Дата конвертації17.04.2017
Розмір145.92 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 145.92 Kb.

Зміст і методи фінансового аналізу підприємства

25

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Теоретичні основи фінансово-господарської діяльності підприємства

1.1 Зміст і методи фінансового аналізу підприємства. Методика аналізу фінансового стану підприємства

1.2 Аналіз фінансового стану підприємства як база прийняття управлінських рішень

2. Оцінка фінансово-господарської діяльності АТ ЦПС

2.1 Коротка характеристика підприємства торгівлі

2.2 Аналіз фінансових результатів АТ ЦПС за 2012 - 2014 роки

2.3 Аналіз активів і пасивів торговельного підприємства та джерел його формування

2.4 Аналіз динаміки і структури дебіторської заборгованості

2.5 Аналіз динаміки і структури кредиторської заборгованості

2.6 Аналіз ліквідності балансу

2.7 Заходи щодо вдосконалення фінансового стану АТ «Центрпродсервіс

3. Розробка методичного забезпечення з курсу «Управління фінансовою діяльністю організації торгівлі»


3.1 Складання робочої програми з курсу «Управління фінансовою діяльністю організації торгівлі»

3.2 Розробка методичних вказівок щодо виконання практичних занять

ВИСНОВОК

Список використаних джерел І ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що в Росії для більшості організацій до сих пір характерна «реактивна» форма управління діяльністю, тобто прийняття управлінських рішень як реакція на поточні проблеми. Така форма управління породжує ряд протиріч між інтересами організації та фіскальними інтересами держави, ціною грошей і рентабельністю виробництва, рентабельністю власного капіталу і рентабельністю фінансових ринків, інтересами виробництва та фінансової служби. Одним із завдань реформування організації є перехід до управління фінансово-господарською діяльністю на основі аналізу її економічного стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності організації, адекватних ринковим умовам, і пошуку шляхів їх досягнення. Результати фінансово-господарської діяльності організації цікавлять як зовнішніх ринкових агентів (споживачів і виробників, кредиторів, акціонерів, інвесторів), так і внутрішніх (працівників адміністративно - управлінських підрозділів, керівників організації та ін.)

Забезпечення ефективного функціонування підприємств торгівлі вимагає економічно грамотного управління їх діяльністю, яке багато в чому визначається вмінням її аналізувати. За допомогою економічного аналізу вивчаються тенденції розвитку, глибоко і системно досліджуються чинники зміни результатів діяльності, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, виробляється економічна стратегія його розвитку.

Аналіз діяльності торгового підприємства дає можливість виробляти необхідну стратегію і тактику його розвитку, на основі яких формується виробнича програма, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва. Розвиток торгівлі має велике значення для російської економіки. Оптово-роздрібні торговельні підприємства здійснюють продаж товарів населенню за готівку і тим самим виконують функції обслуговування населення. Продаж товарів населенню здійснюється через підприємства різних форм власності.

Отже, правильно організоване торгове підприємство дозволяє ефективно працювати і в повному обсязі задовольняти потреби населення.

Фінансово-господарська діяльність підприємства - це результат реального процесу торговельної діяльності. Вона відображає рівень розвитку і ступінь використання ресурсів, поточних витрат і характеризується успіхами в досягненні прибутку - кінцевого результату фінансово-господарської діяльності.

В економічній науці проблема вимірювання фінансово-господарської діяльності, її ефективності вважається однією з найскладніших. Однак кожен підприємець, зацікавлений в успіху своєї діяльності, зобов'язаний мати загальні уявлення про економічну ефективність, про самих основних практично застосовуваних показниках її рівня і про фактори, що впливають на цей рівень.

Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, вдосконалення інформаційної бази аналізу в складі фінансової звітності розглядаються в працях зарубіжних вчених-економістів, зокрема таких як, Д.А. Аакер, Е. Дж. Долан, К.Д. Кемпбелл, Р. Дж. Кемпбелл, Л.А. Бернстайн і інших.

Розробці окремих аспектів даної проблеми присвячені роботи багатьох вітчизняних економістів, таких як А.Д. Шеремет, М.І. Баканов, В.В. Ковальов, Г.В. Савицька, М.М. Ілишева, СВ. Панкова, О.В. Єфімова, Р.С. Сайфулін і інші.

Об'єктом дослідження даної роботи є комерційна діяльність торгового підприємства АТ «Центрпродсервіс» (далі - АТ ЦПС), предметом дослідження - система показників, що характеризують ефективність його діяльності.

Метою даної роботи є дослідження фінансово-господарської діяльності організації торгівлі та розробка рекомендацій щодо підвищення її ефективності.

Для досягнення заданої мети були поставлені такі завдання:

- охарактеризувати теоретичні основи фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта;

- проаналізувати показники фінансово-господарської діяльності АТ ЦПС;

- розробити заходи щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності АТ ЦПС.

В процесі роботи передбачаються наступні шляхи вирішення основних завдань: вивчення внутрішньої документації АТ ЦПС, вивчення спеціальної літератури, опрацювання статей в спеціалізованих журналах.

В якості гіпотези можна висунути припущення, що правильно вибудувана і організована система показників фінансово-господарської діяльності сприяє підвищенню конкурентоспроможності торгового підприємства, збільшення його частки ринку, що активізує працівників на продуктивну працю і сприяє збільшенню прибутку з економічного боку.

Для збору інформації були використані метод аналізу і синтезу літературних джерел, системний, диференційний аналіз і статистичний аналіз, дані вторинного аналізу статистичних матеріалів, документів торгових відділів, матеріали контент-аналізу періодичних видань.

1. Теоретичні основи фінансово-господарської діяльності підприємства

1.1 Зміст і методи фінансового аналізу підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства як база прийняття управлінських рішень

Зміст і методи фінансового аналізу підприємства. В даний час фінансовий аналіз займає важливе місце серед економічних наук. Його розглядають в якості однієї з функцій управління виробництвом. Для управління виробництвом потрібно мати повну і правдиву інформацію про хід виробничого процесу і виконання планів. Тому однією з функцій управління виробництвом є облік. Він забезпечує постійний збір, систематизацію та узагальнення даних, необхідних для управління виробництвом і контролю за ходом виконання планів виробничих процесів.

Осмислення, розуміння інформації досягається за допомогою економічного аналізу. Він є сполучною ланкою між обліком і прийняттям управлінських рішень. У процесі аналізу первинна інформація проходить аналітичну обробку: проводиться порівняння досягнутих результатів діяльності з даними за минулі відрізки часу, з показниками інших підприємств і середньогалузевими; визначається вплив різних чинників на величину результативних показників; виявляються недоліки, помилки, невикористані можливості і перспективи.

Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки і технології виробництва, попередженню зайвих витрат [14, с.44].

Суб'єктами аналізу виступають як безпосередньо, так і опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства користувачі інформації. Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію виходячи зі своїх інтересів. Так, власникам необхідно визначити збільшення або зменшення частки власного капіталу і оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства; кредиторам і постачальникам - доцільність продовження кредиту, умови кредитування, гарантії повернення кредиту; потенційним власникам і кредиторам - вигідність приміщення в підприємство своїх капіталів.

Цілі аналізу досягаються в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних задач. Аналітична задача являє собою конкретизацію цілей аналізу з урахуванням організаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення аналізу [13, с.105].

Основним фактором, в кінцевому рахунку, є обсяг і якість вихідної інформації. Практика аналізу виробила основні методи читання фінансових звітів. Серед них можна виділити наступні:

- горизонтальний аналіз;

- вертикальний аналіз;

- трендовий аналіз.

Горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.

Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому.

Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формуються можливі значення показників в майбутньому, а отже, ведеться перспективний, прогнозний аналіз [5, с.110].

Для аналізу фінансового - господарської діяльності підприємства використовуються різні методики. Наприклад, в методикою фінансового аналізу авторів Шеремета А.Д. і Сайфуліна Р.С. і Негашева Є.В., узагальнюючи як вітчизняний, так і зарубіжний досвід, охоплюються всі основні теми фінансового аналізу. Вона являє собою комплексне методичне керівництво з проведення процедури фінансового аналізу на підприємстві та включає в себе аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, аналіз фінансового стану, аналіз ділової активності та ефективності фінансово-господарської діяльності. Дана методика дає можливість аналізувати фінансовий результат (прибуток або збиток), рентабельність підприємства, прибутковість продукції. Так само вона дозволяє дати оцінку ефективності господарської діяльності.

В результаті аналізу декількох методик, для виконання дипломної роботи була обрана методика аналізу фінансового стану підприємства раціональна і практична для аналізу фінансово - господарської діяльності досліджуваного підприємства.Мета даного аналізу - не тільки і не стільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, але також і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового стану показує, по яким конкретно напрямками треба вести цю роботу. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану підприємства в конкретний період часу.

Аналіз фінансового стану дозволяє отримати деяке число ключових (найбільш інформативних) параметрів, які і дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами [10, с. 258].

В цілому алгоритм традиційного аналізу фінансового стану включає наступні етапи:

- збір необхідної інформації (обсяг залежить від завдань і виду фінансового аналізу);

- оцінку достовірності інформації (як правило, з використанням результатів незалежного аудиту);

- обробку інформації (складання аналітичних таблиць та агрегованих форм звітності);

- розрахунок показників структури фінансових звітів (вертикальний аналіз);

- розрахунок показників зміни статей фінансових звітів (горизонтальний аналіз);

- розрахунок фінансових коефіцієнтів по основним аспектам фінансової діяльності або проміжним фінансовим агрегатів (фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність);

- порівняльний аналіз значень фінансових коефіцієнтів з нормативами (загальновизнаними і середньогалузевими);

- аналіз змін фінансових коефіцієнтів (виявлення тенденцій погіршення або поліпшення);

- підготовку висновку про фінансовий стан компанії на основі інтерпретації опрацьованих даних [15, с.265].

Фінансовий стан - незалежно від іпотечного забезпечення підприємства необхідними грошовими коштами для здійснення нормальної господарської діяльності і своєчасного погашення своїх фінансових зобов'язань. Фінансовий стан може характеризуватися як стійке, тимчасово нестійке (незадовільний) і довго не стійке (кризовий). Фінансовий стан характеризує, наскільки успішно працює підприємство. Показники фінансового стану відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. На підставі фінансових показників і їх динаміки в часі можна визначити здатність підприємства виконувати прийняті на себе фінансові зобов'язання, скласти уявлення про його фінансове становище і про рівень ризиків при взаєминах з ним [13, с.204].

Таким чином, фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, яка в кінцевому підсумку в значній мірі визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства, його партнерів по фінансовим і іншим економічним відносинам.

Аналіз фінансового стану підприємства як база прийняття управлінських рішень. Одним з найважливіших умов успішного управління фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів.

Аналіз господарської діяльності є сполучною ланкою між обліком і прийняттям управлінських рішень [7, с.98].

