибір і прийняття стратегічних рішень. Весь інститут був піднятий на ноги, почалася інтенсивна підготовка доповіді.

  Точно в термін матеріали були представлені в Уряд, але в зв'язку з землетрусом в Вірменії обговорення було перенесено і відбулося 4 січня 1989 У ньому взяли участь багато провідні економісти країни - академіки А. Аганбегян, Г. Арбатов, О. Богомолов, В. Кудрявцев, С. Сітарян, члени Президії Ради Міністрів СРСР. На нараді можливо вперше були названі й оголені ті негативні тенденції, які, в подальшому, широко обговорювалися в країні. Сама доповідь ніде не публікувався, але його короткий виклад було дано в працях Інституту економіки за 1988 р У ньому було підкреслено, зокрема, що якщо протягом 1976-1985 рр. і відбувалося неухильне наростання витрат державного бюджету, приріст цих витрат був менше приросту національного доходу (по абсолютній сумі). Цей процес не викликав особливих тривог, хоча і стримував розвиток госпрозрахункових та комерційних відносин в країні. Однак в 1986-1987 рр. склалося якісно нове співвідношення: витрати бюджету стали збільшуватися істотно швидше, ніж абсолютний приріст національного доходу країни, а витрати на виробничу сферу почали різко обганяти доходи бюджету, одержувані в цій сфері. На основі проведеного аналізу колектив інституту, його директор запропонували розробити програму фінансового оздоровлення народного господарства, метою якої було скорочення бюджетного дефіциту, нормалізація грошового обігу та стабілізація споживчого ринку. Головний же висновок полягав у тому, що причиною наростання негативних процесів була повільність і половинчатість в здійсненні економічної реформи, відсутність чіткої, прорахованою програми дій.

  Підводячи підсумок обговорення, Н.І. Рижков привітав зроблений інститутом доповідь і дав позитивну оцінку його роботи. 7 січня 1989 р Л.І. Абалкін був запрошений на зустріч до Генерального секретаря ЦК КПРС. Таким чином, був перерваний період охолодження відносин до інституту і його директора з боку вищого керівництва країни, який тривав після пам'ятного виступу Л.І. Абалкін на партійній конференції. Висновки, зроблені в доповіді, були прийняті. Інститут став інтелектуальним центром і головною науковою базою економічних реформ.

  Навесні 1989 р Л.І. Абалкін був обраний народним депутатом СРСР. Однак незабаром йому довелося скласти з себе повноваження депутата. В середині травня 1989 г. Він отримав пропозицію Голови Ради Міністрів СРСР Н.І. Рижкова стати його заступником і очолити комісію з економічної реформи. Л. І. Абалкін дав свою згоду, в повній мірі віддаючи собі звіт в тому, яку відповідальність він приймає на себе в умовах, коли не існує секрету швидкого і негайного оздоровлення економіки країни.

  Під час обговорення своєї кандидатури на засіданні Верховної Ради, Л.І. Абалкін взяв на озброєння і послідовно відстоював тезу про те, що ключ до виходу з кризи і структурної перебудови народного господарства полягає в радикальному оновленні економічних відносин, надання всім господарським структурам необхідної свободи. При цьому свобода господарювання повинна трансформуватися в додаткові фінансові ресурси, стати джерелом суспільного багатства. При цьому Абалкін підкреслив, що на зупинку наростання негативних процесів та оздоровлення економіки уряду має бути відведено не більше півтора року. Якщо воно не зможе цього зробити - має піти у відставку. Термін діяльності уряду був передбачений з разючою точністю. Але тоді залишалися питання: чи була реальна можливість вирішити поставлені завдання? Чи з'явиться у країни шанс? Чи зможе уряд їм скористатися? Сьогодні відповіді на ці питання відомі ...

  В середині 1989 р Економічна ситуація в країні перебувала ще під контролем, а важелі управління не були випущені з рук, хоча вже почали давати збої. Разом з тим, початок діяльності уряду співпало з усе більш поглиблюється економічною кризою: темпи зростання суспільного виробництва стрімко знижувалися, наближаючись до нульової позначки; дефіцит бюджету в 1989 р Міг обернутися безпрецедентною сумою, яка доходить до 120 млрд.руб .; важким тягарем на самому бюджеті лежали різного роду дотації, що перевищували 100 млрд.руб .; демократичні гасла і вимоги безмежної свободи господарської діяльності різко послабили контроль за зростанням грошових доходів.

