• 3. Рекомендації щодо вдосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства
 • 3.2 Впровадження методики оперативного контролінгу
 • 3.3 Оцінка ефективності заходів
 • висновок
 • Список літератури
 • додаток


 • Дата конвертації26.08.2017
  Розмір55.31 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 55.31 Kb.

  Зміст, аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства

  > 0,79

  0,7

  -0,04

  Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих активів

  індивідуально

  0,22

  0,07

  0,38

  -0,15

  0,31

  Коефіцієнт майна виробничого призначення

  більше 0,5

  0,18

  0,06

  0,27

  -0,12

  0,21

  Протягом аналізованого періоду спостерігається коливання даного показника на рівні 0,171-0,87. Значення показника нижче нормативного значення, тому підприємство є залежним від зовнішнього фінансування.

  Коефіцієнт заборгованості показує співвідношення між позиковими і власними засобами.

  Протягом 2005-2007 років збільшувалася частка позикового капіталу підприємства в структурі джерел формування майна. У 2007 р позиковий капітал в 3,7 рази перевищив власний.

  Коефіцієнт самофінансування показує співвідношення між власними і позиковими засобами, в якійсь мірі цей показник є зворотним до коефіцієнта заборгованості.

  Економічний сенс коефіцієнта самофінансування полягає в тому, що самофінансування поточної господарської діяльності здійснюється тільки в тому випадку, коли власний капітал підприємства цілком покриває позиковий капітал. Підприємство в 2007 році ТОВ "Авангард" фінансує свою діяльність за рахунок власних джерел тільки на 27%.

  Отже, зростання коефіцієнта заборгованості призведе до зниження коефіцієнта самофінансування і наоборот.д.ействітельно, як показує таблиця 4, значення показника істотно нижче нормативного.

  Коефіцієнт фінансової напруженості характеризує частку позикових коштів у валюті балансу підприємства.

  Даний показник показує, скільки відсотків від валюти балансу займає позиковий капітал, чим більше це значення тим напруженішим фінансова ситуація, так як це свідчить про велику залежність боржника від зовнішніх фінансових джерел. Як показують результати розрахунку, представлені в таблиці 4, фінансова ситуація в ТОВ "Авангард" є досить напруженою.

  Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих активів показує, скільки необоротних активів припадає на кожен рубль оборотних активів. Даний коефіцієнт не має нормативного значення, так як індивідуальний для кожного підприємства. Однак, чим вище значення показника, тим більше коштів авансується в оборотні (мобільні) активи, що дозволяється значно підвищити платоспроможність підприємства.

  Як показують результати розрахунків, представлені в таблиці 4, на протязі періоду дослідження значення показника залишалося на високому рівні, що свідчить про мобілізацію більшої частини його коштів в мобільні активи.

  Коефіцієнт майна виробничого призначення характеризує частку майна, безпосередньо бере участь у виробничому процесі, в активах підприємства. При зниженні цього показника нижче нормативного необхідне залучення позикових коштів для поповнення майна.

  На протягу періоду дослідження значення показника було нижче норми.

  3. Рекомендації щодо вдосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства

  3.1 Загальні рекомендації

  Фінансове благополуччя підприємства ТОВ "Авангард" багато в чому залежить від припливу грошових коштів, що забезпечують покриття його зобов'язань. Аналіз фінансової стійкості ТОВ "Авангард" показав, що фінансове становище підприємства нестабільно.

  Резерви зростання виробництва продукції можливі за допомогою економії ресурсів і зниження собівартості продукції.

  Економія, що обумовлює фактичне зниження собівартості продукції ТОВ "Авангард", може досягатися в такий спосіб:

  1) Підвищення технічного рівня виробництва. Це впровадження нової, прогресивної технології, механізація і автоматизація виробничих процесів; поліпшення використання та застосування нових видів сировини і матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші чинники, що підвищують технічний рівень виробництва.

  Зниження собівартості може відбутися при створенні автоматизованих систем управління, використання ЕОМ, вдосконаленні і модернізації існуючої техніки і технології. Зменшуються витрати і в результаті комплексного використання сировини, застосування економічних замінників, повного використання відходів у виробництві. Великий резерв таїть в собі і вдосконалення продукції, зниження її матеріаломісткості і трудомісткості, зниження ваги машин і устаткування, зменшення габаритних розмірів та ін.

