• Благовєщенськ 2006


 • Дата конвертації17.06.2017
  Розмір63.31 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 63.31 Kb.

  Застосування індексного методу при аналізі цін

  2

  Федеральне агентство з освіти

  Державна освітня установа вищої професійної освіти

  Амурський державний університет

  (ГОУ ВПО «АмГУ»)

  КУРСОВА РОБОТА.

  на тему: Застосування індексного методу при аналізі цін

  З дисципліни Статистика

  виконавець

  Студентка 534 групи О.Е.Штейнікова


  керівник

  Асистент. К.Д.Шубіна

  Нормоконтроль

  Асистент М.М. Медзяловская

  Благовєщенськ 2006

  РЕФЕРАТ

  Курсова робота містить 43 сторінки, 8 таблиць, 3 рисунка, 10 джерел.

  Ціна, статистика цін, класифікація цін, середні ціни, показники динаміки цін, показники варіації, індексний метод аналізу цін, кореляційно-регресійний аналіз.

  Мета роботи полягає в тому, щоб вивчити індексний метод аналізу цін. В роботі викладені поняття і сутність цін, класифікація цін, вивчені основні показники статистики цін, а також розглянуто індексний метод аналізу цін. У практичній частині розраховані всі показники на основі реальних цін, зроблені висновки на підставі розрахунків.

  Об'єктом дослідження є реально існуюче підприємство МП ГУКБ, яке здійснює свою діяльність на будівельному ринку міста Благовєщенська.

  1 Теоретичні основи статистичного ВИВЧЕННЯ

  ЦІН

  1.1 Поняття ціни

  Ціна - багатофункціональне економічне явище, ведуча ринкова категорія. Зміна ціни часто спричиняє за собою серйозні соціальні, економічні, а також політичні наслідки. Тому у всебічній і об'єктивної інформації про ціни, в глибокому аналізі закономірностей і тенденцій їх зміни зацікавлене все суспільство, а не тільки владні структури і маркетингові служби.

  Ціна - сума грошей, що сплачується за одиницю товару, еквівалент обміну товару на гроші / 7, с.266 /. Ціна-це вираження вартості товару в грошових одиницях певної валюти за кількісну одиницю товару в конкретних умовах місця і часу / 1, с.88 /.

  Ціни, процеси їх утворення і зміни являють собою предмет статистичного дослідження. Статистика цін - самостійний блок, що входить як складова частина в статистику ринку і відповідно в соціально-економічну статистику. Тому в органах державної статистики сформована самостійна служба статистики цін. Склалися вже і альтернативні служби статистики цін / 7, с.266 /.

  Категорія цін пов'язана з функціонуванням товарно-грошових відносин. В умовах розвинутого ринку ціна харак-теризують не тільки ті витрати на виробництво і реалізацію товару, які вироблені, але і визнані суспільно обгрунтованими з урахуванням попиту.

  За допомогою цін визначаються, прогнозуються і аналіз-ються господарські пропорції, ефективність виробництва, вигідність продукції для виробників і споживачів. Це-ної вимірюється еквівалентність обміну у внутрішніх і зовніш-них економічних зв'язках, між промисловістю і сель-ським господарством, підприємствами та організаціями. Від рівня та динаміки цін на товари залежить рівень життя населення. У ціні, таким чином, фокусуються економічні та соціальні проблеми суспільства.

  Ціна виконує облікову, стимулюючу і розподіли тільну функції.

  Облікова функція дозволяє оцінити витрати і результати виробництва.

  Стимулююча функція покликана активізувати науч-но-технічний прогрес, підвищити ресурсозбереження, ефективність виробництва і якість продукції.

  Розподільна функція передбачає врахування в ціні акцизу на окремі групи і види товарів, податку на додану вартість та інших форм централізований-ного чистого доходу, який надходить до федерального та місцевого бюджетів. За допомогою цієї функції ціни ре-шаются соціальні завдання / 3, с.369 /.

  Ринкова ціна виконує різні функції. Ціна - це посередник і соизмеритель при обміні товарів на гроші. Ціна - важливий показник кон'юнктури ринку, чинник рівня, структури і співвідношення попиту і пропозиції, територіального розміщення виробництва. Ціна - інструмент утворення прибутку і управління ефективністю, чинник оподаткування. Ціна - це головна складова інфляційних процесів, засіб впливу на інвестиційну політику (підвищення цін часто веде до зростання привабливості інвестицій). Ціна - могутній чинник рівня життя населення, що впливає на ринок праці, обсяг і структуру споживання, рівень реальних доходів різних соціальних груп. І нарешті, ціна - це знаряддя конкурентної боротьби / 8, с.267 /.

  Ціни класифікують по різних напрямках.

  1. По сферах товарного обслуговування:

  - оптові ціни, за якими підприємства реалізують у великих обсягах продукцію промислово-технічного і споживчого призначення (між галузями усередині оптової сфери і з оптової в роздрібну). При наявності розгалуженої мережі споживання товару оптимізувати продаж дозволяють посередницькі оптові фірми або організації (постачальницько-збутові організації, товарні біржі). При відсутності потреби в посередниках постачальники і споживачі встановлюють прямі господарські зв'язки;

  - роздрібні ціни, за якими товари реалізуються кінцевому споживачу (в основному населенню) в обмеженій кількості;

  - закупівельні ціни, по яких держава купує продукцію в сільськогосподарських підприємств (фермерів);

  - ціни і тарифи на послуги. Тарифи можуть відноситися до сфери оптової торгівлі (наприклад, вантажні транспортні тарифи, фрахт) і роздрібної (пасажирські тарифи) / 7, с.271 /.

  2. По способу відображення транспортних витрат:

  - ціни франко-відправлення (на товари обмеженого виробництва і розгалуженої мережі споживання), що включають транспортні витрати до пункту магістрального транспорту (порту, залізничної станції), витрати на інший шлях покриває покупець;

  - ціни франко-призначення, що включають транспортні витрати до пункту призначення.