  Виявлялися вкрай негативні і, в кінцевому рахунку, що опинилися катастрофічними тенденції і в політичній сфері. Почалися перші, сумно відомі, масові страйки у вугільній промисловості, руйнування традиційних структур адміністративної системи управління, яке істотно випереджало формування ринкових механізмів, наростали відцентрові сили сепаратизму в республіках Радянського Союзу, знову обрані Ради були недієздатні - все це призвело незабаром до майже повної втрати керованості економіки.

  Обстановка в країні складалася таким чином, що уряду треба було вживати негайних заходів щодо стабілізації економіки вже в 1989 р, Так як ситуація до початку 1990 р загрожує стати критичною. Першим завданням нового уряду, в складі якого Л.І. Абалкін став курирувати питання економічної реформи, була підготовка розгорнутої програми оздоровлення економіки, вирішення соціальних завдань, пов'язаних з розробкою майбутнього 13-го п'ятирічного плану (в термін до 1 вересня 1989 г.). У відповідності зі зробленими в пам'ятному доповіді висновками, а також розробленими планом і бюджетом на 1990 р Передбачалося здійснення великих структурних передвіжек в народному господарстві. В результаті планувалося збільшити виробництво споживчих товарів при відносному заморожуванні випуску засобів виробництва, що відповідало переорієнтації економіки на вирішення соціальних завдань, на насичення споживчого ринку. Вперше план зводився не як сума галузевих розробок, а на основі визначення найважливіших макропропорцій. Перш за все, передбачалося зробити великий крок по ліквідації дефіциту державного бюджету, зменшивши його вдвічі, обмежити величину грошової емісії, забезпечити приріст роздрібного товарообігу. Одночасно необхідно було витіснити з практики регулювання народного господарства старі, віджилі методи, коли вся увага концентрувалася нема на економічних, а на чисто технічних параметрах, на складанні сотень і тисяч балансових розрахунків, детального розпису конкретних завдань, доводяться аж до кожного підприємства.

  На перше місце серед заходів щодо стабілізації економіки вийшла завдання регулювання грошових доходів населення і досягнення їх відповідності з реальною пропозицією товарів і послуг. Цим вимогам відповідало введення податку на приріст оплати праці. Послідовне і жорстке застосування цієї податкової системи дозволило б стабілізувати ситуацію в економіці, особливо на споживчому ринку.

  Необхідно було і закласти юридичну базу для економічної реформи: розробити та подати на розгляд до Верховної Ради СРСР цілий, узгоджений пакет принципово нових законодавчих актів. Це були проекти законів про власність, про землю, про оренду, про податки, про переведення республік на принципи самофінансування, а також закони, що передбачають поправки до законів про підприємство та кооперації.

  Всі ці документи готувалися при безпосередньому керівництві та участі Л.І. Абалкін, представлялися на розгляд Верховної Ради СРСР, З'їздів народних депутатів. У складних, часом драматичних, дебатах економічний блок, очолюваний Л. І. Абалкін, зайняв демоцентрістскую позицію, оскільки вона поєднувала визнання необхідності збереження та оновлення централізованих методів регулювання економіки з широким розвитком демократичних засад в управлінні виробництвом і всіма сферами суспільного життя.

  Багато уваги приділялося організації управління ходом економічної реформи. З цією метою в кінці 1989 р Л.І. Абалкін приступив до формування створеної за рішенням З'їзду народних депутатів Державної комісії Ради Міністрів СРСР з економічної реформи. Вона була покликана розробляти наукові основи і принципи управління економікою в умовах радикальної реформи, здійснювати підготовку пропозицій щодо вдосконалення різних елементів господарського механізму, організацію вивчення зарубіжного досвіду. Вона повинна була також здійснювати координацію діяльності центральних економічних органів по підготовці методичних та нормативних актів, необхідних для здійснення економічної реформи. До її складу увійшли академіки А. Аганбегян і С. Шаталін, член-кореспондент АН СРСР В. Мартинов, великі фахівці з проблем управління професора Р. Євстигнєєв, Г. Єгіазарян, Б. Мільнер. Розробка концепції радикальної економічної реформи стала головною турботою комісії та її голови.

