• 1. Завдання і методика проведення аналізу прибутку та рентабельності.
 • 2. Характеристика фінансово-економічного потенціалу підприємства ТОВ «Флора».
 • 3. Аналіз прибутку ТОВ «Флора».
 • 4. Оцінка показників рентабельності торгового підприємства.
 • 5. Шляхи підвищення рентабельності торгівельних підприємствах.


 • Дата конвертації21.05.2018
  Розмір37.68 Kb.
  Типреферат

  Скачати 37.68 Kb.

  Завдання і методика проведення аналізу прибутку та рентабельності

  ЗМІСТ

  Введення.......................................................................................... .... 2

  1. Завдання і методика проведення аналізу прибутку та рентабельності ............... ... 4

  2. Характеристика фінансово-економічного потенціалу підприємства ТОВ «Флора» ............................................................................................. .8

  3. Аналіз прибутку ТОВ «Флора» ............................................................ .10

  4. Оцінка показників рентабельності ТОВ «Флора» ................................. .... 14

  5. Шляхи підвищення рентабельності торговельних підприємств ........................... ..20

  Висновок ....................................................................................... ... 22

  Список використаної літератури ............................................................ .23

  Вступ

  Функціонування підприємств в умовах ринкової економіки на принципах самоокупності та самофінансування актуалізує проблему отримання достатньої для забезпечення розширеного відтворення, вирішення соціальних проблем колективу прибутку. Аналіз динаміки показників прибутку і рентабельності, їх факторний аналіз, як ретроспективний, так і прогнозний, а також маржинальний аналіз є необхідним інструментом в розробці управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію показників прибутку і рентабельності підприємства.

  Прибуток, найвідоміша з давніх-давен категорія, займає одне з центральних місць серед сукупності проблем, що стоять перед суспільством. Вона хвилює економічну науку і господарську практику на протязі багатьох століть. Особливо актуальною ця проблема стає на сучасному етапі розвитку економіки в зв'язку з ростом дефіциту сировинних ресурсів, посиленням конкуренції, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків.

  У ринковій економіці виживають і успішно функціонують лише ті торговельні підприємства, які порівнюють свої доходи з витратами і величиною вкладеного капіталу. Орієнтація діяльності тільки на обсяг товарообігу, на виконання намічених програм за всяку ціну - це явний шлях до банкрутства. Для успішної роботи кожен господарюючий суб'єкт повинен прагнути до підвищення ефективності своєї діяльності на основі раціонального використання ресурсного потенціалу, збільшення прибутковості підприємства.

  У цій роботі об'єктом аналізу є підприємство роздрібної торгівлі ТОВ «Флора».

  Метою курсової роботи є аналіз прибутку і рентабельності ТОВ «Флора».

  Завдання аналізу:

  1. Здійснення аналізу прибутку і рентабельності торгового підприємства.

  2. Удосконалення планування прибутку і знаходження шляхів збільшення рентабельності торгового підприємства.

  1. Завдання і методика проведення аналізу прибутку та рентабельності.

  Основними завданнями аналізу прибутку і рентабельності діяльності є:

  систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;

  визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;

  виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;

  оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;

  розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

  Аналіз прибутку проводять в цілому по торговому підприємству, його госпрозрахунковим підрозділам, видам (галузях) діяльності: торгівлі, громадського харчування, заготівель, транспорту і т.п. У процесі аналізу вивчають виконання плану і динаміку прибутку, вимірюють вплив факторів на її розмір, а головне, виявляють, вивчають і реалізують резерви зростання чистого доходу.

  Прибуток від реалізації товарів залежить від зміни обсягу товарообігу, середнього рівня валового доходу, що залишається в розпорядженні торгових підприємств, і середнього рівня витрат обігу. Для вимірювання впливу зміни товарообігу необхідно відхилення його обсягу від плану або в динаміці помножити на базисний рівень прибутку від реалізації товарів у відсотках до обороту (за планом або фактично за минулий рік) і розділити на 100. Вплив зміни середнього рівня валового доходу і середнього рівня витрат звернення визначають множенням фактичного товарообігу звітного періоду на відхилення від плану або в динаміці по ним і діленням на 100. на балансовий прибуток, крім того, впливають зміни сум прибутку і збитків від ін й реалізації, позареалізаційні витрати, доходи і втрати. Їх вплив визначають прямим рахунком.