  3. За формами продажу:

  - контрактні (договірні) ціни - ціни фактичної домовленості між продавцем і покупцем;

  - біржові котирування - це рівень ціни товару, реалізованого через біржу. Ціна біржового товару складається з біржового котирування і надбавки (знижки) за якість, віддаленість від місця постачання;

  - ціни ярмарків і виставок (часто пільгові);

  - аукціонні ціни, що відображають хід продажу на аукціонах (розрізняють стартові ціни і продажні)

  Аукціони (публічні торги) бувають трьох типів:

  1. З підвищенням ціни (товар продають за ціною, найбільш високої з запропонованих покупцями).

  2. Вейлінговие торги (ціна пропозиції найвища, на екрані-циферблаті стрілки мають зворотний хід, покупець натисканням кнопки визначає влаштовує його ціну).

  3. З подачею заявок в запечатаних конвертах, при цьому відсутня можливість порівняння з запитами інших покупців.

  4. По стадіях продажу:

  - ціни пропозиції (ціни продавця, або стартові), по яких продавець бажає продати товар. Як правило, це верхня межа діапазону можливих цін цього товару (за винятком аукціонних і цін підряду), що коректується в ході переговорів з покупцем. Для деяких товарів (машин, устаткування) ціни пропозиції - єдине джерело інформації про рівень цін на ринку;

  - ціни попиту, по яких покупець зацікавлений придбати товар;

  - ціни реалізації (угоди, продажу, покупки) - фактичні, чи номінальні, ціни. Їх слід відрізняти від реальних, співвіднесених з рівнем прибутку суспільства або загальним рівнем цін / 7, с.272 /.

  5. За ступенем регулювання:

  - жорстко фіксовані (основний тип цін в умовах адміністративно-командної економіки);

  - регульовані (допускаються зміни в певних межах, встановлюються державою, як правило, на продукти підвищеного соціального призначення);

  - вільні (не схильні до прямого втручання, формуються відповідно до кон'юнктури ринку).

  6. За ступенем стійкості в часі:

  - тверді: встановлюються при укладенні договору на весь термін дії;

  - рухливі: зафіксована в договорі ціна міняється в момент постачання, якщо змінилася ринкова ціна товару, встановлена ​​по обумовленому в контракті джерелу;

  - ковзаючі: в договорі встановлюється початкова ціна і обмовляється порядок (формула) внесення поправок у разі зміни вартості ціноутворюючих факторів. Змінні ціни застосовуються до товарів, що вимагають тривалого терміну виготовлення;

  - з подальшою фіксацією: в договорі визначаються умови фіксації і принцип визначення рівня ціни: періодичність фіксації, база фіксації, терміни узгодження і здійснення фіксації.

  В якості базової ціни, орієнтира для внесення поправок або фіксації рівня ціни при висновку угоди використовуються:

  1. Розрахункові ціни, які обгрунтовуються постачальником для кожного конкретного замовлення з урахуванням його технічних і комерційних умов.

  2. Довідкові ціни, що публікуються в довідниках, каталогах, періодичних виданнях. Як правило, це середні ціни фактичних угод за певний період, експертні оцінки, біржові котирування, ціни пропозицій великих фірм і т. Д.

  3. Ціни прейскурантів і цінників. Прейскуранти випускаються, як правило, виробником для готових виробів, розсилаються клієнтам, включають ціни для кінцевих користувачів, стабільні знижки в розрізі всієї або частини товарної номенклатури фірми. При необхідності частої зміни цін прейскуранти доповнюються вкладишами з коефіцієнтами змін.

  Крім перерахованих виділяють і інші види цін, наприклад:

  - трансфертні (внутрішньофірмові - для обміну між цехами одного підприємства, дочірніми фірмами, закордонними філіями, конфіденційні);

  - світові (виступають в якості умовної середньої вартості товарів, що реалізуються в декількох країнах, на практиці, як правило, модальні, тобто. Е. Ціни окремих країн - основних виробників товару) / 7, с.273 /.

  Завдання статистики цін:

  - реєстрація цін, спостереження за їх зміною;

  - аналіз рівня цін, його диференціації;

  - характеристика структури цін;

  - вивчення співвідношень цін різних товарів, субринков і перехресної еластичності цін;

  - оцінка, аналіз і моделювання коливання, циклічності і сезонності цін;

  - регіональний аналіз цін;

  - аналіз і моделювання динаміки цін;

  - виявлення і моделювання факторів, що впливають на рівень, варіацію і динаміку цін;

  - вивчення кон'юнктури ринку;

  - прогнозування цін / 10, с.104 /.

  1.2 Показники статистики цін

  Рішення сукупності сучасних завдань, що пред'являються статистики цін, передбачає побудову та вдосконалення системи статистичних показників, в складі можна передбачити виділення декількох самостійних груп показників. Найважливіші групи системи показників статистики цін: показники рівня цін, показники структури ціни, показники рядів динаміки цін, показники варіації цін і індекси цін / 9, с.536 /.

  Середня ціна - це узагальнююча характеристика рівня цін на однойменні товари і послуги / 5, с.245 /. Середні ціни розраховуються за допомогою середньої арифметичної.

  Середня арифметична проста:

  (1)

  де p i - ціна,

  n - число цін сукупності.

  Середня арифметична зважена:

  (2)

  де q i - обсяг продажів.

  Показники варіації використовуються для вимірювання ступеня коливання окремих значень ознаки від середньої. Основні показники: розмах коливань, дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації / 6, с.5 /.

  Розмах коливань (розмах варіації):

  (3)

  де p max - максимальне значення ціни,

  p min - мінімальне значення ціни.

  Величина показника залежить від величини тільки двох крайніх варіант і не враховує ступеня коливання основної маси членів ряду / 4, с.74 /.

  Дисперсія - це середня арифметична квадратів відхилень окремих значень ознаки від середньої арифметичної. Залежно від вихідних даних дисперсія обчислюється за формулою середньої арифметичної простої або зваженої.

  Дисперсія проста:

  (4)

  де - середнє значення ціни,

  n - кількість цін сукупності.

