• Висновок .............................................................................. 16
 • 1. Система управління підприємством
 • 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності


 • Дата конвертації19.07.2017
  Розмір26.85 Kb.
  ТипЗвіт по практиці

  Скачати 26.85 Kb.

  Звіт по практиці ЗАТ "Теплоприбор"

  ЗМІСТ

  Введение ................................................................................. .3

  1. Система управління підприємством ............................................. .5

  2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ........................... ... 9

  3. Аналіз маркетингової діяльності .......................................... .11

  4. Бухгалтерський облік ............................................................... ..13

  Висновок .............................................................................. 16

  Вступ

  З метою закріплення і розширення теоретичних і практичних знань, придбання більш глибоких практичних навичок за фахом проведена практика на ЗАТ ЦПКБ «Теплоприбор» з 29 червня 2007 р 26 липня 2007 р процесі проходження практики вивчена діяльність підприємства, проведено аналіз найважливіших показників діяльності підприємства на підставі вивчення таких основних джерел, як бізнес-план підприємства, господарські договори, бухгалтерська звітність і ін.

  При вивченні основ облікової політики підприємства бралися до уваги форми бухгалтерського обліку, ступінь автоматизації облікових робіт. Вивчаючи організацію праці на підприємстві, проведено ознайомлення зі штатним розкладом, посадовими інструкціями, професійно-кваліфікаційним рівнем працівників. Вивчено форми і системи оплати праці, порядок преміювання, що діє на підприємстві. При аналізі виробничої програми підприємства враховані показники обсягу виробництва, асортименту, якості продукції. Особливу увагу приділено таким факторам, як забезпеченість трудовими ресурсами, предметами праці та ефективності їх використання, технічної оснащеності підприємства і раціональності використання основних засобів.

  Проведено аналіз витрат на виробництво, собівартості продукції, маркетингової діяльності, цінової політики. Зроблено висновки для прийняття управлінських рішень. Вивчено порядок розрахунку і сплати податків і зборів до відповідних бюджетів: федеральний, республіканський і місцевий. В процесі проходження виробничої практики були отримані такі навички: самостійна робота з установчими документами: статутом організації, установчим договором; вивчення таких основних джерел інформації, як господарські договори, договори поставки продукції, нормативно-довідкові матеріали та ін. Для вивчення організації бухгалтерського обліку на ЗАТ «Теплоприбор» використовувалися кредитні угоди, різна бухгалтерська звітність: форма №1 «Бухгалтерський баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати та їх використання», форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу».

  Дана загальна оцінка фінансового стану підприємства: платоспроможності, стійкості, оборотності коштів. Надано рекомендації щодо використання результатів оцінки в управлінні підприємством.

  1. Система управління підприємством

  ЗАТ ЦПКБ «Теплоприбор» засноване в 1959 р і має більш ніж 40-річний досвід створення приладів контролю і регулювання технологічних процесів. В асортименті продукції, що випускається підприємства більше 30 найменувань виробів.

  Закрите акціонерне товариство діє на підставі Цивільного Кодексу Російської Федерації, Федерального закону «Про акціонерні товариства» від 26 грудня 1995 р №208-ФЗ та інших нормативних актів Россйсской Федерації, а також установчим договором про створення товариства та Статутом.

  Основними видами діяльності ЦПКБ є:

  - виконання замовлень державних підприємств, установ, ор-ганізацій, фізичних осіб, іноземних підприємств і підприємств з іноземними інвестиціями, на основі укладених з ними контрактів і договорів, а також власна виробнича і комерційна діяльність;

  - науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в області теплоенергетичного приладобудування, точної механіки, медичної техніки, радіоелектроніки, метрології та зразкових засобів вимірювань, стандартизації;

  - розробка, виготовлення, комплектгая поставка, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи, ремонт і технічне обслуговування вимірювальної і регулюючої техніки, систем збору і переробки інформації, автоматизованих систем управління технологічними процесами і виробництвом;

  - створення і реалізація науково-технічної продукції у вигляді науково-дослідних та інженерних робіт, технічної документації, дослідних методик, дослідних зразків і партійпріборов та інших виробів;

  - розробка, виготовлення, монтаж, ремонт, пуско-налагоджувальні роботи, експлуатація та технічне обслуговування складної промислової і побутової техніки, включаючи комп'ютери і радіоелектронні системи;

  • розробка проектної, конструкторської та технологічної документації;

  - розробка сучасної техніки і технології, виробництво і збут промислової продукції і товарів народного споживання.