  2) Удосконалення організації виробництва і праці. Зниження собівартості може відбутися в результаті зміни в організації виробництва, формах і методах праці при розвитку спеціалізації виробництва; вдосконалення управління виробництвом і скорочення витрат на нього; поліпшення використання основних фондів; поліпшення матеріально-технічного постачання; скорочення транспортних витрат; інших факторів, що підвищують рівень організації виробництва.

  3) Зміна обсягу і структури продукції, які можуть привести до відносного зменшення умовно-постійних витрат (крім амортизації), відносного зменшення амортизаційних відрахувань, зміни номенклатури і асортименту продукції, підвищенню її якості. Умовно-постійні витрати не залежать безпосередньо від кількості продукції, що випускається. Зі збільшенням обсягу виробництва їх кількість на одиницю продукції зменшується, що призводить до зниження її собівартості.

  4) Поліпшення використання природних ресурсів. Тут враховується: зміна складу і якості сировини; зміна продуктивності родовищ, зміна інших природних умов.

  5) Галузеві та інші фактори. До них відносяться: введення і освоєння нових цехів, виробничих одиниць і виробництв, підготовка і освоєння виробництва в діючих об'єднаннях і на підприємствах; інші фактори.

  Діяльність ТОВ "Авангард" приносить прибуток, максимально можливу. Для поліпшення фінансового становища ТОВ "Авангард" необхідно:

  стежити за фінансовим станом підприємства, за зміною ринкового середовища і конкурентами;

  контролювати стан своїх фінансових розрахунків;

  шукати нові канали збуту продукції, можливо слід вивчити ринки збуту інших країн і розрахувати, наскільки вигідно продавати продукцію комбінату в інші країни. При цьому треба врахувати транспортні витрати, кон'юнктуру цін інших країн, розглянути ціни і діяльність конкурентів в цих країнах і зробити прогноз майбутнього прибутку, яку можна отримати за рахунок нових каналів збуту.

  Таким чином, в загальному плані заходи щодо підвищення ефективності використання капіталу для ТОВ "Авангард" можуть бути наступного характеру:

  збільшення випуску продукції;

  поліпшення якості продукції;

  продаж зайвого устаткування та іншого майна або здача його в оренду;

  зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили і робочого часу;

  розширення ринку продажів і інше.

  3.2 Впровадження методики оперативного контролінгу

  В даний час найбільш повно функції антикризового управління може виконувати система контролінгу, під якою в даному випадку розуміється механізм "управління управлінням". Контролінг являє собою синтез постійного моніторингу значущих змін, контролю, економічного аналізу і діагностики фінансового стану, планування, організації інформаційних потоків для прийняття управлінських рішень. Контролінг спрямований на прискорення процесу обробки інформації та прийняття рішень. Завдання контролінгу - в концептуальній розробці, впровадженні і подальшому обслуговуванні системи управління, а також у підготовці аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень.

  Для кращого розуміння функцій контролінгу в антикризовому управлінні та його використання на практиці доцільно введення понять стратегічного та оперативного контролінгу.

  Стратегічний контролінг зазвичай розглядається як частина стратегічного управління, він спрямований на прогнозування можливих кризових ситуацій, їх запобігання. Його метою є створення продуманої системи дій щодо забезпечення виживання підприємства і запобігання кризових ситуацій.

  Оперативний контролінг передбачає підготовку рішень по швидкому реагуванню на негативні зміни зовнішнього і внутрішнього середовища. Він дозволяє виявити порушення стандартів діяльності, сформульованих в процесі стратегічного контролінгу, і підготувати інформацію для прийняття коригуючих рішень шляхом адаптації стандартних алгоритмів до конкретної ситуації.

  Основна увага в оперативному антикризовому контролінгу доцільно приділяти:

  моніторингу фінансово-економічного стану;

  управління оборотним капіталом;

  управління витратами та інвестиціями.

  Будь-який комплекс заходів щодо фінансового оздоровлення формально включає ці розділи роботи, але дуже часто вони проводяться поверхово, що не вирішує поставлених завдань, а лише заплутує їх. Правильно організована діагностика фінансового стану дозволяє найбільш швидко визначати реальні больові точки, виявляти симптоми кризи; оборотний капітал і витрати є найбільш керованими параметрами розвитку, що дозволяють досягти швидких позитивних результатів у фінансовому оздоровленні; інвестиції, хоча і не завжди доступні при фінансові ускладнення, можуть кардинально поліпшити фінансове становище підприємства.

