• 1. Теоретичні основи аналізу фінансових результатів 1.1 Сутність аналізу фінансових результатів
 • Фінансовий результат
 • 1.3 Класифікація прибутку
 • 2 За видами діяльності
 • 3 За складом елементів
 • 4 За характером оподаткування
 • 6 За періодом формування
 • 8 За характером використання
 • 1.4 Аналіз прибутку організації
 • Внутрішні чинники
 • 1.5 Фактори формування прибутку
 • 1.6 Показники рентабельності
 • 1.7 Види показників рентабельності
 • 2. Статистичний аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ «Дальсвязь» 2.1 Аналіз динаміки прибутку від продажів ВАТ «Дальсвязь» за 2001 -2010 роки
 • 2.2 Аналіз структури доходів і витрат фірми за 2009 і 2010 роки
 • 2.3 Аналіз фінансових результатів за допомогою середніх величин і показників варіації
 • Середнє лінійне відхилення
 • Середнє квадратичне відхилення
 • 2.4 Кореляційно-регресійний аналіз прибутку від продажів
 • 2.5 Аналіз чистого прибутку
 • 2.6 Розрахунок і аналіз спеціальних показників фінансових результатів


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір74.3 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Використання статистичних методів в аналізі ВАТ "Дальсвязь"

  Вступ


  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування.

  Щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати економічний стан як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити тільки правильне управління рухом фінансових ресурсів і капіталу, яке можливе лише при об'єктивному аналізі фінансових результатів.

  Мета даної роботи полягає у вивченні теоретичних аспектів статистичного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, проведення аналізу за наявними даними. Об'єктом дослідження є підприємство ВАТ «Дальсвязь», яке надає різні послуги зв'язку на Далекому Сході, в тому числі і в Амурській області.

  У процесі підготовки роботи використовувалися дані бухгалтерського балансу і відліку про прибутки і збитки ВАТ «Дальсвязь» за 2001 - 2010 роки.


  1. Теоретичні основи аналізу фінансових результатів


  1.1 Сутність аналізу фінансових результатів


  В умовах ринкових відносин метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Відповідно до законодавства Російської Федерації підприємницька діяльність означає ініціативну самостійність підприємств, спрямовану на отримання прибутку.

  Фінансовий результат - це узагальнюючий показник аналізу та оцінки ефективності діяльності підприємницької організації. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності, / 14, с. 360 /.

  Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства в усіх напрямках його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, фінансової та інвестиційної. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з усіма учасниками підприємницької діяльності, / 12, с.228 /.

  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає:

  • дослідження змін кожного показника за поточний аналізований період;

  • дослідження структури відповідних показників і їх змін;

  • вивчення динаміки зміни показників фінансових результатів за ряд звітних періодів;

  • виявлення факторів і причин зміни показників прибутку і їх кількісна оцінка, / 7, с. 523 /.  1.2 Визначення прибутку


  Прибуток, представляючи собою одну з основних економічних категорій ринкового господарства, характеризує кінцеві фінансові результати діяльності організації. У показнику прибутку відображаються ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності будь-якої організації є позитивну різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво і реалізацію продукції з урахуванням інших господарських операцій. Збиток, навпаки, - негативна різниця між доходами і витратами за всіма господарськими операціями організації в цілому, / 1, с. 159 /.

  За рахунок заробленого прибутку здійснюється фінансування заходів з науково-технічного та соціально-економічного розвитку організації, виплачуються дивіденди власникам бізнесу (акціонерам). При цьому в процесі господарської діяльності організація не тільки може втратити очікуваного прибутку, а й втратити свій капітал частково або повністю. Таким чином, прибуток є в певній мірі і платою за ризик здійснення підприємницької діяльності, / 6, с. 279 /.

  Формування загального фінансового результату можна представити таким чином:

  Прибуток від продажів + Сальдо інших доходів і витрат.

  Відповідно до звіту про прибутки і збитки (ф. № 2) в загальну суму доходів включаються: виручка; відсотки до отримання; доходи від участі в інших організаціях; інші доходи; відкладені податкові зобов'язання.

  До загальної суми витрат відносяться: собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг; комерційні витрати; Управлінські витрати; відсотки до сплати; Інші витрати; відкладені податкові активи і поточні податки на прибуток, / 8, с. 102 /.

  На малюнку 1 представлена ​​модель господарського механізму підприємства, заснована на формуванні прибутку.


  Оборот - виручка від реалізації (без ПДВ, акцизів і ін.)

  рядок 010


  (-)

  Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

  рядок 020  Валовий дохід від реалізації продукції (обороту)

  рядки 010-020


  (-)

  витрати періоду

  рядки 030 + 040  Результат від фінансових та інших операцій

  рядки 060-070 + 080 + 090-100


  (+)

  Прибуток від реалізації продукції

  рядок 050  Результат від інших позареалізаційних доходів і витрат

  рядки 120-130


  (+)

  Прибуток від фінансово-господарської діяльності

  рядки 050 + 060-070 + 080 + 090-100 + 120-130  Податок на прибуток

  рядок 150

  (-)

  Прибуток звітного періоду (балансовий прибуток)

  рядок 140  абстрактні кошти

  рядок 160


  Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

  рядки 140-150  Нерозподілений прибуток звітного періоду

  рядки 140-150-160

  Малюнок 1 - Модель господарського механізму підприємства


  На малюнку 1 представлений механізм формування різних джерел прибутку, / 2, с. 56 /.


  1.3 Класифікація прибутку

  1 За джерелами формування у відповідності з Податковим кодексом РФ прибуток поділяють на прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг основний (статутний) діяльності, в рамках якої в цілях підвищення ступеня аналітичності аналізу можна виділяти прибуток від основної діяльності організації і прибуток від іншої реалізації. Прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг є основним видом прибутку у організації. Її формування безпосередньо пов'язано з галузевою специфікою діяльності підприємства.