  Прибуток від реалізації товарів визначається вирахуванням із загальної суми валового доходу податків та інших обов'язкових платежів, що стягуються за рахунок реалізованих торговельних надбавок, а також витрат обігу. У зв'язку з цим змінюється методика аналізу прибутку.

  Певний вплив на кінцеві фінансові результати надають позареалізаційні доходи, витрати і втрати. Їх аналіз проводять окремо по доходах і видатках (за окремими їх видами, сумам і в цілому по підприємству). Багато хто з них (в тому числі позареалізаційні доходи) є результатом певних недоліків в роботі, що слід враховувати при аналізі. Основним джерелом аналізу позареалізаційних доходів, витрат і втрат є форма № 2 «Звіт про фінансові результати» і дані їх аналітичного обліку. Особливу увагу при аналізі приділяють вивченню причин утворення позареалізаційних витрат і втрат і розробці заходів щодо їх попередження.

  Аналіз рентабельності продажів повинен також проводитися по окремих товарах і товарних групах з використанням даних потоварній обліку валового доходу і витрат обігу. Це дозволяє встановити високорентабельні, низько рентабельні і збиткові товари та вжити заходів до розширення закупівлі та реалізації товарів з високою рентабельністю. В умовах ринкової економіки слід визначати рентабельність кожної партії закуповуваних товарів. При вивченні доцільності та ефективності закупівлі і реалізації окремих партій товарів необхідно враховувати їх оборотність.

  Аналіз виконання плану і динаміки прибутку за окремими госпрозрахунковим підрозділам дозволяє дати більш глибоку оцінку фінансових результатів торговельного підприємства. Особливу увагу приділяють вивченню роботи підрозділів, які досягли високих кінцевих фінансових результатів, а також збиткових і не виконали план прибутку. Аналіз роботи першої їх групи дозволяє виявити, вивчити та узагальнити досвід роботи кращих госпрозрахункових підрозділів по фінансово-торговельної діяльності. Вивчення роботи другої групи госпрозрахункових підрозділів сприяє попередженню їх збитковості та більш повного використання резервів зростання прибутку.

  У процесі аналізу слід кількісно виміряти вплив господарської діяльності окремих підприємств на загальні результати роботи організації торгівлі. Це робиться в такий спосіб: відносну різницю по досліджуваному показнику по підприємству (відсоток перевиконання плану або темп приросту в динаміці) множать на питому вагу даного підприємства в зведеному показнику торгової організації в базисному періоді.

  До завдань управління прибутком можна віднести:

  1. Забезпечення максималізації розміру формованого прибутку, відповідного ресурсного потенціалу підприємства.

  2. Забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований капітал власникам підприємства.

  3. Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства в майбутньому періоді.

  4. Забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства.

  Основними завданнями аналізу прибутку є:

  1. Оцінка досягнутого обсягу прибутку; вивчення ступеня виконання плану і динаміки; виявлення тенденцій зміни прибутку.

  2. Вивчення структури прибутку.

  3. Визначення та зміна факторів формування прибутку.

  4. Виявлення резервів збільшення прибутку.

  5. Розробка прогнозних показників прибутку.

  Послідовність проведення аналізу прибутку та рентабельності.

  1.Определяется всі види прибутку.

  Прибуток від продажу товарів = валовий дохід - витрати обігу.

  Прибуток до оподаткування = прибуток від продажу товарів + інші доходи - інші витрати.

  Чистий прибуток = прибуток до оподаткування - сума податку на прибуток (ставка податку на прибуток 20%)

  1. Визначають відхилення фактичного прибутку від плану.

  Сума фактичного прибутку - сума планового прибутку.

