Дата конвертації12.06.2018
Розмір76.7 Kb.
Типреферат

Звіт по практиці в ТОВ КОНЕКС

зміст

Вступ. 3

1. Сфера і основні напрямки діяльності підприємства, його загальна характеристика. 5

1.1 Відповідність організаційної структури управління встановленим цілям і задачам діяльності підприємства. 10

2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. 14

2.1 Організація системи внутрішньофірмового планування на підприємстві. 17

3. Економічне обгрунтування показників діяльності підприємства на планований період ..................................................................... .22

3.1 Вплив ключових факторів успіху підприємства. Вироблення висновків за привабливістю підприємства та сфери діяльності в целом24
Висновок ................................................................................. .34
Список літератури ........................................................................ 36
Додатки .............................................................................. ... 38

Вступ

На сучасному етапі розвитку, коли зовнішнє середовище значно ускладнилася, проблема сталого функціонування соціально-економічних систем не тільки не втратила своєї значущості, а й придбала нові аспекти в своєму розвитку.

В умовах конкурентного середовища діяльність промислового підприємства набула якісних змін. Функціонування підприємства в умовах ринкової невизначеності передбачає пошук і розробку кожним з них власного шляху розвитку. Для того щоб ефективно працювати в умовах зростаючої конкуренції необхідний постійний розвиток всіх сторін його діяльності в контексті середовища господарювання. Для цього підприємство повинно оцінювати, контролювати і моделювати свою економічну стійкість, забезпечуючи повне і ефективне використання внутрішніх чинників розвитку виробництва, координуючи діяльність підсистем підприємства під впливом сукупності зовнішніх чинників.

Забезпечення сталого функціонування і розвитку первинної ланки економіки - є основою реалізації стратегії сталого економічного розвитку Росії. У зв'язку з цим розвиток теорії і практики забезпечення економічної стійкості промислового підприємства набуває в даний час не тільки теоретичне, але найважливіше практичне значення.

Основними цілями виробничої практики є:

· Закріплення отриманих за час навчання в інституті теоретичних знань, а також оволодіння практичними навичками роботи в відповідних фінансових та інших установах;

· Підвищення практичної цінності одержуваного в інституті вищої освіти;

· Знайомство з організацією сучасного бізнесу, виробництва, виявлення їх проблем і шляхів вирішення в умовах ризику і невизначеності;

· Придбання навичок і умінь практичної роботи за обраною спеціальністю.

Об'єктом практики виступає ТОВ «КОНЕКС».

1. Сфера і основні напрямки діяльності підприємства, його загальна характеристика

Компанія ТОВ «КОНЕКС» з 1998 року працює на ринку будівництва та продажем (Залізо бетонні вироби) ЗБВ з щорічним оборотом понад 150 млн. Рублів. Виробництво здійснюється на підприємстві безперервно, а реалізація сезонно. Пік продажів доводиться на кінець весни - початок літа, а період затишшя кінець осені - початок зими. Це відповідно і відбивається на рівномірності грошових потоків протягом року (рис. 2.1., Рис. 2.2.).

Фірма протягом багатьох років брала короткострокові кредити. Ці кредити компанія отримувала в рамках кредитної лінії, яка визначається щорічно в січні місяці. У попередні роки у фірми не було проблем з отриманням кредиту. Банк надавав фірмі короткострокові кредити і овердрафти, виходячи в середньому з ставки 21% річних в рублях. Зазвичай фірма починала запозичувати на початку січня, а до половині липня погашала кредит.

Однак в 2008 р фірма не була в змозі погасити кредит до половини вересня, а в кінці жовтня знову потребувала банківських засобах. В кінці 2008р. непогашена заборгованість банку склала 18 237 тис. руб. Незважаючи на те, що банк був готовий розширити кредит, банківський працівник був розчарований тим, що не був заздалегідь попереджений про подальші потреби фірми. Він порекомендував головному бухгалтеру та фінансовому директору компанії уважніше планувати потреби в кредитних ресурсах на 2009 р

Генеральний директор і засновники на увазі непередбаченого зростання взятих кредитів, а також впливу цієї ситуації на майбутнє фінансовий стан фірми наказали фінансовому директору:

1. Проаналізувати бухгалтерські та фінансові документи за 2008 рік.

2. Скласти прогноз руху грошових коштів і проект балансу на 2009 рік.

Для аналізу нам необхідно розрахувати фінансові коефіцієнти ліквідності, концентрації, фінансової залежності, покриття власного капіталу.

Проведемо аналіз на основі виписки з касової книги про рух грошових коштів за 2008 р

Мал. 2.1. Рух грошових коштів компанії за 2008 р (в тис. Руб.).

Мал. 2.2. Дефіцит і надлишок грошових потоків за 2008 р (в тис. Руб.).

Як видно на малюнку 2.2. нестача грошових коштів припадає на перші три та останні три місяці року, а надлишок відповідно на ті шість місяців. Надалі спробуємо цією ситуацією управляти. Для початку підрахуємо всі можливі фінансові показники ефективності роботи фірми за 2008 рік. Для цього проаналізуємо Фінансовий баланс і Звіт про фінансові результати за 2008 рік (без урахування ПДВ).

На основі цих фінансових документів визначимо показники оцінки ефективності діяльності підприємства.

Табл. 2.3.

Розрахунок коштів активів і пасивів підприємства, згрупованих за ступенем ліквідності (тис. Руб.).

активи підприємства пасиви підприємства
А1 = 5 083 П1 = 9 441
А2 = 17 932 П2 = 19 676
А3 = 34 415

Традиційно розрахунки починають з визначення коефіцієнта абсолютної ліквідності, К ал.

= 0,17

Для даного підприємства коефіцієнт абсолютної ліквідності завищений, так як компанія не є торговою, а тим більше не займається роздрібною торгівлею, для якої дійсно необхідно утримувати цей коефіцієнт на рівні 0,2. Вважаю, що для даної виробничої компанії досить мати цей коефіцієнт на рівні не більше 0,1.

Наступним є коефіцієнт проміжної ліквідності, або проміжний коефіцієнт покриття, К пл.

= 0,79

(Рекомендується 0,7 0,8)

На заключному етапі аналізу ліквідності розрахуємо коефіцієнт поточної ліквідності, або коефіцієнт покриття, К тл

= 1,97

(Не менше 2,0)

Далі розглянемо порядок формування показників фінансової незалежності.

1. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, К ЗС

2. Коефіцієнт фінансової незалежності, К фн

(Оптимальне значення 0,5)

Як бачимо, з фінансовою незалежністю компанії справи йдуть добре, і навіть можна брати додаткові кредити, за умови, що вони не дороги, що допоможе наростити грошовий потік і, як наслідок, - прибуток компанії.

Розглянемо порядок формування коефіцієнтів забезпеченості власними джерелами фінансування та коефіцієнта фінансування.

1. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування, Кос.

З цього видно те, що заважає підприємству нормально розвиватися - це повна відсутність власних оборотних коштів, (коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування = -0,12), і навіть частина основних засобів фінансується за рахунок короткострокових зобов'язань, тобто позикових коштів.

2. Коефіцієнт фінансування, К ф.