  Суспільство має права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому порядку, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку і штамп зі своїм найменуванням та зазначенням місцезнаходження Товариства, бланки встановленого зразка, товарний знак.

  Штат підприємства становить 103 осіб. З них 34 осіб - інженерно-технічні працівники, і 69 - робітників, залучених на постійній основі, і обслуговуючий персонал.

  Організаційна структура підприємства включає наступні служби і підрозділи:

  • кострукторское бюро;

  • випробувальний центр;

  • експериментальне виробництво;

  • бухгалтерію;

  • відділ кадрів;

  • відділ збуту.

  Органами управління общесіва є: загальні збори акціонерів, Рада директорів Товариства. Керівництво діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства - Генеральним директором. Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства являетсяревізіонная комісія, яка створюється за рішенням загальних зборів акціонерів, прийнятому більшістю голосів.

  Підприємство прагне до внутрішнього росту шляхом розширення асортименту і виробництва нових тканин в базовій галузі при використанні існуючих технологій. Для реалізації обраної стратегії підприємство має достатні технічними ресурсами. Але при цьому відчуває нестачу трудових ресурсів. Тобто необхідно залучати виробничих робітників, з тим щоб забезпечити оптимальну роботу устаткування при повної виробничої потужності.

  У сьогоднішній обстановці загальної конкуренції від керівництва підприємством «Теплоприбор» потрібно, щоб їх організація працювала як можна ефективніше і продуктивніше, ніж її конкуренти. Для проведення аналізу ефективності управління підприємством вивчені основні функції органів управління: планування, облік, контроль, аналіз, регулювання, стимулювання. Щоб прийняти управлінське рішення керівник повинен мати у своєму розпорядженні відповідної інформацією, аналітично обробленої. Необхідно оцінити виконання плану. Вплив, яке керівники можуть надати на продуктивність, найбільш чітко проявляється в двох областях управління: людськими ресурсами і безпосередніми операціями. обраний варіант внутрішнього зростання шляхом розширення асортименту і виробництва нової продукції в базовій галузі при використанні існуючих технологій. Оцінка стратегічного плану показала, що дана стратегія є кращим способом застосування ресурсів фабрики. Підприємство поставило собі за мету на 2007 р збільшення обсягів реалізації. При цьому аналіз зовнішнього середовища показав, що перешкоджати досягненню цієї мети можуть такі чинники, як: інфляція, підвищення податкових і тарифних ставок.

  Конкретна відповідальність за загальне керівництво трудовими ресурсами на ЦПКБ «Теплоприбор» покладено на професійно підготовлених працівників відділу кадрів. Для того, щоб ці фахівці могли активно сприяти реалізації цілей підприємства, вони використовують не тільки знання і компетенцію у своїй конкретній області, але і регулярно довідуються про потреби керівників нижчої ланки.

  При плануванні людських ресурсів проводиться прогнозування чисельності персоналу, необхідного для реалізації короткострокових і перспективних цілей. На підприємстві НЕ використовується нормування праці, що полягає у визначенні часу, потрібного для виконання тієї чи іншої роботи.

  На підприємстві існує необхідний резерв кандидатів на багато посад і спеціальності. При цьому враховуються такі чинники, як вихід на пенсію, плинність, звільнення в зв'язку з закінченням терміну договору найму, розширення сфери діяльності підприємства.

  Відділ кадрів ЗАТ «Теплоприбор» розробляє структуру заробітної плати працівників підприємства. Враховуються умови на ринку праці, продуктивність і прибутковість підприємства. Середньомісячна зарплата на одного працівника становить 4000 рублів. На підприємстві використовується тарифна система оплати праці. Тарифна система складається з наступних основних елементів: тарифних сіток, що встановлюють диференціацію в оплаті праці з урахуванням розряду роботи; тарифних ставок, що визначають абсолютний розмір оплати простої праці; тарифно-кваліфікаційних довідників, підрозділяється різні види робіт на групи в залежності від їх складності; доплат і надбавок за суміщення професій, понаднормові роботи та ін.