  2. Визначають відсоток виконання плану:

  (Сума фактичного прибутку / суму планового прибутку) * 100%

  3. Визначають вплив факторів на величину прибутку:

  а) вплив зміни обсягу товарообігу на прибуток:

  ((Фактичний товарообіг - плановий товарообіг) * плановий рівень прибутку) / 100

  б) вплив зміни рівня валового доходу на прибуток:

  ((Фактичний рівень валового доходу - плановий рівень валового доходу) * фактичний товарообіг) / 100

  в) вплив зміни рівня витрат обігу на прибуток:

  ((Фактичний рівень витрат обігу - плановий рівень витрат обігу) * фактичний товарообіг) / 100

  2. Характеристика фінансово-економічного потенціалу підприємства ТОВ «Флора».

  ТОВ «Флора» зареєстровано Реєстраційної Палатою Мерії м.Москва 13.07.1995 р, реєстраційний номер 3003520.

  Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю є громадяни РФ.

  ТОВ «Флора» є юридичною особою: має у власності відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

  ТОВ «Флора» діє відповідно до законодавства Росії, статутом і установчим договором.

  Товариство створене з метою насичення споживчого ринку товарами і послугами, а також отримання прибутку в інтересах учасників.

  Суспільство здійснює торгово-закупівельну діяльність і роздрібну торгівлю.

  Статутний капітал товариства складає 666 тис. Рублів. Прибуток товариства визначається до кінця кожного фінансового року (кварталу). Вона формується з виручки від господарської, комерційної діяльності після відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат по оплаті праці. З балансового прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші платежі до бюджету, а також відсоток за кредитами банків і по облігаціях. Утвориться після цих розрахунків прибуток залишається в повному розпорядженні товариства, частина якої виділяється на розвиток виробництва і загальні потреби, а інша частина (дивіденди) може розподілятися за підсумками роботи за рік між акціонерами пропорційно їх акцій.

  Середньооблікова чисельність працівників фірми 363 людини, середня заробітна плата у 2009 році склала 700 руб., В 2010 р прогнозується підвищення до 760 руб. Заробітна плата нараховується відповідно до штатного розкладу.

  Основним джерелом прибутку є прибуток від реалізації продуктів харчування. Крім прибутку від реалізації фірма отримує прибуток від позареалізаційних операцій.

  Операційні доходи фірма отримує від реалізації основних засобів, матеріальних цінностей. Операційні витрати - це місцеві податки, що сплачуються до бюджету: податок на рекламу, податок на власників автотранспортних засобів та ін.

  ТОВ «Флора» - підприємство роздрібної торгівлі, призначене для продажу товарів населенню.Основними завданнями цього підприємства є:

  - задоволення попиту населення, як за асортиментом, так і за якістю товарів;

  - організація відповідного рівня обслуговування покупців з наданням різноманітних послуг.

  Мета комерційної діяльності ТОВ «Флора» - отримання прибутку.

  За масштабом діяльності ТОВ «Флора» можна віднести до великих роздрібних торговельних підприємств (середньооблікова чисельність працівників 363 людини).

  За методом обслуговування покупців підприємство застосовує як самообслуговування, так і торгівлю через прилавок.

  Так як ТОВ «Флора» займається реалізацією продуктів харчування, то серед покупців присутні практично всі групи (верстви) населення.

  Основні показники господарської діяльності фірми «Флора» за 2007 - 2009рр. представлені в таблиці 1.

  3. Аналіз прибутку ТОВ «Флора».

  За ТОВ «Флора» за 2009 р отримано прибутку 7390 т.р. Вся ця сума отримана за рахунок прибутку від реалізації товарів. Від реалізації товарів отримано 8184 т.р. і частина її, 794 т.р. - пішла на покриття збитків. В результаті балансовий прибуток виявилася менше прибутку від реалізації. Таким чином, джерела прибутку від позареалізаційних операцій не тільки не дали прибутку, а й допустили збиток, що утворився в результаті недостачі матеріальних цінностей у сумі 233 т. Р. Також збиток утворився в результаті сплати штрафів за невиконання договорів поставки і сплати штрафів за несвоєчасні платежі.

  Основні економічні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флора» за 2008 - 2009 рр. (тис. руб.) Таблиця 1

  показники

  2007 г.