  Дисперсія зважена:

  (5)

  Середнє квадратичне відхилення являє собою корінь квадратний з дисперсії / 6, с.5 /.

  (6)

  На відміну від дисперсії середнє відхилення є абсолютною мірою варіації ознаки в сукупності і виражається в одиницях виміру варьирующего ознаки (в рублях, відсотках, тоннах і т.д.).

  Для порівняння розмірів варіації різних ознак, а також для порівняння ступеня варіації однойменних ознак у декількох сукупностях і обчислюється відносний показник варіації - коефіцієнт варіації, який представляє собою процентне співвідношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної.

  (7)

  За величиною коефіцієнта варіації можна судити про ступінь варіації ознаки, а отже, про однорідність складу сукупності. Чим більше його величина, тим більше розкид значень ознаки навколо середньої, тим менше однорідна сукупність за складом / 6, с.6 /. Сукупність вважається однорідною, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 33% / 4, с.77 /.

  Ряди динаміки характеризують зміну ціни в часі. Для аналізу рядів динаміки розраховуються: абсолютні прирости, темпи зростання, темпи приросту, абсолютне значення одного відсотка.

  Абсолютний приріст показує на скільки в абсолютному вираженні рівень поточного періоду більше (або менше) базисного (попереднього).

  Базисний абсолютний приріст:

  (8)

  де p i - ціна поточного періоду,

  p б - ціна базисного періоду.

  Ланцюговий абсолютний приріст:

  (9)

  де p i -1 - ціна попереднього періоду.

  Темп зростання - це коефіцієнт зростання, виражений у відсотках. Він показує, скільки відсотків рівень поточного періоду становить по відношенню до рівня базисного періоду.

  Базисний темп зростання:

  (10)

  Ланцюговий темп зростання:

  (11)

  Темп приросту показує, на скільки відсотків рівень поточного періоду більше (або менше) рівня базисного періоду.

  (12)

  Абсолютне значення одного відсотка - це одна сота частина базису рівня і відносини абсолютного приросту до відповідного темпу зростання або одна сота частина попереднього рівня / 4, с.218 /.

  (13)

  Середній абсолютний приріст обчислюється як середня арифметична проста ланцюгових приростів:

  (14)

  де n - число абсолютних приростів.

  Середній темп зростання обчислюється за формулою середньої геометричної з ланцюгових коефіцієнтів росту.

  (15)

  Середній темп приросту обчислюється таким чином / 6, с.8 /.

  (16)

  Середня величина абсолютного значення одного відсотка приросту обчислюється таким чином / 4, с.220 /.

  (17)

  Ця система показників статистики цін дозволяє повністю вивчити ціни, їх вплив на економіко-соціальні процеси і вирішувати завдання, що пред'являються статистики цін / 9, с.537 /.

  1.3 Методи розрахунку і аналізу індексів цін

  Індексний метод є основним методом всебічного статистичного дослідження цін.

  Індекс цін - відносний показник виражений в коефіцієнтах або відсотках, що характеризує зміну цін у часі або в просторі / 9, с.554 /.

  Порівняння цін одного товару здійснюється за допомогою індивідуального (однотоварного) індексу цін:

  (18)

  де p i 1 - ціна на товар в поточному періоді,

  p i 0 - ціна на товар в базисному періоді / 4, с.272 /.

  Індивідуальні індекси характеризують динаміку ціни конкретного товару / 9, с.555 /.

  Основною формою індексу цін для сукупності різнорідних товарів є агрегатний індекс. Ціни різних товарів (наприклад, кондитерських виробів і комп'ютерів) складати безглуздо. Несумміруемость елементів сукупності долається шляхом зважування кожної ціни по кількості проданих товарів. Сума творів цін товарів на їх кількість становить товарообіг сукупності товарів. Щоб виявити безпосередньо зміну цін, необхідно зафіксувати показники кількості на одному з рівнів.

  Базисного періоду часу (формула Ласпейреса)

  (19)

  де q i 0 - обсяг продажів у базисному періоді,

  q i 1 - обсяг продажів в поточному періоді.

  Поточного періоду часу (формула Пааше)

  . (20)

  Чіткість інтерпретації, економічне значення і зручність практичного розрахунку формули Ласпейреса зробили її найпопулярнішою в світі для розрахунку індексу споживчих цін, який показує, у скільки разів змінилися б споживчі витрати в поточному періоді в порівнянні з базисним, якби при зміні цін рівень споживання залишався колишнім . Такий розрахунок коректний при відсутності значних кількісних і якісних змін в структурі споживання (у часі і по території, якщо індекс розраховується для декількох регіонів) / 7, с.304 /.

  Вивчення динаміки роздрібних цін (наприклад, для отримання дефлятора, що дозволяє розрахувати вартісні показники звітного періоду в порівнянних цінах) повинне бути максимально наближене до сукупності товарів, вироблених в звітному періоді. Результат розрахунку за формулою Пааше показує, у скільки разів сума фактичних витрат населення на купівлю товарів більше (менше) суми грошей, яку населення повинне було б заплатити за ці ж товари, якби ціни залишалися на рівні базисного періоду.

  Статистичним аналізом доведено, що в довготривалому аспекті формула Пааше занижує реальну зміну цін внаслідок суспільної негативної кореляції (відносна вага товару падає, якщо ціна його зростає).

  Доведено, що найкращий лінійний індекс лежить між індексами, обчисленими за формулами Ласпейреса і Пааше. Зарубіжні статистики намагалися знайти компромісну формулу.

  Формула Еджворта - Маршалла:

  (21)

  Формула вловлює зрушення в структурі покупок, але прив'язана до умовної структури товарообігу, характерною ні для одного реального періоду, не має прямого економічного сенсу. Її розрахунок зустрічає перешкоди в зборі матеріалів / 7, с.305 /.

  Найбільш вдалим компромісом багато економістів вважають «ідеальний» індекс Фішера.

