Дата конвертації28.01.2019
Розмір53.65 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 53.65 Kb.

Вивчення планування діяльності підприємства

зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти вивчення планування діяльності підприємства в сучасних умовах

1.1 Функції і завдання планування на підприємстві

1.2 Процес планування на підприємстві

2. Оцінка і аналіз планування на прикладі ТОВ «КамаТрансНефть»

2.1 Коротка характеристика діяльності ТОВ «КамаТрансНефть»

2.2 Аналіз системи планування в ТОВ «КамаТрансНефть»

3. Рекомендації щодо вдосконалення процесу планування в ТОВ «КамаТрансНефть»

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Вступ

Становлення ринкових відносин і нового економічного мислення передбачає розвиток підприємницької діяльності, необхідної для підйому виробництва, збільшення випуску товарів і послуг. В умовах відносно молодого російського ринку, малою часткою виробничої галузі при величезних ресурсах і невикористаних резервах виробництва, підприємства всіх форм власності повинні приділяти увагу стратегічного фінансового менеджменту і внутрішньофірмового планування.

Збалансований внутрішньофірмовий план представляє підприємству цілком відчутні блага: чітку миттєву програму виробничої діяльності, ефективний зворотний зв'язок, ефективну стратегію вдосконалення виробництва, персоналу фірми до інновацій, скорочення витрат виробництва. Головне достоїнство внутрішньофірмового фінансового планування полягає в тому, що правильно складений подібний план дає перспективи розвитку фірми, відповідає на найважливіше для бізнесмена питання: чи варто вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона доходи, які окуплять всі витрати і сили коштів.

Актуальність і значимість даної теми полягає в тому, що в умовах ринку подібні плани необхідні всім: банкірам і споживачам-інвесторам, співробітникам фірм, що бажають оцінити свої перспективи і завдання, і, перш за все, самому підприємцю, який повинен ретельно проаналізувати свої ідей, перевірити їх реалістичність. Кожна фірма у своїй діяльності зобов'язана чітко представляти потребу в перспективі у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі роботи фірми. У ринковій економіці підприємці не можуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати і акумулювати інформацію, як про стан цільових ринків, положення на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.

Метою даної роботи є вивчення планування діяльності підприємства і розробка пропозицій щодо вдосконалення процесу планування.

Виходячи з поставленої мети, дана робота ставить перед собою такі основні завдання:

1) розглянути економічну сутність планування в діяльності підприємства;

2) вивчити принципи, інструменти та методику планування в діяльності підприємства;

3) познайомитися з діючою системою планування на досліджуваному підприємстві;

4) розробити пропозиції щодо вдосконалення процесу планування

Предметом роботи є організація планування на підприємстві. Об'єктом дослідження є ТОВ «КамаТрансНефть».

Для реалізації завдань в роботі використовувалися методи: аналітичний, порівняльний, експертний, метод аналізу, статистичний, графічний.

Все це і зумовило структуру даної роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій та списку використаної літератури.

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні документи, дані фінансової та бухгалтерської звітності підприємства, методичні вказівки з написання роботи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі фінансового менеджменту. Сутність, необхідність, методи і значення планування в своїх працях розглядають багато вітчизняних і зарубіжних авторів, такі як: О.Д. Волкогонова, Т.П. Галкін, А.І. Кравченко, Р.Л. Кричевський, Е.А. Смирнов та інші.

Формування системи планування на підприємстві розглядалося стосовно до сучасних умов господарювання такими видатними вченими, як К. Торшина, Ю. Тельнов, С. Крейнер, П.А. Шлендер, В.І. Рикунов, М.В. Удальцова.

У першому розділі розглядаються теоретичні особливості планування діяльності підприємства.

У другому розділі аналізуються особливості планування в організації. У третій частині розглядаються чинники негативно впливають на планування діяльності підприємства і розробляються рекомендації щодо вдосконалення системи планування на підприємстві.

Результати дослідження можна використовувати в практичної фінансової діяльності досліджуваного підприємства.

1. Теоретичні аспекти вивчення планування діяльності підприємства в сучасних умовах

1.1 Функції і завдання планування на підприємстві

З розробки плану починається будь-яка справа: будь то рішення про покупку товару, визначення цілей діяльності підприємства або вибір життєвого шляху, економічні проекти і угоди, спрямовані на досягнення поставлених цілей - отримання прибутку, зростання рентабельності або завоювання ринку, - вимагають граничного осмислення у вигляді складання прогнозу, плану або програми дії як неодмінної умови обгрунтування задуму і надійності отримання бажаного результату [8. С.25].

Знання принципів і методів наукового передбачення допомагає фахівцеві, що займається підприємницькою діяльністю, розуміти суть явищ, що відбуваються і приймати правильні рішення в різних ситуаціях. Будь-яке управління вимагає наукового передбачення в формі прогнозу або плану. Це - аксіома управління будь-якого рівня господарювання. Однак фірмі потрібен не будь-який план або прогноз. Їй потрібен добре обгрунтований образ майбутнього. Бо тільки на основі знання сутності економічних тенденцій і явищ, відображених за допомогою інструментарію економічного передбачення і планування, може бути створений дійсно корисний прогноз або план.

В умовах ринкової економіки стійкість і успіх будь-якого господарюючого суб'єкта може забезпечити тільки ефективне планування його економічної діяльності. Планування функціонує в таких сферах, як планування діяльності окремої господарської одиниці і планування господарських відносин. Планування, як центральна ланка управління, охоплює систему принципів, методів, форм і прийомів регулювання ринкового механізму в галузі використання обмежених ресурсів з метою підвищення конкурентоспроможності господарського суб'єкта.

Сутність планування в умовах ринкової економіки полягає в науковому обгрунтуванні на підприємствах майбутніх економічних цілей їх розвитку та форм господарської діяльності, вибору найкращих способів їх здійснення, на основі найбільш повного виявлення необхідних ринком видів, обсягів і термінів випуску товарів, виконання робіт і надання послуг і встановлення таких показників їх виробництва, розподілу і споживання, які при повному використанні обмежених виробничих ресурсів можуть привести до досягнення ін огнозіруемих в майбутньому якісних та кількісних результатів.