В умовах ринкових відносин мета підприємницької діяльності полягає в отриманні прибутку. Прибуток забезпечує підприємству можливості самофінансування, задоволення матеріальних і соціальних потребах власника капіталу і працівників підприємства, на основі податку на прибуток забезпечується формування бюджетних доходів. Тому прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства. Отже, одна з найважливіших складових частин фінансового аналізу - аналіз формування прибутку.

Річна бухгалтерська звітність підприємств включає: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про зміни капіталу, звіт про рух грошових коштів, додатку до бухгалтерського балансу, звіт про цільове використання отриманих коштів, пояснювальну записку та висновок незалежного аудитора (аудиторської фірми) [6 , с.115].

1.2 Методика аналізу фінансового стану підприємства

Фінансовий метод можна визначити як спосіб впливу певними фінансовими важелями на фінансові відносини та процес господарської діяльності.

Аналіз фінансового стану - фінустойчівості проводиться за даними фінансової звітності, а точніше - бухгалтерського балансу.

Показники ліквідності (дозволяють визначити здатність підприємства оплатити свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи свої поточний активи) і фінансової стійкості взаємодоповнюють один одного і в сукупності дають уявлення про благополуччя фінансового стану підприємства. Якщо у підприємства виявляються погані показники ліквідності, але фінансова стійкість їм не втрачена, то у підприємства є шанси вийти зі скрутного становища.

Інший підхід полягає в тому, що аналіз фінансової стійкості розглядається як оцінка стабільності функціонування підприємства, як в даний час, так і в перспективі.

Зазначені підходи можуть бути охарактеризовані як статичний і динамічний. Треба думати, що динамічний підхід більшою мірою відповідає цільовій спрямованості фінансового аналізу - обґрунтованої виробленні управлінських рішень, наслідки впливу яких на фінансовий стан підприємства повинні проявитися в майбутньому.

Відповідно до першого з підходів, зовнішнім проявом фінансової стійкості підприємства є його платоспроможність. Підприємство вважається платоспроможним, якщо наявні у нього грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, тимчасова фінансова допомога іншим підприємствам) і активні розрахунки (розрахунки з дебіторами) покривають його короткострокові зобов'язання.

Таким чином, платоспроможність - це здатність підприємства розплачуватися за свої основні і оборотні виробничі фонди. Підприємство вважається платоспроможним, якщо наявні у нього грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, тимчасова фінансова допомога іншим підприємствам) і активні розрахунки (розрахунки з дебіторами) покривають його короткострокові зобов'язання [18, с.196].

Система показників аналізу фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу. Аналіз починається з визначення за даними бухгалтерського балансу значень наступних основних фінансових показників:

- вартість майна підприємства - виражається величиною показника підсумку бухгалтерського балансу;

- вартість необоротних активів - виражається підсумкової рядком розділу І бухгалтерського балансу;

- величина оборотних активів - виражається підсумкової рядком розділу ІІ балансу;

- величина власних коштів - виражається підсумкової рядком розділу ІІІ балансу;

- величина позикових коштів - виражається сумою показників балансу, що відображають довгострокові і короткострокові кредити і позики [22, с.115].

На основі даних підсумкового аналізу фінансово-господарської діяльності здійснюється вироблення майже всіх напрямків економічної політики організації. Від того, наскільки якісно він проведений, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень.

При аналізі платоспроможності та ліквідності підприємства увага акцентується на визначенні поняття ліквідності, методах оцінки зовнішніми і внутрішніми користувачами бухгалтерської інформації здатності підприємства до платежів, на формальних та неформальних ознаках банкрутства підприємства.

Аналіз структури капіталу підприємства дозволяє оцінити основні співвідношення елементів власного і позикового капіталу, тенденції їх зміни, охарактеризувати раціональність структури залучення та розміщення коштів.

Оцінка оборотності активів дає можливість визначити чинники, що впливають на швидкість обороту капіталу, вкладеного в поточну (основну) діяльність підприємства, тривалість операційного циклу, і способи їх скорочення. Аналіз прибутковості підприємства дозволяє скласти узагальнюючий висновок щодо ефективності його діяльності: рентабельності вкладення капіталу і оптимальності виробничих витрат. Тут же розкрита система показників рентабельності, що дозволяє різнобічно оцінити ефективність управління активами і прибутковість діяльності. На підставі результатів підсумкового аналізу розкриваються прийоми перспективного фінансового аналізу, що дозволяють скласти фінансовий кошторис (фінансовий план) на найближчий період. Крім аналізу короткострокових фінансових рішень розглядаються питання обгрунтування рішень, що впливають на грошові потоки підприємства протягом тривалого періоду часу. Аналіз довгострокових фінансових рішень заснований на концепції вартості грошей в часі. Аналіз беззбитковості заснований на урахуванні залежності поведінки витрат від обсягу виробництва і реалізації [7, с.9].

Аналіз складу і динаміки прибутку. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан. Тому пошук резервів збільшення прибутку і рентабельності є одним з основних завдань в будь-якій сфері бізнесу.

Прибуток поділяється на різні види:

Валовий прибуток (маржинальний прибуток) - це різниця між виручкою (нетто) і прямими виробничими витратами з реалізованої продукції.

Прибуток від продажів продукції являє собою різницю між сумою валового прибутку і постійними витратами звітного періоду.

Балансова (загальна) прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг, доходи і витрати від фінансової та інвестиційної діяльності, позареалізаційні доходи та витрати.

Оподатковуваний прибуток - це різниця між балансовим прибутком і сумою прибутку, що обкладається податком на дохід (з цінних паперів і від пайової участі в спільних підприємствах), а також суми пільг з податку на прибуток відповідно до податкового законодавства, яке періодично переглядається.

Чистий прибуток - прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до благодійних фондів.

Нерозподілений прибуток - це чистий прибуток за мінусом її використаної суми на накопичення і споживання [8, с.200].

У процесі аналізу необхідно вивчити склад балансового прибутку, її структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік.

Оцінка платоспроможності та ліквідності. Найважливішим проявом фінансової стійкості підприємства є його платоспроможність (тобто можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання). Підприємство вважається платоспроможним, якщо наявні у нього грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, тимчасова фінансова допомога іншим підприємствам) і активні розрахунки (розрахунки з дебіторами) покривають його короткострокові зобов'язання. Оцінка платоспроможності по балансу здійснюється на основі характеристики ліквідності оборотних активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти.

Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи підприємства поділяються на такі групи:

найбільш ліквідні активи - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).Дана група розраховується наступним чином:

А 1 = стр.1250 + стр.1240, (1)

швидко реалізованих активи - дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати:

А 2 = стр.1230 + стор. 1260, (2)

повільно реалізовані активи - статті розділу II активу балансу, які включають запаси, податок на додану вартість, дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються більш, ніж через 12 місяців після звітної дати) та інші оборотні активи:

А 3 = стр.1210 + стр.1220 + стр.1170, (3)

важкореалізовані активи - статті розділу I активу балансу «Необоротні активи»:

А 4 = стр.1100 - стор. 1170, (4)

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати:

найбільш термінові зобов'язання - до них відноситься кредиторська заборгованість:

П 1 = стр.1520, (5)

короткострокові пасиви - це короткострокові позикові кошти та інші короткострокові пасиви:

П 2 = стр.1510 + стор. 1550 (6)

довгострокові пасиви - це статті балансу, пов'язані з IV і V розділах балансу, тобто довгострокові кредити і позикові кошти, а також заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів, доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів:

П 3 = стр.1400, (7)

постійні пасиви або стійкі - це статті III розділу балансу «Капітал і резерви»:

П 4 = стр.1300 + стор. 1 530 + стор. 1540. (8)

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення:

А 1 П 1; А 2 П 2; А 3 П 3; А 4 П 4.

Якщо виконуються перші три нерівності в цій системі, то це тягне виконання і четвертого нерівності, тому важливо зіставити підсумки перших трьох груп по активу і пасиву. Виконання четвертого нерівності свідчить про дотримання одного з оборотних коштів.

У разі, коли одна чи кілька нерівностей системи мають протилежний знак від зафіксованого в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. При цьому нестачу коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі у вартісній оцінці, у реальній же ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні [15, с.339].

Показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємства представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Розрахунок показників оцінки платоспроможності та ліквідності

показник

розрахунок

показника

Формула розрахунку показника за даними балансу

Рекомендуємо-мі значення,

тенденції

Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання

стр.1200 / стр.1500

від 1 до 2,

не менше 2

Коефіцієнт критичної ліквідності

(Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення + Дебіторська заборгованість) / Короткострокові зобов'язання

(Стр.1250 + стр.1240 + стр.1230) /стр.1500

1 і більше,

для Росії

0,7 - 0,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Грошові кошти + Короткострокові вкладення) / Короткострокові зобов'язання

(Стор. 1250 + р. 1240) / стр. 1500

0,2 - 0,5

Чистий оборотний капітал

Оборотні активи - Короткострокові зобов'язання

стр.1200 - стр.1500

Зростання показника в динаміці - позитивними-ва тенденція

У процесі взаємовідносин підприємств з кредитною системою, а також з іншими підприємствами постійно виникає необхідність в проведенні аналізу кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність - це здатність підприємства своєчасно і повністю розрахуватися за своїми боргами, аналіз кредитоспроможності проводять як банки, що видають кредити, так і підприємства, які прагнуть їх отримати. В ході аналізу кредитоспроможності проводяться розрахунки по визначенню ліквідності активів підприємства і ліквідності його балансу. Ліквідність активів - це величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в гроші, тобто чим менше часу знадобиться для перетворення активів у гроші, тим активи ликвиднее. ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Ліквідність балансу досягається встановленням рівності між зобов'язаннями підприємства і його активами.

Аналіз фінансової стійкості. Якщо платоспроможність - це зовнішній прояв фінансового стану підприємства, то фінансова стійкість - його внутрішня сторона, що відображає збалансованість грошових і товарних потоків, доходів і витрат, коштів і джерел їх формування. Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти гнучкою структурою капіталу, вміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для нормального функціонування [20, с.58].

Таблиця 2 - Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства

показник

розрахунок

показника

Формула по

даними

звітності

Рекомендовані

значення,

тенденції

коефіцієнт автономії

Власний капітал / Активи

більше 0,5; перевищення вказує на збільшення фінансової незалежності

Коефіцієнт фінансової залежності

Позиковий капітал / Власний капітал

менше 0,7; перевищення означає втрату фінансової стійкості

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні оборотні кошти / Власний капітал

0,2 - 0,5; чим вище значення, тим більше можливість фінансового маневру

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

Власні оборотні кошти / Оборотні активи

більше 0,1; чим вище показник (близько 0,5), тим краще фінансовий стан підприємства

Основні показники, що входять в цю групу, представлені в таблиці 2.

Фінансовий стан підприємств, його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства, в першу чергу від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від врівноваженості активів і пасивів підприємства.

Для аналізу фінансової стійкості необхідно розрахувати такий показник, як надлишок (або нестача) засобів для формування запасів і витрат, який визначається як різниця між величиною джерел коштів і величиною запасів. Тому для аналізу перш за все треба визначити розміри джерел коштів, наявних у підприємства для формування його запасів і витрат.

