• Умовні позначення
 • Тема 2 Потреби споживача Раціональне поведінку споживача на ринку Не можна не погодитися з утве
 • Структура споживчих благ
 • Тема 1. Раціональне поведінку споживача
 • Тема 2. Потреби споживача. раціональна поведінка споживача на ринку
 • Тема 3 Виробництво Економічні ресурси виробництва
 • Тема 4. Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема вибору. Альтернативні варіанти виробництва
 • Тема 5. Економічні системи та їх характеристики
 • Умовні позначення АМК - антимонопольний комітет ВВП - валовий внутрішній продукт
 • ЄС - Європейський Союз ЕФВС - Європейський фонд валютного співробітництва КПВ - крива виробничих можливостей
 • МБРР - Міжнародний банк реконструкції і розвитку МВС - міжнародна валютна система МВФ - Міжнародний валютний фонд
 • НД - національний дохід ПДВ - податок на додану вартість НДДКР - наукові та дослідно-конструкторські роботи
 • ФГВФО - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ЧНП - чистий національний продукт ЕАН - економічно активне населення


 • Дата конвертації22.06.2017
  Розмір44.52 Kb.
  Типнавчальний посібник

  Скачати 44.52 Kb.

  Введення в економічну теорію

  4

  ЗМІСТ

  • Введення в економічну теорію 2
   • Тема 1. Предмет і метод економічної науки 2
    • Тема 2 Потреби споживача Раціональне поведінку споживача на ринку 5
   • Структура споживчих благ 7
    • Тема 1. Раціональне поведінку споживача 9
    • Тема 2. Потреби споживача. раціональна поведінка споживача на ринку 11
    • Тема 3 Виробництво Економічні ресурси виробництва 12
    • Тема 4 Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема вибору. Альтернативні варіанти виробництва 14
    • Тема 5. Економічні системи та їх характеристики 16
    • Тема 6. Функції держави в змішаній економіці 19
  • Умовні позначення 22

  Введення в економічну теорію


  Тема 1. Предмет і метод економічної науки

  Економічна наука охоплює ряд самостійних наукових ді сціплін - макроекономіку, мікроекономіку, політичну економію, маркетинг, менеджмент, страхова справа, теорію фінансів і грошей та ін. Методологічною основою всіх економічних наук є економічна теорія.

  Економічна теорія - наука про використання людьми обмежених виробничих ресурсів для виробництва різноманітних товарів і послуг і розподілі їх між людьми і різними групами суспільства з метою споживання.

  Предмет економічної науки - вивчення способів, за допомогою яких можна досягти конкретних економічних цілей, поставлених окремою особистістю або суспільством в цілому.

  для суспільства

  Для людини

  * Розробка принципів, які стають основою економічної політики

  * Сприяння економічної інформованості населення і, отже, демократизації суспільства

  * Прогнозування розвитку подій в суспільстві

  * Сприяння раціональній поведінці

  в сфері споживання, доцільному використанню індивідуальних заощаджень

  * Формування умінь орієнтуватися в сфері бізнесу

  * Сприяння прийняттю правильних рішень при виборі сфери діяльності

  Значення економічної науки

  Основні функції економічної теорії

  Пізнавальна

  практична

  психологічна

  Вивчення процесів економічного життя суспільства, пояснення закономірності розвитку

  Застосування економічних знань при вирішенні побутових і виробничих проблем

  Підготовленість до змін в економічному житті суспільства

  Тема 1. Предмет і метод економічної науки

  Становлення економічної науки

  Основні напрямки

  основоположники

  зміст

  меркантилізм

  Антуан де Монкретьєн, А. Серра, Й.І. Бехер, Т. Манн, А. Ордин-Щокін

  стверджували, що багатство кожного торговця і країни в цілому вимірюється кількістю золота та срібла; що країна повинна якомога більше товарів продавати за кордон і як можна менше їх там купувати

  школа фізіократів

  Ф. Кене, А. Робер, Ж. Тюрго, П. Буагіль-бер

  Вважали джерелом багатства виробництво, перш за все сільськогосподарське. Промисловість називали "безплідною сферою"

  класичне

  А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Б. Цей, Дж. Стюарт Мілль, С. Сісмонді

  В основу теорії покладено поняття національної економіки як саморегульованої системи