На нинішньому етапі розвитку для більшості російських підприємств головною метою планування є отримання максимального прибутку. За допомогою планування керівники підприємств забезпечують напрямок зусиль усіх працівників, які беруть участь в процесі виробничо-господарської діяльності, на досягнення поставлених цілей. Ринкове планування на підприємстві є основою сучасного маркетингу, виробничого менеджменту та в цілому всієї економічної системи господарювання.

План - це документ, що відображає систему взаємозалежних рішень, спрямованих на досягнення бажаного результату. План містить такі етапи, як:

- цілі і завдання;

- шляхи і засоби їх реалізації;

- ресурси, необхідні для виконання поставлених завдань;

- пропорції, тобто підтримка пропорційності між окремими елементами виробництва;

- організацію виконання плану і контроль.

Планування внутрішньовиробничої діяльності є на підприємстві важливою функцією управління виробництвом. Планування, як необхідний елемент керування виконує в системі ринкової діяльності ряд найважливіших функцій, серед яких найбільше значення мають наступні:

- ініціювання - активізація, стимулювання і мотивація намічуваних дій, проектів і угод;

- прогнозування - передбачення й обгрунтування бажаного стану фірми в процесі аналізу й обліку сукупності факторів;

- оптимізація - забезпечення вибору припустимого і найкращого варіанта розвитку підприємства в конкретному соціально-економічному середовищі;

- координація і інтеграція - облік взаємозв'язку і взаємозалежності всіх структурних підрозділів компанії з орієнтацією їх на єдиний загальний результат;

- безпека управління - забезпечення інформацією про можливі ризики для своєчасного вжиття запобіжних заходів щодо зменшення або запобігання негативних наслідків;

- впорядкування - створення єдиного загального порядку для успішної роботи і відповідальності;

- контроль - можливість оперативного відстеження виконання плану, виявлення помилок і можливого його коректування;

- виховання і навчання - сприятливий вплив зразків раціонально спланованих дій на поводження працівників і можливість навчання їх, у тому числі і на помилках;

- документування - представлення дій у документальній формі, що може бути доказом успішних або помилкових дій менеджерів фірми.

Основні економічні, організаційні, управлінські та соціальні функції підприємства повинні бути в процесі планування його розвитку тісно пов'язані з обраною господарською діяльністю і досить повно відображатися як в короткострокових, так і в довгострокових планах.

Ринкове планування на підприємстві має бути основою організації і управління виробництвом, бути нормативною базою для вироблення і прийняття раціональних організаційних і управлінських рішень. Під внутрішньовиробничого плані, як і в будь-якому іншому, окремі частини або функції об'єднуються в єдину комплексну систему соціально-економічного розвитку підприємства.

Планування на підприємстві - це взаємопов'язана наукова і практична діяльність людей, предметом вивчення якої виступає система вільних ринкових відносин між працею і капіталом в ході виробництва, розподілу і споживання матеріальних і духовних цінностей.

План соціально-економічного розвитку підприємства складається з декількох розділів. Кожен розділ відноситься до окремих елементів господарської діяльності підприємства.

У загальному вигляді розділи плану економічного і соціального розвитку можуть бути представлені в наступному вигляді:

1. Виробництво і реалізація продукції.

2. Технічне розвиток і організація виробництва.

3. Показники підвищення економічної ефективності виробництва.

4. Норми і нормативи.

5. Капітальні вкладення і капітальне будівництво.

6. Матеріально-технічне забезпечення.

7. Праця і кадри.

8. Собівартість, прибуток і рентабельність виробництва.

9. Фонд накопичення і фонд споживання. Матеріальне заохочення.

10. Фінансовий план.

11. Соціальний розвиток колективу.

12. Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів.

Основними розділами плану соціально-економічного розвитку є: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 пункти.

Розробка плану соціально-економічного розвитку починається з аналізу рівня техніко-економічних показників роботи підприємства в попередньому періоді з метою виявлення недоліків і наявних резервів.Крім того, необхідно провести попереднє маркетингове дослідження ринку, конкурентного середовища, життєвого циклу товарів і впливу різних чинників. Результатом такого аналізу і дослідження є план і розрахунки підвищення економічної ефективності маркетингових та організаційно-технічних заходів, пропонованих до впровадження в планованому періоді. На їх основі розраховуються всі інші розділи плану соціально-економічного розвитку.

Таким чином, призначення планування полягає в прагненні завчасно врахувати по можливості всі внутрішні і зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і соціально-економічного розвитку підприємства. Воно передбачає розробку комплексу заходів, які визначають послідовність досягнення поставлених цілей з урахуванням оптимального, а, отже, найбільш ефективного використання ресурсів кожним виробничим підрозділом підприємства. Планування покликане забезпечити взаємоув'язки між окремими структурними підрозділами підприємства, які включають всю технологічну ланку: наукові дослідження і розробки, пошук замовника і виробництво товарної продукції.

У сучасному вітчизняному виробництві функції планування на підприємствах визначають не тільки основний предмет планово-економічної діяльності, а й головним чином об'єкт цього планування.

1.2 Процес планування на підприємстві

Методологія планування на підприємствах охоплює сукупність теоретичних висновків, загальних закономірностей, наукових принципів, економічних положень, сучасних вимог ринку і визнаних кращими практиками методів розробки планів.

Методика планування характеризує склад застосовуваних на тому чи іншому підприємстві методів, способів і прийомів обґрунтування конкретних планових показників, а також зміст, форму, структуру і порядок розробки плану.

Процес розробки комплексного плану соціально-економічного розвитку є для кожного підприємства досить складним і трудомістким предметом діяльності і тому повинен здійснюватися відповідно до прийнятої технологією планування. Вона регламентує загальновизнаний порядок, встановлений термін, необхідний вміст, необхідну послідовність процедур складання різних розділів плану і обгрунтування його показників, а також регулює механізм взаємодії виробничих підрозділів, функціональних органів і планових служб і спільної повсякденній діяльності.