  Прибуток від іншої реалізації являє собою дохід організації від реалізації різних видів майна, включаючи цінні папери і майнові права. Цей показник відображає фінансовий результат діяльності, що не є основною для організації, яка ведеться не регулярно і не займає, як правило, високу питому вагу в загальному обсязі виробництва. Крім того, сюди відноситься прибуток від позареалізаційних операцій. Вона утворюється як дохід від пайової участі в інших організаціях у вигляді розподіленого прибутку на суму паю, купівлі-продажу іноземної валюти, доходи за позиковими зобов'язаннями, штрафи, пені та отримані неустойки.

  2 За видами діяльності виділяють прибуток від виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності.

  Прибуток від виробничої діяльності є результатом виробничо-збутової, основною для даної організації поточної діяльності по її статуту. З зарубіжної економічної літератури в нашу термінологію аналізу господарської діяльності організації увійшло поняття «операційний прибуток», під якою розуміється, по суті, прибуток від виробничої діяльності.

  Результат інвестиційної діяльності частково відбивається в прибутку від іншої реалізації у вигляді доходів від участі в спільній діяльності, від володіння цінними паперами та депозитними вкладами, частково від реалізації майна після закінчення реалізації інвестиційного проекту. Крім того, результати інвестицій відображаються на виробничій прибутку, коли інвестиції здійснюються в реальні активи по розширенню, оновленню та модернізації основного або допоміжного виробництва.

  Під прибутком від фінансової діяльності розуміється непрямий ефект від залучення капіталу із зовнішніх джерел на більш вигідних, ніж середньоринкові, умовах. Крім того, в процесі фінансової діяльності може бути отримана і пряма прибуток від реалізації фінансових проектів вкладення власного капіталу в інші організації.

  3 За складом елементів, що формують прибуток, розрізняють валовий прибуток, прибуток від продажу, прибуток від іншої реалізації, прибуток до оподаткування, прибуток від звичайної діяльності та чистий прибуток.

  Валовий прибуток - позитивна різниця між сумою виручки-нетто і собівартістю продажів.

  Прибуток від продажів являє собою суму доходу організації за вирахуванням всіх операційних витрат. Даного поняття відповідає поняття «прибуток від продажів» за звітом про фінансові результати (форма № 2).

  Прибуток від іншої реалізації складається з прибутку від операційної діяльності - це позитивна різниця (сальдо) між сумою доходів від операційної діяльності (включаючи відсотки до отримання, доходи від участі в інших організаціях та інші операційні доходи) і сумою витрат на операційну діяльність. До складу цих витрат включаються відсотки до сплати та інші операційні витрати, а також прибуток від позареалізаційних операцій, що представляє собою позитивне сальдо позареалізаційних доходів і витрат. До доходів відносяться штрафи, пені, неустойки на користь підприємства за господарськими договорами, вартість безоплатно отриманих активів, прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році, кредиторська і депонентская заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності, позитивні курсові різниці та інші позареалізаційних доходи, Позареалізаційні витрати представлені штрафами, пенями і неустойки, виплаченими підприємством за господарськими договорами, збитками минулих років, визнаними в звітному році, дебіторською заборгованістю з вичерпаним терміном позовної давності, негативними курсовими різницями і іншими позареалізаційними витратами.

  Прибуток до оподаткування дорівнює сумі прибутку від продажів і прибутку від іншої реалізації.

  Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між величиною прибутку до оподаткування і податковими відрахуваннями з прибутку, що включають податок на прибуток і економічні санкції з прибутку.

  Чистий прибуток - сукупна (загальна бухгалтерський прибуток організації) прибуток, зменшена на суму податку на прибуток і аналогічних платежів з неї.

  4 За характером оподаткування виділяють оподатковувану і неоподатковувану прибуток.

  5 За характером інфляційної очищення прибутку розрізняють реальну і номінальну прибуток. Перший показник характеризує розмір номінально отриманої суми прибутку за аналізований період, скоригованого у відповідному порядку на індекс інфляції; другий - такого коригування не припускав.

  6 За періодом формування виділяють прибуток попереднього і звітного періодів, а також планований прибуток.

  7 По регулярності формування прибуток ділиться на регулярно формується і так звану «надзвичайну» прибуток. У ринковій економіці даний вид прибутку характеризує незвичайний для даної організації джерело її формування або дуже рідкісний характер її отримання.

  8 За характером використання в складі прибутку, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, виділяють капіталізовану і спожиту частини. Капіталізована прибуток являє собою ту її частину, яка спрямована на фінансування приросту активів, а спожита прибуток - ту її частину, яка витрачена на виплату власникам, персоналу або соціальні програми організації, / 6, с. 280 /.


  1.4 Аналіз прибутку організації


  Аналіз прибутку починають з дослідження її динаміки як по загальній сумі, так і в розмірі складових її елементів. Це так званий горизонтальний (тимчасової) аналіз. У цьому випадку кожна позиції звітності порівнюється з аналогічним показником базового періоду. Потім проводять вертикальний (структурний) аналіз, який виявляє структурні зміни в складі прибутку і вплив кожної позиції звітності на результат в цілому.

  Почнемо з викладу методики горизонтального аналізу. При загальній оцінці динаміки прибутку порівнюють її суму, отриману в звітному періоді, з прибутком за відповідний базовий період і знаходять абсолютне відхилення. Потім визначають відносне відхилення. Це можуть бути темпи зростання або темпи приросту, / 10, с. 147 /.

  Вертикальний аналіз проводиться на основі оцінки впливу показників, які включаються в аддитивную модель прибутку.

  Аналіз кожного доданка адитивної моделі дозволяє оцінити надходження і напрямки використання фінансових ресурсів. Так, зростання операційних доходів, пов'язаних з реалізацією основних засобів, здачею майна в оренду, характерний для підприємств, що знаходяться в кризовому фінансовому стані, / 3, с. 309 /.

  На суму прибутку організації впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовнішніх відносять чинники, які залежать від діяльності організації, але впливають на фінансові результати: стан ринку, норми амортизації, Ціни і тарифи на виробничі ресурси, рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, порушення дисципліни з боку ділових партнерів і т.п.