Головна мета фінансової діяльності підприємства зводиться до однієї стратегічної задачі - нарощування власного капіталу та забезпечення сталого положення на ринку. Для цього воно повинно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.

Аналіз рентабельності. Рентабельність - це відносний показник рівня прибутковості бізнесу. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної і т.д.). Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами. Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:

a) показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;

б) показники, рентабельності продажів;

в) показники, що визначають прибутковість капіталу і його частин [17,500].

Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) - обчислюється шляхом відношення прибутку від реалізації або чистого прибутку від основної діяльності до суми витрат по реалізованій чи вироблену продукцію. Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції.

Рентабельність продажів (обороту) - розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг, або чистого прибутку на суму отриманої виручки. Характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів.

Рентабельність (прибутковість) капіталу обчислюється відношенням балансового або чистого прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу або окремих його складових: власного (акціонерного), позикового, перманентного, основного, оборотного, операційного капіталу і т.д. Формули розрахунку показників рентабельності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 - Розрахунок показників рентабельності підприємства

показник

Формула розрахунку

коментар

рентабельність капіталу

Цей коефіцієнт показує ефективність використання всього майна підприємства.

Рентабельність власного капіталу

В динаміці показує зміну ефективності його використання.

Рентабельність необоротних активів

Відображає ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів.

Рентабельність перманентного капіталу

Відображає ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність фірми на тривалий термін.

Рентабельність продажів

Показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції.

Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продукції є збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження її собівартості.

Таким чином, для об'єкта дослідження даної роботи підібрані показники, які будуть характеризувати його фінансово-господарську діяльність.

Висновки по першому розділі

На сучасному етапі розвитку російської економіки фінансовий аналіз є не тільки однією з функцій управління фінансово-господарською діяльністю організації, а й важливим елементом в системі управління виробництвом, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою розробки науково обгрунтованих планів і управлінських рішень.

Практика аналізу виробила основні методи читання фінансових звітів. Серед них можна виділити наступні: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; трендовий аналіз. Деталізації процедурної сторони методики фінансового аналізу залежить від поставлених цілей, а також різних факторів інформаційного, тимчасового, методичного і технічного забезпечення.

Одним з найважливіших умов успішного управління фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів, яке відображає кінцеві результати його діяльності.

Аналіз господарської діяльності підприємства є науковою базою прийняття управлінських рішень в бізнесі.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан. Тому пошук резервів збільшення прибутку і рентабельності є одним з основних завдань в будь-якій сфері бізнесу.

2. Оцінка фінансово-господарської діяльності АТ ЦПС

2.1 Коротка характеристика підприємства торгівлі

Торговельне підприємство - основна ланка сфери обігу, що володіє господарської юридичної самостійністю, що здійснює просування товарів від виробників до споживачів за допомогою купівлі-продажу і реалізують свої власні інтереси на основі задоволення людей, представлених на ринку.

АТ ЦПС є оптово-роздрібним торговельним підприємством.

Фірмові найменування товариства: Відкрите Акціонерне Товариство «Центрпродсервіс», АТ ЦПС. АТ ЦПС є юридичною особою.

Організаційно - правова форма - Акціонерне Товариство.

Форма власності - змішана. Законодавча основа функціонування - Статут, затверджений засновниками.

Основним видом діяльності підприємства є здійснення оптової та роздрібної торгівлі з метою забезпечення населення м Новокузнецька продуктами харчової промисловості та сільського господарства.

Також АТ ЦПС виконує наступні види діяльності:

- здійснює торгово - посередницькі операції з реалізації продукції, товарів і послуг;

- бере участь на договірних умовах в міських заходах, що проводяться з метою задоволення попиту населення на товари і послуги;

- підтримує місцеві харчові та сільськогосподарські підприємства;

- займається благодійною діяльністю;

- бере участь в міжнародних і місцевих виставках - ярмарках;

- проводить маркетингові та рекламні заходи з метою реалізації товарів і послуг.

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється генеральним директором АТ ЦПС.

Організаційна структура АТ ЦПС представлена ​​в додатку на малюнку 1.

Малюнок 1 - Організаційна структура управлінням АТ «Центрпродсервіс»

Структура суспільства побудована за принципом функціональної. До переваг даної структури відносяться:

- фахівці мають високу кваліфікацію;

- це найбільш ефективна форма організації праці для виконання простих операцій, які не вимагають частих контактів між різними службами для прийняття рішень або постійної зміни в роботі.

До недоліків функціональної організаційної структури відносяться:

- перевантаження керівництва підприємства при вирішенні організаційних питань;

- обмежені можливості для професійного зростання персоналу;

- недостатній рівень стратегічного планування.

Функціональні блоки ВАТ ЦПС представлені на малюнку 1.

Бухгалтерія збирає дані для фінансового аналізу і планування.

Комерційний відділ працює з постачальниками і замовниками, укладає з ними договори на поставку товару, займається пошуком покупців.

Комерційний відділ - це команда фахівців, до завдань якої входить приносити максимальний прибуток компанії, збільшення обсягу поставок і продажів.

Ефективність роботи АТ ЦПС залежить від правильного використання функцій, знання прийомів управління, стандартів обліку і нормативних актів, що регулюють діяльність роботи підприємства, вміння і навичок оцінки конкретних фінансових ситуацій.

Для цього на підприємстві створено самостійний підрозділ - фінансова служба (малюнок 2).

Малюнок 2 - Фінансово-економічна служба ВАТ ЦПС

Діяльність фінансово-економічної служби підпорядкована головній меті - забезпеченню фінансової стабільності, створення стійких передумов для економічного зростання і отримання прибутку. Фінансова служба підприємства - це спеціальний структурний підрозділ, який виконує свої певні функції в системі організації діяльності підприємства. Її основним призначенням є вироблення і реалізація оптимальної фінансової політики підприємства.

Вся діяльність управлінського апарату спрямована на безперебійне забезпечення ритму роботи Товариства.

Таким чином, створення Товариства, розробка його структури, організація підприємницької діяльності спираються на цивільне законодавство РФ.

Асортимент АТ ЦПС представлений наступними продовольчими товарами: м'ясні і рибні товари, птиця, алкогольні напої, пиво, кондитерські вироби, смакові товари, крупа, макаронні вироби, олійно-жирові товари, безалкогольні напої. В оптовій торгівлі, як покупцями, так і продавцями виступають комерційні організації різної організаційно-правової форми або громадяни-підприємці.

Оптова торгівля ведеться в основному тільки продукцією, де укладені контракти безпосередньо з виробником або імпортером товару. Всього укладено 63 контрактів з них 57 дистриб'юторських.

Основними покупцями АТ ЦПС є торгові підприємства Кемеровської області, кількість обслуговуваних торгових точок становить 2393 штук, в тому числі в Новокузнецьку - 897, в Прокопівську - 353, в Междуреченську - 429, в осичняки - 78, в Калтане - 56, в Кисельовську - 74 , в Мисках - 124.

З покупцями полягає довгостроковий договір купівлі-продажу, в якому визначені: предмет договору, ціна, порядок та форма розрахунків, порядок поставки, також вказуються юридичні адреси та реквізити сторін.

Товар покупцям поставляється згідно з рахунком фактурою і оплачується після отримання продукції.

Для заняття оптовою торгівлею у підприємства є складські приміщення загальною площею 12000 кв.м. Склади оснащені сучасним холодильним та іншим обладнанням, транспортними засобами для навантаження і розвантаження товару.

Доставка оптових партій товару здійснюється власними транспортними засобами.

Таким чином, структура управління АТ ЦПС - сукупність і підпорядкованість взаємопов'язаних організаційних ланок, що виконують певні функції.

2.2 Аналіз фінансових результатів АТ ЦПС за 2012 - 2014 роки

Економічні показники АТ ЦПС по фінансово-господарської діяльності за 2012-2014 рр. представлені в таблиці 4 і на малюнку 3.

Таблиця 4 - Основні економічні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ЦПЗ» за 2012 - 2014 рр.

показники

2012 р

2013 р

2014 р

Відхилення, ±

Темп зростання
%

2013 -

2012

2014 року -

2013

2013 /

2012

2014 /

2013

Товарообіг, тис. Руб.

2435159

2749570

2109129

314411

-640441

112,4

76,7

Валовий прибуток, тис. Руб.

130839

179985

199447

49149

19462

137,5

110,8

Собівартість проданих товарів, тис. Руб.

2304320

2569585

1909682

262265

-659903

111,5

74,3

витрати обігу

- сума, тис. Руб.

58497

61338

82383

2841

21045

104,9

134,3

- рівень в% до товарообігу

2,4

2,2

3,9

-0,2

1,7

91,7

177,3

Прибуток від продажів

- сума, тис. Руб.

72342

118647

117064

46305

-1583

164,0

98,7

- рентабельність продажів, %

2,98

2,23

5,55

-0,75

3,32

74,8

248,9

Чисельність працівників всього, чол.

1 149

+1167

1134

18

-15

101,6

98,7

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника, руб.

15100

15700

16200

600

1100

111,8

121,6

Продуктивність праці одного працівника, тис.руб. / Чол.

2119,4

2356,1

1859,9

236,7

-259,5

111,2

87,8

Аналіз комерційної діяльності товариства за 2012 - 2014 рр. виявив наступне:

- товарообіг підприємства збільшувався хорошими темпами за 2013 р порівнянні з 2012 р він зріс на 12,4% або на 314 411 тис. Руб., Проте в 2014 р в порівнянні з 2013 р його зменшення склало 24,3%, або 640 441 тис. руб .;

- аналогічна картина спостерігається по собівартості реалізованих товарів, проте, зростання собівартості був нижче зростання товарообігу;

- витрати обігу мали позитивну динаміку, їх збільшення склало в 2013 році в порівнянні з 2012 роком 4,9% або +2841 тис. Руб., В 2014 році в порівнянні з 2013 роком витрати зросли на 34,3% або на 2145 тис. Руб .;

- прибуток від продажів збільшилася в 2013 році в порівнянні з 2012 роком на 64% або на 46305 тис. Руб., В 2014 році в порівнянні з 2013 роком відбулося її зниження на 1583 тис. Руб. або на 1,3%;

- за звітний період відбулося скорочення персоналу Товариства, знизилася його продуктивність.

Через зростання собівартості суспільство отримало менше прибутку, що позначилося на його рентабельності, тобто за звітний період спостерігається зниження фінансово-господарської діяльності підприємства.

Основні економічні показники суспільства представлені на малюнку 3.

фінансовий управлінський заборгованість дебіторський

Малюнок 3 - Основні економічні показники АТ «ЦПЗ» за 2012 - 2014 рр.

Таким чином, позитивним моментом є збільшення товарообігу і прибутку від продажів, негативним - збільшення собівартості товарів і зростання витрат обігу.

2.3 Аналіз фінансової діяльності АТ «Центрпродсервіс»

Аналіз активів і пасивів. Аналітичне угруповання статей активу і пасиву представлена ​​в таблицях 2 і 3. У структурі активів торгового підприємства необоротні та оборотні активи представлені такими статтями:

- необоротні активи: нематеріальні активи, основні засоби;

- оборотні активи: запаси (сировина, матеріали та ін. Аналогічні цінності; готова продукція і товари для перепродажу; дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати; грошові кошти).