Методологія, методика і технологія планової діяльності на підприємствах в найбільш повній мірі визначають в цілому предмет планування. Загальним або підсумковим предметом планової діяльності на підприємствах служать проекти планів, які носять різні назви: комплексний план, замовлення-наряд, бізнес-план та інші.

До завдань планування як до процесу практичної діяльності відносяться:

- формулювання складу майбутніх планових проблем, визначення системи очікуваних небезпек або передбачуваних можливостей розвитку підприємства;

- планування основних засобів досягнення поставлених цілей і завдань, вибір або створення необхідних коштів для наближення до бажаного майбутнього;

- визначення потреби ресурсів, планування обсягів і структури необхідних ресурсів і термінів їх надходження;

- проектування впровадження розроблених планів і контроль за їх виконанням.

У плануванні обгрунтування прийнятих рішень і прогноз очікуваних результатів спираються на теоретичні положення і принципи, а також практичні дані і факти. Теорія планування використовує таке припущення, що кожне підприємство буде прагнути до підвищення сукупного прибутку, обгрунтуванню планів підприємства по вибору виду продукції, що випускається, набору необхідної робочої сили, закупівлі необхідних ресурсів для організації виробництва певної кількості товарів і отримання максимального прибутку.

У вивченні економічної поведінки виробників і споживачів знаходять своє застосування два взаємопов'язаних методу наукових досліджень. Перший називається індуктивним і передбачає створення економічних теорій і принципів на основі збору і аналізу фактів. Другий - дедуктивний, або гіпотетичний, він означає формування нових економічних принципів, положень, починаючи з рівня теорії, яка потім за допомогою фактів підтверджується або спростовується. У ринковому плануванні дедукція і індукція - протистояло, а взаємодоповнюючі методи економічних досліджень, які є орієнтиром при зборі і систематизації емпіричних даних. Отже, сучасні економічна теорія та наукові методи дослідження, перш за все аналіз і синтез, служать фундаментом планування на підприємстві і перспективного прогнозування розвитку підприємств.

Планування діяльності є на кожному підприємстві найбільш важливою функцією виробничого менеджменту. У планах відображаються всі прийняті управлінські рішення, містяться обґрунтовані розрахунки обсягів виробництва і продажів продукції, проводиться економічна оцінка витрат і ресурсів, а також кінцевих результатів виробництва. В ході складання планів керівники всіх ланок управління намічають загальну програму своїх дій, встановлюють головну мету і результат спільної роботи, визначають участь кожного відділу або працівника в загальній діяльності, об'єднують окремі частини плану в єдину економічну систему, координують роботу всіх укладачів планів і виробляють рішення про єдиної лінії трудового поведінки в процесі виконання прийнятих планів.

Планування і управління економічною діяльністю тісно пов'язані між собою такими функціями виробничого менеджменту, як вибір мети, визначення ресурсів, організація процесу, контроль виконання, координація роботи, коректування завдань, мотивація персоналу і т.д. У їх виконанні беруть участь багато категорій персоналу - керівники всіх рівнів управління, економісти-менеджери, плановики-виконавці та інші. Основні функції вищого керівництва підприємства полягають у встановленні єдиної стратегії розвитку або в обгрунтуванні цілі планування, виборі основних способів її досягнення, визначенні методів і технології розробки планів. Керівники інших ланок управління, а також фахівці планових служб розробляють всі поточні і тактичні плани. У їх функції входить також аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, складання прогнозів розвитку своїх підрозділів, розрахунок і оцінка необхідних ресурсів, планових показників і т.д.

Керівництво планово-економічних служб підприємств здійснює загальні, наукові, методологічні та інші головні функції з управління всієї поточної і перспективної планової діяльністю. Персонал служби планування спільно з вищим керівництвом бере участь у розробці стратегії підприємства, виборі і обгрунтуванні економічних цілей, створення необхідної нормативної бази, аналізі та оцінці планових і фактичних результатів кінцевої діяльності.

У плануванні своєї діяльності беруть участь всі служби підприємства, як виробничі, так і функціональні. У цехах і відділах організуються планово-економічні бюро або професійні групи. На підприємствах застосовується технологія планування, яка містить три основні етапи практичної діяльності:

- складання планів, прийняття рішень про майбутні цілі організації та способах їх досягнення;

- організація виконання планових рішень, оцінка реальних показників діяльності підприємства;

- контроль і аналіз кінцевих результатів, коригування фактичних показників і вдосконалення діяльності підприємства.

Правильний вибір виду, змісту та технології внутрішньогосподарського планування на підприємствах має істотне значення не тільки для обгрунтування цілей і планів, а й підвищення ефективності виробництва і якості вироблених товарів і послуг, виходу на зовнішній ринок.

Кінцевим результатом планування є очікуваний економічний ефект, який визначає в загальному вигляді ступінь досягнення заданих планових показників, соціально-економічних та інших цілей. Порівняння і фактичного ефекту є підставою не тільки для оцінки досягнутих кінцевих результатів, а й ступеня наукової розробленості застосовуваних методів планування на підприємстві.

В даний час в практиці складання плану фірми немає чітких правил. Тут все визначається здоровим глуздом. Але зазвичай початку планування передують два окремих етапи. На першому, попередньому етапі визначаються реальні завдання фірми, їх можливі параметри і виявляються необхідні ресурси. На другому етапі підтверджується реальність поставлених завдань, відбувається уточнення даних, а також визначаються конкретні методи і способи їх досягнення, будь-який план фірми має свої особливості (див. Рис.1).

Мал. 1. Етапи оперативного річного плану зі збуту (продажу)

В даний час планування спирається на розвинутий математико-статистичний інструментарій та налічує сотні моделей, а також масу різноманітних прийомів розрахунків.