(Не менше 0,7, оптимально 1,5)

3. Коефіцієнт фінансової стійкості, К фу.

(Не менше 0,6)

Далі оцінимо рентабельність і ділову активність:

Розглянемо порядок формування показника рентабельності власного капіталу на 2008р. (Додаток 1; табл.1.2).

1. Рентабельність продажів = прибуток від продажів / виручка

2. Чиста рентабельність = прибуток після оподаткування / виручка

3. Економічна рентабельність = прибуток від продажів / активи

4. Рентабельність позикового капіталу = прибуток після оподаткування / позиковий капітал

5. Рентабельність власного капіталу = прибуток після оподаткування / власний капітал

6. Коефіцієнт оборотності капіталу = виручка / активи

7. Фондовіддача = виручка / основні кошти

8. Коефіцієнт віддачі власного капіталу = прибуток / власний капітал

9. Оборотність матеріальних запасів = собівартість / запаси

10. Коефіцієнт оборотності грошових коштів = грошові кошти / виручка

11. Оборотність дебіторської заборгованості = виручка / дебіторська заборгованість <12 міс.

12. Оборотність кредитної заборгованості = собівартість \ кредитна заборгованість.

1.2. Відповідність організаційної структури управління встановленим цілям і задачам діяльності підприємства

Система управлінського обліку (СУУ) накладається на ситуацію на підприємстві організаційну структуру. Тому ефективність даної системи багато в чому залежить від організації виробництва. Часто вдосконалення СУУ (особливо передбачає впровадження дорогих апаратних і програмних засобів) має поєднуватися зі змінами в організаційній структурі підприємства, оскільки недоцільно накладати сучасні методи управлінського обліку і тим більше комп'ютеризувати їх в умовах неефективної організаційної структури.

Ефективність може розглядатися, по-перше, як оцінка результативності (характерно для державного сектора), тобто ступеня досягнення певного результату, і, по-друге, як співвідношення витрат і вигод, тобто вигідність проекту для безпосередніх учасників.

Як показує практика, організаційні структури переважної більшості підприємств відносяться до лінійно-функціональним. Цей тип організаційної структури характеризується поглибленням процесу спеціалізації, розширенням і створенням нових підрозділів і служб. Подібна організаційна модель передбачає, що функціональні керівники управляють лише своїми підрозділами. Управління персоналом здійснюється через їх начальників у вигляді видання наказів і інших внутрішніх розпоряджень. При цьому керівники лінійних підрозділів мають право на узгодження і опротестування проектів функціональних змін, що призводить до поліпшення взаємодії функціональних і лінійних служб.

Для організаційних структур широкого кола російських підприємств можна виділити ряд характерних особливостей і недоліків (табл.2).

Таблиця 2. Переваги і недоліки основних видів організаційних структур

Види організаційних структур
команда
однодумців
лінійна функціональна лінійно
функціональна
централізована
лінійно
функціональна
матрична
переваги
творче
співробітництво
узгодженість
однодумність
відповідальність
за кінцевий
результат
єдиноначальність
рівномірний
розподіл
навантаження між
керуючими
спеціалізація
посилене
увагу до
якості
Велика
узгодженість
функціональних
і лінійних
керівників
висока
розвиненість
функціональної
спеціалізації
збільшення
впливу на
якість робіт
і продукції
поділ
адміністративного,
функціонального і
оперативного
управління
можливості
узгодження
діяльності по
часу і іншим
ресурсів
Зріст
впорядкованості та
організованості
поєднання
адміністративного,
функціонального,
оперативного
управління з
позитивними
якостями команди
однодумців
в проривних
проектні роботи
недоліки
Чи можна застосувати для
ентузіастів і
порядних людей
колектив не
більше 10 осіб
"Довгі"
інформаційні
канали
слабка
спеціалізація
і невисока
орієнтація
на якість
безліч
керівників у
кінцевого
виконавця
погана
узгодженість
"Центрів"
управління
Велике число
контрольованих
параметрів
і умов
труднощі з
узгодженням
діяльності
за часом і
змісту
сильна
зарегульованість
недостатнє
використання
творчого
потенціалу
високі витрати
на підтримку
системи в
рівновазі
потрібен великий
досвід команди
менеджерів

З розвитком підприємства активність функціональних підрозділів посилюється, що нерозривно пов'язано зі збільшенням навантаження на співробітників через появу нових вимог, об'єктивно висунутих спеціалізованими підсистемами. Відділи розробляють внутрішні нормативні документи, в яких вводяться додаткові умови і обмеження, пов'язані з якістю праці, продукції і т.п. При цьому проблема більш чіткого узгодження багатьох умов і параметрів, що формулюються функціональними підрозділами, виходить на перший план.

Лінійно-функціональна структура ефективна при стабільних умовах роботи, які передбачають поступове налагодження зв'язків між функціональними і основними підрозділами. Якщо ситуація швидко змінюється і вимагає перманентного перегляду контрольованих показників і обмежень, то домогтися злагодженої роботи всіх служб вдається насилу, особливо коли це відбувається в процесі зростання підприємства. Чим глибше спеціалізація і більше функціональних підсистем, тим вище вимоги до узгодженості в їх роботі по досягненню інтегрованого результату.

На основі ознак підлеглості і функціональної спеціалізації, як правило, можна конкретизувати такі рівні організаційної структури управління компанією.

Перший рівень: генеральний директор, заступник генерального директора з фінансових питань, заступник генерального директора зі стратегічного розвитку і акціонерної власності, заступник генерального директора з комерційної діяльності, заступник генерального директора з виробництва, заступник генерального директора з капітального будівництва, заступник генерального директора із зовнішньоекономічних зв'язків, головний інженер, головний бухгалтер.

Другий рівень: начальники управлінь - начальник управління матеріально-технічного постачання, начальник управління персоналом, начальник управління робітничого постачання, головний енергетик, головний механік, директор за якістю, начальник управління комунальних та соціальних об'єктів, головний метролог, заступник головного інженера з реконструкції та технічного переозброєння .

Третій рівень: начальники відділів.

Четвертий рівень: заступники начальників відділів, служб і лінійні фахівці.

Зазначене число рівнів свідчить про нормальну ієрархічній структурі. У найбільш гнучких організаційних структурах зазвичай функціонують 3 - 5 управлінських рівнів. Ефективність таких структур залежить від наявності відпрацьованих управлінських процедур, повноти внутрішньої нормативної бази, всебічного використання функцій управління.

2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства

Аналіз результатів виробничо-господарської діяльності суб'єкта ринкової економіки є найважливішим інструментом менеджменту, що дозволяє виявляти резерви підвищення ефективності і конкурентоспроможності організації. Заслуговують на увагу варіантами такого аналізу є досить освоєний конкурентний аналіз і відносно новий вид аналізу - бенчмаркінг.

Бенчмаркінг є сучасним інструментом управління, спрямованим на придбання конкурентних переваг, формування стратегії розвитку організації шляхом пошуку, вивчення, адаптації, впровадження та вдосконалення кращого досвіду партнерів і конкурентів на галузевому, міжгалузевому, національному та міжнародному рівнях. Даний вид аналізу отримав досить широке поширення за кордоном.