  Внутрішні чинники визначають показники діяльності організації і її фінансові результати. Внутрішні фактори поділяються на:

  фактори першого порядку або складові елементи прибутку: величина прибутку від продажів, наявність інших доходів і витрат або інших доходів і витрат, сума податку на прибуток і відкладених податкових активів і зобов'язань;

  фактори другого порядку безпосередньо визначають розмір прибутку від продажів: обсяг реалізованої продукції; ціна, структура, собівартість продукції; наявність інших витрат; якість продукції; політика ціноутворення на підприємстві і т.п.

  При вивченні прибутку основна увага звертається на аналіз впливу внутрішніх факторів на прибуток, так як він дозволяє визначити внутрішні резерви зростання прибутку.

  Для розрахунку впливу внутрішніх факторів першого порядку прораховуються всі доходи і витрати підприємства в базисному і звітному періодах і визначається вплив зміни кожного виду доходів і витрат на зміну різних видів прибутку, / 8, с. 103 /.


  1.5 Фактори формування прибутку


  Як зазначалося раніше, головним джерелом формування прибутку є основна діяльність організації, для здійснення якої вона була створена. Характер цієї діяльності визначається специфічною галузевою особливістю організації. Основу цієї діяльності складає виробничо-комерційна діяльність, яка доповнюється інвестиційної та фінансової.

  Прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг (прибуток від продажів) визначається як різниця між виручкою від реалізації товарів, робіт і послуг (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів та інших аналогічних обов'язкових платежів) і собівартістю реалізованих товарів, робіт і послуг, а також комерційними та управлінськими витратами, / 9, с. 412 /.

  Найважливішими факторами, що впливають на суму прибутку від реалізації, є:

  1) ціна реалізації продукції;

  2) собівартість реалізованої продукції;

  3) величина комерційних і управлінських витрат;

  4) обсяг реалізованої продукції;

  5) структура і асортимент реалізованої продукції.

  Обсяг реалізації продукції може здійснювати позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку.

  Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.

  Структура товарної продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте, і навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

  Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до

  відповідного зростання суми прибутку і навпаки.

  Зміна рівня средньореалізаціоних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає і навпаки.

  Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна виконати способом ланцюгових підстановок.

  З усіх розглянутих факторів найбільшою мірою від організації залежить динаміка собівартості продукції і комерційних і управлінських витрат. Істотні обмеження з боку ринку надає зміна обсягу і структури реалізованої продукції. Ще менше від організації залежать зміни цін на матеріальні ресурси.

  В ході подальшого аналізу необхідно більш ретельно вивчити дію кожного з перерахованих факторів. Подібний аналіз можливий при наявності даних бухгалтерського управлінського обліку.

  Так, зміна рівня цін на реалізовану продукцію залежить від цінової політики. Цінова політика впливає на прибуток і фінансовий стан організації, вона формує імідж у споживачів і стимулює (або гальмує) просування товарів і послуг на ринки, / 5, с. 278 /.


  1.6 Показники рентабельності


  Незважаючи на широкі інформаційні можливості різних показників економічного ефекту (прибутку), вони не завжди дозволяють дати об'єктивну оцінку ефективності діяльності організації, оскільки умови отримання результату можуть бути несумісними. Крім того, абсолютні показники економічного ефекту не відповідають вимозі просторової порівнянності при проведенні рейтингового ранжування організацій з огляду на різних умов їх досягнення у різних економічних суб'єктів. Тому для оцінки ефективності діяльності організації доцільно використовувати показники рентабельності - відносні показники, що дозволяють порівнювати отриманий економічний ефект з показниками умов господарювання: вартістю активів, обсягами джерел фінансування діяльності, сумами доходів або витрат. Аналітичний показник рентабельності може являти собою коефіцієнт (відносну величину) або розраховується у відсотках, / 15, с. 420 /.

  В аналітичній практиці відсутній єдиний універсальний показник рентабельності, оскільки велике коло користувачів аналітичної інформації розраховує велике число показників рентабельності, що відповідають інтересам різних користувачів. Основною причиною варіантності визначення показників рентабельності є різний підхід до визначення показника, що характеризує економічний ефект (прибуток), і активу (капіталу, доходу, витрат), задіяного в генеруванні цього ефекту, / 11, с. 671 /.

  Загальна рентабельність визначається за формулою:

  Р про = П б / Ф · 100%, (1)


  де П б - загальна сума балансового прибутку; Ф - середньорічна вартість основних виробничих засобів, нематеріальних активів та матеріальних оборотних коштів.

  Загальна рентабельність (рентабельність всіх ресурсів) показує, скільки чистого прибутку (чистий економічний ефект) припадає на рубль всього вкладеного в організацію капіталу, / 13, с. 159 /.


  1.7 Види показників рентабельності

  Рентабельність продажів показує, скільки прибутку приходиться на одиницю реалізованої продукції і розраховується:


  R 1 = прибуток від продажів / виручка від продажів 100% (2)


  Цей показник можна розрахувати як для всього обсягу продажів звітного періоду, так і за видами продукції. У першому випадку в розрахунках використовуються дані зовнішньої фінансової звітності, у другому - внутрішніх управлінських звітів.

  Бухгалтерська рентабельність від звичайної діяльності показує рівень прибутку після виплати податку і розраховується:


  R 2 = прибуток до оподаткування / виручка від продажів 100% (3)

  Чиста рентабельність показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю виручки і розраховується:


  R 3 = чистий прибуток / виручка від продажів 100% (4)


  Економічна рентабельність показує ефективність використання всього майна організації та розраховується:


  R 4 = чистий прибуток / середня вартість майна 100% (5)

  Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання власного капіталу і розраховується:


  R 5 = чистий прибуток / пор. вартість власного капіталу 100% (6)


  Динаміка R 5 впливає на рівень котирування акцій.