В даний час багато російських підприємств вважають за краще зовсім не складати плани, так як в умовах нестабільності і непорівнянності даних важко досягти точності розрахунків, тим більше на тривалу перспективу. Крім того, відчувається брак фахівців, знайомих з теорією ринку, які мають практичний досвід планової роботи в нових умовах.

Як показала практика, застосування планування створює такі важливі переваги (див. Рис. 1.2).

Ще класики менеджменту, Файоль, Тейлор, Акофф Р.Л. звернули увагу на те, що відсутність планів на підприємстві супроводжується коливаннями, помилковими маневрами, несвоєчасною зміною орієнтації, що є причиною поганого стану справ, якщо не краху їх.

Мал. 2. Переваги планування на підприємстві

Заманливо було б припустити, що планування веде до досягнення фірмою такого економічного успіху, який може бути виражений у вражаючих фінансових показниках. Деякі фахівці з планування намагаються знайти такі конкретні приклади, які могли б проілюструвати таку взаємозалежність. Однак далі окремих припущень справа не йде.

Навпаки, як показує досвід, велике зростання і надзвичайний успіх фірми часто пов'язані не з формальним плануванням, а скоріше є наслідком підприємницького таланту, енергійного і рішучого керівництва фірмою. Більш того багато підприємств, в тому числі і російські, починають застосовувати планування в той період свого розвитку, коли вже пройшов етап бурхливого зростання, коли з'являються проблеми в закріпленні досягнутого успіху, забезпеченні стабільності [5. С.114].

Таким чином, план - не мета, а можливий засіб досягнення мети, це засіб допомагає поліпшити майбутнє. Його дієвість визначається об'єктивним розумінням життя і суб'єктивними управлінськими рішеннями, які повинні стати діями по саморегуляції об'єкта господарювання заради досягнення обраних цілей життєдіяльності.

Сучасний ринок висуває особливі вимоги до підприємства. Складність і висока рухливість що відбуваються на ньому створюють нові передумови для більш серйозного застосування планування. Визначимо види і зміст внутрішньофірмовогопланування.

Швидкі темпи зростання і постійне вдосконалення економіки сучасної Росії всім добре відомі. Однак далеко не всім суб'єктам господарювання вдається вести справу так, що їм можна просто позаздрити. Успіх діяльності підприємства багато в чому залежить від ретельно продуманої політики, добре розробленого плану дій.

Не всі фірми користуються офіційно прийнятими системами планування, а ті, що користуються, не завжди роблять це добре, незважаючи на те, що внутрі фірмове фінансове планування обіцяє цілий ряд вигод. У їх числі системне осмислення ситуації, більш чітка координація зусиль всього підприємства, більш точна постановка завдань та інше. Все це повинно привести до підвищення конкурентоспроможності підприємства і зростання його прибутку.

Процес планування починається з постановки загальних цілей, що дає можливість вибрати напрямок роботи.Цілі є категорією довгострокового планування. Вони отримують свою конкретизацію в постановці короткострокових завдань.

Планування виробництва є вирішальним фактором ефективного ведення господарства в умовах його інтенсифікації. Воно грунтується на об'єктивних економічних законах, і, перш за все, закон планомірного, пропорційного розвитку народного господарства. Необхідність планування обумовлена ​​високим рівнем концентрації виробництва, суспільною власністю на засоби виробництва.

Зміст внутрішньофірмового планування як функції управління підприємством полягає в обгрунтованому визначенні основних напрямків діяльності та подальшого розвитку з урахуванням фінансових, матеріальних та інших джерел і попиту ринку.

Таким чином, призначення планування як функції управління полягає в прагненні завчасно врахувати по можливості всі внутрішні і зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку підприємства.

Сучасні ринок висуває особливі вимоги до підприємства. Складність і висока рухливість що відбуваються на ньому створюють нові передумови для більш серйозного застосування планування.

Будь-яка економічна організація в своїй діяльності неминуче стикається з невизначеністю. Фірма не володіє достатніми (повними) даними про своє сьогодення та майбутнє, вона не в змозі передбачити всі зміни, які можуть статися у зовнішньому середовищі. Планування і є одним із способів «прояснення» внутрішніх і зовнішніх умов діяльності. Тобто планування - це інструмент подолання невизначеності. Там, де є планування, невизначеність скорочується.

2. Оцінка і аналіз планування на прикладі ТОВ «КамаТрансНефть»

2.1 Коротка характеристика діяльності ТОВ «КамаТрансНефть»

Товариство з обмеженою відповідальністю «КамаТрансНефть» зареєстровано 30 березня 2005 р свідоцтва про Державну реєстрацію -1051660004164.

Суспільство утворено 29 березня 2005 року в зв'язку з відзначенням в ВАТ «Татнефть» реструктуризацією спрямованої на виведення непрофільних напрямів.

Діяльність Товариства - надання вантажопасажирських перевезень. Дана діяльність здійснюється автомобільним транспортом, власним і орендованим.

Основним видом діяльності Товариства є надання транспортних послуг вантажним (КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ) і пасажирським (УАЗ, ГАЗЕЛЬ, ПАЗ, КАВЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ЛАЗ) транспортом на підставі річних договорів з замовниками і разових заявок.

За сформованим даними за 2011 рік Товариство надає послуги більш ніж 80 підприємствам і фізичним особам. Основним замовником за звітний період є НГВУ «Ямашнефть» і Управління «ТатАІСнефть».

У 2014 році основною стратегією фірми є збільшення обсягу послуг, що надаються стороннім організаціям, що не входять в структуру ВАТ «Татнефть», шляхом інвестування у виробництво коштів на придбання автотранспорту, що відповідає вимогам замовників.

В рамках маркетингових заходів передбачається підтримка високого рівня сервісу і подальший розвиток довгострокових контрактів з наявними клієнтами, а також залучення нових.

У ТОВ «КамаТрансНефть» станом на 11 січня 2014 року 313 одиниць технікі.Із них:

- Автобусів і мікроавтобусів: 151 од.

- Вантажних і вантажопасажирських: 135 од.

- Легкових: 26 од.

- Спецтехніка: 1 од.

