Дата конвертації25.03.2017
Розмір13.22 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 13.22 Kb.

Використання робочого часу

зміст


Початкові дані

завдання 1

завдання 2

завдання 3

завдання 4

висновок


Початкові дані

Найменування показника/

Одиниця виміру

минулий рік

поточний рік

1

Обсяг продукції (виручка від реалізації) у фактичних цінах, тис. Руб.

3350

3170

2

Собівартість продукції, тис. Руб.

2900

2680

3

Матеріальні витрати, тис. Зруб.

+1350

1200

4

Фонд оплати праці, тис. Руб.

935

900

5

Амортизація, тис. Руб.

385

365

6

Інші витрати, тис. Руб.

230

215

7

Середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб.

3850

3650

8

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

115

120

9

Загальна кількість відпрацьованих людино-днів працівниками

30820

31200

10

Загальна кількість відпрацьованих людино-годин працівниками

232691

234000завдання 1

Визначити впливу середньооблікової чисельності працівників, середньої кількості днів, відпрацьованих одним працівником і середньої тривалості робочого дня на зміну в загальній кількості відпрацьованих людино-годин.

у = х 1 * х 2 * х 3 - модель мультиплікативна.

у - загальна кількість відпрацьованих людино-годин, х 1 - середньооблікова чисельність працівників, х 2 - середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником, х 3 - середня тривалість робочого дня.

Знайдемо середню кількість днів, відпрацьованих одним працівником. Для цього необхідно загальне число відпрацьованих людино-днів розділити на середньоспискову чисельність працівників.

Знайдемо середню тривалість робочого дня: розділимо загальне число відпрацьованих людино-годин працівниками на загальну кількість відпрацьованих людино-днів працівниками.

х 10 = 115

х 11 = 120

х 20 = 30820/115 = 268

х 21 = 31200/120 = 260

х 30 = 232691/30820 = 7.55

х 31 = 234000/31200 = 7.5

Dу = у 1-у 0 = 234000-232691 = 1309

використовуємо метод абсолютних різниць:

х1 = (х 11 х 10) * х 20 * х 30 = (120-115) * 268 * 7.55 = 10117

х2 = х 11 * (х 21 х 20) * х 30 = 120 * (260-268) * 7.55 = -7248

х3 = х 11 * х 21 * (х 31 х 3) = 120 * 260 * ( 7.5-7.55) = -1560

Висновок: проведений аналіз показав, що за минулий період загальна кількість відпрацьованих людино-годин збільшилася на 1309. Позитивний вплив мало збільшення середньооблікової чисельності працівників на 5 чол., Що призвело до збільшення загальної кількості відпрацьованих людино-годин на 10117 (772.88%). Фактори, що зробили негативний вплив на зміну кількості відпрацьованих людино-годин: середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником, середня тривалість робочого дня. Внаслідок зменшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним працівником на 8 дн, загальна кількість відпрацьованих людино-годин зменшилася на 7248 (553.71%). Внаслідок зменшення середньої тривалості робочого дня на 0.05 год. Загальна кількість відпрацьованих людино-годин зменшилася на 1560 (119.17%).

Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником і середня тривалість робочого дня зменшилися, але в більшій мірі збільшилася середньооблікова чисельність працівників, що в підсумку призвело до збільшення кількості відпрацьованих людино-годин. Щоб ще більше збільшити кількість відпрацьованих людино-годин, необхідно збільшити середню кількість днів і тривалість робочого дня.
завдання 2

Проаналізувати динаміку вартості основних фондів і ефективності їх використання в порівнянні з попереднім роком. Встановити вплив зміни середньорічної вартості основних фондів і фондовіддачі на обсяг продукції.

у = х 1 * х 2 - мультиплікативна модель, у - обсяг продукції, х 1 - середньорічна вартість основних фондів, х 2 - фондовіддача.

Фондовіддача (ФО) визначається відношенням обсягу річної виручки від реалізації продукції до середньої річної вартості основних фондів:

ФО = Q / ОФ,

де Q - обсяг виробництва у відповідних цінах;

Оф- середньорічна вартість основних виробничих фондів.

У попередньому році фондовіддача дорівнює 3350/3850 = 0.8701, в поточному році фондовіддача дорівнює 3170/3650 = 0.8685.

Використовуємо метод ланцюгових підстановок:

у 0 = х 10 * х 20 = 3850 * 0. 8701 = 3350

у 1 = х 11 * х 12 = 3650 * 0. 8685 = 3170

Dу = у 1-у 0 = 3170-3350 = -180

показники

умовне позначення

попередній рік

поточний рік

вплив

абсолютне

питома вага, %

обсяг продукції, тис.руб

у

3350.00

3170.00

-180.00

100

середньорічна вартість основних фондів, тис.руб

х 1

3850.00

3650.00

-174.03

96.68

фондовіддача

х 2

0. 8701

0. 8685

-5.97

3.32

у 1 `= х 11 * х 20 = 3650 * 0. 8701 = 3175.97

х1 = 3175.97-3350 = -174.03

у 2 `= х 11 * х 21 = 3650 * 0. 8685 = 3170

х2 = 3170- 3175.97 = -5.97

Висновок: проведений аналіз показав, що за минулий період обсяг продукції зменшився на 180 тис.руб. Це було обумовлено впливом наступних факторів: внаслідок зменшення середньорічної вартості основних фондів на 200 тис.руб. обсяг продукції зменшився на 174.03 (96.68%). Зміна даного чинника в більшій мірі вплинуло на зменшення обсягу продукції. Внаслідок зменшення фондовіддачі на 0.0016 обсяг продукції зменшився на 5.97 тис.руб. (3.32%).