  Затратоотдача показує, скільки прибутку від продажу припадає на 1 тис. Руб. витрат і розраховується:


  R 6 = прибуток від продажів / витрати на виробництво і реалізацію продукції (7)

  Рентабельність перманентного капіталу позивает ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність організації на тривалий термін, і розраховується:


  R 7 = чистий прибуток / середня вартість власного капіталу + середня вартість довгострокових зобов'язань 100% (8)

  Коефіцієнт стійкості економічного зростання показує, якими темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності та розраховується:


  R 8 = (чистий прибуток - дивіденди, виплачені акціонерам) / середня вартість власного капіталу 100% (9)


  При оцінці показників рентабельності слід мати на увазі таку специфічну рису цих показників, як тимчасова обмеженість результатів аналізу.Вона полягає в використанні при розрахунках в якості показника економічного ефекту тільки реалізованої прибутку. При цьому не враховується ймовірний ефект довгострокових інвестицій, а значить, у випадках, коли організація здійснює активну інвестиційну діяльність, значення показників рентабельності може знижуватися. Надалі, коли довгострокові вкладення почнуть окупатися, існує ймовірність виникнення зворотного ефекту: тими зростання доходів може випереджати темп зростання витрат. Це призведе до збільшення значення показників рентабельності, що не відображаючи при цьому справжньої ефективності діяльності в звітному періоді, / 4, с. 38 /.  2. Статистичний аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ «Дальсвязь»


  2.1 Аналіз динаміки прибутку від продажів ВАТ «Дальсвязь» за 2001 -2010 роки


  Прибуток від продажів ВАТ «Дальсвязь» за період з 2001 по 2010 року змінювалася таким чином.

  Виходячи з графіка 2, прибуток від продажів ВАТ «Дальсвязь» значно збільшилася за 10 років. У 2001 році вона становила 113405 тисяч рублів, тоді як в 2010 році - 2904052 тисяч рублів. Спостерігається зростання прибутку від продажів більш ніж в 25 разів. Активне зростання даного виду прибутку почався в 2005 році, найбільше зростання спостерігалося в 2009 році.

  Розрахуємо показники динаміки: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту. Отримані значення зведемо в таблицю 1.


  Таблиця 1 - Динаміка прибутку від продажів ВАТ «Дальсвязь» за 2001-2010 роки на кінець року

  рік

  Прибуток від продажів, тис. Руб.

  Абсолютний приріст, тис. Руб.

  Темп зростання,

  %

  Темп приросту,

  %

  Абсолютне значення 1% приросту, тис. Руб.

  ланцюгової

  базисний

  ланцюгової

  базисний

  ланцюгової

  базисний

  2001

  113405

  -

  -

  -

  100

  -

  -

  -

  2002

  177504

  64099

  64099

  156,52

  156,52

  56,52

  56,522

  1134,1

  2003

  242 291

  64787

  128886

  136,5

  213,65

  36,5

  113,65

  один тисячі сімсот сімдесят п'ять

  2004

  293536

  51245

  180131

  121,15

  258,84

  21,15

  158,84

  2422,9

  2005

  540873

  247337

  427468

  184,26

  476,94

  84,26

  376,94

  2935,4

  2006

  981291

  440418

  867886

  181,43

  865,3

  81,43

  765,3

  5408,7

  2007

  1187835

  206544

  1074430

  121,05

  1047,4

  21,05

  947,43

  9812,9

  2008

  1713683

  525848

  1600278

  144,27

  1511,1

  44,27

  1411,1

  11878

  2009

  2583182

  869499

  2469777

  150,74

  2277,8

  50,74

  2177,8

  17137

  2010

  2904052

  320870

  2790647

  112,42

  2560,8

  12,42

  2460,8

  25832

  Разом

  10737652

  2790647

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  Ланцюговий абсолютний приріст показує, що прибуток від продажів в 2010 році по відношенню до 2009 року збільшилася на 320870 тисяч рублів. Базисний абсолютний приріст показує, що прибуток в 2010 році по відношенню до базисного 2001 збільшилася на 2790647 тисяч рублів.

  Ланцюговий темп зростання показує, що прибуток від продажів в 2010 році склала 112,42% від рівня 2009 року. Базисний темп зростання показує, що прибуток в 2010 році склала 2560,8% від рівня 2001 року.

  Ланцюговий темп приросту показує, що прибуток від продажів в 2010 році по відношенню до 2009 року збільшилася на 12,42%. Базисний темп приросту показує, що в 2010 році прибуток збільшився на 2460,8% по відношенню до 2001 року.

  У 2010 році 1% збільшення прибутку від продажів склав 25832 тисяч рублів.

  Розрахуємо середні показники: середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середній темп зростання і середній темп приросту.

  Середній рівень ряду дорівнює 1073765,2 тисяч рублів. Значить, середньорічна прибуток за 10 років становить 1073765,2 тисяч рублів. Середній абсолютний приріст показує, що щорічно прибуток від продажів ВАТ «Дальсвязь» збільшується на 279064,7 тисяч рублів. Середній темп зростання становить 138,3%. Середній темп приросту складає 38,3%, він показує, що щорічно прибуток збільшується на 38, 3%.

  Далі проведемо аналітичне вирівнювання динамічного ряду. Для вирівнювання ряду по прямій використовуємо рівняння: Y t = a 0 + a 1 t.


  Таблиця 2 - Розрахункові дані для визначення параметрів а 0 і а 1 і вирівняних теоретичних значень

  рік

  y

  t

  t 2

  yt

  y t

  2001

  113405

  1

  1

  113405

  -356303,3

  2002

  177504

  2

  4

  355008

  -38510,28

  2003

  242 291

  3

  9

  726873

  279282,7

  2004

  293536

  4

  16

  1174144

  597075,7

  2005

  540873

  5

  25

  2704365

  914868,7

  2006

  981291

  6

  36

  5887746

  1232662

  2007

  1187835

  7

  49

  8314845

  1550455

  2008

  1713683

  8

  64

  13709464

  1868248

  2009

  2583182

  9

  81

  23248638

  2186041

  2010

  2904052

  10

  100

  29040520

  2503834

  Разом

  10737652

  55

  385

  85275008

  16804518


  Завдяки таблиці 2 знаходимо значення а 0 = -674096,3 і а 1 = 317792,99.

  Здійснимо прогнозування прибутку від продажів ВАТ «Дальсвязь» на 2008 - 2012 роки.