Основні етапи конкурентного аналізу та бенчмаркінгу представлені нижче:

Конкурентного аналізу властива маркетингова спрямованість: детальне вивчення конкурентного середовища і її учасників, оцінка перспектив розвитку останніх. Даний підхід носить дедуктивний характер. Для бенчмаркінгу, навпаки, властивий початковий аналіз внутрішнього середовища компанії, визначення вузьких місць в управлінських, виробничих, комерційних процесах, а потім пошук у конкурентів і представників суміжних галузей, кращих практик «розшивки» вузьких місць.

На нашу думку, конкурентний аналіз може бути однією зі складових процесу бенчмаркінгу. У разі якщо партнером по бенчмаркінгу обрана компанія з числа конкурентів, то на етапі бенчмаркінгу «аналіз» можна скористатися елементами конкурентного аналізу та його інструментами (модель М. Портера, матриця Ансоффа, матриця Ж.-Ж. Ламбен, Бостонська матриця, аналізи SWOT, LOTS, PIMS, PEST і ін.).

Реалізація бенчмаркінгу виявляє його більшу результативність. На відміну від конкурентного аналізу, висновки і підсумки якого часто носять лише інформаційний характер, бенчмаркінг завершується етапами впровадження та вдосконалення.

Мал. 1. Технологія реалізації конкурентного аналізу та бенчмаркінгу

Оцінку рівня конкурентоспроможності пропонується здійснювати на основі комплексного показника, сформованого з сукупності інтегральних, що характеризують той чи інший аспект потенційних можливостей господарської системи.

Таблиця 4.

Система локальних індикаторів оцінки фінансово-економічного потенціалу суб'єктів малого підприємництва

показники алгоритм розрахунку
Фінансово-економічний потенціал
майновий потенціал
1.К1-частка вартості чистих активів в загальному обсязі сукупних активів Вартість чистих активів: вартість сукупних активів
2.К2-частка основних засобів в загальному обсязі сукупних активів Вартість основних засобів: вартість сукупних активів
3.К3-частка активної частини основних засобів Вартість активної частини основних засобів: вартість основних засобів
4.К4- коефіцієнт придатності основних засобів Залишкова вартість основних засобів: первісна вартість основних засобів
Фінансовий потенціал
1.К5- коефіцієнт абсолютної ліквідності Абсолютноліквідние активи: найбільш термінові і короткострокові зобов'язання
2.К 6 коефіцієнт поточної ліквідності Поточні активи, за мінусом дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються до погашення більш ніж через 12 місяців: найбільш термінові і короткострокові зобов'язання
3.К7- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Власні оборотні кошти: оборотні кошти
4. До 8- коефіцієнт автономії Власний капітал: сукупний капітал
інтелектуальний потенціал

1. До 9-коефіцієнт відповідності рівня професійної освіти

Фактичний рівень професійної освіти: нормативний рівень професійної освіти
2.К 10- частка витрат на освіту і підвищення кваліфікації персоналу Сума витрат на навчання і підвищення кваліфікації персоналу: витрати по звичайних видах діяльності
3. К11- коефіцієнт плинності провідних фахівців 1 / Середньооблікова чисельність провідних фахівців, які звільнилися за власним бажанням: середньооблікова чисельність провідних фахівців
4. До 12- коефіцієнт оновлення провідних співробітників Середньооблікова чисельність прийнятих на роботу провідних фахівців профільної освіти: середньооблікова чисельність службовців

2.1. Організація системи внутрішньофірмового планування на підприємстві

Для складання прогнозних документів на 2009 рік фінансовий відділ зібрав і підготував наступні дані:

1. План продажів і прогнозна величина залишків дебіторської заборгованості на кінець кожного місяці 2009 р.- відомості відділу продажів (Табл. 2.5.).

Табл. 2.5. Прогноз продажів і дебіторської заборгованості на 2009р. (В тис. Руб.).

показники ПРОДАЖУ Д.З. на кінець місяця
січень 12 400 23 000
Лютий 17 500 32 900
Березень 24 700 47 300
Квітень : 25 500 57 200
Травень 28 500 61 800
червень 16 100 52 400
Липень 13 400 33 000
Серпень 11 200 27 300
вересень 6 400 18 200
Жовтень 6 000 13 200
Листопад 6 300 13 200
грудень 12 000 19 800
180 000

2. Закупівля сировини і матеріалів запланована на рівні 7,5 млн. Руб. в місяць, крім серпня, так як на цей місяць планується закрити частину цехів на профілактичний ремонт. У серпні планується закупити матеріалів на суму 5 млн. Руб. - відомості відділу постачання.

3. Термін відстрочки платежу при покупці матеріалів визначено в 1 місяць, і компанія КОНЕКС планує зберегти ці умови.

4. Амортизаційні відрахування складуть 5 млн. Руб. за рік.

5. Витрати, пов'язані з вартістю робочої сили, заплановані на 2007р. на рівні 5 млн. руб. в місяць - відомості бухгалтерії.

6.Несплачені податкові зобов'язання на 31 грудня 2008 р сумою в 1 558 тис. Руб. повинні бути сплачені двома рівними платежами: 15 марта і 15 червня 2009 р

7. Планується придбати два комплекти нового обладнання: - перший комплект вартістю 4 млн. Руб. повинен бути поставлений в березні, і змонтований до червня 2008 р Оплату треба буде внести поспіль чотирма рівними місячними платежами, починаючи з березня місяця. Витрати на другий комплект обладнання вартістю 2,4 млн. Руб. заплановані на рівні 200 тис. руб. в місяць (починаючи з січня) - відомості відділу постачання.

8. В цілому на 2009 р вартість продажу запланована на рівні 180 млн. Руб., Собівартість реалізованої продукції - 149 млн. Руб. (Включаючи амортизацію).

9. Операційні витрати (включаючи обслуговування банківського кредиту на суму 3 685 тис. Руб.) Оцінені в 2009 р на рівні 9 млн. Руб. в рік, вони будуть покриватися рівними щомісячними платежами - відомості бухгалтерії.

10. Два роки тому компанія КОНЕКС запозичила 40 млн. Руб. у іноземного інвестора в формі 16-річного довгострокового кредиту, забезпеченого майном фірми. Кредит погашається рівними піврічними платежами величиною в 1,25 млн. Руб. в червні і грудні кожного року. Річні відсотки величиною в 9% (4,5% + 4,5%) від несплаченої частини кредиту погашаються в ті ж терміни (в суму операційних витрат ці виплати не входять і розраховуються окремо).

11. Ставка оподаткування в прогнозі на 2009 р приймається на рівні 24%. На основі попередніх розрахунків сума податку на прибуток була визначена орієнтовно в 4 млн. Руб. Фінансовий менеджер прийняв рішення про включення саме цієї величини в калькулювання грошового потоку за такою схемою: щоквартальними виплатами з терміном платежу 15 квітня, 15 червня, 15 вересня і 15 грудня 2009 р

12. У 2009 р компанія планує нарахувати і виплатити дивіденди в сумі 5 млн. Руб. Фінансовий менеджер вирішив залишити цю ж суму і закласти в прогноз наступну схему виплати: рівними сумами кожне півріччя в березні і у вересні.