  2008 г.

  2009 г.

  відхилення

  по роках (+ ;-)

  Темп зростання
  по рокам (%)

  2008р.

  2009р.

  2008р.

  2009р.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.Товарооборот, тис. Руб.

  99258

  105258

  182842

  6000

  77584

  106,04

  173,71

  2. Валовий дохід, тис. Руб.

  12298

  13480

  24070

  182

  10590

  109,61

  178,47

  3. Рівень валового доходу,%

  12,39

  12,81

  13,16

  0,42

  0,35

  -

  -

  4. Витрати обігу, тис. Руб.

  9089

  9990

  15886

  901

  5896

  109,91

  139,02

  5. Рівень витрат обігу,%

  9,16

  9,49

  8,69

  0,33

  -0,8

  -

  -

  6. Товарні запаси, тис. Руб.

  4560

  6203

  9242,5

  1643

  3039,5

  136,03

  149,00

  7.Товарооборачіваемость, дн.

  17

  21

  18

  4

  -3

  123,53

  85,71

  8. Середньооблікова чисельність працівників, осіб

  357

  365

  363

  8

  -2

  102,24

  99,45

  9. Витрати на оплату праці, тис. Руб.

  2245

  2940

  3050

  695

  110

  130,96

  103,74

  10. Продуктивність праці, тис. Руб.

  278,03

  288,38

  503,70

  10,35

  215,32

  103,72

  174,67

  11. Торгова площа, м²

  3598,7

  3598,7

  3598,7

  0

  0

  -

  -

  12. Товарообіг на 1 м² торгової площі, тис. Руб.

  27,58

  29,25

  50,81

  1,67

  21,56

  106,06

  173,71

  13. Прибуток від реалізації,
  тис. руб.

  3209

  3496

  8184

  287

  4688

  108,94

  234,1

  14. Балансовий прибуток, тис. Руб.

  2938

  3217

  7390

  279

  4173

  109,50

  229,72

  15. Рентабельність продажів по прибутку від реалізації,%

  3,23

  3,32

  4,48

  0,09

  1,16

  -

  -

  16. Рентабельність продажів по балансового прибутку,%

  2,96

  3,06

  4,04

  0,1

  0,98

  -

  -

  Частина операційних витрат в сумі 200 т.р. - були отримані пені за прострочення платежів і отриманий дохід за надання в оренду автомобілів.

  У 2009 р прибутку було отримано на 4173 т.р. більше ніж у 2008 р Всю цю суму також склав прибуток від реалізації.

  Прибуток від реалізації в 2009 р було отримано понад план 1536 т.р. Загальна сума прибутку від реалізації - 8184 т.р., склала 4,48% до обороту при плановому рівні 3,67%. Надпланова прибуток в сумі одна тисяча п'ятсот тридцять шість т.р. отримана, по-перше, - за рахунок надпланових доходів, які, крім того, перекрили перевитрата витрат обігу (по абсолютній сумі).

  За рахунок перевиконання плану по доходах отримано 1334,7 т.р., за рахунок економії витрат обігу за рівнем 127,2 т.р., за рахунок перевиконання плану товарообігу на тисяча п'ятсот сорок два т.р. отримано прибутку 68,1 т.р. Таким чином, сукупний вплив факторів на прибуток склало одна тисяча п'ятсот тридцять шість т.р.

  У 2009 р отримано понад план валового доходу 1420 т.р. і дохід склав 240070 т.р. Перевиконання плану доходів досягнуто за рахунок підвищення рівня валового доходу на 0,73% (13,16% - 12,43%).

  Абсолютний перевитрата витрат обігу у 2009 році становив 6 т.р. за рахунок незапланованих витрат на утримання будівель і витрат на ремонт основних засобів. Сума витрат обігу в 2009 р становила 15886 т.р., рівень витрат обігу до обороту 8,69%. Це нижче запланованого рівня на 0,07%.