  В результаті комісія таку концепцію розробила. Вона стала своєрідним теоретичним проривом. Саме в ній були закладені всі основні ідеї, підходи і принципи, які в подальшому лягли в основу прийнятих законів, практичних кроків уряду. Вдалося сформулювати основні риси нової господарської системи, здатної забезпечити вирішення існуючих соціально-економічних проблем. Ці риси зводилися в основному до наступного: різноманіття форм власності, їх рівноправність і змагання; зарабативаемость доходів, їх розподіл відповідно до внеском в кінцевий результат; перетворення ринку (в поєднанні з державним регулюванням) на головний інструмент координації діяльності учасників суспільного виробництва; державне регулювання економіки на основі гнучкого економічного і соціального планування; забезпечення соціальної захищеності громадян, як найважливіше завдання держави. Був наведений порівняльний аналіз можливих варіантів або альтернатив переходу до ринкової економіки. У самій концепції і в доповіді містилася розгорнута аргументація на користь радикально-помірного варіанту.

  Цю концепцію Л.І. Абалкін наполегливо проводив протягом всього відпущеного йому і його колегам часу для роботи в уряді, незважаючи на серйозний опір консервативних сил партії і суспільства. Неможливо спростувати той факт, що за півтора роки роботи, попри всі труднощі і протиріччях, які супроводжували реформи, команді Л.І. Абалкін вдалося створити правовий каркас реформи, прийняти ряд основних законодавчих актів - про власність і землю, про оренду та акціонерні товариства, про Держбанку СРСР і банківській системі, про прибутковий податок і податок на прибуток, про демонополізацію економіки і її роздержавлення, про малих підприємствах і підприємницької діяльності.

  Почали реально розвиватися процеси створення змішаної економіки, представленої підприємствами різних форм власності, виникли перші акціонерні товариства, орендні підприємства і кооперативи, фермерські господарства. За короткий термін були утворені близько 1,4 тис. Комерційних і кооперативних банків. Створювалися товарні і фондові біржі. Але найголовніше - стався радикальний зсув у громадських умонастрої. Суспільство усвідомило необхідність радикального оновлення економічних структур, створення принципово нової моделі господарювання.

  Відставка уряду, його вимушений відхід з політичної сцени в 1991 р Стала наслідком загострилася політичної боротьби, неузгодженості діяльності багатьох центральних відомств, а часом і просто саботажу рішень, що приймаються. Все це - ціна, яку довелося заплатити суспільству за становлення демократії в нашій країні.

  За минуле десятиліття концепція економічних реформ, розроблена під керівництвом Л.І. Абалкін, не тільки не застаріла, але, навпаки, є все ще актуальною, зрозуміло з урахуванням сучасних реалій. На думку багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів, вона все ще залишається найсерйознішою, глибоко прорахованою і теоретично обгрунтованою програмою дій.

  Після відходу у відставку Л.І. Абалкін повернувся до науково-дослідницької діяльності на посаді директора Інституту економіки. Всього Абалкін опублікував понад 400 друкованих праць, в тому числі 15 індивідуальних монографій. Будучи великим економістом-теоретиком і політичним діячем, фахівцем в галузі методології економічної науки, проблем економічної політики і господарського механізму, свої головні наукові інтереси Абалкін зосереджує на розробці шляхів перетворення російського суспільства, осмисленні культурно-історичного тла і шляхів цивілізаційних перспектив економічних реформ. Тільки в період 1994-1999 рр. їм опубліковані ряд великих робіт, серед яких: «У лещатах кризи» (1994 г.), «Нотатки про російському підприємництві» (1994 г.), «До самопізнання Росії» (1995 р), «Зигзаги долі. Розчарування і надії »(1995 р),« Відкладені зміни, або втрачений рік »(1997 р),« Курс перехідної економіки »(підручник, 1997 г.),« Вибір за Росією »(1998 г.), а також статті: «Врятувати Росію» (в журналі «Федералізм»), «Втеча капіталу: природа, форми, методи боротьби» (в журналі «Питання економіки»), «Роль держави і боротьба з економічними догмами» (в журналі «Економіст») , «Система цінностей в російській економічній думці» (в журналі «Питання економіки»).