  неокласичний

  Г. Госен, к. Менгер,

  A. Маршалл, л. Вальрас,

  B. Парето, Дж. Кейнс

  Продовжили традиції та ідеї класичної школи; створили теорію ринкового господарства, основ мікроекономіки

  марксизм

  к. Маркс, Ф. Енгельс

  Вважали конкурентну ринкову економіку нестабільною і передрікали загибель капіталізму

  історичне

  В. Рошер, В. Гильде-Брант, к. Книс

  Вважали, що господарське життя країни регулюється не механізмами ринку, а історично склалися соціальними структурами з вирішальною роллю держави

  "... Економічна наука не дає готових рекомендацій, які безпосередньо використовують у господарській політиці. Швидше вона виступає методом, ніж вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, допомагаючи тому, хто володіє нею, робити правильні висновки ..." (Дж Кейнс)

  М.А. Балудянський - послідовник А. Сміта; автор праці "Економічна система", в якому обґрунтовує принципи побудови національної економіки на основі вільних ринкових відносин.

  М.І. Туган-Барановський - дослідник теорії ринку та економічних криз, розробив концепцію економічної кон'юнктури.

  Е.Е. Слуцький - першим запропонував використовувати математичні методи в економічній науці.

  Спостереження та збір фактів

  графічний

  єдність історіче-

  абстрагування

  (Статистичний)

  ського і логічного

  Ігнорування певних властивостей, тобто певне спрощення дійсності

  Сприйняття економічних процесів в реальному вигляді та збір фактів, що відбуваються в дійсності

  Відображення господарських процесів і явищ з використанням креслень, схем, таблиць, діаграм і т.д.

  Вивчення соціально-економічних процесів в історичній послідовності з логічними узагальненнями

  Методи економічних досліджень

  Аналіз і синтез

  Експеримент (практика)

  моделювання

  дедукція

  Узагальнення (індукція)

  Вивчення соціально-економічних явищ по частинах (аналіз) і в цілому (синтез)

  Вивчення соціально-економічних явищ за їх теоретичного зразком (моделі)

  Формулювання гіпотез і підтвердження їх фактами

  Проведення і вивчення штучного і наукового досвіду

  Узагальнення і висновки на основі фактів і спостережень

  Біологія - сукупність наук про живі організми та їхні зв'язки один з одним і з неживою природою

  Соціологія - наука про суспільство як цілісну систему і про окремі групи, відносини особистості і суспільства

  Право - наука про сукупність встановлених державою норм і правил, що регулюють відносини людей у ​​суспільстві

  Математика - наука, в якій вивчаються просторові форми і кількісні відношення

  Зв'язок економіки з іншими науками

  Політологія - наука, що вивчає політичну систему і політичне життя суспільства, проблеми внутрішньої політики і міжнародних відносин

  Психологія -

  наука про сприйняття людиною навколишньої дійсності

  Історія -

  сукупність наук, які вивчають минуле людського суспільства

  Географія - комплекс наук, які вивчають поверхню землі з її природними умовами, розподіл на неї населення, економічних ресурсів


  Тема 2 Потреби споживача Раціональне поведінку споживача на ринку

  Не можна не погодитися з утве ржденія, що людині завжди щось потрібно, чогось не вистачає. Очевидно, що люди завжди відчували потребу в їжі, пиття, одязі, житло. у сучасної людини коло бажань значно розширився: здобуття освіти, цікава робота, відпочинок і багато іншого. Необхідність в задоволенні того чи іншого бажання людини називають потребою.

  Потреби людини безмежні і мають тенденцію до збільшення. Розвиток суспільства і людська фантазія постійно породжують нові потреби. закон узвишшя потреб означає не тільки появу нових потреб, а й зміна їх структури.

  Класифікація потреб

  За походженням

  Чи по кишені задоволення

  За способом задоволення

  первинні

  (Базові, фізіологічні)

  Вторинні (викликані розвитком цивілізації)

  матеріальні

  нематеріальні

  індивідуальні

  колективні

  Потреби в тому, що має матеріальне втілення

  задовольняються послугами сфери освіти, культури, мистецтва та ін.

  Пов'язані з необхідністю відокремленого задоволення (їжа, одяг і т.д.)

  задовольняються спільно (потреба в громадському порядку, водопостачанні)

  Потреби в їжі, пиття, сні і т.д.