  (22)

  Він оцінює не тільки набір товарів базисного періоду за цінами поточного, але і набір товарів поточного періоду за цінами базисного. Застосовується в разі труднощів з вибором ваги або значної зміни структури ваг.

  Індекси при систематичному розрахунку з року в рік утворюють індексні ряди. Розрізняють базисні ряди (ціни кожного року порівнюються з цінами року, прийнятого за базу) і ланцюгові (що характеризують зміну цін в порівнянні з попереднім роком). Ваги індексів ряду можуть бути постійними (на рівні одного року), і тоді твір ланцюгових індексів дасть базисний індекс.

  Застосування системи змінних ваг (за кількістю товарів звітного року) в індексному ряду цін породжує помилку при переході від ланцюгових індексів до базисних і назад, так як позитивна кореляція між поточною зміною цін і минулим зміною кількості проданих товарів. Ця помилка мала, якщо кореляційний зв'язок між зміною цін і кількості проданого товару незначна. На практиці система ланцюгових індексів (гідність - скорочує період порівняння, обмежує коло непорівнянних товарів) використовується для коротких періодів, потім здійснюється поправка по формулі базисного періоду, так як за тривалий період помилка накопичується / 7, с.306 /.

  Індексний метод широко застосовується також для вивчення динаміки середніх величин і виявлення чинників, що впливають на динаміку середніх. З цією метою обчислюється система взаємопов'язаних індексів: змінного, постійного складу і структурних зрушень.

  Індекс змінного складу представляє собою співвідношення двох зважених середніх величин зі змінними вагами, що характеризують зміну індексованого показника.

  Індекс змінного складу для ціни має такий вигляд / 6, с.10 /.

  (23)

  Величина цього індексу характеризує зміну ціни за рахунок двох факторів - рівня цін і структури продажів / 2, с.134 /.

  Індекс фіксованого (постійного) складу являє собою відношення середніх з одними і тими ж вагами. Для ціни він може бути записаний у такий спосіб / 6, с.10 /.

  (24)

  Індекс постійного складу враховує зміну середніх цін за рахунок рівня цін.

  Індекс структурних зрушень характеризує вплив структури продажів на зміну середньої ціни і розраховується за формулою / 2, с.134 /.

  (25)

  Система взаємопов'язаних індексів має вигляд / 6, с.10 /.

  (26)

  Чисельні значення індексів, розрахованих за різними формулами на основі одних і тих же даних, відрізняються і часом значно, особливо в роки різких змін рівня цін і пов'язаного з цим зміни структури попиту. Віддати перевагу одній формулі важко: різні цілі диктують застосування індексних форм, що мають різний економічний сенс. Відмова від концепції єдиного індексу цін на користь концепції системи індексів дозволить дати узагальнюючу характеристику і оцінку основних причин зміни роздрібних цін. Але оскільки все ж індексний метод не універсальний, а відображає лише тенденцію руху цін, то не можна вимагати більшої визначеності від розрахованих індексів. Крім того, на чистоту результатів величезний вплив надає достовірність початкових матеріалів, особливо помилка вибірки, ступінь показності товарів, включених до розрахунку / 7, с.310 /.

  2 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ ЦІН МП ГУКБ індексних

  МЕТОДОМ

  2.1 Коротка характеристика МП ГУКБ

  Офіційна назва організації - Муніципальне підприємство «Міське управління капітального будівництва» (надалі - МП ГУКБ).

  За родом діяльності МП ГУКБ є підприємством, що надає послуги з виконання функцій замовника з будівництва об'єктів різного призначення: житлове будівництво, об'єктів соціально-культурного призначення, комунального господарства та ін. Управління контролює і координує процес будівництва від самого початку, тобто з моменту надходження замовлення на будівництво того чи іншого об'єкта і до самого його завершення - введення в експлуатацію.

  Відділ капітального будівництва Благовіщенського міськвиконкому, правонаступником якого є МП ГУКБ, був утворений в 1957 році. У зв'язку зі значним збільшенням обсягів будівництва виконуються за рахунок коштів бюджету міста, області та федерації, відділ капітального будівництва в 1972 році був перетворений в Управління капітального будівництва Благовіщенського міськвиконкому.

  За 47 років діяльності з моменту утворення управлінням побудовано понад 1 мільйон 300 тисяч квадратних метрів загальної площі житла або 6 квадратних метрів на кожного жителя міста.

  Введено в експлуатацію 23 школи на 18 тисяч учнів, 17 дитячих садків на 5 тисяч місць. Управлінням зроблений великий внесок в розвиток матеріальної бази охорони здоров'я міста та області: побудовано більше десяти лікарень на 2,5 тисячі ліжок і поліклінік на 4,5 тисячі відвідувань, в тому числі: комплекс обласної клінічної лікарні, потужністю 1080 ліжок і 1100 відвідувань, 1 ая, 2-а, 3-тя і 4-я міська лікарні, пологовий будинок на 130 ліжок, будинок дитини на 150 місць, будівлі станції переливання крові та швидкої допомоги, туберкульозного і шкірно-венерологічного диспансеру, інфекційна лікарня, 3-тя міська і стоматологічна поліклініки, будівля предприяти я по ремонту медичної техніки.

  Управління капітального будівництва виступало замовником багатьох Адміністративних будівель міста: управління Держстраху, штабу цивільної оборони, обласного суду, адміністрації м Благовещенська.

  Побудована велика кількість об'єктів комунального і готельного господарства, більше 180 кілометрів магістральних комунікацій каналізації, водопроводу, теплотрас, водозабірні споруди на річках Амур і Зея, міські очисні споруди, критий ринок, готелю «Амур», «Зея», «Ювілейна», тролейбусне депо , тягові підстанції та контактні мережі електротранспорту, кілька котелень, дві будівлі автоматичних телефонних станцій, стадіон «Амур», плавальний басейн, будинки для людей похилого віку та ветеранів і ряд інших об'єктів галузей народн го господарства.

  Будівництво житла в даний час здійснюється відповідно до договорів пайової будівництва, укладених з окремими громадянами, підприємствами і організаціями.