  Таблиця 3 - Річні прогнозні значення прибутку від продажів ВАТ «Дальсвязь» на 2008 - 2012 роки


  рік

  Прогноз на основі

  середнього абсолютного приросту

  середнього темпу зростання

  аналітичного вирівнювання

  t

  y t

  2008

  3183116,7

  4016442,9

  11

  2821626,7

  2009

  3462181,4

  5554933,1

  12

  3139419,6

  2010

  3741246,1

  7682738,4

  13

  3457212,6

  2011

  4020310,8

  10625595,1

  14

  3775005,6

  2012

  4299375,5

  14695706,9

  15

  4092798,6  Зобразимо графічно отримані прогнозні значення прибутку від продажів.


  Малюнок 1 - Графік, що відображає річні прогнозні значення прибутку від продажів ВАТ «Дальсвязь» на 2008 - 2012 роки


  Виходячи з рисунку 3 і таблиці 3, в 2008 - 2012 роках прибуток від продажів ВАТ «Дальсвязь» буде рости, причому прогнозні значення на основі середнього абсолютного приросту і аналітичного вирівнювання близькі один до одного.

  У 2012 році очікуване прогнозне значення прибутку складе близько 4092798,6 тисяч рублів.


  2.2 Аналіз структури доходів і витрат фірми за 2009 і 2010 роки


  Проаналізуємо структури доходів і витрат підприємства за 2009 і 2010 роки.


  Таблиця 4 - Структура доходів і витрат ОФО «Дальсвязь» за 2009 і 2010 роки

  Показники (ф. № 2)

  2009 рік

  2010 рік

  сума, тис. руб.

  в% до загальної суми

  сума, тис. руб.

  в% до загальної суми

  доходи

  виручка

  10290802

  97,443

  11203165

  95,863

  відсотки до отримання

  89489

  0,847

  75649

  0,647

  Доходи від участі в інших організаціях

  719

  0,007

  тисяча дев'ятсот тридцять один

  0,016

  інші доходи

  179855

  1,703

  406035

  3,474

  Разом доходів

  10560865

  100

  11686780

  100

  витрати

  Собівартість продукції, робіт, послуг

  7707640

  78,758

  8299113

  76,472

  Відсотки до сплати

  369143

  3,772

  509342

  4,693

  Інші витрати

  1196588

  12,227

  1430061

  13,177

  Відкладені податкові зобов'язання

  88278

  0,902

  60898

  0,561

  Поточний податок на прибуток

  424855

  4,341

  553038

  5,096

  Разом витрат

  9786504

  100

  10852452

  100


  Аналізую таблицю 4, ми спостерігаємо, що і в 2009, і в 2010 роках більша частина всіх доходів формувалася за рахунок результату від основної діяльності - виручки (97% від загальної суми доходів в 2009 році і 96% в 2010 році). Відсотки до отримання становили трохи менше 1% від усіх витрат в 2009 і 2010 роках. На частку доходів від участі в інших організаціях приходиться 0,007% в 2009 році і 0,02% в 2010 році. Інші доходи в 2009 році становили 1, 7% від загальної величини доходів, а в 2010 - 3,5%.

  Як в 2009, так і в 2010 роках основною частиною витрат була собівартість продукції, робіт, послуг (у 2009 році - 78,7%, в 2010 - 17,5%).

  Значну частку становлять і інші витрати - 12,2% в 2009 році і 13,2% в 2010 році. Поточний податок на прибуток становив 4,3% і 5,1% від загальної суми витрат в 2009 і 2010 роках відповідно. Відсотки до сплати складають 3,7% і 4,7% від загальної суми в 2009 і 2010 роках.

  На малюнку 4 наочно представлена ​​структура доходів ВАТ «Дальсвязь» в 2010 році.


  Малюнок 2 - Діаграма, що відображає структуру доходів ВАТ «Дальсвязь»


  Малюнок 2 наочно показує переважання виручки в структурі доходів організації. Інші доходи, відсотки до отримання, доходи від участі в інших організаціях становлять лише незначну частину доходів.

  На малюнку 5 представлена ​​структура витрат організації в 2010 році.

  Собівартість продукції, робіт і послуг помітно переважає в структурі витрат ВАТ «Дальсвязь». Однак, вагому частку займають інші витрати, відсотки до сплати та поточний податок на прибуток.  Малюнок 3 - Діаграма, що відображає структуру витрат ВАТ «Дальсвязь»


  2.3 Аналіз фінансових результатів за допомогою середніх величин і показників варіації


  Розрахунок середніх величин доходів підприємства і його прибутку, а також показників варіації зведемо в таблицю 5.


  Таблиця 5 - Аналіз основних доходів, прибутку від продажів, прибутку до оподаткування, чистого прибутку за допомогою розрахунку середніх величин та показників варіації

  рік

  Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис. Руб.

  Доходи від участі в інших організаціях, тис. Руб.

  Прибуток від продажів, тис. Руб.

  Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

  Чистий прибуток, тис. Руб.

  2001

  593825

  1228

  113405

  46947

  34641

  2002

  851205

  87

  177504

  152510

  114482

  2003

  1127211

  131

  242 291

  228602

  163853

  2004

  1380138

  275

  293536

  197767

  143201

  2005

  2730005

  774

  540873

  242587

  135862

  2006

  6846740

  604

  981291

  379553

  232 041

  2007

  8938445

  10700

  1187835

  1616824

  1144189

  2008

  10512736

  268

  1713683

  1268818

  851979

  2009

  10290802

  719

  2583182

  1287494

  760734

  2010

  11203165

  тисяча дев'ятсот тридцять один

  2904052

  1448264

  873672

  Разом

  54474272

  16717

  10737652

  6869366

  4454654

  середнє

  5447427,2

  1671,7

  1073765,2

  686936,6

  445465,4

  медіана

  4788372,5

  661,5

  сімсот шістьдесят одна тисячі вісімдесят дві

  311070

  197947

  дисперсія

  +20407070844332,4

  10381552,1

  +1041000437006,6

  +397783596401,8

  +169624823163,4

  розмах варіації

  10609340

  10613

  2790647

  1569877

  1109548

  Середнє лінійне відхилення

  4110950,4

  1857,5

  818738,2

  574730,7

  369742,5

  Середнє квадратичне відхилення

  4517418,6

  3222,1

  1020294,3

  630700,9

  411855,3

  Коефіцієнт варіації

  82,9

  192,7

  95,0

  91,8

  92,4


  Виходячи з даних таблиці 5, середнє значення прибутку від продажів за період з 2001 по 2010 рік становить 1073765,2 тисяч рублів.Середнє значення чистого прибутку організації за аналогічний період становить 445465,4 тисяч рублів.