- Середній вік автомобілів більше: 8 років.

Станом на 1 січня 2013 року облікова кількість техніки становило 318 од. За 2014 рік списано 19 одиниць техніки, відмова від оренди 2 одиниці техніки, реалізовано 4 одиниці, на сезонну консервацію поставлено 2 машини, передано в інші організації 4 одиниці техніки.

У 2013 році придбано 34 одиниці техніки, встановлено 64 одиниці ГБО (з них 4-го покоління - 39 од.). Всього парк автомобілів ТОВ «КамаТрансНефть» налічує 200 одиниць транспорту, оснащених газобалонним обладнанням (з них в роботі 197 од.). Перехід на більш дешевий вид палива дало економію за 2013 рік близько 1250 тис. Руб.

Для контролю пробігів в 2013 році було встановлено 80 приладів навігаційного обладнання, що знизило витрата палива по цим машинам в середньому на 5%. Для скорочення простоїв автомашин на ремонті створена ремонтна база, є оглядові ями, встановлений діючий гідропідйомник.

У серпні 2011 р відкрився ремонтно-механічний ділянку. Для економії ресурсів і простоїв встановлені стенди шіномонтожа і балансування. Встановлено обладнання для фарбування БАСФ, що дозволить здійснювати фарбування транспорту своїми силами.

Така структура управління представляє організацію як сукупність взаємозалежних елементів. Кожен елемент має свої цілі і завдання. Виконавчий директор керує своїми прямими підлеглими, маючи при цьому уявлення про дії нижчестоящих підлеглих. Розглянута структура управління є лінійно-функціональною структурою. Дане структурно-функціональний пристрій організації дозволяє оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, так як недоліки в роботі одного підрозділу можуть бути заповнені діяльністю інших підрозділів.

Мал. 3. Організаційна структура управління ТОВ «КамаТрансНефть»

За 2013 рік у ТОВ «КамаТрансНефть» було прийнято 84 особи, звільнилися і перевелися в інші підприємства 71 чоловік, з них 46 осіб звільнилися за власним бажанням.

Плинність кадрів за 2013 рік склав 11% - в тому числі: по водіях 11,8%, робочим 10,7%, по РСС плинності немає.

За 2012 рік плинність становила 23,5% - в тому числі по водіях - 23%, робочим - 33,3%, РСС- 19,3%. Плинність знизилася більш ніж в два рази.

Чисельність ТОВ «КамаТрансНефть» на 01.01.2014 року становить 430 людини, в тому числі РСС - 21 чол., Водіїв - 378 чол., РММ - 14 чол., Допоміжних робітників - 17 чол.

Молоді віком до 33-х років в ТОВ «ЯН-Транс» працює 72 людини, що становить 16,7% від загальної чисельності.

Навчання робітників і ІТП здійснюється за планом підготовки кадрів і в міру виробничої необхідності. У 2013 році пройшли навчання і підвищення кваліфікації 90 осіб, витрати склали - 121,98 тис.руб.

Проведемо аналіз основних техніко-економічних показників ТОВ «КамаТрансНефть» за період 2011-2013 рр. (Див. Табл. 1).

Таблиця 1. Аналіз основних техніко-економічних показників ТОВ «КамаТрансНефть» за період 2011-2013 рр.

показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Сума, тис. Руб.

, тис. руб.

Темп зростання, %

Сума, тис. Руб.

, тис. руб.

Темп зростання, %

Виручка від продажів, тис. Руб.

38651,00

48791,00

10140,00

126,23

63222,00

14431,00

129,58

Собівартість продукції, тис. Руб.

26489,00

38847,00

9358,00

131,73

50508,00

11661,00

130,00

Прибуток від продажів, тис. Руб.

-280,00

-770,00

-490,00

275,00

-347,00

423,00

45,10

Чистий прибуток, тис.руб.

-635,00

561,00

1196,00

-88,35

-1545,00

-2106,00

-275,40

Середньорічна вартість основних засобів, тис. Руб.

9075,50

11037,00

1961,50

121,60

10463,50

-573,50

94,80

фондовіддача, руб. / руб.

4,26

4,42

0,16

103,80

6,04

1,62

136,67

Фондомісткість, руб. / Руб.

0,24

0,23

-0,01

96,17

0,17

-0,06

73,45

Фондоозброєність тис.руб. / Чол.

131,53

159,96

28,43

121,60

149,48

-10,48

93,45

Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. Руб.

12032,00

14483,50

2451,50

120,40

14206,00

-277,50

98,10

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, в оборотах

3,21

3,37

0,16

104,90

4,45

1,08

132,10

Економічна рентабельність,%

-2,90

2,10

5,00

-72,40

-6,03

-8,13

-287,10

З таблиці видно, що виручка від продажу в 2012 році в порівнянні з 2011 роком і в 2013 році в порівнянні з 2012 роком збільшилася на 10140 тис. Руб. (Або на 26,23%) і на 14431 тис.руб. (Або на 29,58%) відповідно, що оцінюється позитивно. Але зі збільшенням виручки у всіх розглянутих періодах має місце зростання собівартості: в 2012 році на 9358 тис.руб., В 2013 році на 11661 тис.руб. по відношенню до попередніх років.

Відповідно і чистий прибуток має меншу суму, ніж могло б бути. У 2012 році в порівнянні з 2011 роком відбулося збільшення збитку від реалізації на 490 тис.руб. Це обумовлено зростанням комерційних і управлінських витрат, але чистий прибуток збільшився на +1196 тис.руб. і склала 561 тис.руб., що оцінюється позитивно. Інша ситуація спостерігається в 2013 році в порівнянні з 2012 роком. Тут спостерігається зменшення збитку від реалізації на 423 тис.руб. і скорочення чистого прибутку на 2106 тис.руб., в зв'язку зростанням собівартості, що оцінюється негативно.