13. Фінансовий директор фірми пильну увагу приділяє наявності грошових коштів, і прийшов до висновку, що для підтримки фінансової стійкості і ліквідності сума грошових коштів на розрахунковому рахунку повинна весь час бути на рівні не менше 5 млн. Руб., Що і попросив внести фінансового менеджера в калькуляцію бюджету грошових коштів.

14. Для складання прогнозного балансу на кінець 2009р. фінансовий відділ прийняв суми за статтями «інші поточні активи» і «інші короткострокові пасиви» на рівні кінця 2008р.

Відповідно до вище викладеними зауваженнями і побажаннями фінансовий відділ підготував для затвердження проект балансу на 2009 р, звіт про прибутки і збитки (табл. 2.7.) І план грошового потоку (бюджет) на 2009 р з розбивкою по місяцях

Табл. 2.7. Звіт про прибутки і збитки за 2008р. (В тис. Руб.).

показники Код рядка 2008 г.
Виручка від реалізації (вартість продажу) 010 180 000,00
Собівартість реалізованої продукції з амортизацією 020 149 000,00
Валовий прибуток 029 31 000,00
Прибуток (збиток) від продажу 050 31 000,00
операційні витрати 201 9 000,00
Відсотки за довгостроковий позику 202 2 868,75
Прибуток до оподаткування 140 19 131,25
Податок на прибуток 24% 150 4 591,50
Прибуток після оподаткування 160 14 539,75
Надзвичайні витрати (дивіденди) 180 5 000,00
Нерозподілений чистий прибуток (стор.160-стр.180) 190 9 539,75

2.5. Прогнозні фінансові показники

Табл. 2.9. Показники ліквідності на 2009 р (платоспроможності).

№ п / п показник 2008 г. 2009 г. зміни
1 0,175 0,174 -0,57%
2 0,79 0,86 8,86%
3 1,97 2,18 10,66%

Табл. 2.10. Показники фінансової незалежності на 2009 р

№ п / п показник 2008 г. 2009 г. зміни
1 0,731 0,708 -3,15%
2 0,578 0,585 1,21%

Табл. 2.11. Показники фінансової стійкості на 2009 р

№ п / п показник 2008 г. 2009 г. зміни
1 -0,12 0,05 + 0,17%
2 1,37 1,59 16,06%
3 0,81 1,12 38,3%

Як видно з порівняння показників 2008 і 2009 років фінансовий директор залишив всі фінансові показники 2009 року на рівні 2008 р, вважаючи їх ідеальними для надання в кредитні установи. Так, коефіцієнт абсолютної ліквідності залишається наближеним до 0,2 як це рекомендується у вітчизняній і зарубіжній літературі з фінансів і фінансового менеджменту. При цьому абсолютно залишається втраченим з уваги коефіцієнт забезпеченості власними коштами, хоча він і покращився у порівнянні з 2008 роком, але покращився він тільки завдяки планованої нерозподіленого прибутку.

Розрахунок показників рентабельності на 2009 р (додаток 9).

Всі показники рентабельності трохи зростуть, але це буде зроблено завдяки зростанню дебіторської заборгованості, тобто відділ продажів наростить виручку за рахунок збільшення терміну оплати проданого товару на 2 дня, а відділ закупівель утримає собівартість за рахунок зниження терміну оплати за матеріали на 4 дні. Це все призведе до необхідності залучення нових кредитів і до зниження оборотності коштів компанії, при, здавалося б, що збільшується обсязі продажів. Тобто показники рентабельності завищено штучно, що в документах, підготовлених керівництву і акціонерам, маскує застій і фінансова криза компанії. Отже, спробуємо вийти з кризи.

3. Економічне обгрунтування показників діяльності підприємства на планований період.

Розглянемо на прикладі, як працює дана структура. У відділі маркетингу вже повинна бути зібрана інформація по регіонах (конкуренти, цінова оточення, представленість і т.д.). Припустимо, що супервайзер будь-якого регіону хоче провести на своїй території будь-яку акцію по просуванню продукту. Він звертається з письмовою пропозицією до свого регіонального менеджера, який, зібравши всі подібні пропозиції, відправляє їх керівнику відділу маркетингу для включення до бюджету. Після затвердження бюджету бренд-менеджер по торговій марці спільно з ATL-менеджером проводить заплановану акцію, а потім аналізує її ефективність. Можливе залучення сторонніх організацій для проведення таких заходів.

Будь-яка організаційна структура управління маркетингом може будуватися на основі наступних показників: функції, географічної зони діяльності, продукту і споживчого ринку. Відповідно виділяють такі системи організації підрозділів маркетингу: функціональну, географічну, продуктову, ринкову і різні їх комбінації (функціонально-продуктову, функціонально-ринкову, продуктово - ринкову, функціонально - продуктово - ринкову, організаційну структуру управління проектом, матричну).

Найбільш часто зустрічається системою організації відділу маркетингу на сучасних підприємствах є функціональна. Відділ маркетингу має наступну структуру (рисунок 1).

┌──────────────────────────────┐

┌─────────────────────┤Руководітель відділу маркетінга├────────────────────┐

│ └──────────────────────────────┘ │

│ ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────── ──────────────┐ │

├─┤ Маркетолог-аналітик │ │ ATL-менеджер │ │

│ │ (аналіз внутрішньої інформації) │ │ (реклама, PR, POS-матеріали, ├─┤

│ └──────────────────────────────┘ │ дизайн упаковки) │ │

│ ┌──────────────────────────────┐ └──────────────── ──────────────┘ │

├─┤ Маркетолог-аналітик │ ┌──────────────────────────────┐ │

│ │ (маркетингові дослідження) │ │ BTL-менеджер ├─┘

│ └──────────────────────────────┘ │ (заходи по просуванню) │

│ ┌──────────────────────────────┐ └──────────────── ──────────────┘

└─┤ Маркетолог-аналітик │

│ (аудит цін і представленості) │

└──────────────────────────────┘

Малюнок 1 Структура відділу маркетингу

Однак, незважаючи на те що функціональна організація системи маркетингу є найбільш простий, її ефективність падає в міру зростання номенклатури товарів, що випускаються і розширення ринків збуту (що і відбувається на даному молокопереробному підприємстві). Причиною цього є відсутність у функціональній організації особи (крім самого керівника), що відповідає за маркетинг окремих продуктів в цілому або за маркетингову діяльність на певних ринках.

3.1. Вплив ключових факторів успіху підприємства. Вироблення висновків за привабливістю підприємства та сфери діяльності в цілому

Проаналізовано показники ліквідності, фінансової незалежності, рентабельності та ділової активності ТОВ «КОНЕКС».

Дивлячись на схему фінансових показників, що беруть участь в підрахунку рентабельності і ділової активності капіталу компанії напрошується рішення про те, якими шляхами можна збільшити рентабельність:

· По-перше, за допомогою збільшення виручки;

· По-друге, за допомогою зменшення собівартості;

· По-третє, за допомогою збільшення показників оборотності

· По-четверте, за допомогою мінімізації податків.