завдання 3

Визначити вплив на зміну обсягу продукції матеріаломісткості і матеріальних витрат.

Матеріаломісткість визначається як відношення матеріальних витрат до обсягу продукції. Ме = МОЗ / Q => Q = МОЗ / Ме. Необхідно використовувати кратну модель y = x1 / x2, де у - обсяг продукції, х 1 - матеріальні витрати, х 2 - матеріаломісткість.

х 2 0 = 1350/3350 = 0.40

х 2 1 = 1200/3170 = 0.38

показники

умовне позначення

попередній рік

поточний рік

вплив

абсолютне

питома вага, %

обсяг продукції, тис.руб

у

3350.00

3170.00

-180.00

100

матеріальні витрати

х 1

1350.00

1200.00

-372.22

206.79

матеріаломісткість

х 2

0.40

0.38

192.22

-106.79

у 0 = х 10 / х 20 = 1350.00 / 0.40 = 3350.00

у 1 = х 11 / х 12 = 1200.00 / 0.38 = 3170.00

Dу = у 1-у 0 = 3170.00-3350.00 = -180.00

у 1 `= х 11 / х 20 = 1200.00 / 0.40 = 2977.78

х1 = 2977.78-3350.00 = -372.22

у 2 `= х 11 / х 21 = 1200.00 / 0.38 = 3170.00

х2 = 3170.00- 2977.78 = 192.22

Висновок: проведений аналіз показав, що за минулий період обсяг продукції зменшився на 180 тис.руб. Зміна матеріальних витрат більшою мірою вплинуло на зменшення обсягу продукції: внаслідок зменшення на 150 тис.руб. обсяг продукції зменшився на 372.22 тис.руб. (206.79%). Внаслідок зменшення матеріалоємності на 0.02 обсяг продукції збільшився на 192.22 тис.руб (106.79%).
завдання 4

Визначити вплив використання робочого часу і середньої годинної оплати праці на середньорічну заробітну плату працівника.

Для того щоб знайти середньорічну заробітну плату працівника помножимо середню годинну заробітну плату на кількість відпрацьованих людино-годин працівником.

Кількість відпрацьованих людино-годин працівником знайдемо, розділивши загальне число відпрацьованих людино-годин працівниками на середньоспискову чисельність працівників.

Кількість відпрацьованих людино-годин (використання робочого часу) в попередньому році одно 232 691/115 = 2023.4, а використання робочого часу в поточному році одно 234000/120 = 1950.

Середня годинна заробітна плата працівника визначається відношенням фонду оплати праці до загальної кількості відпрацьованих людино-годин працівниками.

Середня годинна заробітна плата працівника в попередньому році дорівнює 935/232 691 = 0.0040, середній годинниковий заробітна плата працівника в поточному році дорівнює 900/234000 = 0.0038.

у - середньорічна заробітна плата працівника, х 1 - використання робочого часу, х 2 - середня годинна оплата праці. у = х 1 * х 2 - факторна модель мультиплікативна. Використовуємо метод ланцюгових підстановок.

Використовуємо метод абсолютних різниць

Dу = у 1-у 0 = 7.50-8.13 = -0.63

х1 = (х 11 х 10) * х 20 = (1950-2023) * 0.0040 = -0.29

х2 = х 11 * (х 21 х 20) * х 30 = 1950 * (0.0038-0.0040) = -0.34

показники

умовне позначення

попередній рік

поточний рік

вплив

абсолютне

питома вага, %

середньорічна заробітна плата працівника, тис.руб

у

8.13

7.50

-0.63

100

використання робочого часу, ч

х 1

2023

1950

-0.29

46.78

середня годинна оплата праці, тис.руб

х 2

0.0040

0.0038

-0.34

53.22

Висновок: проведений аналіз показав, що за минулий період середньорічна заробітна плата працівника зменшилася на 0.63 тис.руб. Це було обумовлено впливом наступних факторів: внаслідок зменшення використання робочого часу на 73 год середньорічна заробітна плата працівника зменшилася на 0.29 тис.руб (46.78%). Внаслідок зменшення середньогодинної оплати праці на 0.0002 середньорічна заробітна плата працівника зменшилася на 0.34 тис.руб (53.22%).висновок

Обсяг продукції зменшився внаслідок зменшення вартості ОПФ і фондовіддачі, тобто ОПФ стало менше і вони стали використовуватися менш ефективно.

Загальна кількість відпрацьованих людино-годин збільшилася, але це відбулося за рахунок збільшення середньооблікової чисельності працівників, в той час як середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником і середня тривалість робочого дня зменшилися. Зменшилася і середня годинна оплата праці.

Роботу підприємства можна назвати успішною, існує багато проблем, які потребують глибшого аналізу і рішення: збільшення вартості ОПФ і більш ефективне їх використання, збільшення обсягу виробництва, більш ефективне використання робочої сили та її винагороду за працю.