• Беззбитковість
 • Рис.2.2 «Витрати - обсяг-прибуток»
 • 3. Бюджетування витрат підприємства як основного елемента собівартості
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації11.05.2017
  Розмір17.52 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 17.52 Kb.

  Витрати в управлінському обліку

  для цілей управлінського обліку як частини внутрішнього обліку, а й про його безперечну користь для оцінки системи внутрішнього контролю.

  У будь-якій компанії існує система внутрішнього контролю, яка покликана сприяти досягненню поставлених перед компанією цілей. Деякі види внутрішнього контролю називаються управлінським аудитом. Управлінський аудит - це вивчення ділових операцій з метою вироблення рекомендацій по економічному використанню ресурсів, досягненню кінцевого результату і вироблення політики компанії. Він повинен допомагати керівникам у виконанні ними своїх функцій і призводити до підвищення прибутковості підприємства "

  Методика аналізу змінних і постійних витрат заснована на вивченні співвідношення між трьома групами показників - витрати, обсяг виробництва (реалізації) продукції, прибуток, а також прогнозуванні величини кожного з них при заданому значенні інших. Якщо відома кількість замовлень, то можна розрахувати величину витрат і продажну ціну, з тим щоб організація могла отримати певну прибуток. Можливість регулярного контролю показників схеми "витрати - обсяг продажів - прибуток" з'являється, якщо облік на підприємстві організований за системою "директ-костинг".

  Даний метод управлінських розрахунків називається ще "маржинальним аналізом" або "сприянням доходу". Він заснований на категорії "маржинальний дохід" (виручка мінус змінні витрати). Маржинальний дохід на одиницю продукції - це різниця між ціною і змінними витратами на неї. Він включає постійні витрати і прибуток. Маржинальний аналіз допомагає обгрунтувати вибір варіантів зміни агентських мереж, перспективної стратегії ведення бізнесу, ціни на нові туристичні продукти та ін. Аналізуючи взаємозв'язок "витрати - обсяг продажів - прибуток", можна прорахувати різні варіанти виробничої програми, відповісти на питання, коли фірма отримає прибуток, а коли її діяльність буде збитковою.

  Беззбитковість - такий стан бізнесу, коли він не приносить ні прибутку, ні збитків. Різниця між фактичною кількістю реалізованих турів і беззбитковим обсягом продажів - це зона безпеки організації (зона прибутку). Чим більше ця зона, тим міцніше фінансовий стан фірми. Розрахунок даного показника базується на взаємозв'язку показників "витрати - обсяг продажів - прибуток". Визначити взаємодію цих показників можна графічно (рис.2.2): по осі абсцис графіка вказується обсяг реалізації в одиницях туристського продукту; по осі ординат - собівартість реалізованих туристичних продуктів плюс прибуток, які складають виручку від реалізації.

  1600000

  1200000

  1000000

  800000

  600000

  400000

  200000

  0 10 20 30

  Рис.2.2 «Витрати - обсяг-прибуток»

  За графіком можна встановити, при якому обсязі реалізації ЗАТ «Крокус» отримає прибуток, при якому - ні, а також точку, в якій витрати будуть рівні виручці від реалізації (точку беззбитковості або поріг рентабельності), нижче якої виробництво буде збитковим. Це точка перетину прямої загальних витрат і прямий доходів. Таким чином, ми бачимо за графіком, що обсяг реалізації одиниць туристичного продукту в кількості від 10-30, підприємство не отримає прибуток, а буде збитковим. При збільшенні реалізації одиниць туристичного продукту від 30 і більше, підприємство буде отримувати прибуток. Порогом рентабельності для ЗАТ «Крокус» точка, в якій одиниця туристичного продукту будить 30, а сума витрат 800000 т.р.

  Різниця між фактичним і беззбитковим обсягом продажів - зона безпеки. Для визначення зони безпеки математичним методом спочатку запишемо формулу розрахунку прибутку організації:

  Прибуток = Виручка від реалізації - Змінні витрати - Постійні витрати, або Р = I - V - С;

  Прибуток = Ціна за одиницю туристського продукту х (Кількість - Змінні витрати) х (Кількість - Постійні витрати за період), або Р = Рr Х - V Х - С.