  Найважливіше завдання контролінгу - координація діяльності системи управління, і в невеликій фірмі для її вирішення необхідно виконання наступних умов:

  створення нечисленної робочої групи з висококваліфікованих аналітиків, підлеглих безпосередньо першому заступнику директора і незалежних від інших підрозділів фірми;

  забезпечення доступу фахівців робочої групи до будь-якої наявної інформації і можливість організації збору будь-якої бракує інформації.

  В цьому випадку система контролінгу вже зможе виконувати свою основну функцію - зміцнення і розвиток антикризового потенціалу підприємства, тобто збільшення запасу його фінансової міцності та створення арсеналу методів управління, які дозволять протистояти зовнішнім і внутрішнім несприятливим факторам, а також будуть використовуватися для їх нейтралізації. При цьому функції контролінгу закріплюються за вищим менеджментом підприємства, а окремі функції оперативного контролінгу можуть бути делеговані його традиційним підрозділам (центрам відповідальності) при відповідній організації інформаційних потоків для керівництва, колегіальному стилі керівництва.

  Конкретні схеми організаційної побудови служби контролінгу та варіанти впровадження контролінгу залежать від багатьох обставин. Навіть в схожих по основних виробничих і фінансових показників фірмах можуть вимагатися різні схеми контролінгу через відмінності в основних складових корпоративної культури: ступеня індивідуалізму і колективізму, ставлення до ризику ступеня координації, рівні внутрішнього контролю, ставлення до конфліктів і критики і т.д. Практика зарубіжних країн і досвід окремих російських компаній показують, що впровадження системи контролінгу в широкому розуміння дозволяє збільшити швидкість реакції менеджерів на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, підвищити гнучкість підприємства, змістити акцент з контролю минулого на аналіз і прогнозування майбутнього. Контролінг може бути "несучою конструкцією" антикризового управління на підприємстві.

  3.3 Оцінка ефективності заходів

  Для аналізу ефективності використання прибутку підприємства розрахуємо показники рентабельності, формули яких представлені в таблиці 5. Результати розрахунків показників рентабельності по підприємству ТОВ "Авангард" містяться в таблиці 5.

  Таблиця 5

  Методика розрахунку показників рентабельності

  Показник,%

  Формула розрахунку

  позначення

  Рентабельність власного капіталу (Рск)

  Рск = ПП / СК

  ЧП - чистий прибуток;

  СК - власний капітал

  Рентабельність підприємства (Рп)

  Рп = ПП / Р

  Р - витрати

  Економічна рентабельність (Ре)

  Ре = ПП / А

  А - активи

  Рентабельність оборотних коштів (Рос)

  Рос = ПП / ОС

  ОС - оборотні кошти

  Фондорентабельность (Росії)

  Рф = ПП / ОСС

  ОСС - основні засоби

  Рентабельність продажів (Рпр)

  Рпр = Пп / В

  Пп - прибуток від продажів;

  В - виручка від продажів

  Таблиця 6

  Показники рентабельності підприємства ТОВ "Авангард",%

  показник

  роки

  зміна

  (+, -)

  2005

  2006

  2007

  2006 від 2005

  2007 від 2006

  Рентабельність власного капіталу

  76,7

  71,5

  92,6

  -5,2

  21,1

  рентабельність підприємства

  10,0

  3,3

  7,0

  -6,7

  3,7

  економічна рентабельність

  66,7

  12,4

  19,5

  -54,3

  7,1

  Рентабельність оборотних коштів

  81,5

  13,2

  28,0

  -68,3

  14,8

  фондорентабельность

  365,9

  193,1

  71,5

  -172,8

  -121,6

  Рентабельність продажів

  9,6

  3,7

  9,0

  -5,9

  5,3

  Якщо в 2005 р на 100 рублів власного капіталу підприємство отримало 76,7 рублів чистого прибутку, то в 2007 р -92,6 рубля.

  На 1 карбованець вартості активів підприємства в 2005 р доводилося 66,7 рублів чистого прибутку. У 2007 році цей показник впав до 19,5 рублів.

  З 100 рублів виручки від продажів в 2007 році в порівнянні з 2005 роком підприємство отримало на 0,6 руб. менше прибутку від продажів.

  У 2005-2006 рр. відбулися негативні зміни в показниках рентабельності підприємства ТОВ "Авангард". У 2006-2007 роках показники рентабельності (крім Фондорентабельность) мали тенденцію до зростання. Зростання рентабельності означає поліпшення використання фінансових ресурсів підприємства.