  Цілями підприємства є отримання прибутку від виробництва і реалізації продукції і товарів, виконання робіт і надання послуг і виконання міських і обласних соціально-економічних замовлень, задоволення суспільних потреб.

  У даній роботі аналізу підлягає багатоквартирний житловий будинок у кварталі 407, який входить до складу мікрорайону № 2.

  2.2 Аналіз середньої ціни

  Для розрахунку показників необхідні дані цін одного квадратного метра і кількість проданих квадратних метрів. Ці дані представлені в таблицях 1 і 2.

  Таблиця 1 - Ціна одного квадратного метра житла в багатоквартирному житловому будинку в 407 кварталі.

  У тисячах рублів

  період

  однокімнатні

  двокімнатні

  трикімнатні

  Перший поверх

  середній

  поверх

  Останній

  поверх

  перший

  поверх

  середній

  поверх

  Останній

  поверх

  перший

  поверх

  середній

  поверх

  Останній

  поверх

  3 кв. 2005

  19,70

  19,92

  19,47

  18,66

  18,89

  18,44

  17,63

  17,86

  17,40

  4 кв. 2005

  21,65

  21,90

  21,41

  20,52

  20,77

  20,27

  19,38

  19,63

  19,13

  1 кв. 2006

  23,61

  23,88

  23,34

  22,37

  22,64

  22,10

  21,13

  21,40

  20,86

  2 кв. 2006

  25,57

  25,86

  25,27

  24,23

  24,52

  23,93

  22,88

  23,18

  22,59

  3 кв. 2006

  27,53

  27,84

  27,21

  26,08

  26,40

  25,76

  24,64

  24,95

  24,32

  Таблиця 2 - Кількість проданих квадратних метрів в багатоквартирному житловому будинку в 407 кварталі.

  У квадратних метрах

  період

  однокімнатні

  двокімнатні

  трикімнатні

  Перший поверх

  середній

  поверх

  Останній

  поверх

  перший

  поверх

  середній

  поверх

  Останній

  поверх

  перший

  поверх

  середній

  поверх

  Останній

  поверх

  3 кв. 2005

  38

  190

  -

  57,6

  230,4

  -

  81,6

  244,8

  -

  4 кв.2005

  38

  76

  38

  57,6

  172,8

  57,6

  81,6

  244,8

  81,6

  1 кв. 2006

  -

  76

  38

  115,2

  172,8

  57,6

  81,6

  244,8

  81,6

  2 кв. 2006

  38

  -

  76

  115,2

  -

  172,8

  163,2

  81,6

  81,6

  3 кв. 2006

  38

  38

  -

  -

  -

  57,6

  81,6

  -

  81,6

  За формулою (2) середньої арифметичної зваженої розрахуємо середні ціни одного квадратного метра житла в багатоквартирному будинку в 407 кварталі.

  Для однокімнатних квартир:

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в однокімнатній квартирі в третьому кварталі 2005 року склала 19,88 тисяч рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в однокімнатній квартирі в четвертому кварталі 2005 року склала 21,72 тисячі рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в однокімнатній квартирі в першому кварталі 2006 року склала 23,71 тисячі рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в однокімнатній квартирі в другому кварталі 2006 року склала 25,37 тисяч рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в однокімнатній квартирі в третьому кварталі 2006 року склала 27,69 тисяч рублів.

  Для двокімнатних квартир:

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в двокімнатній квартирі в третьому кварталі 2005 року склала 18,84 тисячі рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в двокімнатній квартирі в четвертому кварталі 2005 року склала 20,62 тисячі рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в двокімнатній квартирі в першому кварталі 2006 року склала 22,17 тисяч рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в двокімнатній квартирі в другому кварталі 2006 року склала 24,05 тисяч рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в двокімнатній квартирі в третьому кварталі 2006 року склала 25,76 тисяч рублів.

  Для трикімнатних квартир:

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в трикімнатній квартирі в третьому кварталі 2005 року склала 17,80 тисяч рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в трикімнатній квартирі в четвертому кварталі 2005 року склала 19,48 тисяч рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в трикімнатній квартирі в першому кварталі 2006 року склала 21,24 тисяч рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в трикімнатній квартирі в другому кварталі 2006 року склала 22,88 тисяч рублів.

  тис. руб.

  Середня ціна одного квадратного метра в трикімнатній квартирі в третьому кварталі 2006 року склала 24,48 тисяч рублів.

  Результати розрахунків зведені в таблиці 3.

  Таблиця 3 - Середня ціна одного квадратного метра житла в багатоквартирному житловому будинку в 407 кварталі.

  У тисячах рублів

  період

  однокімнатні

  двокімнатні

  трикімнатні

  3 кв. 2005

  19,88

  18,84

  17,80

  4 кв. 2005

  21,72

  20,62

  19,48

  1 кв. 2006

  23,71

  22,17

  21.24

  2 кв. 2006

  25,37

  24,05

  22,88

  3 кв. 2006

  27,69

  25,76

  24,48

  У таблиці 4 представлені дані загальної кількості квадратних метрів за періодами для однокімнатних, двокімнатних і трикімнатних квартир.

  Таблиця 4 - Загальна кількість проданих квадратних метрів в багатоквартирному житловому будинку в 407 кварталі по кварталах.

  У квадратних метрах

  період

  однокімнатні

  двокімнатні

  трикімнатні

  3 кв. 2005

  228

  288

  326,4

  4 кв. 2005

  152

  288

  408

  1 кв. 2006

  114

  345,6

  408

  2 кв. 2006

  114

  288

  326,4

  3 кв. 2006

  76

  57,6

  163,2

  У подальших розрахунках будуть використовуватися дані таблиць 3 і 4.

  2.3 Аналіз динаміки цін
  В аналізі динаміки цін розрахуємо абсолютні прирости, темпи зростання, темпи приросту, абсолютне значення одного відсотка і їх середні для однокімнатних, двокімнатних і трикімнатних квартир.