  Потреби в освіті, розвагах, інформації, транспорті, модному одязі і т.д.

  Все, що здатне задовольняти потреби людей, називають благами. Деякі блага для людини дані самою природою (повітря, сонячне тепло). Однак більшість благ людина створює спеціально, з метою задоволення своїх потреб. Продуктами людської праці, створеними в процесі виробництва для подальшого обміну і споживання, є економічні (споживчі) блага - товари та послуги.

  Структура споживчих благ

  Товар - це продукт праці, який задовольняє певну п отребность людини, виготовляється для обміну і реалізується шляхом купівлі-продажу.

  Групи товарів

  За ступенем довговічності

  За призначенням

  за співвідношенням

  * Товари промислового призначення - не приймають безпосередньої участі в задоволенні потреб (сировину і матеріали, машини, будівлі і т.д.)

  * Товари споживчого призначення - безпосередньо задовольняють потреби людей

  * Взаємодоповнюючі товари - комплементи

  * Взаємозамінні товари - субститути

  * Товари тривалого користування

  * Товари коротко тимчасового користування

  Послуга - економічне благо, у вигляді цілеспрямованого корисного не має товарної форми (мате - дії або обслуговування, послугу надають корисність товарів і послуг

  Послуги за призначенням

  особисті

  громадські

  задовольняють потреби кожного споживача безпосередньо: послуги лікаря, вчителя, адвоката і т.д.

  Є складовою частиною виробництва: інформаційне забезпечення, банківські послуги, транспорт і т.д.

  Потреби людей, породжувані біологічними, духовними, соціальними та іншими обставинами, безмежні. Всі потреби одночасно задовольнити неможливо. Людина прагне задовольнити в першу чергу ті потреби, які принесуть йому найбільшу вигоду, або, як прийнято говорити в економіці, корисність.

  Корисність блага (utility of good) - здатність економічного блага задовольняти одну або кілька потреб людини.

  У мікроекономіці існує два підходи до визначення корисності блага: кількісний (кардиналістський теорія) і порівняльний (Ординалістська теорія).

  кількісний підхід побудований на безпосередньому зміні корисності благ в умовних одиницях корисності - ютилях (utility-U).

  У порівняльному підході конкретні цифрові значення корисності не розглядаються, а порівнюється ставлення споживача до різних комбінацій благ.

  корисність

  гранична - додаткова корисність, одержувана покупцем від кожної додаткової одиниці блага

  MU (marginal utility)

  Закон спадної граничної корисності: в процесі увеліченіяколічества спожитого товару або послуги його корисність від споживання кожної додаткової одиниці - зменшується (I закон Держ.)
  Тема 1. Раціональне поведінку споживача

  Споживач набуває сіна). різні товари, витрачаючи визначенні нниє суми грошей. Тому йому треба враховувати не тільки корисність, а й ціну товару. При цьому споживач прагне досягти рівного задоволення від кожної суми грошей, витраченої на кожен придбаний товар.

  Іншими словами, споживачеві треба зробити покупки так, щоб кожен придбаний товар приніс йому граничну корисність, пропорційну ціною.

  * Q (quantity) - кількість блага.

  10

  бюджетна лінія

  10 20 30 40 50 60

  Бюджетна лінія - геометричне місце точок, які представляють набори товарів (X і Y), доступних покупцеві при конкретних цінах. Бюджетна лінія відображає потенціал (можливості) споживача в залежності від його доходу.

  I = PX? QX + PY? Qy де I - дохід споживача; PX - ціна товару X; PY - ціна товару Y; QX - кількість одиниць товару X; QY - кількість одиниць товару Y

  Можливі варіанти зміщення бюджетної лінії

  збільшення доходу

  зменшення доходу

  Ціна на товар X сни

  Ціна на товар X уве-

  споживача

  споживача

  зілась, дохід залишився

  лічілась при неизмен-

  Y>

  Y>

  незмінним

  ном доході

  30

  30

  Yi

  Yi

  20

  20

  20

  20

  0

  0

  i 1 + 1>

  40 50 X

  40 50 X

  0

  40 50 60 X

  0

  40 50 60 X

  крива байдужості

  комбінація A

  комбінація Б

  комбінація В

  10 15 X

  крива байдужості - лінія, всі точки якої показують різні комбінації (набори) двох благ (товарів), які мають однакову (однакову) корисність для даного споживача. крива байдужості відображає аналіз бажань або переваг споживача. На кривій можна побачити, від якої кількості товару Y треба відмовитися, щоб отримати одну додаткову одиницю товару X при незмінній загальній величині корисності для споживача.