  Для визначення точки, в якій ЗАТ «Крокус» не матиме ні прибутку, ні збитків, в формулу замість даного параметра підставимо 0, кількість одиниць туристського продукту винесемо за дужки:

  0 = (Рr - V) Х - З, або Х = С / (Рr - V).

  У нашому прикладі:

  117 900 / (30 000 - 26 400) = 33.Такім чином, щоб ЗАТ «Крокус» почало отримувати прибуток, необхідно реалізовувати більше 33 одиниць туристського продукту на місяць.

  В сучасних умовах володіння прийомами аналізу беззбитковості набуває особливого значення, так як цей аналіз дає можливість організаціям встановлювати обгрунтовані ціни на туристичні продукти, підбирати найбільш виграшні комбінації показників "витрати - обсяг - прибуток", що дозволяють не тільки покрити витрати, але і отримувати прибуток, необхідну для розширення діяльності.

  Використовуючи результати даного аналізу, бухгалтер оцінить величину можливого прибутку для альтернативних варіантів виробництва туристських продуктів.

  3. Бюджетування витрат підприємства як основного елемента собівартості

  Проаналізувавши підприємство ЗАТ «Крокус», з другого розділу видно, що організація використовує маржинальний аналіз постійних і змінних витрат, який здійснюється двома способами: графічним і розрахунковим. При цьому графічний спосіб дозволяє наочно нам побачити взаємозв'язок між прибутком і обсягом виробництва, а розрахунковий спосіб допомагає знайти зону безпеки. У нашому прикладі зона безпеки не повинна бути нижче 33едініц туристичного продукту на місяць, при такій зоні безпеки ЗАТ «Крокус» будить отримувати прибуток. Показник зони безпеки відіграє важливу роль в діяльності підприємства, так як вона використовується для аналізу, планування, оцінки вигідності окремих видів продукції, що випускається, ціноутворенні.

  При аналізі прибутку за методом "витрати - обсяг - прибуток" визначається яким повинен бути мінімально допустимий обсяг виробництва, при якому організація не зазнає збитків, тобто визначається точка критичного обсягу виробництва. Виходячи з умов виробництва і реалізації, а також впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, визначається прогнозована величина прибутку. Таким чином аналіз змінних і постійних витрат і визначення маржинальної собівартості розширює можливості управління витратами і дозволяє прогнозувати прибуток, так як дає можливість відстежити вплив факторів, що змінюють величину прибутку.

  Так як в даний час все більше значення надається бізнес-планам, бюджетування, і в цілому стратегічного планування, ЗАТ «Крокус» можна порекомендувати використовувати систему планування засновану на бюджетуванні. Бюджетування, є основою планування, це найбільш точне визначення всіх планованих показників і ресурсів організації. Бюджетування дозволяє зіставити всі зроблені витрати і отримані в результаті цього фінансові результати в перспективі в цілому по організації і по окремих напрямках.

  Таким чином, бюджетування забезпечує можливість складання, коригування, контролю і оцінки виконання фінансових планів. Виходячи з цього, бюджет підприємства - це фінансовий план на майбутню перспективу, виражений в конкретних цифрах і показниках, необхідних для досягнення поставлених цілей. У той же час бюджет підприємства для цілей управлінського обліку - це план конкретного виробничого процесу певного виду продукції, що забезпечує можливість максимально оптимізувати здійснювані витрати на виробництво за допомогою проходження заздалегідь розрахованими показниками і нормам, а в разі відхилень від них - виявити причини таких відхилень і розробити заходи щодо забезпечення відповідності результатів планових показників або переглянути складену кошторис, якщо її застосування не реально в даних услови г виробництва.

  Перед тим як запровадити систему бюджетування на ЗАТ «Крокус» необхідно врахувати основні моменти бюджетування:

  ь формування і визначення цілей і завдань бюджетування з урахуванням особливостей діяльності організації;

  ь вибір принципів бюджетування;

  ь дотримання технології бюджетування;

  ь аналіз фінансової структури;

  ь визначення видів бюджетів і бюджетних форм;

  ь затвердження бюджету (кошторису);

  ь розподіл функцій і центрів відповідальності для реалізації бюджету (кошторису);

  ь автоматизація процесу бюджетування.