Узагальнюючим показником, що характеризує ефективність діяльності організації, є економічний потенціал. Оцінюючи економічний потенціал ТОВ «КамаТрансНефть» можна зробити висновок про його зниження в організації в 2013 році. У 2012 році, хоча і темп зростання прибутку, перевищив темпи зростання собівартості і виручки, але темп зростання собівартості вище зростання прибутку. Наочно це продемонстровано на рис. 2.

Якщо ж розглядати результати діяльності 2013 року, то також слід відзначити зниження економічного потенціалу, що пов'язано зі збитками від продажів, отриманим в 2012 році.

Середньорічна вартість основних засобів у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшилася на 1961,5 тис. Руб. (Або на 21,6%), що оцінюється позитивно і говорить про те, що підприємство домоглося даного результату за рахунок розширення, оновлення та приросту основних засобів. У 2013 році в порівнянні з 2012 роком середньорічна вартість основних засобів зменшилася на 573,5 тис.руб. за рахунок вибуття основних засобів.

Мал.4. Зміна темпів зростання виручки, собівартості і прибутку від реалізації в ТОВ «КамаТрансНефть» за 2012-2013 рр.

З таблиці видно, що в період з 2011-2013 рр. збільшилася фондовіддача і зменшилася фондомісткість. Збільшення фондовіддачі відбулося в результаті того, що виручка від реалізації зросла в більшій мірі, ніж збільшилася середньорічна вартість основних фондів у 2011 році (126,23> 121,6) і 2012 році на (129,58> 94,8).

Фондомісткість на підприємстві має тенденцію скорочення, що
оцінюється позитивно.

Середньорічна вартість оборотних коштів у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшилася на 2451,5 тис.руб. (Або на 20,4%), а в 2013 році в порівнянні з 2012 року скоротилася на 277,5 тис.руб. (Або на 1,9%).

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів має тенденцію зростання і в 2012 році в порівнянні з 2011 роком і в 2013 році в порівнянні з 2012 роком, що оцінюється позитивно і свідчить про те, що через збільшення кількості оборотів отриманий прибуток буде більше.

Економічна рентабельність в 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшилася на 5%. Значить в 2012 році на рубль свого майна організація отримала більше прибутку. А в 2013 році в порівнянні з 2012 роком скоротилася на 8,13% і прийняла негативне значення через отриманого підприємством збитку.

Таким чином, аналіз техніко-економічних показників ТОВ «КамаТрансНефть» показав, що діяльність підприємства не стабільна, протягом досліджуваного періоду отримано збиток від реалізації, економічний потенціал знижується.

2.2 Аналіз системи планування в ТОВ «КамаТрансНефть»

Планування полягає в основному у визначенні головних цілей діяльності фірми і орієнтоване на визначення намічуваних кінцевих результатів з урахуванням засобів і способів досягнення поставлених цілей і забезпечення необхідними ресурсами.

Що стосується розглянутого нами підприємства, то на даний момент основною метою діяльності товариства є отримання прибутку отриманої в результаті задоволення потреб споживачів в певних товарах чи послугах.

Дану мету можна розкласти на кілька складових:

1. Планування зростання прибутку.

2. Планування витрат підприємства, і, як наслідок, їх зменшення.

3. Збільшення частки ринку, збільшення частки продажів.

4. Поліпшення соціальної політики фірми.

Сальдо дохідної та видаткової частин всіх планів включається в бюджет, тобто в план витрат і доходів, оскільки орієнтиром є збереження ліквідності - платоспроможності підприємства. Зазвичай окремі плани складаються тільки за кількісними показниками і лише після їх взаємоузгодження проводиться розрахунок грошових показників. У розробці планів бере участь весь керівний склад ТОВ «КамаТрансНефть»: генеральний директор, заступник директора, бухгалтер.

Особливу увагу звертає на себе той факт, що в ТОВ «КамаТрансНефть» відсутній довгострокове планування, що є неодмінною умовою стратегічного планування, необхідного для виживання в умовах ринку. Короткострокові плани складаються період в 1-2 роки, не більше. Це говорить про серйозні прорахунки в діяльності керівництва.

Щоб плани були реалізовані керівництво повинно знайти ефективний спосіб поєднання планів,. Е. З оптимальним результатом.

Після складання і затвердження на підприємстві ТОВ «КамаТрансНефть» плану реалізації та плану виробництва щодня на базі їх форм складається звіт про виконання поставлених планів, де розраховується коефіцієнт виконання плану, який базується на показнику загальної суми реалізації.

На малюнку 3 відобразимо схему системи планування на підприємстві.

Мал. 5. Організація системи планування ТОВ «КамаТрансНефть»

На підприємстві ТОВ «КамаТрансНефть» з метою розрахунку прогнозного значення собівартості продукції ведеться планування вироблених витрат виробництва. Підсумкова собівартість продукції відображається в техпромфінплане підприємства.

Але для його розрахунку необхідні проміжні дані. Для цього на ТОВ «КамаТрансНефть» складаються:

- план постійних витрат;

- кошторис матеріальних витрат в собівартості продукції;

- кошторис витрат по наданим послугам виробництва в собівартості продукції.

Всі постійні витрати підприємства ТОВ «КамаТрансНефть» розбиті на 5 основних груп:

1) Послуги з переробки;

2) Витратні матеріали (включає електроенергію, газ, телефонний зв'язок, господарські та канцелярські товари, паливно-мастильні матеріали, витратні матеріали та запасні частини);

3) Послуги з охорони приміщень;

4) Платежі до бюджету (включає платежі з транспортного податку та податку на рекламу);

5) Інші витрати (включає витрати на зовнішню рекламу, оплату за послуги банку, витрати з навчання персоналу і відсотки за отриманий кредит).

Використання методів податкової оптимізації дозволяє звести частку платежів до бюджету в загальному обсязі постійних витрат до 2%.

Кошторис матеріальних витрат в собівартості продукції складається з розбивкою по найменуванню продукції, що випускається, і розраховується з урахуванням запланованого обсягу виробництва. Вона включає наступні показники:

- показники сировини і матеріалів, використаних для виробництва кожного виду продукції;

- показники залишку незавершеного виробництва, які дозволяють провести зменшення сукупних матеріальних витрат на виробництво продукції.