Аналіз активів. Розрахунки активів підприємства наведені в таблиці 3.


Таблиця 3 - Аналітична г руппіровка статей активу за 2012 - 2014 рр.

статті активу

2012 р

2013 р

2014 р

Відхилення, +, -

Темп зростання, %


2013 г. -

2012 р


2014 г. -

2013 р


2013 р

2012 р


2014 р

2013 р

Вартість майна, тис. Руб.

162173

173327

180401

11154

7074

106,9

104,1

Необоротні активи, тис. Руб.

67510

73032

74637

5522

1605

108,2

102,2

- у відсотках до майна

41,6

42,1

41,4

0,5

-0,7

Оборотні активи (ОА), тис. Руб.

94663

100295

105764

5632

5469

105,9

105,4

- у відсотках до майна

58,4

57,9

58,6

-0,5

0,7

-Запаси, тис. руб.

84882

89947

90744

5065

797

105,9

101

- у відсотках до ОА

89,7

89,7

85,8

0

-3,9

-Дебіторська заборгованість, тис. руб.

6713

7001

10786

288

3785

104,3

154,1

- у відсотках до ОА

7,1

7,0

10,2

-0,1

3,2

-Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення, тис. руб.

3068

3347

4234

279

887

109,1

126,5

- у відсотках до ОА

3,2

3,3

4,0

0,1

0,7


Дані таблиці 3 показують, що оборот господарських засобів (валюта балансу) в 2013 р в порівнянні з 2012 р збільшився на 11154 тис. Руб. або на 6,9%, а в 2014 р в порівнянні з 2013 р на 7074 або на 4,1%.

Отже, за 2012 - 2014 роки спостерігається тенденція до зниження темпів зростання. Збільшення обороту господарських засобів за 2012 - 2014 роки відбулося як за рахунок збільшення необоротних засобів, так і за рахунок оборотних коштів.

Горизонтальний аналіз показує, що збільшення вартості необоротних активів в цілому за аналізований період з 2012 по 2013 роки склало 5522 тис. Руб., Або на 8,2%, а за 2013 - 2014 роки - 1605 тис. Руб. або на 2,2%, тобто в 2013 році збільшення вартості необоротних активів відбувалося інтенсивніше, ніж в 2014 році. Збільшення вартості необоротних активів за звітний період обумовлено покупкою сучасних основних засобів і нематеріальних активів.

За оборотних активів також спостерігається збільшення вартості протягом усього аналізованого періоду: за 2013 рік на 5632 тис. Руб. або на 5,9% щодо 2012 року, в 2014 році на 5,4% (на 5469 тис. руб.) щодо 2013 року - таким чином, якщо за 2012 - 2013 роки темпи зростання необоротних активів перевищували темпи зростання оборотних активів на 2 , 3% (108,2 - 105,9), то за 2013 - 2014 роки темпи зростання оборотних активів випередили темпи зростання необоротних активів на 3,2% (105,4 - 102,2).

Вертикальний аналіз показує, що основну частку в структурі майна підприємства займають оборотні активи. За звітний період їх частка склала 58,4%, 57,9%, 58,6% відповідно. Для більш наочного уявлення на малюнку 4 показана структура майна, що формується за рахунок необоротних і оборотних коштів торгового підприємства.

Малюнок 4 - Структура активів АТ ЦПС за 2012 - 2014 роки

Таким чином, збільшення їх питомої ваги в структурі майна підприємства відбулося за рахунок зниження питомої ваги необоротних активів. В цілому за аналізований період з 2012 по 2014 роки збільшення частки необоротних активів склало 0,2%.

Горизонтальний аналіз оборотних коштів показує, що їх збільшення в цілому за аналізований період відбулося за рахунок збільшення запасів, дебіторської заборгованості та грошових коштів. У 2013 році в порівнянні з 2012 роком збільшення запасів склало 5065 тис. Руб. або 5,9%, в 2014 році в порівнянні з 2013 роком - 797 тис. руб. або 1,0%. При цьому збільшення запасів за 2012 - 2013 роки зростало швидшими темпами, ніж за 2013 - 2014 роки.

Дебіторська заборгованість у 2013 році збільшилася на 288 тис. Руб. або на 4,3% щодо 2012 року, в 2014 році темп її зростання збільшився і склав 54,1% або на 3785 тис. руб.

У 2013 році в порівнянні з 2012 роком відбулося збільшення грошових коштів з 3068 тис. Руб. до 3347 тис. руб. або на 9,1%, за 2013 - 2014 роки темп зростання грошових коштів збільшився і склав 26,5% або в вартісному вираженні - 887 тис. руб.

Збільшення грошових коштів, тобто найбільш ліквідних активів, є позитивним моментом, так як сприяє підвищенню ліквідності балансу і зростання показника абсолютної платоспроможності.

Вертикальний аналіз оборотних активів показує, що найбільшу частку займають запаси - від 89,7% (в 2012 і 2013 рр.) До 85,8% (в 2014 р), але їх частка знижується. В цілому за аналізований період з 2012 по 2014 роки зменшення питомої ваги запасів у структурі оборотних активів склало 3,9%. Питома вага дебіторської заборгованості в 2013 році в порівнянні з 2012 роком зменшився на 0,1% і склав 7,0%, а в 2014 році в порівнянні з 2013 роком збільшився на 3,2% і склав 10,2%. В цілому за аналізований період з 2012 по 2014 роки збільшення її питомої ваги склало 3,1%. Частка грошових коштів в структурі оборотних активів низька і становить: 3,2% в 2012 році, 3,3% в 2013 році і 4,0% в 2014 році; в цілому за аналізований період з 2012 по 2014 роки збільшення їх питомої ваги склало 0,8%.

Таким чином, структура активів підприємства характеризується перевищенням питомої ваги оборотних активів над позаоборотних: на кінець 2014 року в співвідношенні 58,6% до 41,4%.У структурі оборотних коштів протягом усього аналізованого періоду переважають запаси, спостерігається зниження їх частки (у 2012 році - 89,7% і на кінець 2014 року 85,8%).

За аналізований період відбувається збільшення дебіторської заборгованості - з 7,1% в 2012 році до 10,2% в 2014 році. Структура оборотних активів характеризується низькою питомою вагою коштів - 4,0% на кінець 2014 року. Необхідно відзначити, що стався зростання дебіторської заборгованості в абсолютному вираженні є негативним моментом і свідчить про недостатню роботу з дебіторами.

Аналіз пасивів. Для проведення аналізу складу і структури пасивів в якості джерел формування майна підприємства дані представлені в таблиці 5.

Таблиця 5 - Динаміка складу і структури джерел коштів торгового підприємства за 2012 - 2014 рр.

статті активу

2012 р

2013 р

2014 р

Відхилення, +, -

Темп зростання, %


2013 г. -

2012 р


2014 г. -

2013 р


2013 р

2012 р


2014 р

2013 р

1.Стоимость майна, тис. Руб.

162173

173327

180401

11154

7074

106,9

104,1

2.Собственний капітал (СК), тис. Руб.

52590

55800

63800

3210

8000

106,1

114,3

- у відсотках до майна

32,4

32,2

35,4

-0,2

3,2

2.1 Власні оборотні активи (СОС), тис. Руб.

12590

15800

23800

3210

8000

125,5

150,6

- у відсотках до СК

23,9

28,3

37,3

4,4

9,0

3. Позиковий капітал (ЗК), тис. Руб.

109583

117527

116601

7944

-926

107,2

99,2

- у відсотках до майна

67,6

67,8

64,6

0,2

-3,2

3.1.Долгосрочние зобов'язання, тис. Руб.

16493

19101

18179

2608

-922

115,8

95,2

- у відсотках до ЗК

15,1

16,2

15,6

1,1

-0,6

3.2.Краткосрочние кредити, тис. Руб.

76341

80073

79785

3732

-288

104,9

99,6

- у відсотках до ЗК

69,7

68,1

68,4

-1,6

0,3

3.3.Кредіторская заборгованість, тис. Руб.

16749

18353

18637

1604

284

109,6

101,5

- у відсотках до ЗК

15,2

15,7

16,0

0,5

0,3


Горизонтальний аналіз пасивів показує, що за 2012 - 2014 роки позиковий капітал представлений найбільшою часткою в структурі майна підприємства, але його частка знижується - 67,6%, 67,8%, 64,6%. За 2013 рік щодо 2012 року збільшення позикового капіталу склало 7944 тис. Руб., А в 2014 році щодо 2013 роки він зменшився на 926 тис. Руб. або на 0,8%.

Найважливішою характеристикою джерел формування майна і фінансового стану служить показник власних оборотних коштів (ВОК). Власні оборотні кошти служать для придбання необоротних активів та виробничих запасів, тобто визначають достатність власних джерел для забезпечення потреби підприємства у необоротних активах і виробничих запасах.

Найбільшими темпами зростали власні оборотні кошти, їх величина за 2012-2013 роки збільшилася на 3210 тис. Руб. або на 25,5%, за 2013-2014 роки - на 8000 тис. руб. або на 50,6%.

Несприятливим фактором є зростання кредиторської заборгованості - її збільшення в 2013 році порівняно з 2012 роком склало 1604 тис. Руб. або 9,6%, в 2014 році в порівнянні з 2013 роком - 284 тис. руб. або 1,5%.

Такий негативний ріст пояснюється неефективним управлінням кредиторською заборгованістю на підприємстві.

Вертикальний аналіз джерел формування майна показує, що питома вага позикового капіталу знизився на 3,2% за аналізований період, в той же час частка власного капіталу збільшилася на 3,2%. Позиковий капітал представлений довгостроковими позиками, частка яких за 2012 - 2014 роки знизилася і склала 15,6%; короткостроковими позиками, які займають найбільшу частку в позикових капіталі - 69,7%, 68,1% і 68,2% та кредиторською заборгованістю, частка якої збільшується.

Таким чином, приріст джерел формування майна за аналізований період був забезпечений позиковим капіталом за рахунок зростання кредиторської заборгованості.

2.4 Аналіз динаміки і структури дебіторської заборгованості

Аналіз динаміки і структури дебіторської заборгованості проводиться на підставі даних бухгалтерської звітності підприємства за 2012 - 2014 рр., А також даних аналітичного обліку і представлений в таблиці 6.

Як видно з таблиці 6, в АТ ЦПС протягом останніх трьох років присутня тільки короткострокова заборгованість, яка складається з заборгованості покупців і замовників, причому таке співвідношення зберігається протягом усього аналізованого періоду. За 2012 - 2014 роки дебіторська заборгованість збільшується, в цілому її збільшення склало 4073 тис. Руб. (10786 - 6713) або 6,7% (10786 / 6713Ч100%).

Таблиця 6 - Динаміка структури дебіторської заборгованості за 2012 - 2014 роки

показники

Всього, тис. Руб.