Аналіз розриву між прибутком і грошовим потоком:

подивившись на наданий фінансовим відділом грошовий потік (табл. 2.8. (додаток 8) і рис. 3.1.) і план заборгованості за короткостроковим кредитом на 2009 р (рис. 3.2.), відразу видно, що ситуація не тільки не зміниться в порівнянні з 2008 роком, а може посилитися.


Рис.3.1 Аналіз руху грошових коштів по місяцях за 2009р. (В тис.руб.)

Мал.3.2. Аналіз короткострокового кредиту за 2009р. (В тис. Руб.).

Таким чином, фінансовий відділ не врахував помилок минулого і не спробував привести грошовий потік в оптимальний режим, при якому деякі несуттєві платежі можна було б перемістити з періоду дефіциту грошових коштів на ті місяці, де їх з надлишком, а від деяких витрат взагалі відмовитися. Так само видно, що фінансовий директор занадто перестрахувався і вимагає утримування незнижуваного залишку на рахунку не менше 5 млн. Руб. Можна припустити, що для даної компанії буде безболісним якщо незнижуваний залишок буде на рівні 1,5 млн. Рублів, так як, по-перше, прихід грошових коштів досить стабільний і, по-друге, в разі нестачі коштів затримка на 3-7 днів з оплати, наприклад: заробітної плати, матеріалів або обладнання суттєво не вплине. А ось виведення з обороту на підтримку незнижуваного залишку величезних грошових коштів, а тим більше дорогих (кредитних під 21% річних) вплине істотно на фінансовий стан компанії. Так само виплата дивідендів в цей період в розмірі 5 млн. Рублів не цілком доцільна, так як показник забезпеченості власними джерелами фінансування близький до нуля (0,04) і виплата дивідендів проводиться фактично за рахунок кредитних коштів. Необхідно зменшити їх виплату в 2 рази в 2009 році при цьому в наступному році ці кошти повернути, і згодом можливо збільшити їх розмір до 6 і більше млн. Рублів. Так само можна змістити на місяць оплату за обладнання (4 млн. Рублів), так як оплата згідно договору, повинна проводитися після введення обладнання в експлуатацію, а це реально відбувається (і сталося) на місяць пізніше запланованого терміну.

Економічні ефекти з управління дебіторською заборгованістю. Так як всі договори продажу вже багато років укладаються на умовах відстрочки оплати на строк до 30 днів, а фактично середній термін повернення грошових коштів до кінця 2008 р становить вже 38 днів, необхідно вимагати від відділу продажів зменшення терміну погашення дебіторської заборгованості на 7-8 днів , що еквівалентно зниженню її на 5 млн. рублів протягом 2009р. У свою чергу, відділу закупівель сировини і комплектуючих необхідно збільшити термін погашення кредиторської заборгованості на 7 днів, тобто фактично збільшити її на 5 млн. рублів протягом 2009 р Це дозволить зрівняти показники термінів погашення дебіторської і кредиторської заборгованостей на рівні 30 днів. Що в майбутньому гарантує стабільну ситуацію, при якій заборгованість перед постачальниками компенсується дебіторською заборгованістю споживачів продукції компанії ПОЛІНАР-М.

Кредитна політика. На даний момент компанія бере короткостроковий кредит на умовах овердрафту під 21% річних. Так як короткостроковий кредит поки необхідний протягом 7 місяців з 12 - овердрафтом його назвати складно. Постараємося піти від такого дорогого кредиту якнайшвидше, повністю погасивши його. Тоді в запасі буде 5 місяців на пошук нової кредитної організації з процентною ставкою не більше 15% річних, тим більше що всі фінансові показники діяльності компанії в цей період очікуються досить високими і стабільними. З урахуванням всіх цих побажань спробуємо змоделювати новий грошовий потік і розрахувати коефіцієнти.

Табл. 3.1. Проект грошового потоку на 2009 р (додаток 10).

Як видно з грошового потоку на 2009 рік (табл. 3.1.), Економія відбудеться за рахунок зниження операційних витрат на суму 1 150 тис. Рублів, тобто через зниження відрахувань на утримання короткострокового кредиту, так як короткострокових кредитів буде взято менше запланованого фінансовим відділом на цей рік (в середньому за рік на суму 5 476 тис.руб.). (Рис. 3.3.).

Мал. 3.3. Короткостроковий кредит на 2009 р проектний.

Тепер побудуємо проект балансу і звіту про прибутки і збитки на 2009 рік, що базується на проектному грошовому потоці.

Табл. 3.2.Випіска з проектного балансу на 31.12.2009 р (додаток 11).

Табл. 3.3. Виписка з проектного звіту про прибутки і

збитки за 2009р. (В тис. Руб.).

показники Код рядка 2009р.
Виручка від реалізації (вартість продажу) 010 180 000.00
Собівартість реалізованої продукції з амортизацією 020 149 000.00
Прибуток (збиток) від продажу 029 31 000.00
Валовий прибуток 050 31 000.00
операційні витрати 201 7 850.00
Відсотки за довгостроковий позику 202 2 868.75
Прибуток до оподаткування 140 20 281.25
Податок на прибуток 24% 150 4 867.50
Прибуток після оподаткування 160 15 413.75
Надзвичайні витрати (дивіденди) 180 2 500.00
Нерозподілений чистий прибуток 190 12 913.75

Проаналізуємо ці звітні документи і порівняємо їх з 2007 роком і 2008 роком (підготовленим фінансовим відділом).

Розрахунок і порівняння всіх фінансових показників на кінець 2009 р

Табл. 3.4. Показники ліквідності на 2009р. (Проект).

№ п / п показник 2007 г. 2008 г. Змін. %

2009 г.

проект

Змін. %
1 0,175 0,174 -0,57% 0,089 -49,7%
2 0,79 0,86 8,86% 0,97 22,8%
3 1,97 2,18 10,66% 3,21 62,9%

Табл. 3.5. Показники фінансової незалежності на 2009р. (Проект).

№ п / п показник 2007 г. 2008 г. Змін.,%

2009 p.,

проект

Змін.,%
1 0,731 0,708 -3,15% 0,731 0
2 0,578 0,585 1,21% 0,578 0

Табл. 3.6. Показники фінансової стійкості на 2009р. (Проект).

№ п / п показник 2008р. 2009р. Змін.,

2009 p.,

проект

Змін.,
1 -0,12 0,05 + 0,17% 0.1 + 0,22%
2 1,37 1,59 16,06% 2.04 48,91%
3 0,81 1,12 38,3% 1.20 48,2%

Як ми бачимо, більшість показників покращилися не тільки в порівнянні з 2007 роком, але і в порівнянні з 2008 роком, запланованим фінансовим відділом, тобто знизивши тільки один коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2 рази, ми можемо домогтися істотного поліпшення всіх інших показників.

А головне, величина чистого прибутку збільшилася більш ніж на 870 тисяч рублів і це ще не межа, тому що можливо (в період надлишку коштів) вільні грошові кошти вкласти в цінні короткострокові папери або векселі першокласних банків терміном на 3-4 місяці і отримати за це додатково мінімум (з розрахунку 10-12% річних) 100 тисяч рублів.