  Значення теорії споживчого вибору дуже важливі для виробників товарів. За допомогою соціологічних опитувань і досліджень ситуацій на ринку слід вкладати гроші.
  Тема 2. Потреби споживача. раціональна поведінка споживача на ринку

  Карта кривих байдужості  карта байдужості - сукупність кривих байдужості, кожна з яких характеризує певний рівень корисності. Чим правіше і вище розташована крива байдужості, тим більше задоволення приносять представлені нею комбінації товарів.

  Графік споживчого вибору (рівновага споживача)

  Графік споживчого вибору - взаємодія бюджетної лінії з кривою байдужості. крива U1 розташована нижче бюджетної лінії і свідчить про неповне використання доходу при придбанні цих товарів. Бюджетна лінія повинна обов'язково торкатися однієї з кривих байдужості. крива U3 проходить вище бюджетної лінії, тобто комбінації (набори) на U3 володіють найбільшою користю, але недоступні споживачеві, так як перевищують можливості його доходу. Оптимальний набір споживчих товарів знаходиться на бюджетній лінії і розташовується в найвищій з доступних покупцеві точці Е - точці дотику бюджетної лінії і кривої байдужості правило максимізації корисності (споживчої поведінки): гроші споживача повинні бути розподілені так, щоб остання грошова одиниця, витрачена на придбання кожного виду товарів, приносила б однакову граничну корисність.

  Слід зазначити, що запропонована модель раціонального споживчого поведінки реально "працює" в умовах насиченості ринку споживчими благами. В економіці, де дефіцит споживчих товарів - звичайне явище (як це було, наприклад, в СРСР), поведінка споживача змінюється, аж до дії зворотного правила.
  Тема 3 Виробництво Економічні ресурси виробництва

  Виробництво створює засоби для задоволення потреб ч еловек. Виробництво - процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для існування і розвитку людського суспільства. У межах будь-якого способу виробництва здійснюється взаємодія людини з природою.

  Так, для організації виробництва людина, як правило, використовує природні матеріали, запаси яких в більшості випадків обмежені і невідновних. У той же час в процесі виробництва люди взаємодіють між собою (виробничі відносини).

  Структурні елементи виробництва

  Праця: свідоме застосування здібностей і трудових навичок людей (фізичних і розумових)

  Предмети праці: об'єкти цілеспрямованої діяльності людини (земля, сировина, матеріали і т.д.)

  Засоби праці: пристосування, за допомогою яких людина впливає на предмет праці (машини, обладнання, виробничі будівлі і т.д.)

  Процес виробництва

  Засоби виробництва

  Продукт: результат з'єднання праці і засобів виробництва в процесі виробництва

  структура виробництва

  матеріальне виробництво

  нематеріальне виробництво

  Безпосередньо пов'язано з виготовленням матеріальних благ (промисловість, сільське господарство, будівництво) і наданням матеріальних послуг (вантажний транспорт, торгівля, комунальне господарство, побутове обслуговування тощо)

  Охоплює підприємства і галузі, які створюють нематеріальні блага (духовні цінності: предмети культури, мистецтва і т.д.) і надають нематеріальні послуги (освіта, охорона здоров'я, пасажирський транспорт і т.д.)

  Фактори виробництва (виробничі ресурси) - сукупність ресурсів, які використовуються в процесі виробництва.

  Економічна ефективність виробництва - співвідношення результатів виробництва (кількості створюваних економічних благ) і витрат ресурсів на їх виробництво за певний проміжок часу.

  Тема 3. Виробництво. Економічні ресурси виробництва

  продуктивність праці - економічних благ) і витрат праці відношення результатів виробництва - на виробництво цієї кількості (кількості створюваних еко - продукції.

  виробничі ресурси

  матеріальні:

  Земля: всі природні ресурси, в тому числі дарові блага природи: земельні, водні, біологічні, мінеральні, кліматичні та ін.