Структура,%

Відхилення,%

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2013 -

2012

2014 - 2013

2014 - 2012

Дебіторська заборгованість за все

6713

7001

10786

100

100

100

0

0

0

У тому числі короткострокова, всього

6713

7001

10786

100

100

100

0

0

0

розрахунки з покупцями і замовниками

6713

7001

10786

100

100

100

0

0

0

інша

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Довгострокова, всього

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Для більш наочного подання розрахункових даних розглянемо малюнок 5.

Малюнок 5 - Динаміка структури короткострокової дебіторської заборгованості АТ ЦПС за 2012 - 2014 роки

Незважаючи на те, що дебіторська заборгованість короткострокова, наявність її в такій значній сумі характеризує іммобілізацію оборотних коштів підприємства з виробничо-господарського обороту.

Далі розглянемо класифікацію дебіторської заборгованості за термінами оплати за допомогою таблиці 7.

Як видно з даних таблиці 7, в структурі дебіторської заборгованості за 2012 - 2014 роки за термінами погашення присутній нормальна дебіторська заборгованість.При цьому, за 2012 рік в структурі основну питому вагу займає заборгованість терміном від 6 місяців до 1 року - 48%; за 2013 рік у структурі основна питома вага також займає заборгованість терміном від 6 місяців до 1 року - 32%; за 2014 рік у структурі основну питому вагу займає заборгованість терміном від 3 до 6 місяців - 30%.

Таблиця 7 - Динаміка і структура дебіторської заборгованості за термінами погашення АТ ЦПС за 2012 - 2014 роки

Термін оплати дебіторської заборгованості

2012 р

2013 р

2014 р

Абсолют-ве відхилення 2014 р від

Чи відносите-льно відхилення 2014 р від

2012

2013

2012

2013

Тис. руб.

Уд. вага,%

Тис. руб.

Уд. вага,%

Тис. руб.

Уд. вага,%

Тис. руб.

Тис. руб.

%

%

Нормальна Дебі-Торська задолжен-ність, термін опла-ти якої не настав, в т.ч .:

6713

100

7001

100

10786

100

4073

3785

-

-

До 1 місяця

1 007

15

1260

18

2373

22

1 366

1113

7

4

Від 1 до 3 місяців

+1141

17

1610

23

2265

21

1124

655

4

-2

Від 3 до 6 місяців

1 343

20

1890

27

3236

30

1893

тисячі триста сорок шість

10

3

Від 6 місяців до 1 року

3222

48

2241

32

2912

27

-310

671

-21

-5

Понад 1 року

-

-

-

-

-

Необхідно відзначити, що за аналізований період спостерігається зниження суми простроченої дебіторської заборгованості з 3222 тис. Руб. до 2912 тис. руб., що позитивно позначається на фінансовому стані підприємства.

Далі проведемо аналіз кредиторської заборгованості підприємства.

2.5 Аналіз динаміки і структури кредиторської заборгованості

Для проведення аналізу кредиторської заборгованості підприємства в якості джерела інформації використовується бухгалтерська звітність підприємства за 2011 - 2013 роки.

Аналіз динаміки і структури кредиторської заборгованості підприємства проведемо за допомогою таблиці 8.

Таблиця 8 - Аналіз динаміки, структури кредиторської заборгованості АТ ЦПС за 2012 - 2014 роки

показники

Всього, тис. Руб.

Структура,%

Відхилення, тис. Руб.

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2013 -

2012

2014 - 2013

2014 - 2012

Всього, тис. Руб.

96822

98138

80422

100

100

100

1316

-17716

-16400

Короткострокові кредити банків, тис. Руб.

80073

79785

61785

82,7

81,3

76,8

-288

-18000

-18288

Кредиторська заборгованість за все

16749

18353

18637

17,3

18,7

23,2

1604

284

тисячі вісімсот вісімдесят вісім

У тому числі постачальники та підрядники

16749

18353

18637

17,3

18,7

23,2

1604

284

тисячі вісімсот вісімдесят вісім

Заборгованість перед персоналом організації

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

Заборгованість з податків і зборів

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

Інші кредитори

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

При аналізі таблиці 8, можна відзначити, що спостерігається зниження загальної суми кредиторської заборгованості, так, в 2014 р сума заборгованості склала 80422 тис. Руб., В 2013 р - 98138 тис. Руб., А в 2012 р - 96822 тис . руб., тобто за звітний період скорочення кредиторської заборгованості склало 16400 тис. руб.

Кредиторська заборгованість представлена ​​короткостроковими кредитами банків і кредиторською заборгованістю перед постачальниками і підрядниками.

За звітний період спостерігається зниження короткострокових кредитів банків на 18288 тис. Руб., В той же час сума кредиторської заборгованості по постачальникам і підрядникам збільшилася на 1 888 тис. Руб.

У структурі позикових коштів короткострокові кредити банків займають велику частку всіх позикових коштів: в 2014 р - 82,7%, в 2013 р - 81,3%, в 2012 р - 76,8%, тобто відбувається зниження їх частки. Частка кредиторської заборгованості становить відповідно: в 2014 р - 17,3%, в 2013 р - 18,7%, в 2012 р - 23,2%, тобто спостерігається її зростання.

Таким чином, кредиторська заборгованість представлена ​​короткостроковими кредитами банків і кредиторською заборгованістю перед постачальниками та підрядниками, при цьому на 01.01.2014 р більше 60% складають короткострокові кредити банків. За звітний період відбулося зниження короткострокових кредитів банків на 18288 тис. Руб. і збільшення кредиторської заборгованістю перед постачальниками і підрядниками на 1 888 тис. руб. Можна зробити висновок, що організація зазнає певних фінансових труднощів, пов'язані з дефіцитом грошових коштів.

Зниження кредиторської заборгованості свідчить про ослаблення фінансової залежності підприємства від кредиторів.

Вивчимо структуру позикових коштів за термінами освіти, дані представлені в таблиці 9.

Таблиця 9 - Структура позикових коштів АТ ЦПС за 2012 - 2014 роки за термінами освіти

показники

залишки на

В тому числі за термінами освіти (на кінець звітного періоду)

2012

2013

2014

Від 1 до 3 місяців

Від 3 до 6 місяців

Більше 6 місяців

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Короткострокові кредити банків

80073

79785

61785

-

-

-

-

-

-

80073

79785

61785

Кредиторська заборгованість, в тому числі:

16749

18353

18637

67

112

183

321

418

611

16361

17823

17843

З оплати праці

-

-

-

За платежами в бюджет

-

-

-

За іншим кредиторам

-

-

-

Прострочена заборгованість

16749

18353

18637

67

112

183

321

418

611

16361

17823

17843

Як показують дані таблиці 9, структура позикових коштів представлена ​​короткостроковими кредитами (до 1 року) і кредиторською заборгованістю перед постачальниками і підрядниками.

По термінах освіти короткострокові кредити і кредиторська заборгованість в основному відноситься до групи більше 6 місяців погашення.

Зростання кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядниками негативно позначається на діловій репутації торгової організації.

2.6 Аналіз ліквідності балансу

Для аналізу ліквідності балансу проводиться зіставлення коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності в порядку її убування, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів (таблиця 11).


Та бліцу 11 - Ліквідність балансу за 2012 - 201 4 роки

показники

201 2

2013

2014

Відхилення, +/-

2013-2012

2014-2013

Актив, тис. Руб., В тому числі

162173

173327

180401

11154

7074

А1

3068

3347

4234

279

887

А2

6713

7001

10786

288

3785

А3

84882

89947

90744

5065

797

А4

67510

73032

74637

5522

1605

Пасив, в тому числі

162173

173327

180401

11154

7074

П1

16749

18353

18637

1604

284

П2

109583

117527

116601

7944

-926

П3

16493

19101

18179

2608

-922

П4

52590

55800

63800

3210

8000

Платіжний надлишок або недолік

А1 - П1

-13681

-15006

-14403

-1325

603

А2 - П2

-102870

-110526

-105815

-7656

4711

А3 - П3

68389

70846

72565

2457

1719

А4 - П4

14920

17232

10837

2312

-6395

На кінець 2012 року: А1 <П1; А2 <П2; А3> П3; А4> П4.

На кінець 2013 року: А1 <П1; А2 <П2; А3> П3; А4> П4.

На кінець 2014 року: А1 <П1; А2 <П2; А3> П3; А4> П4.

Як видно з даних таблиці 11, в АТ ЦПС зіставлення підсумків першого нерівності свідчить про наявність платіжного нестачі найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань протягом всього аналізованого періоду (рекомендоване значення більше або дорівнює 0). Причому спостерігається зростання цього недоліку найбільш ліквідних активів: у 2013 році в порівнянні з 2012 роком цей платіжний недолік становив +1325 тис. Руб., В 2014 році спостерігається профіцит грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень в сумі 603 тис. Руб. Збільшення платіжного нестачі в 2013 році відбулося в результаті збільшення кредиторської заборгованості, зростання грошових коштів був менш значним.

По другій групі співвідношень отримано недолік протягом усього аналізованого періоду, це пов'язано з невеликою кількістю короткострокових кредитів і позик (рекомендоване значення більше або дорівнює 0).

По другій групі міст співвідношень отримано надлишок протягом усього аналізованого періоду; це пов'язано з невеликою кількістю довгострокових кредитів і позик. Зіставлення підсумків четвертого нерівності за весь звітний період вказує на перевищення розміру власного капіталу над розміром необоротних активів, тобто підприємство мало кошти для придбання запасів.

Таким чином, ліквідність балансу протягом аналізованого періоду недостатня, так як має значний платіжний недолік найбільш ліквідних для покриття найбільш термінових зобов'язань (короткострокової заборгованості).
2.7 Заходи щодо вдосконалення фінансового стану АТ «Центрпродсервіс»

Для підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю необхідно:

- затвердити комісію з управління дебіторською заборгованістю під керівництвом головного бухгалтера з досить великими повноваженнями;

- розробити план фінансового оздоровлення, що включає в себе заходи без залучення додаткових коштів і заходи із залученням додаткових коштів:

а) «бухгалтерське» оздоровлення (інвентаризація заборгованості, звірка взаєморозрахунків, протоколи взаємозаліків);

б) розробка графіка гасіння заборгованості;

в) реалізація заборгованості через комерційні банки (факторинг).

З урахуванням нормативних актів після видання наказу про призначення комісії з управління дебіторської та кредиторської заборгованості слід почати, перш за все, з формування облікових регістрів, в яких інформація про стан та якість заборгованості повинна бути представлена у вигляді зведених таблиць, в яких заборгованість класифікована за термінами освіти (1 міс., від 1 до 3 міс., від 3 до 6 міс., від 6 міс. до 1 року).

Таку інформацію слід формувати щомісяця.

Слід провести її не формальну, а серйозну реальну інвентаризацію заборгованості, яка повинна бути підтверджена актами звірки взаєморозрахунків і довідками до інвентаризаційних описів. В даних довідках обов'язково відбивається крім найменування, адреси, номера телефону дебіторів і кредиторів, дата виникнення заборгованості, а також документ, що підтверджує заборгованість.