  висновок

  Забезпечення фінансової стійкості будь-якої комерційної організації є найважливішим завданням її розвитку. Фінансовий стан організації можна визнати стійким, якщо при несприятливих змінах зовнішнього середовища вона зберігає здатність нормально функціонувати, своєчасно і повністю виконувати свої зобов'язання за розрахунками з персоналом, постачальниками, банками, по платежах до бюджету і позабюджетні фонди і при цьому виконувати свої поточні плани і стратегічні програми.

  У роботі було проведено фінансовий аналіз на прикладі підприємства ТОВ "Авангард". За результатами аналізу були зроблені наступні висновки.

  Протягом аналізованого періоду спостерігається незначне поліпшення фінансової стійкості підприємства за деякими показниками, обумовлене зростанням рівня прибутку. Велика частина коштів підприємства зосереджена в поточних активах, що підвищує її мобільність.

  Оскільки коефіцієнт відновлення платоспроможності нижче одиниці, отже, підприємство не зможе самостійно відновити свою платоспроможність в законодавчо встановлений термін, рівний 6 місяцям.

  До найважливіших заходів зі збільшення ліквідних активів для досліджуваного підприємства можна віднести наступні.

  1. Поліпшення управління активами. Приділити особливу увагу дебіторської заборгованості. Повинен створюватися щоденний звіт про стан дебіторської заборгованості. Фінансова служба підприємства повинна розробити стелю дебіторської заборгованості з урахуванням фінансових можливостей підприємства. Поліпшити управління оборотними коштами.

  2. Підвищення якості продукції, що виробляється, надання послуг за рахунок оновлення виробничих фондів, так як основні засоби підприємства зношені і потребують постійного ремонту. Також необхідно реалізувати частину основних фондів підприємства, безпосередньо не беруть участь в процесі діяльності.

  Виручка від продажів, по суті, є єдиним засобом для погашення всіх видів кредиторської заборгованості. Надходження коштів від продажу визначає можливості підприємства щодо погашення боргів кредиторам. Як правило, більша частина дебіторської заборгованості формується як борги покупців. Встановлення з покупцями таких договірних відносин, які забезпечують своєчасне і достатнє надходження коштів для здійснення платежів кредиторам - головне завдання управління рухом і оптимізації дебіторської заборгованості.

  Для збільшення власних оборотних коштів необхідно:

  наростити власний капітал (збільшивши статутний капітал, нерозподілений прибуток і резерви, підвищивши рентабельність за допомогою контролю витрат і агресивної комерційної політики);

  впровадити довгострокові запозичення. Довгостроковий кредит має свої переваги: ​​відсотки нижче, ніж по короткостроковим кредитом, відшкодування розтягнуто в часі;

  збільшити обсяг продажів і прибутку при раціональному управлінні останньої.

  Список літератури

  1.Федеральний закон від 26 жовтня 2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" // Довідково-правова система "Гарант"

  2. Наказ ФСФО РФ від 23 січня 2001 № 16 "Про затвердження" Методичних вказівок по проведенню аналізу фінансового стану організацій "// Довідково-правова система" Гарант ".

  3. Бахрушина М.А. Бухгалтерський управлінський облік. - М .: Финстатинформ, 2007. - 249.

  4. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 220 с.

  5. Бланк И.А. Основи фінансового менеджменту. - Київ: Наука-Центр, 2008. - 540 с.

  6. Брігхем Ю.Ф. Енциклопедія фінансового менеджменту / Пер. з англ. М .: РАГС-Економіка, 2007. - 762 с.

  7. Грязнова А.Г. Антикризовий менеджмент. - М .: ЕКМОС, 2007. - 180 с.

  8. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. М: Фінанси і статистика, 2004. - 750 с.

  9. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. М .: Проспект, 2005. - 432 с.

  10. Коласса Б. Управління фінансовою діяльністю підприємства. - М .: ЮНИТИ, 2002. - 850 с.

  11. Коротков Е.М. Антикризове управління: Підручник - М .: ИНФРА-М, 2004. - 174 с.

  12. Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент: Учеб. допомога. М .: Річ навіть і сервіс, 2007. - 296 с.

  13. Моляков Д.С. Фінанси підприємств галузей народного господарства. М: Фінанси і статистика, 2008. - 214 с.

  14. Миколаєва О.Е., Шишкова Т.В. Управлінський облік. М .: УРСС, 2002. - 180 с.

  15. Перар Ж. Управління фінансами з вправами. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 201 с.

  16. Родіонова Н.В. Антикризовий менеджмент. М .: ЮНИТИ, 2003. - 140 с.

  17. Довідник директора підприємства / Рук. авт. колл. М.Г. Лапуста.7-е изд. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 480 с.