  Капітал: всі вироблені засоби виробництва, призначені для подальшого використання в процесі виробництва

  людські:

  Праця: людська діяльність, яка використовується в процесі виробництва

  Здатність до підприємницької діяльності: особлива здатність людини координувати інші фактори виробництва і впливати на його результативність

  фізичний:

  Основний - будинку, машини.

  Оборотний - сировину, допоміжні матеріали, паливо

  Фінансовий:

  Гроші - призначені для організації та розширення виробництва, придбання знарядь виробництва, матеріалів, сировини


  Тема 4. Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема вибору. Альтернативні варіанти виробництва  Кількість виробничих ресурсів обмежена, що призводить до неможливості одночасного задоволення всіх потреб людини і суспільства. знання економічних закономірностей допомагає розподілити виробничі ресурси таким чином, щоб домогтися максимального результату, тобто найбільш повного задоволення потреб.

  проблема вибору: внаслідок обмеженості виробничих ресурсів, в порівнянні з масштабами потреб людини і суспільства, завжди необхідно вибирати, на що використовувати ці ресурси.

  Ефективне використання ресурсів передбачає:

  повну зайнятість ресурсів, тобто використання у виробництві всіх придатних для цього ресурсів. Придатність ресурсів визначається громадськими та законодавчими нормами

  повний обсяг виробництва, тобто використання ресурсів суспільства в такій комбінації, яка дозволяє досягти найкращого результату

  Альтернативна вартість - це вартість найбільш пріоритетного блага, від якого доводиться відмовлятися, щоб отримати певну кількість обраного блага.

  Виробничі можливості - це можливості суспільства виробляти економічні блага за умови повного і ефективного використання наявних ресурсів.

  Крива виробничих можливостей

  X

  предмети споживання

  Крива виробничих можливостей (КПВ) - це сукупність точок, координати яких означають можливі комбінації випуску продукції (набори) з наявних ресурсів. Це точки повної зайнятості ресурсів і ефективного виробництва.

  аналіз КПВ

  КПВ має вигнуту форму, так як у міру збільшення виробництва однієї продукції альтернативні витрати для виробництва додаткової одиниці, виражені в можливостях виробництва іншої продукції, зростають (переміщення точки Б по кривій) (закон збільшення альтернативної вартості)

  Всі комбінації випуску продукції, розташовані на зовнішній від КПВ площині, нездійсненні, так як ресурси обмежені (наприклад точка В)

  Всі комбінації випуску продукції, розташовані на внутрішній від КПВ площині, здійсненні, але небажані, так як означають неповне використання ресурсів (наприклад точка А)

  Вибір альтернативних варіантів передбачає раціональне поведінка суб'єктів економіки: вони повинні приймати економічні рішення з урахуванням обмеженості ресурсів і необхідності їх раціонального використання

  Можливі варіанти зміщення КПВ

  Зсув можливо при

  зсув свідчить

  Такі зміщення відбуваються, якщо име-

  рівномірному підйомі еко-

  про неповне використання

  ет місце одностороннє зростання ефектив-

  номіки, який достіга-

  ресурсів і неповному об'єк-

  ності технології виробництва одного

  ється завдяки збільшенню

  еме виробництва, що про-

  з двох альтернативних продуктів

  кількості і якості

  виходить в період еко-

  ресурсів, впровадження про-

  чеських криз, спадів,

  прогресивних змін

  техногенних катастроф

  в техніці і технології

  і т.д.

  виробництва

  Шляхи зростання виробничих можливостей

  Екстенсивний - нарощування виробничих можливостей шляхом збільшення кількості виробничих ресурсів

  Інтенсивний - нарощування виробничих можливостей при кількісно незмінних виробничих ресурсах

  * Збільшення площі орних земель

  * Відкриття та розробка родовищ корисних копалин

  * Збільшення числа робочих

  * Збільшення капіталу

  * Удосконалення матеріально-технічної бази виробництва

  * Удосконалення технології виробництва

  * Удосконалення організації виробництва

  * Підвищення кваліфікації та рівня образо ванности робочих

  Основні принципи альтернативного вибору:

  Максимізація вигоди при однакових затратах

  Мінімізація витрат при однаковій вигоді

  Багатофакторний порівняльний аналіз (сітка прийняття рішень)


  Тема 5. Економічні системи та їх характеристики  У процесі розвитку суспільства виникають економічні проблеми, пов'язані з обмеженістю ресурсів і альтернативними витратами, які потребують вирішення.