  Медіана показує, що в першій половині періоду значення прибутку від продажів менше сімсот шістьдесят один тисяча вісімдесят два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в другій половині - більше цієї суми.

  Розмах варіації для показника прибутку від продажів складає 2790647 тисяч рублів. Середнє лінійне відхилення для показника прибутку від продажів показує абсолютну міру варіації, воно дорівнює 818738,24 тисяч рублів.

  Для вимірювання ступеня коливання окремих значень прибутку від продажів від середнього пораховані основні узагальнюючі показники варіації: дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Отримані значення свідчать про великий неоднорідності прибутку від продажів в період з 2001 по 2010 роки (велике значення дисперсії - +1041000437006,6, середнього квадратичного відхилення - 1020294,3, коефіцієнта варіації - 95,0).

  Виходячи з даних таблиці 4, самим неоднорідним показником є ​​доходи від участі в інших організаціях. Коефіцієнт варіації даного показника становить 192,7%. Дисперсії всіх показників дуже великі - це свідчить про велику різницю між показниками прибутку за окремі роки і середнім значенням прибутку за 10 років.


  2.4 Кореляційно-регресійний аналіз прибутку від продажів


  Розглянемо вплив на прибуток від продажів собівартості проданих товарів, продукції, робіт і послуг. У таблиці 6 наведені дані про прибуток ВАТ "Дальсвязь", а також дані про собівартість послуг, що надаються організацією за 2001 - 2010 роки.


  Таблиця 6 - Прибуток від продажів і собівартість товарів і послуг за 2001 - 2010 роки

  рік

  Прибуток від продажів, тис. Руб.

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, тис. Руб.

  2001

  113405

  479574

  2002

  177504

  661 925

  2003

  242 291

  868544

  2004

  293536

  1319543

  2005

  540873

  2189132

  2006

  981291

  4865449

  2007

  1187835

  5750010

  2008

  1713683

  6799053

  2009

  2583182

  7707640

  2010

  2904052

  8299113

  Разом

  10737652

  38939983


  Припустимо, що прибуток від продажів залежить від собівартості. Дані, наведені в таблиці, представимо у вигляді точкової діаграми - діаграми розсіювання, яка наочно показує наявність лінійної залежності прибутку від продажів від собівартості. Зі збільшенням собівартості зростає прибуток від продажів.


  Малюнок 6 - Графік, що відображає залежність прибутку від продажів від собівартості товарів і послуг


  Обчислимо параметри рівняння регресії, розрахунки зведемо в таблицю 7.


  Таблиця 7 - Розрахунок сум для обчислення параметрів рівняння прямої по несгруппірованних даними


  x

  y

  x 2

  y 2

  1

  479574

  113405

  229991221476

  12860694025

  2

  661 925

  177504

  438144705625

  31507670016

  3

  868544

  242 291

  754368679936

  58704928681

  4

  1319543

  293536

  1741193728849

  86163383296

  5

  2189132

  540873

  4792298913424

  292543602129

  6

  4865449

  981291

  23672593971601

  962932026681

  7

  5750010

  1187835

  33062615000100

  1410951987225

  8

  6799053

  1713683

  46227121696809

  2936709424489

  9

  7707640

  2583182

  59407714369600

  6672829245124

  10

  8299113

  2904052

  68875276586769

  8433518018704

  сума

  38939983

  10737652

  239201318874189

  20898720980370


  xy

  y x

  (yy x)

  (yy x) 2

  1

  54386089470

  +93137,06227

  +20267,93773

  410789299,71

  2

  117494335200

  +138818,3086

  38685,6914

  +1496582719,29

  3

  210440394304

  +190578,9978

  +51712,00221

  +2674131172,89

  4

  387333374048

  +303559,9873

  -10023,98726

  100480320,57

  5

  1184042392236

  +521403,0992

  +19469,90077

  379077036,15

  6

  4774421314659

  1191854,57

  -210563,5699

  +44337016948,86

  7

  6830063128350

  +1413448,358

  -225613,3584

  +50901387475,60

  8

  11651421542199

  +1676246,981

  +37436,01871

  +1401455496,68

  9

  19910236910480

  +1903859,589

  +679322,4114

  +461478938635,44

  10

  24101055705876

  +2052031,103

  +852020,8971

  +725939609070,46

  сума

  69220895186822

  9484938

  1252714

  +1289119468175,64


  Шукані параметри рівняння прямої лінії регресії рівні: а 0 = -145028,297, а 1 = 0,312992817.

  Побудуємо графік залежності теоретичних значень прибутку від продажів у х від факторного ознаки - собівартості.  Малюнок 7 - Графік, що відображає залежність теоретичних значень прибутку від продажів від собівартості


  Коефіцієнт а 1 = 0,312992817. Це означає, що при збільшенні собівартості продукції на тисячу рублів очікуване значення прибутку від продажів зросте на 0,312992817 тисяч рублів. Вільний член рівняння а 0 = -145028,297, це значення прибутку від продажів при собівартістю, яка дорівнює 0. Оскільки собівартість не може бути рівною 0, можна інтерпретувати а 0 як міру впливу на величину прибутку інших чинників, які не включені в рівняння регресії.

  Статистичної мірою варіації фактичних значень прибутку від передбачених значень є стандартна помилка оцінки. У нашому випадку вона дорівнює +314313,0186 тисяч рублів.

  Лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,956892348. Близькість його до одиниці свідчить про тісний позитивного зв'язку між прибутком від продажу і собівартістю товарів і послуг.

  Теоретичне кореляційне відношення дорівнює 0,928658129, загальна дисперсія дорівнює +9369003933059,6, залишкова дисперсія дорівнює +790341389115,83, факторна дисперсія дорівнює +8578662543943,77.

  Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,915642965, отже, близько 91% варіації щорічного прибутку від продажів може бути пояснено собівартістю вироблених товарів і наданих послуг. Тільки 9% варіації можна пояснити іншими факторами, які не включені в рівняння регресії.

  Індекс кореляційної зв'язку дорівнює 0,956892348, значить зв'язок між прибутком від продажу і собівартістю досить щільна, а модель є точною. Так як досліджувана зв'язок прямолінійна, індекс кореляції дорівнює коефіцієнту кореляції.

  Приватний коефіцієнт еластичності дорівнює 1,135065187, отже, прибуток від продажів збільшиться на 1,135% при зміні собівартості на 1%.

  Перевіримо адекватність регресійної моделі за допомогою критерію Фішера.

  Емпіричне значення критерію, рівне 9,76893833, більше табличного значення, отже, рівняння регресії є значущим (адекватним).

  Емпіричне значення t-критерію Стьюдента, рівне -0,882844091 для а 0 і 9,318530323 для а 1, більше табличного. Отже, параметри а 0 і а 1 визнаються значущими.

  Проведемо оцінку коефіцієнта кореляції за допомогою t критерію. Емпіричне значення t критерію, рівне 9,318530323, більше табличного, отже, лінійний коефіцієнт кореляції значущий.

  Помилка апроксимації дорівнює 15%, що свідчить про правильному підборі фактора.

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг суттєво впливає на показник прибутку від продажів, так як коефіцієнт кореляції дуже близький до одиниці за абсолютним значенням. Дана залежність є лінійною.


  2.5 Аналіз чистого прибутку


  Використовуємо детермінований факторний аналіз впливу факторів на чистий прибуток. Дана модель є адитивною, так як результативний ознака являє собою суму факторів.

  У моделі факторами є: прибуток від продажів, відсотки до отримання, відсотки до сплати, доходи від участі в інших організаціях, інші доходи, інші витрати, витрати з податку на прибуток.

  Користуючись способом ланцюгової підстановки отримуємо:


  Вплив зміни прибутку від продажів

  + 320890

  Вплив зміни суми відсотків до отримання

  - 13840

  Вплив зміни суми відсотків до сплати

  - 140199

  Вплив зміни доходів від участі в інших організаціях

  + 1212

  Вплив зміни інших доходів

  + 226180

  Вплив зміни інших витрат

  - 233473

  Вплив зміни витрат з податку на прибуток

  - 47832

  Загальний вплив факторів

  + 112938


  До зниження прибутку (на 13840 тис. Руб.) Привело зниження відсотків до отримання та збільшення відсотків до сплати (на 140199 тис. Руб.). Зниження чистого прибутку обумовлене також збільшенням інших витрат (на 233 473 тис. Руб.) І збільшенням витрат з податку на прибуток (на 47832 тис. Руб.)

  Найбільш істотне збільшення прибутку пов'язане зі зростанням прибутку від продажів (на 320890 тис. Руб.) І зі збільшенням інших доходів (на 226180 тис. Руб.). Невелике позитивний вплив на прибуток зробило зростання доходів від участі в інших організаціях (на 1212 тис. Руб.).


  Малюнок 8 - Графік, що відображає вплив факторів на чистий прибуток


  Сукупна ж вплив всіх перерахованих чинників привело до збільшення чистого прибутку на 112 938 тис. Руб. Позитивне і негативний вплив розглянутих факторів представлено на малюнку 8.

  На малюнку 8 ми бачимо, що максимально на збільшення чистого прибутку вплинуло підвищення прибутку від продажів і підвищення інших доходів. Негативне ж вплив мало збільшення відсотків до сплати і підвищення інших витрат.


  2.6 Розрахунок і аналіз спеціальних показників фінансових результатів


  Розрахуємо всі спеціальні показники фінансового результату на 2010 рік. Для цього скористаємося даними звіту про прибутки і збитки та бухгалтерським балансом ВАТ «Дальсвязь» за 2010 рік.

  Розрахуємо загальну рентабельність за формулою (1): R про = 43, 98%. Отже, близько 44% чистого прибутку припадає на рубль всього вкладеного в організацію капіталу.

  Розрахуємо рентабельність продажів за формулою (2): R 1 = 2904052/11203165 100% = 25, 92%. Значить, майже 26% прибутку приходиться на одиницю реалізованої продукції.

  Розраховуємо бухгалтерську рентабельність від звичайної діяльності за формулою (3): R 2 = 1448264/11203165 100% = 12, 93%. Значить, рівень прибутку після виплати податку становить майже 13%.

  Чиста рентабельність за формулою (4) дорівнює: R 3 = 873672/11203165 100% = 7,80%. Отже, 7,80% чистого прибутку припадає на одиницю виручки.

  Розраховуємо економічну рентабельність за формулою (5): R 4 = 5, 71%. Отже, 5,71% чистого прибутку припадає на 1 руб., Вкладений в активи організації.

  Рентабельність власного капіталу за формулою (6) дорівнює: R 5 = 15, 39%. Значить, 15,39% чистого прибутку припадає на одиницю власного капіталу.

  Розрахуємо затратоотдачу за формулою (7): R 6 = 2904052/8299113 100% = 34, 99%. Отже, 34,99% прибутку від продажу припадає на 1 тис. Руб. витрат.

  Рентабельність перманентного капіталу за формулою (8) дорівнює: R 7 = 873672/10864139 100% = 8, 43%. Отже, капітал, вкладений в діяльність організації на тривалий термін, використовується досить ефективно.

  Коефіцієнт стійкості економічного зростання за формулою (9) дорівнює: R 8 = (873672- 174176, 8) / 6176693, 5 100% = 12, 32%. Значить, власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності збільшується на 12,32%.

  Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок про те, що розглянута організація в 2010 році мала високими показниками рентабельності, найбільше значення прийняв показник загальної рентабельності.

  Розрахунок показників рентабельності за 2005 - 2010 роки зведемо в таблицю 8.