  Л.І. Абалкін - академік Російської Академії наук, Міжнародної Академії управління, Нью-Йоркської Академії наук, Міжнародної Академії Євразії, президент Міжнародного фонду ім.Кондратьева, віце-президент Вільного економічного суспільства Росії і Міжнародного Союзу економістів. Нагороджений орденом «Дружби Народів», медалями «За доблесну працю» та «Ветеран праці», а також Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

  висновок

  У даній роботі були представлені найбільш відомі, видатні російські економісти, опис їхніх біографій і їх основних робіт. Ця курсова робота дає чіткі уявлення про життя, роботу і про основні поглядах найбільш відомих російських економістів, які живуть в різний час. В рамках економіки ці відомості повинні грати величезну роль. Розглядаючи роботи і основні погляди, молодь починає краще розуміти економічні процеси, порівнювати погляди економістів тих часів з сучасними. А розглядаючи економічні процеси тих часів, молодь починає краще розуміти процеси в сучасному суспільстві. Крім того, аналізуючи ті чи інші дані, будувалися висновки про важливість і глобальності діяльності даного економіста.

  У першому розділі даної роботи були представлені економісти царської Росії. Як наслідок, основними їхніми проблемами були проблеми кріпосного права, наслідком яких були всі економічні проблеми Росії тих часів. Це такі проблеми, як розвиток важкої і легкої промисловості, сільського господарства, залізничного сполучення. Поміщики, що організують своє господарство на принципах панщини, не могли домогтися гарних врожаїв, так як кріпаки не намагалися працювати, їм це було невигідно і не потрібно. В результаті поміщик все забирав частину наділів, відданих кріпаком під особисте користування, собі, думаючи що це збільшить прибуток або врожайність, чого, природно, не відбувалося. Поміщики також не могли впровадити нове обладнання або нові технології в сільському господарстві, так як кріпаки були неписьменними і не могли використовувати нові технології. Фортечні ж, хто платить оброк і працюють в області промисловості, також були некомпетентними працівниками. Як наслідок, в промисловості проглядається явна стагнація. Тому в першому розділі представлені економісти, які намагаються вирішити дані проблеми.

  У другому розділі представлені і описані проблеми, що виникли в радянській Росії. Основними проблемами того часу були збитковість величезної кількості державних підприємств внаслідок невмілого керівництва. Для прикладу представлені підприємства інших держав, які працюють за таким же принципом але приносять колосальні прибутки. Також найбільш важливою проблемою того часу було слабке розвиток легкої промисловості. Ще одна велика проблема - повна монополія держави на всі види продукції і послуг, відсутність конкуренції на ринку, та й взагалі дуже слабкий розвиток Ринку. У даній роботі був представлений тільки один економіст того часу, але який пропонував шляхи вирішення всіх цих проблем. Даний економіст - Леонід Віталійович Канторович - є лауреатом Нобелівської премії. У цій роботі він - єдиний представник радянської Росії, щоб повніше описати його життя, заслуги, діяльність і нагороди.

  У третьому розділі були описані економісти Росії, живі і працюють в наші дні. Їх основною проблемою бал спочатку вихід з кризи 1990х років, пізніше - підняття економіки країни. Зараз ці дані дуже важливі, так як використовуючи запропоновані в 1990 році шляхи виходу з кризи, можуть бути частково використані і зараз, під час сучасної кризи. І, звичайно, ці економісти працюють над подоланням сучасної кризи. Економісти, описані в даній роботі, найбільш відомі в сучасній Росії і пропонують шляхи виходу з даних проблем.

  В роботі виконані всі цілі і завдання, поставлені для неї.

  Ця курсова робота є актуальною, так як російські економістивсегда чинили величезний вплив на економіку Росії і на світову економіку в цілому.

  бібліографічний список

  1. www.vikipedia.ru

  2. www.economics.com

  3. www.economicus.ru

  4. Економіка і математичні методи. 1976. Т. 12. Вип. 2

  5. Чернишевський Н.Г. Повна. зібр. соч. М., 1950. Т. VII.

  6. Цит. по: Каратаєв Н.К. Економічні науки в Московському університеті (1755-1955). М .: Изд-во МГУ, 1956.

  7. Цит. по: Лященко П.І. Історія народного господарства СРСР. М .: Госполитиздат, 1956. Т. 1.

  8. Цит. по: Венгеров С.А. Критико-біографічний словник російських письменників і вчених. СПб., 1891

  9. Цит. по: Агонбегян А.Г. Роль Л.В. Канторовича в розвитку економічної науки

  10. Бабст І.К. Публічні лекції політичної економії. М., 1860.

  11. Сибірський математичний журнал. 1982. Т. 23. N 6

  12. Маркетинг. 1992. N 3

  ...........