  Перевиконання плану за доходами і економія витрат обігу забезпечили позитивну динаміку прибутку за 2009 р в порівнянні як з 2008 р, так і з 2007 р

  У 2009 р На підприємстві збільшився прибуток на 4688 т.р., тобто більш ніж в два рази. Зростання прибутку відбулося за рахунок збільшення товарообігу на 77584 т.р., яке забезпечило збільшення прибутку на 2370 т.р.

  На 10583 т.р. прибуток зріс за рахунок збільшення валового доходу, але частина цього приросту доходу пішло на покриття збитків.

  Витрати обігу за рік у порівнянні з 2008 р збільшилися на 5896 т.р., а їх рівень до обороту знизився на 0,8%.

  Крім прибутку від реалізації ТОВ «Флора» отримала прибуток від відсотків до отримання в розмірі 39 т.р., яка знизилася на 10 т.р.

  Прибуток (збиток) від позареалізаційних операцій визначається як сальдо позареалізаційних доходів і витрат. У 2009р. отримано збиток від позареалізаційних операцій в розмірі 235 т.р.

  Підприємством була отримана балансовий прибуток 7390 т.р., на 4173 т.р. більше ніж у 2008р., при цьому рівень рентабельності підвищився на 0,98% і склав 4,04%. Це свідчить про підвищення ефективності роботи в 2009р. в порівнянні з 2008р. У порівнянні з 2007р., В 2008р. балансовий прибуток збільшився на 279 т.р., при цьому рівень рентабельності підвищився на 0,1%.

  Необхідно відзначити, що за період з 2007р. по 2009р. спостерігалося зростання продуктивності праці і товарообігу на 1 м² торгової площі. Так продуктивність праці в 2009р. збільшилася на 215,32 тис. руб. (В 2008 р. На 10,35 тис. Руб.); товарообіг на 1 м² торгової площі в 2009р. виріс на 21,56 тис. руб. (В 2007 р. На 1,67 тис. Руб.). Це прямий наслідок збільшення обсягу товарообігу.

  4. Оцінка показників рентабельності торгового підприємства.

  Комерційна діяльність будь-якої організації торгівлі повинна співвідноситися з економічним принципом, який в загальному вигляді визначається досягненням максимального результату при мінімальних витратах, або, іншими словами, ефективність фінансово-господарської діяльності повинна оцінюватися з точки зору ефективності перетворення ресурсів в результати. Виміряти і оцінити міру реалізації економічного потенціалу (принципу ефективності) на підприємстві дозволяє аналіз, проведений з використанням ряду економічних показників. При цьому прибуток не може служити визначальним критерієм для оцінки ефективності діяльності організації торгівлі. Інтерес представляє порівняння прибутку з іншими показниками, тобто система показників рентабельності, розрахованих різними способами.

  Рентабельність продажів.

  Найбільш поширеним показником рентабельності торгових підприємств є відношення прибутку до товарообігу (виражене у відсотках), що характеризує питому вагу прибутку в товарообігу.

  Використання різних показників прибутку при визначенні рівня рентабельності продажів дозволяє значно розширити аналітичні можливості останнього показника. Показник рентабельності, розрахований як, відношення балансового прибутку до товарообігу, тісно пов'язаний з результатами поточної діяльності, може швидко змінюватися і тому представляє інтерес для власників підприємства. Зіставлення цих двох показників дозволяє виявити зміна пропорцій у розвитку підприємства, що видно з таблиці 4.

  Розрахунок показників рентабельності продажів ТОВ «Флора» (тис. Руб.) Таблиця 4

  показник

  2008 р

  2009 г.

  Виручка (нетто) від реалізації товарів

  105258

  182842

  Собівартість реалізації товарів

  91771

  158772

  Комерційні витрати

  9990

  15886

  Прибуток від реалізації

  3496

  8184

  відсотки до отримання

  49

  39

  Інші операційні доходи

  180

  200

  Інші операційні витрати

  785

  870

  Інші позареалізаційні доходи

  408

  71

  Інші позареалізаційні витрати

  131

  233

  Прибуток звітного періоду

  3217

  7390

  Рентабельність продажів (%)

  - по прибутку від реалізації товарів

  3,32

  4,48

  - по балансового прибутку

  3,06

  4,04

  Як видно, що в 2008р., Що 2009р, в зв'язку зі збитками від позареалізаційних операцій, рівень показників рентабельності продажів обчислений за балансового прибутку, нижче, ніж рівень рентабельності обчислений за прибутком від реалізації товарів (3,06 і ​​3,32; 4,04 і 4,48 відповідно) . Відповідно, із зростанням прибутку від реалізації в 2009р. (На 4688 т.р.) зросли і показники рівнів рентабельності по прибутку від реалізації товарів і по балансового прибутку.