  Бюджетування дає можливість забезпечити постійний контроль за фінансовим станом підприємства в цілому і, зокрема, за окремими економічними процесами, а на основі аналізу виконання та невиконання кошторисів виявити найбільш оптимальні варіанти розвитку діяльності. Кошторисна планування (бюджетування) для ЗАТ «Крокус» будить мати особливе значення, так як забезпечить:

  ь створення інформаційної бази для фінансового аналізу і фінансового менеджменту;

  ь формування фінансових показників, а також підвищення фінансової обгрунтованості прийнятих управлінських рішень на всіх рівнях управління;

  ь раціональне використання ресурсів і активів, підвищення відповідальності менеджерів різного рівня управління;

  ь проведення постійного моніторингу фінансової ефективності господарської діяльності структурних підрозділів;

  ь контроль за зміною фінансової ситуації в організації, поліпшення її фінансового стану в цілому, а також окремих структурних підрозділів і багато інших аспектів.

  Таким чином, бюджетування дозволить вирішити такі завдання, як:

  ь визначення основних фінансових і стратегічних цілей організації;

  ь вибір об'єктів бюджетування відповідно до рівнів управління;

  ь створення системи інтегрованих показників з метою контролю за досягненням поставлених цілей;

  ь постановка завдань, що забезпечують досягнення основних цілей, які можуть бути вирішені за допомогою бюджетування;

  ь оформлення призначення бюджетування в вигляді внутрішніх нормативних документів.

  Таким чином, система бюджетування дозволить ЗАТ «Крокус» сформувати впорядкований потік та інформаційну базу для прийняття управлінських рішень, здійснювати контроль за діяльністю окремих підрозділів, зіставляти стратегічні та оперативні рівні планування діяльності організації, дозволить менеджерам реально оцінити фінансовий стан і перспективи розвитку здійснюваної діяльності, ефективно управляти ресурсами на всіх рівнях управління, а також проводити аналіз прогнозованих фінансових показат лей і на його основі управляти розвитком організації.

  висновок

  Стійке фінансове становище підприємства є результатом вмілого, прорахованого управління всією сукупністю виробничо-господарської діяльності підприємства. Ефективність даного управління в даний час ускладнена рядом факторів, що не залежать безпосередньо від компетенції і особистого досвіду особи, що займається проведенням аналізу.

  Перш за все, основною проблемою при проведенні фінансового аналізу є відсутність необхідної та повної інформації про виробничу і фінансову діяльність підприємства.

  Аналіз повинен бути високоякісним, тобто достовірним, оперативним, порівнянним. Однак в останні роки постійно змінюються форми бухгалтерського обліку та звітності, план рахунків бухгалтерського обліку, різні інструкції і положення. У цих умовах неможливо повністю реалізувати принцип порівнянності результатів аналізу, знижується і достовірність аналізу, так як немає впевненості, що і останні зміни будуть стабільні хоча б кілька років. необхідно правильно інтерпретувати результати аналізу. остаточне рішення приймають саме функціональні фахівці і керівник. Вони повинні бути досить добре підготовлені, знати методики аналізу, специфічні особливості їх застосування в різних галузях і умовах виробництва, мати певну економічну інтуїцію і досвід.

  Маржинальний аналіз ЗАТ «Крокус» показав, що поточна платоспроможність і фінансова стійкість підприємства знаходяться на середньому рівні, тобто підприємство має потенціал для зміцнення свого фінансового стану. Для отримання прибутку ЗАТ «Крокус» необхідно реалізовувати більше 33 одиниць туристського продукту на місяць.

  Необхідно вчасно виявляти резерви зміцнення ліквідності і фінансової стійкості і відразу ці резерви використовувати. В цьому випадку система бюджетування дозволить ЗАТ «Крокус» сформувати впорядкований потік та інформаційну базу для прийняття управлінських рішень, здійснювати контроль за діяльністю окремих підрозділів, зіставляти стратегічні та оперативні рівні планування діяльності організації, дозволить менеджерам реально оцінити фінансовий стан і перспективи розвитку здійснюваної діяльності, ефективно управляти ресурсами на всіх рівнях управління, а також проводити аналіз прогнозованих фінансових показате їй і на його основі управляти розвитком організації.