  Економічна система - спосіб організації господарського життя суспільства, іншими словами - це спосіб прийняття рішень про те, ЩО? кАк? і для кого? виробляти.

  традиційна

  Традиції, що передаються з покоління в покоління, визначають, які товари і послуги як і для кого виробляти

  Відстала технологія виробництва

  Переважання ручної праці

  Багатоукладність економіки консерватизм і неприйняття нововведень

  командна

  Економічні рішення приймаються в основному представниками державної влади

  Відсутність у виробників свободи вибору Відсутність у виробників зацікавленості в підвищенні ефективності виробництва

  ринкова

  Вільне рішення основних економічних питань на основі ринкових механізмів регулювання Переважання приватної власності

  Економічні суб'єкти здійснюють діяльність відповідно до своїх особистих економічними інтересами

  Вільна конкуренція Мінімальний вплив держави

  Типи економічних систем

  змішана

  Одночасне поєднання приватного і державного секторів економіки, ринку і державного регулювання, капіталістичних тенденцій і соціалізації життя. Недоліки ринкової економіки згладжуються державним регулюванням

  Безпосередня участь держави в наданні соціальних благ

  Недоліки та гідності економічних систем

  Тип економічної системи

  переваги

  недоліки

  командна (планова)

  * Можливість концентрації зусиль і ресурсів на окремих напрямках економічної діяль ності

  * Забезпечення економічної

  і соціальної стабільності, так звана "впевненість у завтрашньому дні": відсутність явної безробіття, бідності, доступність певного рівня освіти і медичного обслуговування

  * Неможливість швидкого розвитку і впровадження досягнень науково-технічного прогресу і забезпе ня раціонального використання ресурсів

  * Відсутність свободи виробництва і споживання

  * Низький рівень задоволення потреб

  * Виникнення "чорного ринку", хронічний дефіцит предметів споживання

  ринкова

  * Сприяє ефективному рас пределеніе ресурсів, так як на спрямовує ресурси у виробництво тих товарів і послуг, в яких суспільство найбільше потребує ( "невидима рука ринку")

  * Свобода вибору і діяльності підприємців

  * Сприяє підвищенню качест ва товарів і послуг, розширенню їх асортименту

  * Гнучкість, висока адаптірован- ність до постійно змінюваних умов

  * Стимулювання науково-техні чного прогресу

  * Нерівний розподіл доходу; ри нок орієнтований на задоволення потреб тих, хто платить гроші

  * Нестабільність розвитку, що при водить до інфляції і безробіття, соціальних суперечностей

  * Недостатнє фінансування на учних досліджень, сфери образо вания

  * Ослаблення конкуренції, відбувається із дящее внаслідок злиття невеликих ших підприємств

  * Марнотратне ставлення до при рідним ресурсів, навколишньому середовищу

  Змішана (розвинена змішана економіка)

  * Забезпечення економічного ріс та й економічної стабільності

  * Гарантія соціальної забезпечений ності і соціальної справед вості

  * Захист і заохочення конкурен ції, боротьба з монополіями

  * Забезпечення політичної ста мобільності

  * Стимулювання технологічних і організаційних інновацій

  * Підтримка освіти, культу ри, науки

  Змішана економіка - тип ринкових механізмів і державного регули- вання-економічної системи, що об'єднує елементи -


  Тема 6.Функції держави в змішаній економіці


  Перерозподіл доходів за допомогою податкової системи та фондів централізованих коштів

  Підтримка підприємств державного сектора економіки

  Фінансування сфери освіти, культури, науки, забезпечення громадського порядку

  Вплив на перерозподіл ресурсів між галузями економіки для запобігання безробіттю і спадів виробництва

  У різних країнах і регіональними коефіцієнтами змішання світу складаються різні форми власності, змішаної економіки. Вони ринку і державного регулювання відрізняються один від одного.