Спробуємо тепер промоделювати 2010 р дотримуючись цього ж курсу і взявши за основу той же план продажів і план закупівель, що і на 2009 рік. Тобто, в 2010 році зміняться тільки операційні витрати (в частині утримання кр. Кредиту) і суми всіх заборгованостей на кінець 2010 р І, як обіцяли акціонерам, заплануємо повернення дивідендів на суму 2.5 млн. Рублів і плюс виплатимо покладені 5 млн . рублів, а також надлишок вільних грошових коштів «вкладемо» на невеликий термін під 12% річних в цінні папери або в векселі першокласних банків. Таким чином, отримаємо.

Як видно з таблиці 3.8. грошового потоку надлишок грошових коштів з червня по серпень становить в середньому 22 млн. руб., а необхідність в цих засобах виникне не раніше вересня місяця. Таким чином, цю суму можна вкласти як мінімум на 3 місяці в цінні папери або в векселі першокласних банків. Це дасть нам додатковий прибуток від фінансово-господарської діяльності в розмірі не менше 675 тисяч рублів, що вже й відображено в цій таблиці.

Тепер розглянемо отриманий таким чином баланс:

Табл. 3.10. Виписка з проектного звіту про прибутки і збитки за 2010 р (в тис. Руб.).

показники Код рядка 2010 г.
Виручка від реалізації (вартість продажу) 010 180 000,00
Собівартість реалізованої продукції з амортизацією 020 149 000,00
Прибуток (збиток) від продажу 029 31 000,00
Прибуток від фінансово-господарської діяльності 090 675,28
Валовий прибуток 050 31 675,28
операційні витрати 201 6 125,00
Відсотки за довгостроковий позику 202 2 643,75
Прибуток до оподаткування 140 22 906,53
Податок на прибуток 24% 150 5 497,57
Прибуток після оподаткування 160 17 408,96
дивіденди 180 7 500,00
Нерозподілений чистий прибуток 190 9 908,96

Розрахуємо фінансові показники на 2010 р і порівняємо їх.

Табл. 3.11. Показники ліквідності на 2010р. (Проект).

№ п / п показник 2008 г. 2009 г.

2009 г.

проект

2010р. Змін. %
1 0,175 0,174 0,089 0,381 328,1%
2 0,79 0,86 0,97 1,34 38,14%
3 1,97 2,18 3,21 3,8 18,38%

Табл.3.12. Показники фінансової незалежності на 2010р. (Проект).

№ п / п показник 2008 г. 2009 г.

2009 p.,

проект

2010 г. Змін.,%
1 0,731 0,708 0,731 0,731 0
2 0,578 0,585 0,578 0,578 0

Мал. 3.4. Короткостроковий кредит на 2010р.

Табл. 3.13. Показники фінансової стійкості на 2010 р (проект).

№ п / п показник 2008 г. 2009 г.

2009 p.,

проект

2010 г. Змін.,%
1 -0,12 0,05 0,1 0,225 +0,125
2 1,37 1,59 2,04 2,43 19,12%
3 0,81 1,12 1,20 1,25 4,2%

В цілому всі показники на 2010 р покращилися. Так, наприклад, власних оборотних коштів накопичилося достатньо для підтримки цього бізнесу. Короткострокові кредити повністю гасяться до липня 2010 р і до кінця року потреби в них більше не виникає (рис. 3.4.), При цьому рух грошових коштів в 2010 р кількісно не відрізняється від руху грошових коштів в 2008 р (рис. 3.5 .). Затримані виплати дивідендів в 2008р. не тільки виплачуються, але і з'являється можливість збільшити їх на 20-30% в наступні роки без шкоди для компанії.

Мал. 3.5. Аналіз руху грошових коштів по місяцях за 2010 р (в тис. Руб.).

Варто відзначити, що утворюється великий надлишок коштів, який, в кращому, випадку працює на фінансові операції, що в виробничо-комерційної компанії недоцільно. Керівництву та акціонерам компанії запропоновано розробити інвестиційну програму і вкладати вільні грошові кошти в розширення виробництва або організацію нового напряму в бізнесі. В іншому випадку, рентабельність власного капіталу почне знижуватися.

2005р. 2006р. 2007р.
Якщо залишити все як є в фінансовому відділі компанії і не застосувати вищевикладені рекомендації, то, як видно з таблиць порівняння фінансових показників ситуація не тільки не покращитися, а вже починаючи з 2009р. різко почне погіршуватися. Так наприклад, в 2010 році компанія увійде з величезною заборгованістю перед банком за короткостроковим кредитом, зі зростаючою дебіторською заборгованістю, і якщо навіть 100% повторивши план продажів 2009 року рентабельність власного капіталу різко знизиться до 13,42%, а в наслідку ще більше (як видно на графіку), і до 2011-2012 рр. компанія може опинитися на межі банкрутства Це добре видно на малюнку 3.6.

2009 2010 2011 р

Мал. 3.6. Порівняння показників рентабельності власного капіталу за роками 2008 - 2010 рр. по баченням автора і фінансового директора компанії.

ВИСНОВОК

Завдання вдосконалення фінансових результатів організації не може успішно реалізовуватися лише на основі благих побажань і адміністрування. Потрібні фінансові інструменти та механізми впливу на виробничу систему, вплив через фінансові важелі, регулювання через фінансові потоки, які використовуються у фінансовій політиці. Тому успіх політики управління виробничою системою визначається фінансовою політикою. Методи і прийоми фінансової політики дозволяють аналізувати і оцінювати:

-відповідність процесів, що відбуваються і явищ намічених цілей;

-ефективність проведеної фінансової політики з точки зору здібностей і можливостей впливати на керовані процеси;

-відповідність фінансово-політичних установок реальним умовам і можливостям коригувати стратегію і тактику фінансового управління.

Аналіз фінансових показників організації спонукає підприємця чітко уявляти намічені цілі, способи, прийоми, засоби, механізми і можливості їх досягнення. Проведення фінансової політики вимагає підбору адекватних форм, способів, прийомів, засобів і механізмів її реалізації. Фінансова політика покликана врахувати багатофакторність, многокомпонентность і багатоваріантність управління фінансами для досягнення намічених цілей і виконання поставлених завдань. При відсутності такої політики дії керівництва і персоналу стають неусвідомленими, хаотичними, недалекоглядними. В результаті організація впадає у велику залежність від випадкових обставин. Тому фінансова політика є необхідним елементом управління, її побудова і проведення не тільки відображають цілі роботодавців, а й характеризують цілеспрямованість керівництва, здатність систематично переслідувати і реалізовувати інтереси сторін управління у фінансово-виробничих процесах.

Ігнорування фінансової політики призводить до втрати цілеспрямованості, чіткого уявлення цілей фінансового управління, до неадекватного вибору форм, способів, прийомів, засобів і механізмів управління фінансами. Такі процеси супроводжуються втратою динамічності, стабільності, фінансової стійкості в роботі організацій. При такому підході керівництво упускає наявні можливості. Кризові явища стають закономірними, тому положення і методи короткостроковій і довгостроковій фінансової політики досить актуальні і практично значущі.