Практика управління заборгованістю на багатьох російських підприємствах така, що дуже багато часу при спробі стягнення заборгованості йде на уточнення термінів виникнення, номер документів і т.д.

Партнери-боржники, які не бажають платити борги за умови пред'явлення претензій, в разі розбіжностей щодо того чи іншого документа вважають за краще не відповідати на такі запити, а також використовують слабкі сторони партнера при розгляді справ в арбітражних судах.

Ось чому грамотно і своєчасно оформлені документи, облікові регістри дозволяють управляти заборгованістю ефективніше.

Висновки по другому розділі

В аналітичній чолі в ході проведеного аналізу фінансової діяльності торгового підприємства ВАТ ЦПС за 2012 - 2014 рр. були виявлені наступні негативні тенденції розвитку:

У структурі оборотних коштів дебіторська заборгованість в 2013 році збільшилася на 288 тис. Руб. або на 4,3% щодо 2012 року, в 2014 році темп її зростання збільшився і склав 54,1% або на 3785 тис. руб. Незважаючи на те, що дебіторська заборгованість короткострокова, наявність її в такій значній сумі характеризує іммобілізацію оборотних коштів підприємства з виробничо-господарського обороту.

Структура оборотних активів характеризується дуже низькою питомою вагою коштів - 4,0% на кінець 2014 року. Необхідно відзначити, що стався зростання дебіторської заборгованості в абсолютному вираженні з одного боку є негативним моментом і свідчить про недостатню роботу з дебіторами.

У структурі пасивів позиковий капітал представлений найбільшою часткою - понад 64%. Несприятливим фактором є зростання кредиторської заборгованості - її збільшення склало в 2013 році в порівнянні з 2012 роком 1604 тис. Руб. або 9,6%, в 2014 році в порівнянні з 2013 роком - 284 тис. руб. або 1,5%. Такий негативний ріст пояснюється неефективним управлінням кредиторською заборгованістю на підприємстві.

Аналіз ліквідності балансу показав, що протягом аналізованого періоду вона є недостатньою, так як має значний платіжний недолік найбільш ліквідних для покриття найбільш термінових зобов'язань (короткострокової заборгованості).

З метою ефективного управління дебіторською та кредиторською заборгованостями, а також поліпшення фінансового стану підприємства керівництву підприємства запропоновано такі заходи:

- зміна типу кредитної політики - створення кредитної комісії - даний захід посприяє підвищенню ефективності управління дебіторською заборгованістю;

- використання факторингу (викупу торгових заборгованостей постачальника товарів (послуг) з прийняттям на себе обов'язків по їх стягненню і ризику неплатежу).

3. Розробка методичного забезпечення з курсу «Управління фінансовою діяльністю організації торгівлі»


3.1 Складання робочої програми з курсу «Управління фінансовою діяльністю організації торгівлі »
1 Мета, завдання і предмет дисципліни

Предметом вивчення дисципліни є економічні, організаційні, правові та соціальні питання, що виникають в процесі управління фінансовими відносинами в сфері комерційної діяльності.

Об'єктами вивчення даної дисципліни є підприємства різних організаційно-правових форм, фінансові проекти, а також фінансові стратегії.

мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб на основі теоретичного і практичного аналізу процесу управління фінансами торгових організацій, а також узагальнення законодавчих і нормативних документів, можна було обґрунтувати закономірності і об'єктивні тенденції взаємодії активів, що беруть участь у відтворювальному процесі, і сукупного грошового капіталу.

Виходячи з поставленої мети в курсі вирішуються такі основні завдання:

- практичне застосування теоретичних підходів, що пояснюють закономірності управління фінансами на конкретних підприємствах;

- оволодіння технічними навичками, пов'язаними з використанням фінансово-економічних процедур і розрахунків;

- вивчення інструментів підготовки і прийняття фінансових рішень;

- вивчення принципів і інструментарію проектування фінансових стратегій підприємства.

Вивчення курсу дозволить студентам самостійно визначати потреби підприємства у фінансових ресурсах з метою оптимізації доходів підприємства, аналізувати реальні альтернативні джерела коштів і формувати раціональну структуру капіталу підприємства, забезпечувати своєчасне отримання фінансових ресурсів з різних джерел, коригувати фінансову політику підприємства, управляти рухом основного і оборотного капіталу з метою ефективного використання фінансових ресурсів, сприяти досягненню вуст ойчівості отримання доходу.

2 Вимоги до рівня освоєння дисципліни
Після закінчення і зучение дисципліни «Управління фінансовою діяльністю організації торгівлі» студент повинен знати:

- основні проблеми сучасного фінансового менеджменту;

- основні вимоги, що пред'являються до фінансового менеджменту в корпоративних структурах управління;

- базові поняття фінансового менеджменту;

- методологічні основи оцінки тимчасових відмінностей цінності фінансових ресурсів;

- цілі фінансового управління в корпоративних структурах;

- типи фінансування підприємства і основні параметри, що визначають тип фінансування;

- види фінансових стратегій підприємства;

- структуру власного і позикового капіталу підприємства;

- джерела формування капіталу підприємства;

- тактику фінансового управління на основі фінансового моніторингу;

- механізм управління нематеріальними активами і основними засобами підприємства;

- джерела і інструменти фінансування оборотних активів підприємства .

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- формувати цілі фінансового управління корпоративними структурами;

- на модельному рівні описувати фінансову систему підприємства і здійснювати її декомпозицію для цілей фінансової діагностики та розробки фінансової стратегії;

- визначати основні параметри, що характеризують тип фінансування підприємства;

- розраховувати величину джерел самофінансування підприємства стосовно конкретних умов його діяльності;

- виконувати аналіз структури власного і позикового капіталу підприємства;

- визначати величину виробничого потенціалу підприємства;

- виконувати факторний аналіз ефективності використання основних і оборотних коштів підприємства;

- розраховувати основні показники ефективності використання оборотних активів підприємства;

- аналізувати дебіторську і кредиторську заборгованість.

Знання, отримані в результаті освоєння дисципліни, дозволять студенту на рівні конкретного підприємства вирішувати питання управління фінансовими ресурсами і активами підприємства, а також розробляти ефективні фінансові стратегії.
3 Зміст курсу

3.1 Обсяг дисципліни і види навчальних занять

Вид навчальної роботи

всього

Загальна трудомісткість дисципліни

174

аудиторне навантаження

78

лекції

44

практичні

34

Самостійна робота

96

Контрольна робота

+

Вид підсумкового контролю

залік

4. Зміст дисципліни

4.1 Розділи дисципліни і види занять

розділ дисципліни

Годинники всього

У тому числі (годин)

Сам. робота

Ауд. заняття

лекції

практичні роботи

Тема 1. Зміст фінансового менеджменту, мета і завдання

Поняття фінансів та фінансової діяльності підприємства. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. Функції та механізм фінансового менеджменту.

12

8

2

2

Тема 2. Методичний інструментарій фінансового менеджменту

Базові концепції фінансового менеджменту. Методичні інструменти оцінки і обліку часу, інфляції, ризику і ліквідності.

12

8

2

2

Тема 3. Методологічні основи фінансового менеджменту

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Зовнішні та внутрішні користувачі фінансової інформації. Показники, що формують інформаційну базу. Вимоги, що пред'являються до інформації.

30

16

8

6

Тема 4. Загальні засади управління активами підприємства

Економічна сутність та класифікація активів підприємства. Принципи формування активів. Оптимізація складу активів,

30

16

8

6

Тема 5. Основи управління капіталом підприємства

Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства. Принципи формування капіталу підприємства. Оптимізація структури капіталу.

Політика залучення позикових коштів.

30

16

8

6

Тема 6. Управління витратами в процесі виробництва

Фінансові механізми управління формуванням операційного прибутку. Поріг рентабельності і запас фінансової міцності. Формування асортиментної політики підприємства.

30

16

8

6

Тема 7. Управління оборотними активами

Управління оборотними активами. Управління запасами. Управління дебіторською заборгованістю (кредитна політика). Управління грошовими коштами та їх еквівалентами.

30

16

8

6

Разом

174

96

44

34

Тема 1. Зміст фінансового менеджменту, мета і завдання

Поняття фінансів та фінансової діяльності підприємства. Форми державного регулювання фінансової діяльністю підприємства. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в системі управління підприємством. Функції та механізм фінансового менеджменту. Зовнішнє середовище фінансового менеджменту. Особливості організації фінансового менеджменту на підприємствах різних організаційно-правових форм.

Тема 2. Методичний інструментарій фінансового менеджменту

Базові концепції фінансового менеджменту: вартість грошей у часі, фактор інфляції, фактор ризику, фактор ліквідності, теорія агентських відносин. Методичні інструменти оцінки і обліку часу, інфляції, ризику і ліквідності.

Тема 3. Методологічні основи фінансового менеджменту

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту. Поняття центрів відповідальності підприємства. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційна система. Зовнішні та внутрішні користувачі фінансової інформації. Показники, що формують інформаційну базу. Вимоги, що пред'являються до інформації.

Тема 4. Загальні засади управління активами підприємства

Економічна сутність та класифікація активів підприємства. Принципи формування активів. Визначення потреби в різних видах активів.

Тема 5. Основи управління капіталом підприємства

Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства. Принципи формування капіталу підприємства. Вартість капіталу і принципи її оцінки. Ціна і структура капіталу. Оптимізація структури капіталу.

Політика залучення позикових коштів. Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу. Управління залученням банківського кредиту. Управління внутрішньої кредиторської заборгованістю.

Тема 6. Управління витратами в процесі виробництва

Фінансові механізми управління формуванням операційного прибутку. Темп сталого зростання. Формування асортиментної політики підприємства.

Тема 7. Управління оборотними активами

Управління оборотними активами. Політика в області оборотних активів. Управління запасами. Управління дебіторською заборгованістю (кредитна політика). Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Традиційні і нові методи короткострокового фінансування оборотних активів. Управління джерелами фінансування оборотних активів.

5. Завдання для самостійної роботи студентів (тести) Організація управління фінансами

1.Основу фінансової системи країни становлять:

а) державні фінанси;

б) фінанси підприємств;

в) фінанси домашніх господарств;

г) б + в;

д) жоден з відповідей не є вірним.

2. Виберіть з перерахованих функцій ті, які на Вашу думку притаманні фінансам підприємств:

а) розподільна;

б) обслуговування грошовими ресурсами кругообігу коштів;

в) ресурсообразующая;

г) контрольна;

д) утворення грошових доходів;

е) стимулююча;

ж) відтворювальна.

3. Які з перерахованих нижче напрямків не відносяться до державного регулювання фінансової діяльності підприємств:

а) регулювання фінансових аспектів створення підприємств різних організаційно-правових форм;

б) податкове регулювання;

в) регулювання кредитних операцій;

г) регулювання митних операцій;

д) регулювання ринку цінних паперів;

е) регулювання порядку виплати дивідендів.

4. В якості суб'єкта фінансового менеджменту на невеликих підприємствах з обмеженою сферою діяльності створюються:

а) фінансовий сектор в бухгалтерії;

б) фінансовий відділ;

в) фінансове управління;

г) фінансова дирекція;

д) жоден з відповідей не є вірним.