  Для однокімнатних квартир:

  За формулами (8) і (9) визначимо базисні і ланцюгові абсолютні прирости цін (в розрахунках використовуємо значення середніх цін).

  Базисні абсолютні прирости:

  тис. руб.

  тис. руб.

  тис. руб.

  тис. руб.

  Ланцюгові абсолютні прирости:

  тис. руб.

  тис. руб.

  тис. руб.

  тис. руб.

  За формулою (14) визначимо середній абсолютний приріст.

  тис. руб.

  Аналізуючи розрахунки видно, що спостерігається динаміка зростання цін на однокімнатні квартири в середньому на 1,95 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За формулами (10) і (11) визначимо базисні і ланцюгові темпи зростання цін.

  Базисні темпи зростання:

  %

  %

  %

  %

  Ланцюгові темпи зростання:

  %

  %

  %

  %

  За формулою (15) визначимо середній темп зростання.

  %

  Таким чином, на підставі розрахунків рівень цін однокімнатних квартир поточного періоду по відношенню до попереднього в середньому становить 108,6%.

  За формулою (12) визначимо базисні і ланцюгові темпи приросту цін.

  Базисні темпи приросту:

  %

  %

  %

  %

  Ланцюгові темпи приросту:

  %

  %

  %

  %

  За формулою (16) визначимо середній темп приросту.

  %

  Аналізуючи розрахунки можна зробити висновок, що в середньому на 8,6% рівень поточних цін більше попереднього рівня цін, спостерігається динаміка зростання цін на однокімнатні квартири.

  За формулою (13) визначимо абсолютне значення одного відсотка ціни.

  тис. руб.

  тис. руб.

  тис. руб.

  тис. руб.

  За формулою (17) визначимо середню величину абсолютного значення одного відсотка приросту.

  тис. руб.

  Середня величина абсолютного значення одного відсотка приросту ціни дорівнює 0,2267 тисяч рублів.

  Таким чином, результати розрахунків зведемо в таблицю 5.

  Таблиця 5 - Показники динаміки цін однокімнатних квартир в багатоквартирному житловому будинку в 407 кварталі

  період

  Абсолютний приріст, тис. Руб.

  Темп зростання, %

  Темп приросту, %

  Абсолютне значення одного відсотка, тис. Руб.

  ланцюгової

  базисний

  ланцюгової

  базисний

  ланцюгової

  базисний

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  3 кв. 2005

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  4 кв. 2005

  1,84

  1,84

  109,3

  109,3

  9,3

  9,3

  0,1988

  1 кв. 2006

  3,83

  1,99

  119,3

  109,2

  19,3

  9,2

  0,2172

  2 кв. 2006

  5,49

  1,66

  127,6

  107,0

  27,6

  7,0

  0,2371

  3 кв. 200

  7,81

  2,32

  139,3

  109,1

  39,3

  9,1

  0,2537

  Для двокімнатних і трикімнатних квартир показники динаміки розраховуються аналогічно розрахункам для однокімнатних квартир. Результати розрахунків зведемо в таблиці 6 і 7.

  Таблиця 6 - Показники динаміки цін двокімнатних квартир в багатоквартирному житловому будинку в 407 кварталі

  період

  Абсолютний приріст, тис. Руб.

  Темп зростання, %

  Темп приросту, %

  Абсолютне значення одного відсотка, тис. Руб.

  ланцюгової

  базисний

  ланцюгової

  б ...........  азісний

  ланцюгової

  базисний

  3 кв. 2005

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4 кв. 2005

  1,78

  1,78

  109,4

  109,4

  9,4

  9,4

  0,1884

  1 кв. 2006

  3,33

  1,55

  117,7

  107,5

  17,7

  7,5

  0,2062

  2 кв. 2006

  5,21

  1,88

  127,7

  108,5

  27,7

  8,5

  0,2217

  3 кв. 2006

  6,92

  1,71

  136,7

  107,1

  36,7

  7,1

  0,2405

  Середні значення показників динаміки для двокімнатних квартир:

  тис. руб.

  Аналізуючи розрахунки видно, що спостерігається динаміка зростання цін на двокімнатні квартири в середньому на 1,73 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  %

  Таким чином, на підставі розрахунків рівень цін двокімнатних квартир поточного періоду по відношенню до попереднього в середньому становить 108,1%.

  %

  Аналізуючи розрахунки можна зробити висновок, що в середньому на 8,1% рівень поточних цін більше попереднього рівня цін, спостерігається динаміка зростання цін на двокімнатні квартири.

  тис. руб.

  Середня величина абсолютного значення одного відсотка приросту ціни дорівнює 0,2136 тисяч рублів.

  Таблиця 7 - Показники динаміки цін трикімнатних квартир у багатоквартирному житловому будинку в 407 кварталі

  період

  Абсолютний приріст, тис. Руб.

  Темп зростання, %

  Темп приросту, %

  Абсолютне значення одного відсотка, тис.руб.

  ланцюгової

  базисний

  ланцюгової

  базисний

  ланцюгової

  базисний

  3 кв. 2005

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4 кв. 2005

  1,68

  1,68

  109,4

  109,4

  9,4

  9,4

  0,1780

  1 кв. 2006

  3,44

  1,76

  119,3

  109,0

  19,3

  9,0

  0,1948

  2 кв. 2006

  5,08

  1,64

  128,5

  107,7

  28,5

  7,7

  0,2124

  3 кв. 2006

  6,68

  1,60

  137,5

  107,0

  37,5

  7,0

  0,2288

  Середні значення показників динаміки для трикімнатних квартир:

  тис. руб.

  Аналізуючи розрахунки видно, що спостерігається динаміка зростання цін на трикімнатні квартири в середньому на 1,67 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  %

  Таким чином, на підставі розрахунків рівень цін трикімнатних квартир поточного періоду по відношенню до попереднього в середньому становить 108,3%.

  %

  Аналізуючи розрахунки можна зробити висновок, що в середньому на 8,3% рівень поточних цін більше попереднього рівня цін, спостерігається динаміка зростання цін на трикімнатні квартири.