Кошторис витрат на ТОВ «КамаТрансНефть» складається виходячи з щомісячно затверджуються тарифів на виконання виробничих послуг.

З метою реалізації короткострокового планування на підприємстві щоквартально складається план доходів і витрат на майбутній квартал.

Після закінчення звітного періоду складається звіт про доходи та витрати підприємства за минулий квартал, куди заносяться фактичні значення показників доходів і витрат підприємства.

Типологія управлінських рішень в ТОВ «КамаТрансНефть» за рівнями планування і часу реалізації заходів виглядає наступним чином (див. Таблицю 2).

Таблиця 2. Співвідношення рішень за рівнями планування і часу реалізації заходів в ТОВ «КамаТрансНефть»

типи рішень

2011р.

2012р.

2013р.

стратегічні

4%

12%

11%

тактичні

27%

24%

23%

оперативні

69%

64%

66%

На думку автора, з таблиці випливає, що стратегічні управлінські рішення складають дуже малу частку від усієї кількості управлінських рішень. Це означає що в ТОВ «КамаТрансНефть» дуже рідко приймаються рішення, які приймаються на вищому рівні управління на довгострокову перспективу розвитку організації. За такими рішеннями слід розробка стратегічного плану, виробничої програми організації.

Одна п'ята частина рішень в ТОВ «КамаТрансНефть» - тактичні, і включають заходи, необхідні для реалізації річного або квартального планів: продажів і надання послуг. Таким чином, проблемами стратегічного управління ТОВ «КамаТрансНефть» є: недостатня ефективність управління підприємством, прийнятті рішень націлених на короткострокові результати, обумовлене недостатнім знанням кон'юнктури ринку. Низький рівень відповідальності керівників підприємства за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства.

Процес планування на підприємстві в умовах відносно стабільного зовнішнього середовища в ТОВ «КамаТрансНефть» виражається в стандартній системі підготовки прогнозів і планів підприємства. Річний план фірми складається у вигляді комплексної програми виробничої, фінансової і господарської діяльності підприємства.

У розробці планів бере участь весь керівний склад компанії. Особливу увагу звертає на себе той факт, що в ТОВ «КамаТрансНефть» відсутній довгострокове планування, що є неодмінною умовою стратегічного планування, необхідного для виживання в умовах ринку. Це говорить про серйозні мінуси в діяльності керівництва. За словами директора, довгострокове планування не прийнятно на сучасному етапі в зв'язку з швидкоплинні середовищем організації.

Автором розглянуто процес планування в ТОВ «КамаТрансНефть» і знайдений відсоток виконуваності планів (таблиця 2).

У таблиці 2 наведені основні показники роботи ТОВ «КамаТрансНефть» за 2011-2013 роки, з яких видно, що: в 2011-2012 рр. план за обсягами продажів був виконаний на 98і 93%, тобто план не був виконаний, а в 2013 році фактичний обсяг реалізації перевищив запланований, внаслідок високого попиту на продукцію компанії на початку 2013 року.

У 2011 році собівартість продажів перевищила планову на 5%, а в 2012 році на 4%. Прибуток в 2013 році внаслідок виконання плану по реалізації відповідно на 19% вищою за заплановану, а в 2011-2012 рр. навпаки, нижче, внаслідок невиконання плану продажів і становить 77% і 65% від запланованої.

Таблиця 3. Основні показники виконання планів в ТОВ «КамаТрансНефть» в 2011-2013 рр.

№ / №

Найменування показників

одиниця виміру

величина Показників

Виконання плану

За планом

По факту

2011 рік

1.

Об'єм продажу

Тис. руб.

39440

38651

98%

2.

Собівартість продажів

Тис. руб.

25228

26489

105%

2012 рік

1.

Об'єм продажу

Тис. руб.

52463

48791

93%

2.

Собівартість продажів

Тис. руб.

37353

38847

104%

2013 рік

1.

Об'єм продажу

Тис. руб.

61381

63222

103%

2.

Собівартість продажів

Тис. руб.

51018

50508

99%

Таким чином, на підприємстві ТОВ «КамаТрансНефть» система планування і контролю складається з п'яти основних рівнів. На кожному рівні необхідно перевіряти відповідність пріоритетного плану наявним ресурсам і продуктивності виробничих потужностей.

Основним показником, що характеризує ступінь виконання плану, є критерій якості розробки та виконання планів. На досліджуваному підприємстві ефективна розробка планів, і великий відсоток виконання плану.

Отже, діяльність аналізованого підприємства ТОВ «КамаТрансНефть» полягає в наданні вантажопасажирських перевезень.Аналіз техніко-економічних показників ТОВ «КамаТрансНефть» показав, що діяльність підприємства не стабільна, протягом досліджуваного періоду отримано збиток від реалізації, економічний потенціал знижується.

Процес планування на підприємстві в умовах відносно стабільного зовнішнього середовища в ТОВ «КамаТрансНефть» виражається в стандартній системі підготовки прогнозів і планів підприємства.

Однак в ТОВ «КамаТрансНефть» відсутній довгострокове планування, що є неодмінною умовою стратегічного планування, необхідного для виживання в умовах ринку. Короткострокові плани складаються період в 1-2 роки, не більше. Це говорить про серйозні прорахунки в діяльності керівництва.

У ТОВ «КамаТрансНефть» дуже рідко приймаються рішення на вищому рівні управління на довгострокову перспективу розвитку організації.

3. Рекомендації щодо вдосконалення процесу планування в ТОВ «КамаТрансНефть»

Таким чином, вивчивши організацію планування на ТОВ «КамаТрансНефть» важливим етапом вдосконалення є розробка пропозицій щодо впровадження комбінованої стратегічно-орієнтованої методики бюджетування.