  Національні моделі економічних систем

  американська

  Японська

  Німецька

  Шведська

  Південнокорейська

  * "Модіфіці-

  * "Японський стиль

  * Висока

  * Величезні повно-

  * Об'єднання

  рова ри

  управління ": сис-

  ступінь дер-

  мочія держави

  жорсткого

  нічна еконо-

  тема довічного

  дарчого

  з регулювання

  дер-

  міка "

  найму, збільшення

  вмешательст-

  соціально-еконо

  ного пла-

  * пріоритетним

  розміру заработ-

  ва в еко-

  мической життя

  вання

  ная роль част-

  ної плати в зави

  ку

  * значна

  і ринкових

  ної влас

  ності від стажу

  * Участь го-

  частина доходів,

  механізмів

  ності

  роботи на даному

  сударства

  отриманих

  * Держава

  * Держава

  підприємстві, зна-

  в предостав-

  в приватному секторі

  контролиру-

  здійснює

  ве роль

  лення соці

  економіки, пере-

  ет галузі

  налогообло-

  профспілок

  альних благ

  розподіляється

  економіки,

  ються, целе-

  * Провідна роль го-

  * Створення

  в бюджет на соці

  що вимагають

  ші виплати,

  сударства в сферах

  сприятливий

  ально-економіч

  великих

  замовлення на то-

  програмування

  них умов

  ські потреби

  первинних

  вари і услу-

  економічного

  для приватного

  * Високий рівень

  капіталовло-

  ги, контроль

  розвитку, струк-

  підпри-

  життя, благопри-

  жений

  за грошової

  турной, инвести-

  мательства

  ятние умови

  * Держава

  масою і про-

  ної і зовнішньо-

  * Антіціклі-

  для отримання про-

  створює пільговими

  процентних

  економічної

  чеський регу-

  разования і про-

  ні умови

  ставками

  політики

  лирование

  професійної підготовки

  для інвестицій і експорту товарів

  Фактори, що впливають на виникнення особливостей національних моделей:

  рівень і характер матеріально-технічної бази

  історичні та геополітичні умови формування суспільного устрою

  національні та соціокультурні особливості країни

  перехідні (постсоціалістичні) економіки

  Особливість перехідної економіки України полягає в тому, що в ній поєднуються форми організації виробництва, властиві командній економіці, і форми організації виробництва, які в більшій чи меншій мірі відповідають ринковій економіці.

  Формування приватного сектора економіки; створення умов для вільного підприємництва

  Сприяння економічної відособленості товаровиробників на основі приватної та змішаної форм власності

  Завдання, які стоять перед постсоціалістичними державами з перехідною економікою

  Реформування державного сектора, оренда або приватизація державного майна

  Формування ринкової інфраструктури, покликаної сприяти ефективній організації виробництва

  Реформування системи ціноутворення на основі ринкових механізмів

  Приватизація - процес переходу державних підприємств у приватну форму власності.

  Приватизаційний сертифікат - цінний папір, що свідчить про право її власника на володіння частиною державної власності, а так само на участь в приватизації цієї власності.

  форми приватизації

  Аукціонний продаж майна

  Безкоштовна передача кожному громадянину

  його частки в державному майні

  за допомогою видачі приватизаційних

  сертифікатів

  * Середні і малі підприємства сфери послуг

  * Великі підприємства на конкурсній основі


  Умовні позначення

  АМК - антимонопольний комітет

  ВВП - валовий внутрішній продукт

  ВНП - валовий національний продукт

  ОСЬ - Всесвітня організація торгівлі

  ЄБРР - Європейський банк реконструкції та розвитку

  ЄС - Європейський Союз

  ЕФВС - Європейський фонд валютного співробітництва

  КПВ - крива виробничих можливостей

  ЛД - особистий дохід

  БАГІ - Багатостороннє агентство гарантії інвестицій

  МАР - Міжнародна асоціація розвитку

  МБРР - Міжнародний банк реконструкції

  і розвитку МВС - міжнародна валютна система

  МВФ - Міжнародний валютний фонд

  МОП - Міжнародна організація праці

  МФК - Міжнародна фінансова корпорація

  НБУ - Національний банк України

  НД - національний дохід

  ПДВ - податок на додану вартість

  НДДКР - наукові та дослідно-конструкторські роботи

  СЕЗ - вільна економічна зона

  ТНК - транснаціональні корпорації

  ТПР - територія пріоритетного розвитку

  ФГВФО - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

  ЧНП - чистий національний продукт

  ЕАН - економічно активне населення

  ЮНКТАД - Міжнародна торгова палата і конференція ООН з торгівлі та розвитку