  Таким чином, найпоширеніший показник рентабельності виражає залежність прибутку і товарообігу. Метою його обчислення є визначення розміру тієї віддачі, якої домоглася торгова організація від кожної грошової одиниці товарообороту. Однак аналітичні можливості даного показника досить обмежені в силу його досить широкого розкиду в залежності від сфери діяльності організації. Пояснюється це різницею в масштабах діяльності, в розмірах інвестованого капіталу, в швидкості обороту коштів, в умовах кредитування, у розмірах складських запасів і ін. Тому даний показник рентабельності бажано використовувати у взаємозв'язку з іншими, в силу чого його можна назвати недостатнім, але необхідним ( вихідним) критерієм в оцінці прибутковості організації торгівлі.

  Якщо відштовхуватися від думки, що мінімальний рівень рентабельності роздрібного торгового підприємства бажано, щоб становив 3 - 5% до обороту, то рентабельність продажів ТОВ «Флора», можна назвати задовільною (рівень рентабельності обчислений за прибутком від реалізації товарів в 2009р. - 4,48 %). У Російському статистичному щорічнику за 2008р. такі дані: рентабельність продажів торгового підприємства - 4,9%; рентабельність активів - 3,0%.

  Рентабельність діяльності.

  Прибуток утворюється як різниця між доходами і витратами, що обумовлює правомірність використання в аналізі показника рентабельності, що обчислюється як відношення отриманого прибутку до витрат підприємства. Рівень рентабельності торгової діяльності може виражатися, таким чином, у відсотках не тільки до товарообігу, а й до витрат обігу. Ці показники суттєво доповнюють один одного, так як для визначення ефективності діяльності витрати підприємства повинні певним чином співвідноситися з прибутком від реалізації товарів.

  З аналітичної точки зору являє інтерес зіставлення таких пар, як прибуток від реалізації товарів / витрати обігу і балансовий прибуток / витрати підприємства, яке дозволяє виявити пріоритетність видів діяльності підприємства (табл. 5).

  Розрахунок рентабельності торгової і фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флора» (тис. Руб.) Таблиця 5

  показник

  2008р.

  2009р.

  витрати обігу

  9990

  15886

  витрати підприємства

  10906

  16989

  Прибуток від реалізації

  3496

  8184

  балансовий прибуток

  3217

  7390

  Рентабельність витрат обігу,%

  34,99

  51,52

  Рентабельність поточних витрат,%

  29,50

  43,50

  Зіставивши таблиці 6 і 7, побачимо, що через збитковість позареалізаційних операцій, рентабельність витрат обігу, вище рентабельності поточних витрат, що в 2009р., Що в 2008р.

  Крім того, можна оцінювати рентабельність капіталу (рентабельність активів, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність власного капіталу, рентабельність позикового капіталу), рентабельність використовуваних ресурсів (рентабельність господарських засобів, рентабельність економічного потенціалу і т.п.) і інші показники рентабельності.

  Оцінка рівнів показників рентабельності пов'язана з серйозними обмеженнями, з якими необхідно рахуватися. Певні труднощі представляє відсутність загальноприйнятих стандартів або норм різних показників рентабельності для торгових організацій. Такі труднощі можуть бути частково подолані за допомогою:

  · Зіставленням показників підприємства з показниками інших підприємств галузі;

  · Визначення показників за ряд років;

  · Зіставлення фактичних і планових показників;

  · Внутрішньофірмового зіставлення показників (наприклад, по структурним підрозділам або по товарних групах);

  · Зіставлення альтернатив з метою вибору найбільш оптимального варіанту при прийнятті управлінського рішення.