У даній роботі, на прикладі ТОВ «КОНЕКС», ми розглянули і довели доцільність пильно приділяти увагу до проблем розриву грошового потоку, до наявності власних оборотних коштів і до кредитної політики компанії. Також на основі фінансових показників компанії показаний прогноз критичних ситуацій на ранній стадії розвитку. Після їх виявлення ми спробували поліпшити їх без втручання в цінову політику компанії і в собівартість продукції, тобто в основному тільки за допомогою фінансових інструментів і з переконанням акціонерів заморозити виплату половини дивідендів в 2009р. При цьому, як виявилося, повернення цієї заборгованості може безболісно відбутися вже в 2009р., А в наступні роки обсяг виплат дивідендів можливо збільшити більш ніж на 30%. Результатом роботи можна вважати той факт, що компанію, що знаходиться на стадії «зрілості» (при якій показники рентабельності стабільні) можна вивести в стадію зростання, тобто рентабельність власного капіталу з кожним роком буде збільшуватися.

Список літератури

1. Цивільний кодекс Російської Федерації М: ИНФРА - му, 2005

2. Федеральний закон від 8 лютого 1998 р 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (в ред. Останніх змін). - М: ИНФРА - му, 2005

3. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. - СПб .: ПИТЕР 2009

4. Молибог Т.А., Молибога Ю.І Комплексний економічний аналіз фінансово - господарської діяльності організацій. - М .: ВЛАДОС, 2007

5. Клішевіч Н.Б. Фінанси організацій: менеджмент і аналіз. Навчальний посібник - М .: КНОРУС 2009

6. Найдьонова Р.І., Віноходова А.Ф., Найдьонов А.І. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник - М .: КНОРУС 2009

7. Баррі Пірсон, Ніл Томас Практичний посібник з розвитку ключових навичок управління. - М .: Альпіна Бізнес букс, 2006.

8. Брігхем юдж. Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент (повний курс) 2т. - СПб .: «Економічна школа», 2004.

9. Горемикін В.А. Бізнес план: Методика розробки 25 реальних зразків бізнес-плану 2-е видання. - М .: Ось, 2003.

10. Долан Е.Д. Макроекономіка. - СПб .: 1994

11. Ковальова А.М. Фінанси - 3-е изд. - М .: Фінанси і статистика, 1998..

12. Конці А.А., Кошова І.П. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: Форум-Инфра, 2005.

13. Коупленд Т., Коллер Т., Муррін Дж. З-е видання книги «Вартість компаній: оцінка та управління». - 2005.

14. Макаревич Л.М. 200 правил бізнесу. - М .: ДІС, 2002.

15. Рудольф Шнаппауф. Практика продажів. - М .: ЗАТ Інтерексперт, 2003.

16. Самсонова Н.Ф. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 2001..

17. Стівен Брег. Настільна книга фінансового директора, 2005.

18. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник. - М: Изд-во «Перспектива», 2002..

19. Філіп Котлер. Маркетинг. Менеджмент. - СПб .: Питер, 2002.

20. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. Посібник для вузів. - 2-е изд., Перероблене і доповнене - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

21. Холт Р. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. - М .: Справа ЛТД, 1993

22. Чернов В.А. Фінансова політика організаціі.- М .: Юніті, 2003.

Журнали та сайти:

23. «РЦБ» http://www.rcb.ru

24. «ФІНАНС» http://www.finansmag.ru/

25. «Фінансовий директор» http://www.fd.ru/

26. «Фінансовий менеджмент» http://www.dis.ru

27. «Експерт» http://www.expert.ru/

28. http://www.cbr.ru

29. http://www.minfin.ru

Додаток 1

Табл. 1.2. Порядок формування показників рентабельності власного капіталу.

№ п / п показник спосіб розрахунку
1 Рентабельність продажів

стр.050 (ф.2)

стр.010 (ф.2)

2 Чиста рентабельність (ROS)

стор.160 (ф.2)

стр.010 (ф.2)

3 Економічна рентабельність (ROA)

стор.160 (ф.2)

стор.300

4 Рентабельність перманентного капіталу

стp.160 (ф.2)

стр.490 + стр.590

5 Рентабельність власного капіталу (ROE)

стор.160 (ф.2)

стр.490

6 Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи)

стр.010 (ф.2)

стор.190 + стр.290

7 фондовіддача

стр.010 (ф.2)

стор.120

8 Коефіцієнт віддачі власного капіталу

стр.010 (ф.2)

стр.490

9 Оборотність матеріальних засобів (запасів)

стор.210 х t

стр.010 (ф.2)

10 Оборотність коштів

Стор.260 х t

стр.010 (ф.2)

11 Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках

стр.010 (ф.2)

стр.240

12 Термін погашення дебіторської заборгованості

стр.240 х t

стр.010 (ф.2)

13 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

стр.010 (ф.2)

стр.620

14 Термін погашення кредиторської заборгованості

стр.620 х t

стр.010 (ф.2)

Додаток 2

Табл. 2.1. Виписка з балансу на 31 грудня 2008 р

Без урахування ПДВ (тис. Руб.)

показники Код рядка 2008 г.
АКТИВ
Основні засоби 120 94 391
всього 190 94 391
запаси 210 30 670
Дебіторська заборгованість 240 17 932
Грошові кошти 260 5 083
Інші активи 270 3 745
Всього сума рядків 210-270 290 57 430
Разом 151 821
ПАСИВ
Акціонерний капітал 410 60 159
Нерозподілений прибуток 460 27 545
Всього 410 + 460 490 87 704
Довгостроковий кредит 590 35 000
Короткострокові кредити 610 18 237
Кредиторська заборгованість: 620
В тому числі
постачальники 620.1 7 883
Заборгованість перед бюджетом 620.2 1 558
Інші короткострокові пасиви 660 1 439
Всього сума рядків 610-660 690 29 117
Разом 700 151 821

додаток 3

Табл. 2.2. Витяг із звіту про прибутки та збитки.

Без урахування ПДВ (тис. Руб.).

показники Код рядка 2008 г.
Виручка від реалізації (вартість продажу) 010 171 365.25
Собівартість реалізованої продукції з амортизацією 020 142 977.12
Валовий прибуток 029 28 388.13
Прибуток (збиток) від продажу 050 28 388.13
операційні витрати 201 8 333.15
Відсотки за довгостроковий позику 202 3 094.00
Прибуток до оподаткування 140 16 960.98
Податок на прибуток 24% 150 4 070.64
Прибуток після оподаткування 160 12 890.34
Надзвичайні витрати (Дивіденди) 180 5 000.00
Нерозподілений чистий прибуток (160-180) 190 7 890.34

додаток 4

Табл. 2.4. Порядок формування показника рентабельності власного капіталу на 2008 р

№ п / п показник спосіб розрахунку результат
1 Рентабельність продажів

28388,13

171365,25

16.57%
2 Чиста рентабельність (ROS)

12890,34

171365,25

4.60%
3 Економічна рентабельність (ROA)

12890,34

сто п'ятьдесят один тисяча вісімсот двадцять одна

5.20%
4 Рентабельність перманентного капіталу

12890,34

87704 + 35000

9.00%
5 Рентабельність власного капіталу (ROE)

12890,34

87704

6.43%
6 Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи)

171365,25

94391 + 57430

1,13
7 фондовіддача

171365,25

94391

1,82
8 Коефіцієнт віддачі власного капіталу

171365,25

87704

1,95
9 Оборотність матеріальних засобів (запасів)

30670 х 365

171365,25

65,33
10 Оборотність коштів

5083 х 365

171365,25

10,83
11 Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках

171365,25

17932

9,56
12 Термін погашення дебіторської заборгованості

17932 х 365

171365,25

38,19
13 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

171365,25

9441

15,75
14 Термін погашення кредиторської заборгованості

9441 х 365

171365,25

23,17

додаток 5

Табл. 2.6. Виписка з попереднього балансу на 31.12.2009 р (тис. Руб.)