  18. Довідник фінансиста підприємства / Рук. авт. колл. А.А. Володін.4-е изд. - М: ИНФРА-М, 2008. - 357 с.

  19. Теплова Т.В. Фінансовий менеджмент: Управління капіталом і інвестиціями. М .: ГУ ВШЕ, 2005. - 410 с.

  20. Фінансовий менеджмент: Теорія і практика / За ред. Е.С. Стоянової. М: Перспектива, 2007. - 439 с.

  21. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. Н.Ф. Самсонова. - М .: ЮНИТИ, 2005. - 353 с.

  22. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Н.В. Колчин. - М .: ЮНИТИ, 2002. - 225 с.

  23. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. М .: ИНФРА-М, 2005. - 217 с.

  додаток

  Звіт про прибутки і збитки

  за

  20

  07

  м

  коди

  Форма № 2 по ОКУД

  0710002

  Дата (рік, місяць, число)

  організація

  ТОВ "Авангард"

  по ОКПО

  57158436

  Ідентифікаційний номер налогоплательщікаІНН

  4825027931

  Вид діяльності

  сільське господарство

  по КВЕД

  51.53.24

  Організаційно-правова форма / форма власності

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб за ОКЕІ

  384/385

  показник

  За звітний період

  За аналогічний період перед- дущего року

  найменування

  код

  1

  2

  3

  4

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  62869

  25471

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  57240

  24536

  Валовий прибуток

  029

  5629

  935

  Комерційні витрати

  030

  Управлінські витрати

  040

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  5629

  935

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  060

  Відсотки до сплати

  070

  Доходи від участі в інших організаціях

  080

  Інші операційні доходи

  090

  4

  Інші операційні витрати

  100

  159

  20

  позареалізаційні доходи

  120

  1

  позареалізаційні витрати

  130

  42

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  5429

  919

  відкладені податкові активи

  141

  Відкладені податкові зобов'язання

  142

  67

  Поточний податок на прибуток

  150

  1 423

  35

  Інші платежі в бюджет

  151

  1

  Чистий прибуток (збиток) чергового періоду

  190

  4005

  817

  ДОВІДКОВО.

  Постійні податкові зобов'язання (активи)

  200

  Базовий прибуток (збиток) на акцію

  Скоригований чистий прибуток (збиток) на акцію

  Звіт про прибутки і збитки

  за

  20

  06

  м

  коди

  Форма № 2 по ОКУД

  0710002

  Дата (рік, місяць, число)

  організація

  ТОВ "Авангард"

  по ОКПО

  57158436

  Ідентифікаційний номер налогоплательщікаІНН

  4825027931

  Вид діяльності

  сільське господарство

  по КВЕД

  51.53.24

  Організаційно-правова форма / форма власності

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб за ОКЕІ

  384/385

  показник

  За звітний період

  За аналогічний період перед- дущего року

  найменування

  код

  1

  2

  3

  4

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  25471

  3548

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  24536

  3206

  Валовий прибуток

  029

  935

  342

  Комерційні витрати

  030

  Управлінські витрати

  040

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  935

  342

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  060

  Відсотки до сплати

  070

  Доходи від участі в інших організаціях

  080

  Інші операційні доходи

  090

  4

  Інші операційні витрати

  100

  20

  позареалізаційні доходи

  120

  позареалізаційні витрати

  130

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  919

  342

  відкладені податкові активи

  141

  Відкладені податкові зобов'язання

  142

  67

  Поточний податок на прибуток

  150

  35

  20

  Інші платежі в бюджет

  151

  Чистий прибуток (збиток) чергового періоду

  190

  817

  322

  ДОВІДКОВО.

  Постійні податкові зобов'язання (активи)

  200

  Базовий прибуток (збиток) на акцію

  Скоригований чистий прибуток (збиток) на акцію

  Бухгалтерський баланс

  на

  1 січня

  2008

  м

  коди

  Форма № 1 по ОКУД

  0710001

  Дата (рік, місяць, число)

  організація

  ТОВ "Авангард"

  по ОКПО

  57158436

  Ідентифікаційний номер налогоплательщікаІНН

  7724261610

  Вид діяльності

  сільське господарство

  по КВЕД

  51.53.24

  Організаційно-правова форма / форма власності

  12

  02

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб. по ОКЕІ

  384/385

  Місцезнаходження (адреса)