  Рентабельність капіталу.

  Ефективність використання ресурсів торгового підприємства характеризується системою показників рентабельності, в якій кожен показник має певними можливостями і обмеженнями.

  З точки зору власників підприємства основним показником є ​​відношення чистого прибутку до власного капіталу. Як відомо, власний капітал не є постійним протягом року, тому перевага в розрахунках слід віддати методу розрахунку по середній за рік величиною.

  Показник рентабельності власного капіталу розраховується щорічно на основі даних Балансу і Звіту про прибутки і збитки (табл.6).

  Розрахунок рентабельності власного капіталу ТОВ «Флора» (тис. Руб.)

  Таблиця 6

  показник

  2008р.

  2009р.

  Власний капітал:

  - на початок року

  - на кінець року

  9865

  11104

  11104

  13086

  Середня величина власного капіталу протягом року

  10484,5

  12095

  Чистий прибуток

  5194

  2415

  Рентабельність власного капіталу,%

  49,54

  19,97

  Як видно, рентабельність власного капіталу в 2009 році (19,97%) нижче, ніж в 1999р. (49,54%). Цьому сприяло зменшення прибутку більш ніж в 2 рази, тоді як середня величина власного капіталу змінилася незначно (в 1,2 рази) в порівнянні з 2008р.

  Рентабельність використовуваних ресурсів.

  Самостійне значення має показник рентабельності, що обчислюється як відношення прибутку до витрат на оплату праці. У розрахунках цього показника може використовуватися або вся сума витрат на оплату праці, або тільки витрати, що включаються у витрати обігу. Інтерес представляє також такий показник, як відношення прибутку до чисельності працівників. У порівнянні з попереднім показником вартісної знаменник в розрахунковій формулі замінюється натуральним, що забезпечує універсальність такого показника рентабельності для порівняльного аналізу підприємств торгівлі (табл. 7).

  Розрахунок рентабельності трудових ресурсів фірми «Флора» (тис. Руб.) Таблиця 7

  показник

  2008р.

  2009р.

  балансовий прибуток

  3217

  7390

  Витрати на персонал

  2940

  3050

  чисельність працівників

  365

  363

  Рентабельність витрат на оплату праці,%

  109,4

  242,3

  Прибуток на одного працівника

  8,8

  20,4

  Дані таблиці 7 показують, що в 2009р. в порівнянні з 2008р. сума прибутку на одного працівника збільшилася в 2,3 рази; балансовий прибуток збільшився також в 2,3 рази. При цьому витрати на оплату праці збільшилися незначно (3,7%), а скорочення працівників також було незначним - 2 людини, тобто скорочення персоналу становить 0,5%. Рентабельність витрат на оплату праці збільшилася в 2,2 рази.

  5. Шляхи підвищення рентабельності торгівельних підприємствах.

  У торговельних підприємствах повинні передбачатися планові заходи щодо збільшення рентабельності. У загальному плані ці заходи можуть бути наступного характеру:

  - збільшення швидкості обслуговування покупців - необхідно розширити обов'язки працівників: зменшення перерв під час святкових днів, (коли попит збільшується);

  - поліпшення якості обслуговування покупців;

  - продаж зайвого устаткування та іншого майна або здача його в оренду;

  - зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, торгових площ, робочої сили і робочого часу;

  - розширення ринку продажів - пошук нових покупців;

  - проведення масштабної й ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу - слід відправляти працівників на підвищення кваліфікації;

  - підвищення ефективності діяльності підприємства торгівлі зі збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача;

  - покращувати якість виконуваних робіт, що призведе до конкурентоспроможності і зацікавленості вибору даного підприємства торгівлі замовниками робіт;

  - суворе дотримання укладених договорів на поставку продукції - потрібно проводити сегментацію споживачів і на основі цього вибирати: з ким укладати договори, а з ким - ні.

  Приріст товарообігу також можна отримати за рахунок підвищення обсягів продажів. Для цього підприємства торгівлі повинні шукати нові шляхи збуту товарів, привертає приватних підприємців, інші торгові фірми, організації громадського харчування (їдальні, ресторани, кафе, буфети).