  Крім заробітної плати підприємство надає своїм працівникам різні додаткові пільги: оплачені відпустки, лікарняні листи, пенсійне забезпечення. Крім того, видаються позики зі зниженою процентною ставкою, надаються юридичні послуги. До свят виплачуються одноразові заохочення або робляться подарунки. Також виплачуються грошові допомоги на поховання (в розмірі 10 мінімальних оплат праці), на народження дитини і материнську допомогу (в розмірі 15 мінімальних оплат праці).

  З метою вдосконалення організації праці на «ТЕПЛОПРИБОР» проводиться розширення обсягу і збагачення змісту роботи персоналу.Вузький обсяг роботи, при якому робітник виконує лише кілька операцій і повторює їх часто, майже не практикується. Більшість робіт має широкий обсяг, коли робочий знає і виконує багато різних операцій і повторює їх рідко. Це пояснюється дрібносерійним виробництвом, виготовленням малих партій приладів за спеціалізованими замовленнями.

  2. Аналіз фінансово-господарської діяльності

  Фінансово-господарська діяльність складається з формування джерел, необхідних для діяльності, а також розміщення залучених і сформованих засобів: створення виробничих запасів, витрат на виробництво продукції, реалізації продукції, взаємин з бюджетом в частині оподаткування та інші господарські операції.

  Саме підприємство аналізують свою роботу для поліпшення показників своєї діяльності. Планово-економічний відділ аналізує показники статистичного обліку: продуктивність праці, чисельний склад працюючих, середню заробітну плату, використання обладнання, плинність робочої сили, підготовку кадрів тощо. Головна бухгалтерія аналізує показники бухгалтерського обліку: здачу готової продукції собівартість - фонд заробітної плати матеріальне постачання реалізацію продукції рентабельність фінансовий стан.

  Джерелами аналізу є стандартні форми статистичної та бухгалтерськой звітності: звітний бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про прибутки і збитки (форма №2), звіт про рух капіталу (форма №3) та інші форми звітності, дані первинного і аналітичного бухгалтерського обліку , які розшифровують і деталізують окремі статті балансу. Вихідними матеріалами для аналізу служать місячні та квартальні плани, добові і змінні завдання, акти ревізії.

  Витрати підприємства складаються з усієї суми витрат підприємства на виробництво продукції і її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і є частиною вартості продукту. У неї включають вартість сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших предметів праці, амортизаційні відрахування, заробітна плата виробничого персоналу та інші грошові витрати. У ЗАТ «Теплоприбор» у витратах на виробництво частка сировини, обладнання та основних матеріалів становить 86%, а заробітної плати з відрахуваннями на соціальне страхування - близько 9%.

  Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва. Це вплив проявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Аналіз витрат в ЗАТ «Теплоприбор» проводиться систематично протягом року з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів їх зниження. Виробничі витрати розраховуються на базі планової нормативної виробничої собівартості виробництва багатошарової плівки з урахуванням економії витратних матеріалів при застосуванні нового технологічного обладнання.

  Для аналізу рівня та динаміки зміни вартості продукції на ЗАТ «Теплоприбор» використовується ряд показників. До них відносяться: кошторис витрат на виробництво, собівартість товарної і реалізованої продукції, зниження собівартості порівнянної товарної продукції і витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції.

  Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живої праці і є найважливішим фактором підвищення ефективності виробництва, зростання накопичень. Вирішальною умовою зниження собівартості служить безперервний технічний прогрес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції.

  3. Аналіз маркетингової діяльності

  Конкурентними перевагами ЗАТ є:

  - налагоджене виробництво теплоенергетичних приладів різного асортименту зі значним досвідом роботи на вітчизняному ринку;

  - підготовлений кваліфікований персонал;

  - сформовані господарські зв'язки з постачальником матеріалів і споживачами.

  Проведена цінова політика орієнтується в основному тільки на 2 фактора:

  1. собівартість вироби;

  2. ціни конкурентів - неосновний фактор.