  тис. руб.

  Середня величина абсолютного значення одного відсотка приросту ціни дорівнює 0,2012 тисяч рублів.

  2.4 Аналіз цін показниками варіації
  Розрахуємо основні показники варіації: розмах коливань, дисперсію, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації для однокімнатних, двокімнатних і трикімнатних квартир.

  Для однокімнатних квартир:

  За формулою (3) визначимо розмах коливань.

  тис. руб.

  Різниця між максимальним і мінімальним значенням цін на однокімнатні квартири становить 7,81 тисяч рублів.

  За формулою (5) визначимо дисперсію. Для розрахунку дисперсії необхідно знати середнє значення ціни, яке визначається за формулою (2) середньої арифметичної зваженої.

  тис. руб.

  За формулою (6) обчислимо середнє відхилення.

  тис. руб.

  Індивідуальні значення цін на однокімнатні квартири відрізняються в середньому від середньої арифметичної ціни на 2,84 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За формулою (7) визначимо коефіцієнт варіації.

  %

  Значення коефіцієнта варіації (11,96%) свідчить про те, що сукупність цін на однокімнатні квартири однорідна.

  Розрахунки показників варіації для двокімнатних і трикімнатних квартир аналогічні розрахунками показників для однокімнатних квартир.

  Для двокімнатних квартир:

  тис. руб.

  тис. руб.

  Індивідуальні значення цін на двокімнатні квартири відрізняються в середньому від середньої арифметичної ціни на 2,05 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  %

  Значення коефіцієнта варіації (9,5%) свідчить про те, що сукупність цін на двокімнатні квартири однорідна.

  Для трикімнатних квартир:

  тис. руб.

  тис. руб.

  Індивідуальні значення цін на трикімнатні квартири відрізняються в середньому від середньої арифметичної ціни на 1,8 тисячі рублів.

  %

  Значення коефіцієнта варіації (8,9%) свідчить про те, що сукупність цін на трикімнатні квартири однорідна.

  2.5 Застосування індексного методу аналізу цін

  За формулою (19) розрахуємо ланцюгові і базисні індекси цін Ласпейреса.

  Ланцюгові індекси цін Ласпейреса:

  Знаючи, що добуток відповідних ланцюгових індексів дорівнює базисному індексу, розрахуємо базисні індекси.

  Базисні індекси цін Ласпейреса:

  Аналізуючи розрахунки можна зробити висновок, що йде тенденція зниження кількості проданих квадратних метрів, збільшення спостерігається тільки в першому кварталі 2006 року в порівнянні з третьому і четвертим кварталами 2005 року.

  За формулою (20) розрахуємо ланцюгові і базисні індекси цін Пааше.

  Ланцюгові індекси цін Пааше:

  Базисні індекси цін Пааше:

  Аналізуючи розрахунки можна зробити висновок, що йде тенденція збільшення ціни на один квадратний метр. Це говорить про те, що ростуть витрати населення на купівлю квартир.

  За формулою (21) розрахуємо ланцюгові і базисні індекси цін Еджворта - Маршалла.

  Ланцюгові індекси цін Еджворта - Маршалла:

  Базисні індекси цін Еджворта - Маршалла:

  Аналізуючи розрахунки можна зробити висновок, що йде тенденція збільшення величини індексів цін Еджворта - Маршалла.

  За формулою (22) розрахуємо ланцюгові і базисні індекси цін Фішера.

  Ланцюгові індекси цін Фішера:

  Базисні індекси цін Фішера:

  Аналізуючи розрахунки можна зробити висновок, що йде тенденція зниження величини індексів цін Фішера.

  За формулою (23) розрахуємо базисні і ланцюгові індекси змінного складу.

  Ланцюгові індекси цін змінного складу:

  Решта ланцюгові індекси змінного складу розраховуються аналогічно.

  Базисні індекси цін змінного складу.

  Таким чином, на підставі розрахунків можна зробити висновок, що спостерігається динаміка збільшення середніх цін і отже збільшення витрат населення через зміни обсяг продажів квадратних метрів і рівня цін на один квадратний метр.

  За формулою (24) розрахуємо ланцюгові і базисні індекси цін фіксованого складу.

  Ланцюгові індекси цін фіксованого складу:

  Решта ланцюгові індекси цін фіксованого складу розраховуються аналогічно.

  Базисні індекси цін фіксованого складу:

  Таким чином, на підставі розрахунків можна зробити висновок, що спостерігається динаміка збільшення витрат населення через зміни рівня цін на один квадратний метр, при незмінній структурі продажів.

  За формулою (25) розрахуємо ланцюгові і базисні індекси цін структурних зрушень.

  Ланцюгові індекси цін структурних зрушень:

  Решта ланцюгові індекси цін структурних зрушень розраховуються аналогічно.

  Базисні індекси цін структурних зрушень:

  Аналізуючи розрахунки можна зробити висновок, що динаміка витрат населення майже змінюється через зміну структури продажу, при незмінних рівнях цін.

  За допомогою формули (26) перевіримо правильність розрахунків індексів цін змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

  З розрахунків видно, що значення рівні обчисленим раніше індексів цін змінного складу, отже, розрахунки індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень вірні.

  2.6 Кореляційно-регресійний аналіз цін

  При кореляційно-регресійному аналізі необхідно знати рівняння регресії і розрахувати коефіцієнт кореляції.

  Рівняння регресії є рівнянням прямої і записується в такий спосіб:

  (27)

  де y х - теоретичні значення результативної ознаки,

  х - індивідуальні значення факторної ознаки,

  а 0, а 1 - параметри рівняння прямої.

  Параметри рівняння прямої визначаються наступним чином:

  (28)

  де n - число значень ознаки.

  (29)

  У рівняння прямої параметр a 0 економічного сенсу не має. Параметр а 1 є коефіцієнтом регресії і показує зміну результативної ознаки при зміна факторного ознаки на одиницю.