  Таблиця 8 - Динаміка показників рентабельності ВАТ «Дальсвязь»

  рік

  R 0,%

  R 1,%

  R 2,%

  R 3,%

  R 4,%

  R 5,%

  R 6,%

  R 7,%

  R 8,%

  2005

  11,67

  19,81

  8,88

  4,98

  2,82

  4,01

  24,71

  3,76

  2,46

  2006

  16,78

  14,33

  5,54

  3,39

  3,61

  6,63

  20,17

  4,82

  4,07

  2007

  16,03

  13,29

  18,09

  12,80

  19,30

  28,14

  20,66

  21,19

  25,59

  2008

  17,72

  16,30

  12,07

  8,10

  7,36

  17,35

  25,20

  11,79

  14,82

  2009

  25,24

  25,10

  12,51

  7,39

  5,65

  13,78

  33,51

  8,67

  10,79

  2010

  43,98

  25,92

  12,93

  7,80

  5,71

  15,39

  34,99

  8,43

  12,32


  Спираючись на таблицю 8 можна зробити наступні висновки: загальна рентабельність ВАТ «Дальсвязь» в період з 2005 по 2010 роки зростали, особливо різкий стрибок даного показника спостерігався в 2010 році - 43,98%.

  Рентабельність продажів в 2007 році знизилася до 13,29%, однак потім знову почала зростати. Бухгалтерська рентабельність від звичайної діяльності досягла свого максимального значення в 2007 році - 12, 80%, але потім знизилася в середньому до 12%.

  Чиста рентабельність в 2007 році була максимальною - 19,30, а до 2010 року поступово знизилася. Економічна рентабельність досягла свого максимального значення в 2007 році - 19,30%.

  Найвищий показник рентабельності власного капіталу спостерігався в 2007 році - 28,14%. Затратоотдача поступово зростала, максимальне значення спостерігалося в 2007 році - 34,99%.

  Рентабельність перманентного капіталу також була максимальна в 2007 році - 21,19%. Коефіцієнт стійкості економічного зростання досягав максимального значення в 2007 році - 25,59%.

  В цілому можна зробити наступний висновок: в 2007 році спостерігалося максимальне значення практично всіх показників рентабельності, а отже, розглянутий період був найбільш успішним з точки зору розглянутих показників.
  висновок


  У даній роботі були вивчені теоретичні аспекти статистичного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Також був проведений аналіз прибутку і витрат ВАТ «Дальсвязь» за період з 2000 по 2010 рік. Розраховані різні показники рентабельності підприємства.

  За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, що в звітному періоді організація досягла високих результатів у своїй діяльності. Прибуток від продажів в 2010 році збільшилася на 320870 тисяч рублів, що становить 112,42% від рівня 2009 року. У 2010 році 1% збільшення прибутку від продажів склав 25832 тисяч рублів. Середньорічна прибуток за 10 років становить 1073765,2 тисяч рублів. Щорічно прибуток від продажів ВАТ «Дальсвязь» збільшується на 279064,7 тисяч рублів або на 38, 3%. У 2012 році очікуване прогнозне значення прибутку складе близько 4092798,6 тисяч рублів.

  Було встановлено, що в структурі доходів організації переважає виручка, а в структурі витрат - собівартість продукції, робіт і послуг.

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг суттєво впливає на показник прибутку від продажів, так як коефіцієнт кореляції дуже близький до одиниці за абсолютним значенням. Дана залежність є лінійною.

  Було встановлено, що сукупний вплив на чистий прибуток таких факторів, як прибуток від продажів, відсотки до отримання, відсотки до сплати, доходи від участі в інших організаціях, інші доходи, інші витрати, і витрати з податку на прибуток призвело до її збільшення на 112 938 тис. руб.

  Показники рентабельності організації в 2010 році були досить високими, загальна рентабельність склала 44%. Однак свого максимального значення більшість показників досягали в 2007 році.

  В цілому на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що ВАТ «Дальсвязь в період з 2001 - 2010 розвивалося досить стабільно, прибуток від продажів, як основний показник фінансового результату, зросла більш ніж в 25 разів. Організація не понесла збитків ні в одному з розглянутих періодів, темпи зростання і приросту прибутку від продажів позитивні. Показники рентабельності в цілому задовільні, а значить діяльність ВАТ «Дальсвязь» ефективна.  бібліографічний список

  фінансовий результат ліквідність прибуток

  1 Адамов В.Є. Економіка і статистика фірм: Учеб. / В.Є. Адамов. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 288 с.

  2 Бурцева С.А. Статистика фінансів: Учеб. С.А.. Бурцева. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 288 с.

  3 Гусаров В.М. Статистика: Навчальний посібник. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 464 с.

  4 Донцова Л.В. Аналіз фінансової звітності: практикум / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. - М .: Річ навіть і сервіс, 2007. - 144 с.

  5 Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій. Аналіз звітності: Учеб. / В.В. Ковальов. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 326 с.

  6 Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Уч. посібник / За ред. М.А. Вахрушина. - М .: Вузівський підручник, 2008. - 463 с.

  7 Крилов Е.Н. Аналіз фінансових результатів, рентабельності і собівартості підприємства: Уч. посібник / Е.Н. Крилов, В.М. Власова, І.В. Журакова. - М .: Фінанси і статистика, 2008. - 716 с.

  8 Макарьева Б.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності організації: Учеб. / Б.І. Макарьева, Л.В. Андрєєва. - М .: Фінанси і статистика, 2010. - 437 с.

  9 Цього товару статистика: Учеб. / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 542 с.

  10 Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. / С.М. Пястолов. - М .: Академія, 2007. - 336 с.

  11 Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / Г.В. Савицька. - М .: Нове видання, 2005. - 704 с.

  12 Скамай Л.Г. Економічний аналіз діяльності підприємства: Учеб. / Л.Г. Скамай, М.І. Трубочкіна. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 296 с.

  13 Економіко-статистичний аналіз: Навчальний посібник / Під. ред. С.Д. Ильенковой, - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 216 с.

  14 Економічна статистика: Підручник / За ред. Ю.Н. Іванова. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 480 с.

  15 Економічний аналіз: Учеб. / Под ред. Л.Т. Гіляровський. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 527 с.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Використання статистичних методів в аналізі ВАТ "Дальсвязь"