При впровадженні системи бюджетування на підприємстві ТОВ «КамаТрансНефть» з використанням комбінованої стратегічно-орієнтованої методики необхідно, по-перше, забезпечити прямий взаємозв'язок показників бюджетів зі стратегічними цілями діяльності, застосовуючи можливості системи збалансованих показників. По-друге, максимально використовувати можливості діючої на підприємстві ТОВ «КамаТрансНефть» класичної методики, скорегувавши організаційну, фінансову і бюджетну структури відповідно до бізнес-процесами і проектами. По-третє, бюджетна структура повинна складатися з бюджетів центрів фінансової відповідальності, бізнес-процесів, проектів і підсумкових, за допомогою яких об'єкт фінансового планування конкретизується за допомогою об'єкта бюджетування.

Запропонуємо алгоритм:

1) визначення цілей діяльності підприємства;

2) розробка структури бізнес-процесів і проектів;

3) коригування організаційної структури;

4) розробка системи збалансованих показників;

5) коригування фінансової структури;

6) коригування плану рахунків і методики обліку;

7) уточнення структури бюджетного процесу;

8) реструктуризація бюджетного комітету;

9) здійснення бюджетного процесу;

10) прийняття управлінських рішень за результатами аналізу виконання бюджетів.

До 2013 року на ТОВ «КамаТрансНефть» застосовувалася класична система бюджетування, яка не мала жорсткої зв'язку зі стратегією розвитку і не дозволяла ефективно управляти бізнес-процесами. Було прийнято рішення впровадити комбіновану методику, включивши в систему бюджетування елементи процесно-орієнтованого підходу, а також елементи традиційної системи фінансового планування, при цьому не руйнуючи нормально функціонуючу класичну систему.

За допомогою перших чотирьох етапів, представлених на малюнку, забезпечується зв'язок бюджетів ТОВ «КамаТрансНефть» зі стратегічними цілями діяльності підприємства, з показниками, що відображають дані цілі, а також з бізнес-процесами і структурними підрозділами. На етапі коригування фінансової структури проводиться її перегляд відповідно до бізнес-процесами і проектами підприємства, а потім заміна тих центрів фінансової відповідальності які збігаються з ними, на центри процессной і проектної відповідальності.

Завданням коригування бюджетної структури ТОВ «КамаТрансНефть», системи фінансових показників і методики бюджетування є остаточне впровадження комбінованої методики бюджетування на основі методики, що раніше класичної.

Для ефективного управління діяльністю каналів продажів, фінансові показники бізнес-процесів групуються в бюджети центрів фінансової відповідальності. На підставі бюджетів бізнес-процесів і проектів на ТОВ «КамаТрансНефть» формуються підсумкові, які складаються з бюджету доходів і витрат, інвестиційного бюджету, бюджету руху грошових коштів, прогнозного бухгалтерського балансу, балансу доходів і витрат. Послідовність формування підсумкових бюджетів на основі бюджетів бізнес-процесів і проектів в цілому схожа з класичним бюджетуванням, тільки додається баланс доходів і витрат, і показники деталізуються як по центрам фінансової відповідальності, так і по бізнес-процесами і проектами.

На закінчення слід зазначити, що розроблена і впроваджена комбінована стратегічно-орієнтована методика бюджетування для ТОВ «КамаТрансНефть» на основі розглянутого алгоритму, жорстко пов'язана зі стратегічними цілями діяльності підприємства, дозволяє визначати роль кожного бізнес-процесу в їх досягненні, при оптимальному формуванні та використанні фінансових ресурсів.

В основі бюджетування та контролю лежить аналіз минулої фінансової та нефінансової інформації. Фінансова інформація, необхідна для планування, збирається і обробляється в системі бухгалтерського обліку. Бюджетування як функціонуюча система передбачає наявність наступних трьох складових:

1. Методологічною бази планування, складання, реалізації та оцінки бюджету.

2. Облікової інформації, одержуваної від бухгалтерії та інших служб підприємства і оброблюваної відповідно до методологічною базою і програмним забезпеченням.

3. Організаційною складової, що включає внутрішній документообіг, пов'язаний з бюджетним процесом, постановку цілей, закріплення функцій і відповідальності.

Традиційно «Основний Бюджет» підприємства складається з трьох бюджетів: Бюджету руху грошових коштів, Звіту про фінансові результати, Бюджету по балансовому листу. Для ТОВ «КамаТрансНефть» рекомендується складання двох останніх бюджетів.

На початковому етапі впровадження бюджетування досить вести два види бюджетів - Бюджету по балансовому листу і Звіт про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати дозволяє, по-перше, адекватно оцінити фінансові результати компанії в цілому, а по-друге, управляти ними. Звіт показує менеджерам рентабельність, що є підставою для прийняття конкретних управлінських рішень. Витрати в бюджеті повинні бути по можливості пронормовані, а допустимий діапазон відхилень заданий. Основою для розподілу витрат на постійні і змінні витрати є їхня поведінка щодо обсягу продажів. Якщо витрати змінюються (прямо) пропорційно обсягу продажів, то це умовно-змінні витрати, якщо немає - умовно-постійні.

Даний баланс корисний тим, що на його основі можна провести комплексний фінансовий аналіз планованого стану підприємства і відповідно до отриманих результатів своєчасно відкоригувати її діяльність. Крім того, Бюджет по балансовому листу може бути використаний для залучення кредитів, інвестицій.

Необхідною логічним елементом податкової оптимізації є закріплення політик підприємства в обліку, тобто облікової політики для цілей оподаткування.

Облікова політика для цілей оподаткування - це сукупність способів ведення податкового обліку, обрана підприємством з різних можливостей передбачених законодавством. Облікова політика виробляється на конкретний рік і оформляється наказом керівника.

Облікова політика для цілей оподаткування повинна бути представлена ​​в пояснювальній записці до бухгалтерської та податкової звітності. Практика показує, що «зміна умов фінансово-господарської діяльності або законодавства» є прийнятною причиною для податкових інспекцій. Однак Податковий Кодекс передбачає кілька моментів, коли неможливо змінити облікову політику протягом року. Важливим в сфері організації податкового планування на ТОВ «КамаТрансНефть» має стати складання податкового плану.