  актив

  Код по-казника

  На початок звітного року

  На кінець звіт- ного періоду

  1

  2

  3

  4

  I.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

  Нематеріальні активи

  110

  Основні засоби

  120

  423

  409

  незавершене будівництво

  130

  5191

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  відкладені податкові активи

  145

  Інші необоротні активи

  150

  Разом у розділі I

  190

  423

  5600

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  210

  741

  1515

  в тому числі:

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  728

  1508

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  212

  витрати в незавершеному виробництві

  213

  готову продукцію і товари для перепродажу

  214

  товари відвантажені

  215

  витрати майбутніх періодів

  216

  13

  7

  інші запаси і витрати

  217

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  718

  2000

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230

  в тому числі покупці і замовники

  231

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  4592

  11386

  в тому числі покупці і замовники

  241

  4526

  10766

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  Грошові кошти

  260

  136

  22

  Інші оборотні активи

  270

  Разом у розділі II

  290

  6187

  14923

  БАЛАНС

  300

  6610

  20522

  пасив

  Код по-казника

  На початок звітного періоду

  На кінець звіт- ного періоду

  1

  2

  3

  4

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  410

  10

  10

  в т. ч. пайовий фонд

  411

  Додатковий капітал

  420

  Резервний капітал

  430

  в тому числі:

  резерви, утворені відповідно до законодавства

  431

  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  +1133

  4317

  Разом у розділі III

  490

  тисяча сто сорок три

  4327

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  Відкладені податкові зобов'язання

  515

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  Разом у розділі IV

  590

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  248

  Кредиторська заборгованість

  620

  5467

  15947

  в тому числі:

  постачальники та підрядники

  621

  4694

  12994

  заборгованість перед персоналом організації

  622

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  623

  69

  заборгованість з податків і зборів

  624

  80

  1247

  інші кредитори

  625

  693

  тисячу шістсот тридцять шість

  Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

  630

  Доходи майбутніх періодів

  640

  Резерви майбутніх витрат

  650

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  Разом у розділі V

  690

  5467

  16195

  БАЛАНС

  700

  6610

  20522

  Бухгалтерський баланс

  на

  1 січня

  2007

  м

  коди

  Форма № 1 по ОКУД

  0710001

  Дата (рік, місяць, число)

  організація

  ТОВ "Авангард"

  по ОКПО

  57158436

  Ідентифікаційний номер налогоплательщікаІНН

  7724261610

  Вид діяльності

  сільське господарство

  по КВЕД

  51.53.24

  Організаційно-правова форма / форма власності

  12

  02

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб. по ОКЕІ

  384/385

  Місцезнаходження (адреса)

  актив

  Код по-казника

  На початок звіт ...........  ного року

  На кінець звіт- ного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  110

  Основні засоби

  120

  88

  423

  незавершене будівництво

  130

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  відкладені податкові активи

  145

  Інші необоротні активи

  150

  Разом у розділі I

  190

  88

  423

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  210

  103

  741

  в тому числі:

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  103

  728

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  212

  витрати в незавершеному виробництві

  213

  готову продукцію і товари для перепродажу

  214

  товари відвантажені

  215

  витрати майбутніх періодів

  216

  13

  інші запаси і витрати

  217

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  718

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230

  в тому числі покупці і замовники

  231

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  284

  4592

  в тому числі покупці і замовники

  241

  219

  4526

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  Грошові кошти

  260

  8

  136

  Інші оборотні активи

  270

  Разом у розділі II

  290

  395

  6187

  БАЛАНС

  300

  483

  6610

  пасив

  Код по-казника

  На початок звітного періоду

  На кінець звіт- ного періоду

  1

  2

  3

  4

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  410

  10

  10

  в т. ч. пайовий фонд

  411

  Додатковий капітал

  420

  Резервний капітал

  430

  в тому числі:

  резерви, утворені відповідно до законодавства

  431

  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  410

  +1133

  Разом у розділі III

  490

  420

  тисяча сто сорок три

  IV.ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  Відкладені податкові зобов'язання

  515

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  Разом у розділі IV

  590

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  Кредиторська заборгованість

  620

  63

  5467

  в тому числі:

  постачальники та підрядники

  621

  5

  4694

  заборгованість перед персоналом організації

  622

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  623

  заборгованість з податків і зборів

  624

  80

  інші кредитори

  625

  58

  693

  Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

  630

  Доходи майбутніх періодів

  640

  Резерви майбутніх витрат

  650

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  Разом у розділі V

  690

  63

  5467

  БАЛАНС

  700

  483

  6610

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Зміст, аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства

  Скачати 55.31 Kb.