  В кінцевому підсумку, проведений аналіз економічного суб'єкта повинен виконати головну функцію - підвищити ефективність його діяльності. А це означає економічне зростання, підвищення добробуту власників підприємства, його працівників, ефективне і взаємовигідне співробітництво суб'єкта з його економічним партнерами. Тому можна сказати, правильна класифікація витрат, фінансовий аналіз відіграють велику роль не тільки в поліпшенні становища окремо взятої організації, але і стану національної економіки в цілому.

  Список використаної літератури

  1.Гражданскій Кодекс РФ. Частина 1 №52-ФЗ від 30.11.94

  2.Федеральний закон від 21.11.96 №129-ФЗ «Про бухгалтерський облік»

  3. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкція по його застосуванню: Коментар. - М .: МАУП, 2001.

  4.ПБУ 6/01. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів». Затверджено Наказом Мінфіну РФ від 30 березня 2001 № 26н

  5.ПБУ 9 / 99.Положенія з бухгалтерського обліку «Доходи організації». Затверджено Наказом Мінфіну від 6 травня 1999 № 32н

  6.ПБУ 10/99. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» .Затверджене Наказом Мінфіну від 6 травня 1999 № 33н.

  7. Абрамов А.Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства в 2-х ч. М.: Економіка і фінанси АКДИ, 2003.

  8. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник / Под.ред. О.В.Ефімовой, М.В.Мельнік.-М .: Омега-Л, 2004.

  9. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник. Серія «Економіка і управління». Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2003. - 832 с.

  10. Вахрушина М.А. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для

  вузов.2002.

  9.Гончаров А.І.Оценка платоспроможності підприємства. Економічний аналіз, 3, 2005

  10.Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексний аналіз фінансової звітності. - М .: видавництво «Справа і Сервіс», 2003

  11.Ендовіцкій Д.А., Ендовицкая А.В. Системний підхід до аналізу фінансової стійкості комерційної організації. Економічний аналіз, №5,2005.

  12.Ефімова О.В. Фінансовий аналіз - М .: Бухгалтерський облік, 2002

  13. Карапетян А.Л., Мудрак О.В. Про вдосконалення понятійного апарату фінансового аналізу комерційної організації. Економічний аналіз, №5,2005

  14. Каверіна О.Д. Управлінський облік: системи, методи, процедури. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 352 с.

  15. Каверіна О.Д. Управлінський облік: системи, методи, процедури. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 352 с.

  16. Катцина С.А., Ферова І.С. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник / Красноярський державний університет. - Красноярськ, 2003. - 174 с.

  17.Макарьян Е.А., Герасименко Г.П. Фінансовий аналіз.-М: Пріор, 2001

  Моляков Д.С.Фінанси підприємства галузей народного господарства. М .: Фінанси і статистика, 2003

  18.Савіцкая Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств. Мн .: ТОВ «Нове знання», 2001.- 688 с.

  19. Системний аналіз в менеджменті / В. Н. Попов, В. С. Касьянов,; Під ред. д.е.н., проф. В. Н. Попова. - М .: КНОРУС, 2007. - 304 с.

  20.Селезнева М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. - М .: Юніті Дана, 2001.

  21.Справочнік фінансиста підприємства. - М .: Инфра-М, 2004

  22.Тітаева, А. В. Аналіз фінансового стану підприємства Моск. економіко-фінанс. ін-т. - М .: Іспит, 2005. - 239 с.

  23.Управленческое консультування в 2-х т.Т.2: пров. з англ М .: Инфра-М, 2004

  24.Управленческій облік: офіційна термінологія CIMA 2004. - 200 с.

  25.Управленческій облік / За ред. А. Д. Шеремета; М-во освіти РФ. - 2-е изд., Испр. - М .: ІД ФБК-Пресс, 2004. - 510 с.

  26.Шеремет А.Д., Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси статистика, 2003

  27.Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - Методика анализа.-М .: ИНФРА-М, 2001.

  ...........