5. Виберіть функцію суб'єкта фінансового менеджменту, який відповідає наступний характер виконуваної роботи: «Робота з постачальниками, підрядниками, покупцями та іншими контрагентами, оплата праці, а також отримання і розподіл виручки від реалізації, інших грошових надходжень і прибутку».

а) фінансово-кредитне планування;

б) безпосередньо поточна діяльність;

в) робота на фінансовому ринку;

г) контроль за станом, фінансуванням і рухом основних і оборотних коштів;

д) податки і обов'язкові відрахування до централізованих фондів держави, отримання асигнувань з них.

6. Розподіліть перераховані нижче функції фінансового менеджменту на дві групи:

а) розробка фінансової стратегії підприємства;

б) формування ефективних інформаційних систем;

в) управління грошовими потоками;

г) здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності;

д) управління активами;

е) управління фінансовими ризиками і запобігання банкрутства;

ж) здійснення планування фінансової діяльності;

з) здійснення ефективного контролю за реалізацією управлінських рішень.

7. Розбийте перерахованих нижче користувачів на групи (зовнішні і внутрішні):

а) держава;

б) власники;

в) працівники підприємства;

г) кредитні організації;

д) адміністрація підприємства;

е) партнери підприємства;

ж) органи управління державою.

8. Пріоритет фінансів підприємств у фінансовій системі держави визначається:

а) найбільшим обсягом генеруються фінансових ресурсів за рахунок власних внутрішніх джерел;

б) забезпеченням переважної частки формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів;

в) створенням основної частини валового внутрішнього продукту і національного доходу держави;

г) а + б + в;

д) жоден з відповідей не є вірним.

Управління активами

1. Яка характеристика активів, з перерахованих нижче, пов'язує категорії активів і капіталу:

а) економічні ресурси, що використовуються в процесі господарської діяльності;

б) економічні ресурси, повністю контрольовані підприємством,

в) майнові цінності, що формуються за рахунок інвестованого в них капіталу;

г) майнові цінності, що знаходяться в процесі постійного обороту.

2. Продуктивність активів вимірюється шляхом співвіднесення:

а) обсягу прибутку і обсягу реалізації продукції;

б) обсягу реалізації продукції і середньої суми активів;

в) обсягу прибутку і середньої суми активів;

г) середньої суми активів і обсягу реалізації.

3. Перерахуйте активи, здатні самостійно генерувати дохід:

а) операційні оборотні активи;

б) операційні необоротні активи;

в) фінансові вкладення;

г) що тимчасово не використовуються необоротні активи;

д) нематеріальні активи.

4. Розподіліть перераховані нижче активи на матеріальні, нематеріальні і фінансові:

а) основні засоби;

б) обладнання, призначене до монтажу;

в) права на промислові зразки і моделі;

г) дебіторська заборгованість;

д) товарний знак;

е) обсяг незавершеного виробництва;

ж) довгострокові фінансові вкладення.

5. Розподіліть перераховані нижче активи на операційні та інвестиційні

а) незавершені капітальні вкладення;

б) нематеріальні активи;

в) довгострокові фінансові вкладення;

г) виробничі основні засоби;

д) короткострокові фінансові вкладення;

е) обладнання, призначене до монтажу.

6. Чисті активи розраховуються як різниця між:

а) валовими активами і короткостроковими фінансовими зобов'язаннями;

б) валовими активами і всіма зобов'язаннями;

в) валовими активами і власним капіталом;

г) валовими активами і довгостроковими фінансовими зобов'язаннями.

7. Які види активів, з перерахованих нижче, використовуються в розрахунках в рамках фінансового менеджменту:

а) власні активи;

б) власні та орендовані активи;

в) власні, орендовані та безоплатно використовувані активи;

г) жоден з відповідей не є вірним

8. До якого виду за ступенем агрегированности можна віднести «грошові кошти в касі»:

а) індивідуальний актив;

б) група активів;

в) сукупний комплекс активів.

9. Розставте подані види активів за ступенем зменшення ліквідності

а) запаси готової продукції;

б) грошові активи;

в) запаси сировини;

г) витрати майбутніх періодів;

д) короткострокові фінансові вкладення;

е) основні засоби

Управління оборотним капіталом 1. До оборотних активів належать такі елементи: а) запаси готової продукції, призначеної для реалізації б) нематеріальні активи в) основні засоби 2. До високоліквідних активів підприємства належать: а) довгострокові фінансові вкладення б) грошові активи в національній валюті в ) короткострокові фінансові вкладення 3. В процесі вибору політики фінансування оборотних активів підприємства використовується їх класифікація: а) по періоду функціонування; б) за формою функціонування; в) за ступенем ліквідності. 4. Які 3 типу політики фінансування активів можуть бути вироблені: а) помірний, компромісний, агресивний; б) жорсткий, консервативний, м'який; в) консервативний, помірний, агресивний. 5. До зниження якого показника призводить здійснення консервативного типу політики фінансування оборотних активів: а) рівень фінансової стійкості підприємства; б) рівень рентабельності власного капіталу; в) рівень поточної платоспроможності підприємства. 6. Співвідношення яких показників відображає політика фінансування оборотних активів: а) рівень прибутковості і ризик фінансової діяльності; б) рівень прибутковості і дивідендних виплат; в) рівень контролю за грошовими активами підприємства і ризик фінансової діяльності. 7. Матеріально-виробничі запаси за ступенем ліквідності відносяться до: а) високоліквідним; б) неліквідним; в) слаболіквідним. 6. Питання для підготовки до заліку 1. Сутність і організація фінансового менеджменту підприємства. 2. Цілі і функції фінансового управління. 3. Основні моделі фінансового механізму підприємства.

4. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту.

5. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційна система.

6. Показники, що формують інформаційну базу.

7. Базові концепції фінансового менеджменту:

8. Економічна сутність і класифікація активів підприємства. Принципи формування активів.

9. Визначення потреби в різних видах активів. Оптимізація складу активів.

10. Оборотний капітал і його структура. Фінансовий цикл підприємства.

11. Управління виробничими запасами.

12. Управління дебіторською заборгованістю.

7. Навчально-методичне забезпечення. Список рекомендованої літератури представлений в Додатку А. 3.2 Розробка методичних вказівок щодо виконання практичних занять 1 Загальні положення Практичні аудиторні заняття проводяться з метою поглиблення вивчення та засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни. Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» дозволить студентам оволодіти основами управління фінансовими ресурсами і капіталом, вивчити методи фінансового планування і оцінки інвестицій. Відповідно до кількості годин, передбачених навчальним планом, викладач визначає теми, завдання, які студенти виконують на аудиторних заняттях після вивчення навчального матеріалу і прочитання лекцій з відповідних тем дисципліни. Завдання по іншим темам дисципліни студенти виконують самостійно в позаурочний час. При виконанні завдань слід керуватися рекомендованими підручниками та навчальними посібниками. Практичні заняття проводяться під керівництвом викладача, в ході яких даються необхідні консультації. 2 Зміст практичних занять

№ п \ п

Тема

Найменування практичних

занять

1.

Управління поточною діяльністю підприємства

Розрахунок точки беззбитковості.

операційний важіль

2.

Джерела залучення фінансових ресурсів

Розрахунок факторингових платежів Розрахунок лізингових платежів по західній методикою

Розрахунок лізингових платежів по вітчизняній методиці

3.

Управління основним капіталом

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Показники ефективності використання основних засобів

4.

Управління оборотним капіталом

Показники ефективності оборотного капіталу

Нормування оборотних коштів Аналіз дебіторської заборгованості

Тема 1. Управління поточною діяльністю підприємства Мета заняття: оволодіння практичними навичками управління поточною діяльністю підприємства. Завдання 1. Ціна 1 штуки. продукції - 5 у.о. обсяг продажів - 25 000 шт., змінні витрати - 36 000 у.о., постійні витрати - 15 000 у.о. Визначити поріг рентабельності, виручку, відповідну порогу рентабельності, запас міцності, зробити висновки. Завдання 2. Ціна 1 штуки продукції - 4 у.о. обсяг виробництва - 12 000 шт., змінні витрати - 18 000 у.о., постійні витрати - 7 000 у.о. Визначити коефіцієнт використання виробничої потужності. Також розрахувати як зміниться цей коефіцієнт, якщо змінні витрати зменшуватися на 14%, а постійні залишаться незмінними. Зробити висновки. Завдання 3. Ціна 1 штуки продукції - 7 у.о., обсяг виробництва - 11 000 шт., Змінні витрати - 17 000 у.о., постійні витрати -6 000 у.о. Визначити ціну продажу при якій виробництво беззбитково, а також відповідний запас надійності, зробити висновки. Тема 2. Джерела залучення фінансових ресурсів Мета заняття: оволодіння практичними навичками розрахунку вартості окремих джерел фінансових ресурсів Завдання 1. Підприємство розглядає можливість придбання необхідного обладнання вартістю 300 тис. руб. за договором фінансового лізингу. Розрахуйте по західній методикою передбачувані лізингові платежі, якщо відомо, що вони постійні в часі і будуть сплачуватися в кінці кожного року. При цьому річна процентна ставка встановлена лізингодавцем у 15%, а термін договору лізингу дорівнює 7 років. Завдання 2. Підприємство розглядає можливість придбання необхідного обладнання вартістю 450 тис. Руб. за договором фінансового лізингу. Розрахуйте по західній методикою передбачувані лізингові платежі, якщо відомо, що вони будуть сплачуватися щорічно і по закінченні першого року збільшуватися з постійним темпом 11%. При цьому річна процентна ставка встановлена лізингодавцем у 25%, а термін договору лізингу дорівнює 6 років. Тема 3. Управління основним капіталом Мета заняття: оволодіння практичними навичками управління основними засобами. Завдання 1. Придбано об'єкт вартістю 120 тис. Руб. з терміном використання 5 років. Річна норма амортизаційних відрахувань 20%. Розрахувати суму амортизаційних відрахувань за кожен рік служби об'єкта: а) лінійним способом; б) способом зменшуваного залишку. Завдання 2. Придбано об'єкт вартістю 120 тис. Руб. Строк корисного використання 5 років. Розрахувати суму амортизаційних відрахувань способом списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання. Завдання 3. У квітні звітного року введено в експлуатацію і прийнятий до бухгалтерського обліку об'єкт основних фондів первісною вартістю 120 тис. Руб. Термін використання 5 років, річна норма амортизації 20%. Визначити амортизацію в перший рік використання об'єкта лінійним методом нарахування амортизації. Тема 4. Управління оборотним капіталом Мета заняття: оволодіння практичними навичками управління оборотними коштами. Завдання 1. Обсяг товарної продукції в 4 кварталі за виробничою собівартістю - 150 тис руб. Сума оборотних коштів на кінець року 18 000 руб. Число днів в періоді -360. Розрахувати: оборотність оборотних коштів, коефіцієнт завантаження, коефіцієнт оборотності. Зробити висновки. Завдання 2. Розрахуйте норму оборотних коштів у транспортному запасі. Термін транспортування вантажу від постачальника до споживача становить 19 днів. Термін документообігу - 15 днів. Висновки по третьому розділі: В цьому розділі розроблені методичні вказівки по курсу «Управління фінансовою діяльністю організації торгівлі» - складена робоча програма з курсу «Управління фінансовою діяльністю організації торгівлі» та розроблені методичні вказівки щодо виконання практичних занять. ВИСНОВОК

У першому розділі дипломної роботи охарактеризовані теоретичні основи фінансово-господарської діяльності підприємства, методи аналізу та показники, її формують.