  Лінійний коефіцієнт кореляції застосовується для вимірювання тісноти зв'язку і обчислюється таким чином:

  (30)

  Для розрахунку рівняння необхідні значення факторної ознаки, яким в нашому випадку є середньодушовий дохід населення. Дані середньодушового доходу представлені в таблиці 8.

  Таблиця 8 - Середньодушовий дохід населення

  В рублях

  3 кв.2005

  4 кв. 2005

  1 кв. 2006

  2 кв. 2006

  3 кв. 2006

  6323,3

  7237,5

  5699,5

  7008,7

  6871,4

  За формулами (28) і (29) розрахуємо параметри а 0 і а 1, а також коефіцієнт кореляції r і побудуємо графіки для наочності для однокімнатних, двокімнатних і трикімнатних квартир.

  Для однокімнатних квартир:

  а 0 = 16941, 2

  а 1 = 1,02

  y х = 16941,2 + 1,02х

  r = 0,206

  За коефіцієнтом кореляції видно, що ціни на однокімнатні квартири мало залежать від сукупного доходу.

  Побудуємо два графіка залежності. Перший, залежність середніх цін на однокімнатні квартири від середньодушового доходу, другий, графік рівняння регресії, які зображені на малюнку 1.

  Малюнок 1 - Графік залежності середніх цін на однокімнатні квартири від середньодушового доходу і графік рівняння регресії

  Для двокімнатних квартир:

  а 0 = 15102,3

  а 1 = 1,08

  y х = 15102,3 + 1,08х

  r = 0,246

  За коефіцієнтом кореляції видно, що ціни на двокімнатні квартири мало залежать від сукупного доходу.

  Графіки залежності цін на двокімнатні квартири від середньодушового доходу представлені на малюнку 2.

  Малюнок 2 - Графік залежності середніх цін на двокімнатні квартири від середньодушового доходу і графік рівняння регресії

  Для трикімнатних квартир:

  а 0 = 15163,6

  а 1 = 0,91

  y х = 15102,3 + 1,08х

  r = 0,212

  За коефіцієнтом кореляції видно, що ціни на трикімнатні квартири мало залежать від сукупного доходу.

  Графіки залежності цін на трикімнатні квартири від середньодушового доходу представлені на малюнку 3.

  Малюнок 3 - Графік залежності середніх цін на трикімнатні квартири від середньодушового доходу і графік рівняння регресії


  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1 Бурцева С.А. Статистика фінансів: Учеб .: Рек. УМО вузів / С.А. Бурцева.-М .: Фінанси і статистика, 2004.-288с.

  2 Голуб Л.А. Соціально-економічна статистика: Учеб. посібник для студ. вузів: Рек. Мін. обр. РФ / Л.А. Голуб М .: Владос, 2001.-271с.

  3 Гусаров В.М. Статистика: Учеб. посібник для вузів / В.М. Гусаров.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-463с.

  4 Єфімова М.Р. Практикум з загальної теорії статистики: Учеб. посібник / М.Р. Єфімова, О.І. Ганченко, Е.В. Петрова.-2-е изд., Перераб. і доп ..- М .: Фінанси і статистика, 2005.-336с.

  5 Статистика: Учеб. посібник / А.В. Багат, М.М. Конкіна, В.М. Сімчера і ін .; Під ред. В.М. Сімчери.- М .: Фінанси і статистика, 2005.-368с

  6 Статистика: Практикум для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі В.З. Григор'єва, С.С. Донецька, Н.В. Смоліна.- Благовєщенськ: Амурський держ. ун-т, 2000.- 24с.

  7 Статистика ринку товарів і послуг: Учеб .: Доп. Мін. обр. РФ / Ред. І.К. Беляевскій.- 2-е изд., Перераб. і доп ..- М .: Фінанси і статистика, 2002.-656с. 8 Статистика фінансів: Учеб .: Рек. Мін. обр. РФ / Ред. М.Г. Назарова.- М .: Омега-Л, 2005,461с.

  9 Статистика фінансів: Учеб .: Рек. Мін. обр. РФ / Ред. В.Н. Салін.- 2-е изд ..- М .: Фінанси і статистика, 2003.-815с.

  10 Ярних Е.А. Статистика фінансів підприємства торгівлі: Учеб. посібник: Рек. Мін. обр. РФ / Е.А. Ярних.-2-е изд., Перераб. і доп ..- М .: Фінанси і статистика, 2005.-216с.

  ВИСНОВОК

  Поставлені мета і завдання можна вважати досягнутими. У курсової роботі було висвітлено теоретичний матеріал, відображені аспекти статистики цін. Всі отримані знання і методика використання індексного методу були успішно застосовані на практиці, що дозволило на прикладі оригінальних даних зрозуміти всю важливість і значимість даної тематики в сучасній економіці.

  У роботі на прикладі будівельного підприємства МП ГУКБ були розраховані всі основні показники статистики цін. В першу чергу були визначені середні ціни, на підставі яких були зроблені всі інші розрахунки. Далі були вивчені показники рядів динаміки, в результаті можна зробити висновок, що середні ціни на один квадратний метр однокімнатних, двокімнатних, трикімнатних квартир у багатоквартирному житловому будинку в 407 кварталі з кожним кварталом часу збільшуються в середньому на 1,95 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це говорить про те, що витрати населення на купівлю квартири ростуть.


  Вивчені показники варіації говорять про те, що сукупність цін на один квадратний метр однокімнатних, двокімнатних, трикімнатних квартир однорідна, отже, середні ціни в повному обсязі описують особливості цін усієї сукупності. Індексний метод показав, що збільшення витрат населення на покупку квартири йде внаслідок збільшення рівня цін, і вплив змін структури продажів не значно. Були розраховані всі основні індекси цін: Пааше, Ласпейреса, Еджворта - Маршалла, Фішера, змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

  За допомогою кореляційно-регресійного аналізу була вивчена взаємозв'язок середніх цін на один квадратний метр і середньодушового доходу населення. На підставі розрахунку коефіцієнта кореляції можна зробити висновок, що ціни мало залежать від сукупного доходу населення.
  ...........