  Додатковий прибуток можна отримати за рахунок зниження витрат обігу, а чим вище прибуток, тим більше рентабельність. Економію витрат обігу можна досягти за рахунок:

  - зниження витрат на транспортування шляхом організації централізованого завезення в свої магазини і в магазини деяких муніципальних підприємств, з якими укладені договори на доставку з оплатою цієї частини транспортних витрат;

  - зниження витрат на зберігання за рахунок прискорення оборотності і в результаті скорочення втрат при зберіганні і вивільненні складських приміщень, які можна здавати в оренду, на суму;

  - за рахунок скорочення витрат на тару шляхом заміни склотари пластиковими пляшками і за рахунок поліпшення зберігання і ремонту тари;

  - зниження витрат на ремонт основних засобів за рахунок використання більш економічних і ремонтних матеріалів і скорочення витрат на оплату ремонтних робіт шляхом створення ремонтних бригад, виключивши працю тимчасових робочих;

  висновок

  Прибуток є основним показником оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. У дипломній роботі розкриті основні поняття прибутку, її види, джерела формування і резерви її збільшення. Основні аспекти управління прибутком і рентабельністю в роботі розглянуті на прикладі підприємства роздрібної торгівлі ТОВ «Флора».

  Основним джерелом прибутку будь-якого торгового підприємства є прибуток від основної, т.е. від торговельної діяльності. Тому аналіз прибутку від реалізації товарів є основою системи управління прибутком і рентабельністю торгового підприємства.

  Аналіз прибутку дозволив виявити основні фактори, що впливають на її рівень: обсяг товарообігу, рівень валового доходу, рівень витрат обігу.

  Так аналіз показав, що на підприємстві ТОВ «Флора» в 2009 р товарообіг виріс в порівнянні з попереднім роком на 77584 тис. Руб. (182842 - 105258), тобто темп зростання - 174%. При цьому план товарообігу був перевиконаний на 100,85%. Зростання товарообігу супроводжувався, відповідно, зростанням валового доходу і витрат обігу. Однак, темп зростання валового доходу (178%) випереджав темп зростання витрат обігу (139%). Ці два чинники забезпечили відповідний темп зростання прибутку від реалізації товарів (234%). Подальший детальний аналіз витрат обігу дозволив встановити резерви підвищення прибутку.

  Комерційна діяльність будь-якої організації торгівлі повинна співвідноситися з економічним принципом, який в загальному вигляді визначається досягненням максимального результату при мінімальних витратах. Для цього в роботі представлена ​​система показників рентабельності, які дозволяють оцінити ефективність перетворення ресурсів в результати. Так, в 2009 р економічна діяльність ТОВ «Флора» була рентабельною (рентабельність продажів по прибутку від реалізації товарів - 4,5%, рентабельність витрат обігу - 52%, рентабельність власного капіталу - 20%).

  В результаті проведеного аналізу прибутку були виявлені резерви її підвищення, що дозволило розробити план по прибутку на наступний рік.

  Список літератури:

  1. Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - М .: Економіка, 1990..

  2. Бакадоров В.Л., Алексєєв П.Д. Фінансово-економічний стан підприємства. Практичний посібник. - М .: Видавництво «ПРІОР», 2000..

  3. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. Підручник. Мн .: Вишейшая школа, 2000..

  4. Крейнина М.Н. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств у промисловості, будівництві, торгівлі - М .: Економіка, 1994.

  5. Мелентьєва В. Аналіз рентабельності торгових підприємств // Аудитор. - 1999. - № 9 - 10.

  6. Раицкий К.А. Економіка підприємства. - М .: ІОЦ «Маркетинг», 2000..

  7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: ІП Екоперспектіва, 1997..

  8. Економіка торговельного підприємства. Підручник / за ред. професора Гребньова А.І. - М .: Економіка, 1996..

  9. Економіка і організація діяльності торгового підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Н. Соломатіна. - М .: ИНФРА-М, 2000.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Завдання і методика проведення аналізу прибутку та рентабельності

  Скачати 37.68 Kb.