До основних методів аналізу відносяться наступні: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; трендовий аналіз.

Одним з найважливіших умов успішного управління фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства по суті справи відображає кінцеві результати його діяльності. Саме кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять власників (акціонерів) підприємства, його ділових партнерів, податкові органи. Це зумовлює важливість проведення аналізу фінансового стану економічного суб'єкта і підвищує роль такого аналізу в економічному процесі.

Аналіз господарської діяльності підприємства є науковою базою прийняття управлінських рішень в бізнесі. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан. Тому пошук резервів збільшення прибутку і рентабельності є одним з основних завдань в будь-якій сфері бізнесу.

В аналітичній чолі в ході проведеного аналізу фінансової діяльності торгового підприємства ВАТ ЦПС за 2012 - 2014 рр. були виявлені наступні негативні тенденції розвитку:

У структурі оборотних коштів дебіторська заборгованість в 2013 році збільшилася на 288 тис. Руб. або на 4,3% щодо 2012 року, в 2014 році темп її зростання збільшився і склав 54,1% або на 3785 тис. руб. Незважаючи на те, що дебіторська заборгованість короткострокова, наявність її в такій значній сумі характеризує іммобілізацію оборотних коштів підприємства з виробничо-господарського обороту. Структура оборотних активів характеризується дуже низькою питомою вагою коштів - 4,0% на кінець 2014 року, а зростання дебіторської заборгованості в абсолютному вираженні з є негативним моментом і свідчить про недостатню роботу з дебіторами. У структурі пасивів позиковий капітал представлений найбільшою часткою - понад 64%. Несприятливим фактором є зростання кредиторської заборгованості - її збільшення склало в 2013 році в порівнянні з 2012 роком 1604 тис. Руб. або 9,6%, в 2014 році в порівнянні з 2013 роком - 284 тис. руб. або 1,5%. Такий негативний ріст пояснюється неефективним управлінням кредиторською заборгованістю на підприємстві.

Аналіз ліквідності балансу показав, що протягом аналізованого періоду вона є недостатньою, так як має значний платіжний недолік найбільш ліквідних для покриття найбільш термінових зобов'язань (короткострокової заборгованості).

З метою поліпшення фінансового стану підприємства керівництву підприємства запропоновано такі заходи:

- зміна типу кредитної політики - створення кредитної комісії - даний захід посприяє підвищенню ефективності управління дебіторською заборгованістю;

- використання факторингу (викупу торгових заборгованостей постачальника товарів (послуг) з прийняттям на себе обов'язків по їх стягненню).

У третьому розділі розроблені методичні вказівки по курсу «Управління фінансовою діяльністю організації торгівлі» - складена робоча програма з курсу «Управління фінансовою діяльністю організації торгівлі» та розроблені методичні вказівки щодо виконання практичних занять.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства / Т.Б. Бердникова - М .: ИНФРА-М, 2012. - 215 с.

2. Аналіз фінансового стану підприємства / Н.П. Любушин - М .: ЕКСМО, 2010. - 256 с.

3. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: навчальний курс / І.А. Бланк. - СПб .: Ельга, Ніка-Центр, 2009. - 656 с.

4. Бернстайн Л. А. Аналіз фінансової звітності підприємства: теорія, практика та інтерпретація / Бернстайн Л.А. - М., 2009. - 180 с.

5. Гаврилова О.М. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / О.М. Гаврилова, Е.Ф. Сисоєва, А.І. Барабанов. - М .: КНОРУС, 2009. - 432 с.

6. Годін А.М. Статистика торгівлі / Годін А.М. - М .: ИНФРА-М, 2012. - 389 с.

7. Голубєва М. Покупець видав вексель. Інструкція по обліку / М. Голубєва // Головбух. - 2013. - №10. - С.60 - 66.

8. Гелловей Л. Операційний менеджмент / Гелловей Л .; пер. з англ СПб .: Питер, 2009. - 338 с.

9. Донцова Л. В. Аналіз бухгалтерської звітності / Л. В. Донцова, А. Г. Никифорова. - М .: ИНФРА-М, 2009. - 210 с.

10. Єфімова О. В. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності / Єфімова О.В. - М., 2006. - 156 с.

11. Єфімова О.П. Економіка громадського харчування [Текст] / О.П. Єфімова. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2010. - 304 с.

12. 3айцев Н.Л. Економіка організації / Н.Л. Зайцев М .: Іспит, 2009. - 435 с.

13. Івашкевич В. Б. Аналіз дебіторської заборгованості / В.Б. Івашкевич // Бухгалтерський облік. - 2012. - №6. - С.55 - 59.

14. Карлін Т. Аналіз фінансової звітності / Т. Карлін, А. Мак Мін. - М .: Пріор, 2009. - 280 с.

15. Карлсон Д. Типові помилки малого бізнесу / Карлсон Д .; пер. з англ. - СПб .: Пітер, 2010. - 385 с.

16. Ковальов В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Ковальов В.В. - М .: Проспект, 2010. - 587 с.

17. Ковальов А. І. Аналіз фінансового стану підприємства / А. І. Ковальов, В. П. Привалов. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2008. - 190 с.

18. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз / Ковальов В.В. - М.: Фінанси і статистика, 2012. - 240 с.

19. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності / Ковальов В.В. - М .: Дашков і Кє, 2011. - 180 с.

20.Крейнина М. Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки / Крейнина М.Н. - М .: Норма, 2012. - 190 с.

21. Макаренко М. В. Виробничий менеджмент / Макаренко М. В., Махалина О. М. - М .: 2010. - 235с.

22. Маркар'ян Е. А. Фінансовий аналіз / Маркар'ян Е.А. - М .: Пріор, 2013. - 250 с.

23. Памбухчиянц О.В. Організація і технологія комерційної діяльності фірми / Памбухчиянц О.В. - М .: Маркетинг, 2011. - 378 с.

24. ПБО 4/99 «Бухгалтерська звітність організації», затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.07.1999. № 43 н. [Електронний ресурс] /http://www.buhgalteria.ru

25. Радіонов Р.А. Управління збутовими запасами і оборотними засобами підприємства / Радіонов Р.А., Радіонов А.Р. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2011. - 673 с.

26. Румянцева З.П. Загальне керівництво організацією. Теорія і практика / Румянцева З.П. - М .: ИНФРА-М, 2011. - 532 с.

27. Русак Н. А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання / Н. А. Русак, А. Н. Русак. - Мінськ: Вища. шк., 2012. - 280 с.

28. Савицька, Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 3-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ: ІП «Екоперспектіва», 2013. - 262 с.

29. Стюарт Грант. Успішний менеджмент торгівлі / Г. Стюарт: пров. з англ. - Мн .: Амалфея, 2012. - 412 с.

30. Статут ВАТ «Центрпродсервіс», затверджений рішенням загальних зборів акціонерів 15 травня 2007 р

31. Уеллс У. Реклама: принципи і практика / Уеллс У .; пер. з анг. - СПб .: Пітер, 2011. - 554 с.

32. Чечевіцина Л.Н. Аналіз фінансово-господарської діяльності / Л.М. Чечевіцина. - М .: ІТК «Дашков і К, 2013. - 438 с.

33. Чиликина З. М. Аналіз фінансової звітності підприємств при їх інвестуванні і кредитуванні / Чиликина З.М. - М., 2011. - 398 с.

34. Шеремет А. Д. Методика фінансового аналізу / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулін. - М., 2011. - 232 с.

35. Фельдман А. Б. Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості. Навчальний посібник. Серія «На допомогу фахівця практику». - Міжнародна академія, 2012. - 128 с.

36. Хахонова М.М. Облік, аудит і аналіз грошових потоків підприємств і організацій. М .: ІКЦ «МарТ»; Ростов н / Д, 2013. - 356 с.
Додаток А

Бухгалтерський баланс за 2012 - 2014 роки

АКТИВ

Код стор.


на 31.12

2012 року


на 31.12

2013


На 31.12.

2014 року


I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1110

-

-

-

Результати досліджень і розробок

1120

-

-

-

нематеріальні пошукові активи

1130

-

-

-

Матеріальні пошукові активи

1140

-

-

-

Основні засоби

1150

67510

73032

74637

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

1160

-

-

-

Фінансові вкладення

1170

-

-

-

відкладені податкові активи

1180

-

-

-

Інші необоротні активи

1190

-

-

-

РАЗОМ по розділу I

1100

67510

73032

74637


II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

1210

84882

89947

90744

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

1220

-

-

-

Дебіторська заборгованість

1230

6713

7001

10786

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

1240

-

-

-

Грошові кошти та грошові еквіваленти

1250

3068

3347

4234

Інші оборотні активи

1260

-

-

-

РАЗОМ по розділу II

1200

94663

100295

105764

БАЛАНС

1600

162173

173327

180401

ПАСИВ

Код стор.


на 31.12

2012 року


На 31.12.

2013


III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

1310

50

50

50

Власні акції, викуплені в акціонерів

1320

(-)

(-)

(-)

Переоцінка поза-обігових активів

1340

Додатковий капітал (без переоцінки)

+1350

-

-

-

Резервний капітал

1360

-

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1370

12590

15800

23800

РАЗОМ по розділу III

1300

52590

55800

63800


IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позикові кошти

1410

-

-

-

Відкладені податкові зобов'язання

1420

-

-

-

Оціночні зобов'язання

1430

-

-

-

Інші зобов'язання

1450

-

-

-

РАЗОМ по розділу IV

1400

-

-

-


V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позикові кошти

1510

-

-

-

Кредиторська заборгованість

1520

16749

18353

18637

Доходи майбутніх періодів

1530

-

-

-

Оціночні зобов'язання

1540

-

-

-

Інші зобов'язання

1550

-

-

-

РАЗОМ по розділу V

1500

109583

117527

116601

БАЛАНС

1700

162173

173327

180401


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

найменування показника


На 31.12.

2012 року


На 31.12.

2013


На 31.12.

2014 року

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

2435159

2749570

2109129

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

(2304320)

(2569585)

(1909682)

Валовий прибуток

130839

179985

199447

Комерційні витрати

58497

61338

82383

Прибуток (збиток) від продажу

72342

118647

117064

відсотки до отримання

-

-

-

Відсотки до сплати

-

-

-

Доходи від участі в інших організаціях

-

-

-

інші доходи

-

-

-

Інші витрати

-

-

-

Прибуток (збиток) до оподаткування

72342

118647

117064

відкладені податкові активи

-

-

-

Відкладені податкові зобов'язання

-

-

-

Поточний податок на прибуток

14468

23729

23413

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

57874

94918

93651