  При визначенні цін не враховуються: стратегічне положення підприємства, умови відвантаження, цінова диференціація. Ціни на продукцію визначаються виходячи з вимог ринкового попиту і складається структури витрат. Підприємство прагне встановлювати ціни на продукцію на 25-30% нижче, ніж у конкурентів.

  Посилення конкуренції створює додаткові вимоги до своєчасного розвитку виробництва, оновлення асортименту та підвищення якості продукції. У зв'язку з цим завдання розширення виробничих потужностей з випуску нових плівкових матеріалів.

  Характер ринку традиційний.

  Реалізацією продукції займається відділ збуту. Відділ збуту в своїй діяльності керується досягненням головної мети підприємства, однак не виконує всю необхідну роботу для її досягнення. Дана служба повинна особливу увагу приділяти системі стимулювання збуту.

  Збільшення обсягу продажів, збереження зв'язків з існуючими споживачами і залучення нових здійснюється за рахунок: використання нового технологічного обладнання, що забезпечує поліпшення споживчих властивостей вироблюваної продукції; застосування компонентів вітчизняного та імпортного виробництва, що дозволяють урізноманітнити асортимент і споживчі властивості продукції, що виробляється; зниження собівартості продукції за рахунок раціоналізації структури виробництва і управління, зменшення накладних витрат. Заміна низькоякісних витратних матеріалів на імпортні дають можливість підвищити конкурентоспроможність продукції на вітчизняному ринку.

  Слід зазначити, що ЗАТ «Теплоприбор» приділяє мало уваги рекламі. Рекомендується організувати рекламу за допомогою засобів масової інформації (газет, телебачення, радіо); організувати і підготувати статті і інформацію для журналів, газет, радіо; готувати сценарії для кінорекламних роликів, фільмів. Рекомендується брати участь у всеросійських і регіональних галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах, самим організовувати виставки-продажу. Підприємство має, на мій погляд, неприпустимо низькі витрати на маркетинг (рекламу, сервіс, дизайн і т.д). Можна рекомендувати підприємству підвищити вкладення в службу маркетингу, направляючи частину коштів на стимулювання збуту і завоювання нових ринків.

  4. Бухгалтерський облік

  Основними функціями бухгалтерськими обліку є: формування достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємств необхідної для оперативного керівництва та управління, а також її використання інвесторами, покупцями, податковими, фінансовими, банківськими органами й іншими зацікавленими особами; забезпечення контролю за наявністю руху майна і використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами; попередження негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських ресурсів. Система бухгалтерського обліку на підприємстві і робота бухгалтера організується відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності в Російській Федерації.

  За час ознайомчої практики я отримала навички складання бухгалтерських документів, в тому числі, бухгалтерського звіту, форм №1 і №2, первинних документів (рахунок-фактура, видатковий і прибутковий ордера, супровідні документи, накладні і т.д.), обчислення амортизаційних відрахувань, урахуванням касових операцій.

  Щорічно видається наказ про облікову політику предпрития на підставі Федерального закону «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996 р №129-ФЗ і Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика підприємства» (ПБУ 1/98). Облікова політика ЗАТ «Теплоприбор» будується на таких основних принципах:

  1) Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність підприємства, що представляються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе генеральний директор підприємства відповідно до Федерального закону «Про акціонерні товариства», іншими правовими актами Російської Федерації.

  2) Достовірність даних, що містяться в річному звіті підприємства загальним зборам акціонерів, бухгалтерському балансі, рахунку прибутків і збитків, повинна бути підтверджена Ревізором підприємства. Підприємство в разі публічного розміщення їм облігацій чи інших цінних паперів публікує інформацію в обсязі та порядку, встановлених Федеральною комісією з цінних паперів та фондового ринку при Уряду Російської Федерації. Перед опублікуванням вищевказаної інформації підприємство залучає для щорічної перевірки і підтвердження фінансової звітності аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з ЗАТ або його акціонерами.