показники Код рядка 2009 г.
АКТИВ
Основні засоби 120 95 791
всього 190 95 791
запаси 210 34 170
Дебіторська заборгованість 240 19 800
Грошові кошти 260 5 000
Інші активи 270 3 745
Всього сума рядків 210-270 290 62 715
Разом 158 506
ПАСИВ
Акціонерний капітал 410 60 159
Нерозподілений прибуток 460 37 085
Всього 410 + 460 490 97 244
Довгостроковий кредит 590 32 500
Короткострокові кредити 610 19 232
Кредиторська заборгованість: 620
В тому числі
постачальники 620,1 7 500
Заборгованість перед бюджетом 620,2 592
Інші короткострокові пасиви 660 1 439
Всього сума рядків 610-660 690 287 62
Разом 700 158 506

Додаток 6.

Табл. 2.12. Розрахунок показників рентабельності на 2009р.

№ п / п показник 2008. 2009. зміни
1 Рентабельність продажів 16,57 17,22 3,9%
2 Чиста рентабельність (ROS) 7,52 8,08 7,45%
3 Економічна рентабельність (ROA) 8,49 9,17 8%
4 Рентабельність перманентного капіталу 10,51 11,21 6,66%
5 Рентабельність власного капіталу (ROE) 14,70 14,95 1,7%
6 Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи) 1,13 1.14 0,88%
7 фондовіддача 1,82 1.88 3,3%
8 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 1,95 1.85 -5,21%
9 Оборотність матеріальних засобів (запасів) 65,33 69.29 4 дні
10 Оборотність коштів 10,83 10.14 0 днів
11 Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках (дебіторська заборгованість) 9,56 9.09 -4,91%
12 Термін погашення дебіторської заборгованості 38,19 40.15 2 дні
13 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 15,75 18.89 19,94%
14 Термін погашення кредиторської заборгованості 23,17 19.33 4 дні

Додаток 7.

Табл. 3.2. Виписка з проектного балансу на 31.12.2009 р (тис.руб.).

показники Код рядка 2009 р
АКТИВ
Основні засоби 120 95 791
всього 190 95 791
запаси 210 34 170
Дебіторська заборгованість 240 14 800
Грошові кошти 260 1 500
Інші активи 270 3 745
Всього сума рядків 210-270 290 54 215
Разом 300 150 006
ПАСИВ
Акціонерний капітал 410 60 159
Нерозподілений прибуток 460 40 459,75
Всього 410 + 460 490 100 617,75
Довгостроковий кредит 590 32 500
Короткострокові кредити 610 2 081,75
Кредиторська заборгованість: 620
В тому числі
постачальники 620.1 12 500
Заборгованість перед бюджетом 620.2 867,5
Інші короткострокові пасиви 660 1 439
Всього сума рядків 610-660 690 16 888,25
Разом 700 150 006

додаток 8

Табл. 3.7. Показники рентабельності на 2009 р (проект).

№ п / п показник 2007р. 2008р. ізм.,%

2009 p.,

проект

ізм.,%
1 Рентабельність продажів 16,57 17,22 3,9% 17,22 3,9%
2 Чиста рентабельність (ROS) 7,52 8,08 7,45% 8,56 13,83%
3 Економічна рентабельність (ROA) 8,49 9,17 8% 10,28 21,1%
4 Рентабельність перманентного капіталу 10,51 11,21 6,66% 11,58 10,18%
5 Рентабельність власного капіталу (ROE) 14,70 14,95 1,7% 15,32 4,22%
6 Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи) 1,13 1.14 0,88% 1.20 6,2%
7 фондовіддача 1,82 1.88 3,3% 1.88 3,3%
8 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 1,95 1.85 -5,21% 1.79 -8,2%
9 Оборотність матеріальних засобів (запасів) 65,33 69.29 4 дні 69.29 +4 дня
10 Оборотність коштів 10,83 10.14 0 днів 3.04 -7 днів
11 Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках 9,56 9.09 -4,91% 12.16 27,2%
12 Термін погашення дебіторської заборгованості 38,19 40.15 2 дні 30 -8 днів
13 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 15,75 18.89 19,94% 12.16 -22,8%
14 Термін погашення кредиторської заборгованості 23,17 19.33 4 дні 30 +7 днів

додаток 9

Табл. 3.9. Виписка з балансу на 31.12.2010 р (тис.руб.).

показники Код рядка 2010 г.
АКТИВ
Основні засоби 120 97 191
всього 190 97 191
запаси 210 34 170
Дебіторська заборгованість 240 14 800
Грошові кошти 260 5 879
Інші активи 270 3 745
Всього сума рядків 210-270 290 58 594
Разом 300 155 785
ПАСИВ
Акціонерний капітал 410 60 159
Нерозподілений прибуток 460 50 189
Всього 410 + 460 490 110 348
Довгостроковий кредит 590 30 000
Короткострокові кредити 610 0
Кредиторська заборгованість: 620
В тому числі
постачальники 620,1 12 500
Заборгованість перед бюджетом 620,2 1 498
Інші короткострокові пасиви 660 1 439
Всього сума рядків 610-660 690 15 437
Разом 700 155 785

додаток 10

Табл. 3.14. Показники рентабельності на 2010 р (проект).

№ п / п показник 2008р. 2009р.

2010р.,

проект

2010р. ізм.,%
1 Рентабельність продажів 16,57 17,22 17,22 17,22 0
2 Чиста рентабельність (ROS) 7,52 8,08 8,56 9,67 12,97%
3 Економічна рентабельність (ROA) 8,49 9,17 10,28 11,18 8,75%
4 Рентабельність перманентного капіталу 10,51 11,21 11,58 12,4 7,08%
5 Рентабельність власного капіталу (ROE) 14,70 14,95 15,32 16,1 5,09%
6 Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи) 1,13 1,14 1,20 1,16 -3,33%
7 фондовіддача 1,82 1,88 1,88 1,85 -1,6%
8 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 1,95 1,85 1,79 1,63 -8,94%
9 Оборотність матеріальних засобів (запасів) 65,33 69,29 69,29 69,29 0
10 Оборотність коштів 10,83 10,14 3,04 11,92 +8 днів
11 Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках 9,56 9,09 12,16 12,16 0
12 Термін погашення дебіторської заборгованості 38,19 40,15 30 30 0
13 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 15,75 18,89 12,16 11,66 -4,1%
14