  Облік основних фондів обумовлений вимогами економіки виробництва. Частка основних фондів в загальному обсязі коштів, що знаходяться в розпорядженні «Теплоприбор», досягає 70% і більше. Облік основних фондів здійснюється в натуральній і грошовій формах. Облік за допомогою натуральних показників здійснюється окремо для кожної групи засобів в розділі інвентарних об'єктів. Облік в грошовій формі проводиться для визначення загальної величини основних фондів, їх динаміки, структури, розрахунку амортизаційних відрахувань, економічної ефективності капітальних вкладень, без чого неможливо судити про стан економіки підприємства.

  Первісна вартість основних фондів, що надійшли за рахунок капітальних вкладень підприємства, включає фактичні витрати на їх спорудження або придбання, витрати на доставку і установку. На підприємстві проводиться періодична переоцінка основних фондів і визначення їх відновної вартості, що відповідає реальним економічним обставинам. Індекси перерахунку розрізняються за видами основних фондів і можуть залежати від термінів створення, будівництва або придбання основних фондів.

  Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних і чужих коштів. Власний капітал підприємства 24 208 800 рублів. При цьому статутний капітал становить 800 000 рублей. Частка власного капіталу в активах - 70,4%. Фінансові ресурси формуються в основному за рахунок прибутку, а також виручки від реалізації продукції, різних цільових надходжень. У ЗАТ «Теплоприбор» створюється резервний фонд у розмірі 15% від статутного капіталу підприємства. Резервний фонд формуючи шляхом обов'язкових щорічних відрахувань. Розмір щорічних відрахувань становить не менше 5% від чистого прибутку до досягнення розміру, встановленого Статутом підприємства. Резервний фонд призначений для покриття збитків, а також для погашення облігацій і викупу акцій підприємства в разі відсутності інших засобів.

  Одним з основних податків, що сплачуються ЗАТ «Теплоприбор», є податок на прибуток, що обчислюється від оподатковуваного прибутку у державний, республіканський і місцевий бюджети.Виплати ПДВ визначені за вирахуванням повернення даного податку по придбаних матеріальних цінностей відповідно до діючої на даній момент нормативною базою. Крім того, підприємство ваплачівает експортні та імпортні мита, платежі за землю, екологічний збір, податок на нерухомість, місцеві податки і збори, прибутковий податок з громадян та інші податки.

  Підприємство проводить регулярні відрахування на соціальні потреби у позабюджетні соціальні фонди. У пенсійний фонд відраховується 28% від нарахованої суми оплати праці, до фонду соціального страхування - 5,4%, в фонд обов'язкового медичного страхування - 3,6%, в фонд зайнятості - 1,5%.

  висновок

  В процесі проходження виробничої практики були отримані такі навички: самостійна робота з установчими документами: статутом ЗАТ «Теплоприбор», договором; вивчення таких основних джерел інформації, як бізнес план підприємства, господарські договори, договори поставки продукції, нормативно-довідкові матеріали та ін. Для вивчення організації бухгалтерського обліку на науково-впроваджувальному підприємстві використовувалися кредитні угоди, різна бухгалтерська звітність: форма №1 «Бухгалтерський баланс» , форма № 2 «Звіт про фінансові результати та їх використання», форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу».

  Успішному проходженню виробничої практики сприяло доброзичливе ставлення керівників підприємства, допомога з їх боку, залучення до посильної роботи з документацією, з персоналом фірми.

  Аналіз внутрішніх сторін ЗАТ виявив такі недоліки, як: відсутність служби маркетингу; зростання короткострокової кредиторської заборгованості за аналізований період; брак робочої сили, і як наслідок, неповне використання виробничих потужностей. Однак можна відзначити наступні позитивні моменти в діяльності фабрики: відсутність довгострокових кредитів банку та інших довгострокових позик; зростання до 2007 р суми фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства; випуск високоякісної продукції за доступними цінами. Аналіз фінансово-господарської діяльності дозволяє оцінити фінансове становище ЗАТ як стійке.

  Для більш ефективної роботи підприємства необхідно створити відділ маркетингу, який би взяв на себе частину діяльності служби збуту з вивчення цін на аналогічну продукцію підприємств-конкурентів, а також здійснював маркетингову діяльність з просування товару і розробці стратегій і планів маркетингу.